Un produs Blogger.

sâmbătă, septembrie 24, 2022

OUG nr. 59/2017 contestată la CCR în 457 dosare admise în tribunale sau curți de apel.

71 comments

 Dintre acestea un număr de 360 se afă în faza de raport, neavând termen de dezbatere.

Cu toate că sunt multe excepții ridicate, sarcina CCR a devenit ușoară după judecarea și respingerea a câtorva zeci, argumentele excepțiilor repetându-se. 

Cele mai multe excepții au fost respinse prin Decizia nr. 583/2021 - 23 la număr.

Redau mai jos motivele din Decizia nr. 583/2021 prin  care CCR a respins excepțiile ridicate, inclusiv pe cele mult vehiculate de câteva structuri asociative ale rezerviștilor, excepții  potrivit cărora legile organice nu ar putea fi modificate prin ordonanțe de urgență.

Motivele din această decizie  se vor repeta pentru respingerea excepțiilor în toate cele 360 de dosare rămase pentru judecare la CCR.

Întreaga decizie poate fi citită AICI --> Decizie nr. 583/2021

"Astfel, analizând criticile de neconstituționalitate extrinsecă formulate în raport cu prevederile art.1 alin.(4) şi ale art.73 alin.(1) lit.p) din Constituţie, Curtea a reţinut că Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.556 din 27 iulie 2015 și modificată prin dispozițiile de lege supuse controlului de constituționalitate, a fost adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţie, respectiv ca lege organică. Dispozițiile art.115 alin.(5) teza a treia din Constituţie, potrivit cărora „Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1)”, stabilesc însă, în mod neechivoc, că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în materii care fac obiectul legilor organice, astfel că susținerile autorilor excepției sunt lipsite de temei (Decizia nr.544 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1038 din 6 noiembrie 2020, paragraful 23).

De asemenea, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.115 alin.(4) din Constituţie. În acest sens, a arătat că „în contextul în care o modificare legislativă de amploare, aşa cum este cea determinată de adoptarea unei noi legi-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, este susceptibilă să determine un impact bugetar semnificativ, ce reclamă adoptarea unor măsuri urgente menite să prevină apariţia unor consecinţe negative considerabile asupra bugetului de stat, aceasta poate fi privită ca o situaţie ce are caracter extraordinar, în sensul reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale” (Decizia nr.687 din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 26 februarie 2020, paragraful 35).

Răspunzând criticilor de neconstituționalitate intrinsecă privind încălcarea principiilor predictibilității și stabilității normei juridice, ce decurg din prevederile art.1 alin.(5) din Constituție, precum și susținerilor referitoare la existența unui drept câștigat și a unei speranțe legitime în ceea ce privește actualizarea pensiei, Curtea a reținut că art.47 alin.(2) din Constituţie, deşi consacră dreptul la pensie, nu oferă garanţii şi cu privire la algoritmul de creştere a cuantumului acesteia în viitor. Din contră, aşa cum s-a statuat prin Decizia nr.1140 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 15 ianuarie 2008, „valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, condiţiile de recalculare şi de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca şi indexarea acestora, nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile (Decizia nr.543 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.989 din 27 octombrie 2020, paragraful 28). Curtea a amintit că, astfel cum se precizează în nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017, măsura eliminării actualizării anuale a pensiilor de serviciu în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate a fost instituită în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat (Decizia nr.541 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1033 din 5 noiembrie 2020, paragraful 25).

În jurisprudența sa, Curtea a precizat și că deschiderea dreptului la pensie este guvernată de principiul tempus regit actum, neputându-se considera că reglementările anterioare acestui moment, referitoare la condiţiile acordării dreptului la pensie, generează o aşteptare legitimă. Astfel, până la momentul pensionării, se pot succeda mai multe reglementări, care stabilesc condiţii de pensionare diferite, relevantă fiind însă doar cea aplicabilă la momentul acordării acestui drept (Decizia nr.810 din 5 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.172 din 2 martie 2020, paragraful 50).

În ceea ce privește susținerile referitoare la caracterul pretins discriminatoriu al dispozițiilor art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2017, Curtea a apreciat că acestea sunt neîntemeiate, reținând că militarii, poliţiştii sau funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu au un statut constituţional şi legal similar magistraţilor, aceştia nebeneficiind de garanţiile de independenţă specifice magistraţilor (Decizia nr.687 din 31 octombrie 2019, precitată, paragraful 31).

Cât priveşte critica referitoare la existenţa unui tratament diferit între beneficiarii pensiilor militare de stat şi pensionarii din sistemul public de pensii, supuşi reglementării Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, Curtea a reţinut, în esență, că cele două categorii de persoane comparate se află în situaţii obiectiv diferite, fapt relevat, de altfel, şi prin reglementarea separată, în acte normative distincte, a dreptului la pensie acordat militarilor şi a pensiilor din sistemul public. Curtea a arătat că, deşi după intrarea în vigoare a Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.441 din 30 iunie 2010, pensiile militarilor au devenit pensii în sistemul public şi au constituit ulterior obiectul de reglementare al Legii nr.263/2010, legiuitorul, adoptând Legea nr.223/2015, a înţeles să reinstituie un regim juridic diferit pentru militari şi să acorde beneficiul pensiei de serviciu, şi nu dreptul la pensie calculată în raport cu principiul contributivităţii. Prin urmare, existenţa unui mod diferit de calcul al pensiei, inclusiv sub aspectul actualizării cuantumului acesteia, nu este contrară principiului egalităţii în drepturi (Decizia nr.543 din 2 iulie 2020, precitată, paragraful 30).

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate au drept rezultat acordarea unui cuantum diferit al pensiei pentru persoane care au ocupat aceeaşi funcţie, dar au ieşit la pensie în perioade diferite, în temeiul unor acte normative distincte, Curtea, constatând că este neîntemeiată, a amintit jurisprudența sa în care a statuat că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări. (Decizia nr.543 din 2 iulie 2020, precitată, paragraful 31).

Pronunțându-se cu privire la constituționalitatea dispozițiilor de lege potrivit cărora pensia militară de stat netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, Curtea a reținut că acestea sunt în acord cu dispoziţiile art.47 alin.(2) din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii. Astfel, legiuitorul este autorizat/îndrituit să stabilească conţinutul dreptului la pensie şi condiţiile acordării acestuia, precum şi să le modifice în funcţie de resursele financiare existente la un anumit moment (Decizia nr.849 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 13 martie 2020, paragraful 23).

Referitor la critica privind încălcarea dispoziţiilor art.44 din Constituţie, Curtea a reţinut, în esență, că nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabileşte prin legislaţia naţională. În aceste condiţii, legiuitorul poate să prevadă şi o limită minimă a cuantumului pensiei, precum şi plafonul maximal al acesteia (Decizia nr.8 din 14 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.416 din 20 aprilie 2021, paragraful 25). 

În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate ar aduce atingere prevederilor Directivei 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială, Curtea a constatat că acest act normativ a fost abrogat prin art.34 alin.(1) din Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă, nefiind aplicabil la data adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 (Decizia nr.543 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.989 din 27 octombrie 2020, paragraful 32).

Curtea apreciază că cele statuate prin deciziile mai sus amintite răspund criticilor de neconstituționalitate formulate în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenței în materie. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992, cu unanimitate de voturi," 

71 de comentarii:

Gheorghe spunea...

Rusine......

Unknown spunea...

Dacă aceasta ordonanță i-ar fi afectat pe ei,era desființată în doi timpi și trei mișcări.Nu înțeleg de unde atâta ura și ranchiuna împotriva militarilor,ca nu i-am deranjat cu nimic,dimpotrivă,s-au inspirat după statutul nostru și salarizarea noastră și le-au aplicat la ei,cu mult tupeu și nerușinare.

DINU spunea...

Din 10.02.2020, proiectul de lege privind OUG 59/2017 este la Camera Deputatilor.
Nici pana astazi, nu s-a luat o decizie privind aprobarea sau respingerea acestei OUG, in conditiile in care, in ultimul raport din 11.12.2019, Comisia de munca si protectie sociala din camera deputatilor a propus RESPINGEREA OUG intrucat a creat inechităţi în rândul pensionarilor din anumite categorii socioprofesionale.
Prin urmare, nu pot intelege din ce motiv structurile asociative care totusi au un cuvant de spus, nu insista pentru adoptarea legii, indiferent de solutie (adoptare ori respingere).
Pana la urma, cred ca asta este principalul punct care trebuie atacat, stiut fiind ca multi dintre deputati sunt constienti de faptul ca aberatia asta de OUG a introdus numai inechitati in randul pensionarilor.
Si atunci, daca va fi respinsa, e o alta situatie. Nu se stie.
Cat despre CCR, este clar ca toate deciziile lor sunt politice. A nu se uita de o adresa emisa de un fost ministru al justitiei catre Curtile de Apel prin care solicita sa analizeze cu mare atentie actiunile privind drepturile salariale intrucat nu sunt bani la buget. Nu a spus negru pe alb sa se pronunte solutii nefavorabile reclamantilor, dar a fost destul de evident ce s-a vrut. Probabil ca cei care nu gandesc deloc nu au inteles. Adresa respectiva circula pe internet acum vreo 2 ani.
Asa si aici: tot ce este din afara castei magistratilor, se cam respinge, tot (sau aproape tot) ce este pentru magistrati se da castig de cauza. Nu este evident?
Nu vreau sa cred ca suntem in tara nimanui, in tara unde un judecator CCR (cred ca presedintele actual si Valer Dornean)) ridica pe luna circa 800.000.000 lei vechi net, din 3 pensii de stat si salariul de judecator CCR.
E ca si cum acesti indivizi au avut 3 vieti paralele si au lucrat in fiecare viata cate 8 ore pe zi, s-au pensionat la 50 de ani si li s-a dat pensie pentru fiecare serviciu.
Unde mama dracului s-a mai pomenit asa ceva?
De ce aceasta situatie se tot perpetua si de ce nu se iau masuri in sensul eliminarii acestor ineptii, desi se poate face asta cu usurinta.
Urmariti procesele privind drepturile salariale ale magistratilor si veti vedea ca 99 % li s-a dat castig de cauza, in paralel cu procesele altor categorii socio-profesionale, unde cam nu se intampla asta. Oare chiar toti magistratii au dreptate si oare chiar majoritatea celorlalte categorii nu au? Chiar si dupa aceasta logica simpla, nu poti trage alta concluzie decat aceea cu vorba din popor: "corb la corb nu-si scoate ochii".

Ein Stein spunea...

Rezolvarea este numai si numai de natura politica, asa cum spune si CCR, printre alte ticalosii, "se stabileşte prin legislaţia naţională". Pai sa stabileasca, cine ii opreste? La pensiile militare(speciale), mizeria e atat de mare incat pana si propunerea USR prin PNNR, care evident a avut scopul de a distruge, face mult mai mult bine decat ce se petrece acum. Calculul pe principiul contributivitatii rezolva multe din inechitatile actuale. E greu de crezut ca lucrurile se vor indrepta, grupurile de interese sunt acolo, ba chiar sunt consultate. Repet, rezolvarea e numai si numai politica, nu exista alta solutie.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Orice s-ar intampla, la mangafaua asta, la ei nu se aplica Legea, ei nu se cadreaza cu restul ,,prostimii'' si ,,dobitocimii,'' nu au un prag maxim la pensioare sau la salarizare, fac tot ce vor mucii lor in detrimentul tuturor, si fiind pe o linie obtuza prea putin opteaza sa se faca dreptate in aceasta societate , devenind astfel o institutie fara nici o utilitate. Nu se merita sa apelam la ei in nici o speța critică intrucat institutia este manipulata de politica, membrii fiind numiti de partidele puterii sunt din start aruncati in afara increderii si sortiti discreditarii! Rusine!

Huhu Rezea spunea...

@DINU
Cititorii frecvenți ai acestui blog știu că adoptarea legii de respingere a OUG nr. 59/2017 nu mai are niciun efect pentru reluarea actualizării pensiilor militare, pentru că dispozițiile art. VII din acea ordonanță au fost reluate spre explicitare în OUG 114/2018.
@Leo
Dacă vei citi întreaga decizie voi constata că motivarea CCR se referă chiar și la necesitatea urgenței ordonanței, importent fiind pentru eliminatrea dezechilibrelor socio- economice ca actualizarea să nu se fi aplicat din luna august 2017.
Mai puțin motivarea că pensiile magistraților ar fi garantate chiar și în privința mărimii cuantumului, restul motivelor de respingere a excepților sunt rezonabile și în concordanță cu deciziile anterioare.

Brenda spunea...

Atunci cel mai bine mergem pe 127 și terminăm cu porcăriile făcute pe legea pensiilor militare dar cum rămâne cu statutul cadrelor militare?

BONIFATIE spunea...

Am onoarea!
Sigur că sub aspectul constituționalității legii C.C. s-a pronunțat (inclusiv anterior), așa cum conchide și domnul Huhu, în mod corect.
Faptul că sub aspectul moralității legii noi discutăm, întemeiat, pe diferite forumuri, este ca o vânare de vânt pentru politrucii care i-au blindat cu legi strâmbe pe cei care interpretează legea și decid împotriva rezervei armatei române.
Astfel ajungem la o altă vorbă din POPOR: „O mână spală pe alta, și ambele spală fața” (fața de tablă ruginită a unor...
„E ceva foarte putred în... România”.
Așa că susțin concluzia laconică, într-un cuvânt, a domnului Gheorghe: „Rușine...”
Spre supărarea furnizorilor de gaze, afară este totuși cald pentru sfârșitul lui septembrie.
Vă doresc o zi liniștită și multă căldură în suflet!

nr. 1 spunea...

@Einstein. Se constata ca sunt tot mai multi rezervisti care isi dau seama ca singura posibilitate de a se elimina macar partial inechitatile si nedreptatile uriase de la pensiile militare(une acum este un haos si dezmat greu de imaginat) este PNRR-ul care prevede clar(printre altele) ca -actualele pensii speciale (CCR defineste si pensiile militare ca fiind cele mai speciale dintre speciale) vor fi rationalizate; -va exista o noua formula de calcul pentru pensiile noi si pensiile in curs de plata;-va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la prioncipiul contributivitatii;-reforma pensiilor nu vizeaza doar pensiile speciale ci tot sistemul de pensii. Si acum sa judecam drept: ce putem astepta de la gulerati? Stabilirea unei foi de parcurs in perspectiva imbunatatirii cadrului normativ care reglementeaza pensiile militare de stat si salarizarea personalului?????????????????(pe termen mediu deci minimum un cincinal si jumatate??????).Nu ne ajung aproape 7 ani de pensii inghetate indiferent de cuantum , ne mai trebuie alti 7 ani ? In conditiile in care dna Deputat Adomnicai a anuntat ca Banca Mondiala a agreat Legea 127/2019 ? Iata deci ca PNRR ramane singura solutie viabila pentru eliminarea inechitatilor si nedreptatilor actuale de la pensiile militare!

spiritul lui Haret spunea...

Cei dela putere cat si cei din opozitie nu dau doi bani pe rezervisti.La o adica procedeaza precum in Ucraina sau Rusia.Inchide frontiera si ia la ostire pentru tara mori pe cine vor ei.Crezi ca te intreaba daca vrei?Eu zic sa o cam lasati balta ca argument rezervisti.
O fi Brenda nepriceputa in toate cele dar a zis un lucru mare"cel mai bine mergem pe 127 si terminam cu porcariile facute..."
Sa stiti ca cei din guvern cat si parlamentarii au lipsit la impartirea rusinii.
Eu am mai zis.La cat suntem de nanaci tare imi e teama ca la astia nu le va fi frica sa nu ne dea nici inflatia de 5,1.Vom primi in schimb multa caldura in suflet.
Chestiunea magistratilor.Ei sunt stat in stat.Ei au intotdeauna dreptate fiindca ei impart dreptatea.

monteoru spunea...

Intrebari.Spania acorda cetatenie spaniola daca renunti la cetatenia romana.
Alte tari acorda cetatenie fara sa pierzi cetatenia romana.Daca esti cetatean spaniol mai esti rezervist roman?Daca ai dubla cetatenie mai esti rezervist roman?Intreb pentru cultura personala eu fiind din tabara in retragere.

Calinmihaib12 spunea...

● CITAT 1 din TOPIC..:

"..cum s-a statuat prin Decizia nr.1140 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 15 ianuarie 2008, „valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, condiţiile de recalculare şi de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca şi indexarea acestora, ⁉️nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile"⁉️

ÎNCHEIAT CITAT Q din TOPIC,

= COMENTARIU 1:
..NU e treaba CCR să invoce,ca argumen tație..a unei DECIZII,.⁉️"existența.. sau..nu, a resurselor fondurilor de asigurări disponibile.."⁉️..!; ESTE TREABA GUVERNULUI și a PARLAMENTULUI..
să legifereze: CORECT,LEGAL,PRINCIPIAL
,..etc.,adică..CONSTITUȚIONAL..❗

● CITAT 2 din TOPIC:
"..2 martie 2020, paragraful 50). • În ceea ce privește susținerile referitoare la caracterul pretins discriminatoriu al dispozițiilor art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2017, Curtea a apreciat că acestea sunt neîntemeiate, reținând❓că militarii, poliţiştii sau funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei ⁉️penitenciarelor nu au un statut constituţional şi legal similar magistraţilor, aceştia nebeneficiind de ⁉️garanţiile❓de independenţă specifice magistraţilor (Decizia nr.687 din 31 octombrie 2019, precitată, paragraful 31).⁉️• Cât priveşte critica referitoare la existenţa unui tratament diferit.."
ÎNCHEIAT CITATUL 2 din TOPIC,

COMENTARIU:
..observați.."mârșăvia"..=TICĂLOȘILOR: =deși CONSTITUȚIA..NU PREVEDE EXPRES..
"garantarea" CUANTUMULUI pensiilor, "golanii"..din CCR au avut "GRIJĂ" (de ei) să-și "GARANTEZE" =ILEGAL (SIC!)..
CUANTUMUL (salariilor ?) pensiilor..!
[în NICI O LEGE (inclusiv CONSTITUȚIA)
nu scrie FAPTUL ABSOLUT ABERANT:..că
orice "DECIZIE" a CCR..poate ÎNCĂLCA ORICE LEGE..a ROMÂNIEI, fără vreo posibilitate..de contracarare..!
......................................
● CITAT 3 din TOPIC:

Calinmihaib12 spunea...

● CITAT 1 din TOPIC
......................................
● CITAT 3 din TOPIC:

"Dispozițiile art.115 alin.(5) teza a treia din Constituţie, potrivit cărora „Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1)”, stabilesc însă, în mod neechivoc, că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în materii care fac obiectul legilor organice, astfel că susținerile autorilor excepției sunt lipsite de temei (Decizia nr.544 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1038 din 6 noiembrie 2020, paragraful 23). • De asemenea, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.115 alin.(4) din Constituţie. În acest sens, a arătat că „în contextul în care o modificare legislativă de amploare, aşa cum este cea determinată de adoptarea unei noi legi-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, este susceptibilă să determine un impact bugetar semnificativ, ce reclamă adoptarea unor măsuri urgente menite să prevină apariţia unor consecinţe negative considerabile asupra bugetului de stat, aceasta poate fi privită ca o situaţie ce are caracter extraordinar, în sensul reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale” (Decizia nr.687 din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 26 februarie 2020, paragraful 35). • "

ÎNCHEIAT CITATUL 3 din TOPIC,

COMENTARIU:
..în acest pasaj din TOPIC, "golanii"
din CCR..se fac..că..UITĂ..că art.115
mai are încă 3 aliniate:6-8..!, care arată.."traseul"/calea legală..de legiferare = LEGALIZARE DEPLINĂ a..
OUG-urilor,inclusiv cele prevăzute în alin. anterioare:..cele "de natura legilor organice"..!; CCR-iștii se fac că UITĂ aceste aliniate din art.115 cu SCOPUL de a NU DA O SOLUȚIE = DECIZIE ..OBLIGATORIE, prin care să..OBLIGE
GUVERNUL și PARLAMENTUL.SĂ RESPECTE CONSTITUȚIA ROMÂNIEI..și LEGILE PROMULGATE..!
Cu alte cuvinte, CCR..lasă.."în suspensie"= NECONSTITUȚIONAL..ACȚIUNEA și EFECTELE ILEGALE/NECONSTITUȚIONALE ale unor OUG-uri..(57/2015,59/2017,.. dar și urmatoaoarele..subsecvente, pe aceeași "temă..financiar contabilă..!)
,dar..nu numai..!).

Brenda spunea...

Dragul meuHARET, sau cum îți zice, să știi că ativiy când îți par,, nepricepută,, să știi că este un mod de a verifica anumite aspecte ascultând și alte opinii.Pentru mine opinia dlui H este cea .ai relevantă.

Calinmihaib12 spunea...

P.S. COMENTARIU 4

CCR..o instituție POLITICĂ, NECONTRABI LĂ..LEGAL, de NIMENI,dar..CONTROLABILĂ
.."subteran"..prin multiple.."hățuri"
a adus, împreună cu POLITICUL și "ADMI NISTRAȚIA".., ROMÂNIA..în "starea"..
JALNICĂ în care se află..!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Onorabili camarazi, azi va spun ca niciodata n-am fost mai serios decat sunt acum:

Eu prevad mari miscari greviste in strada cu parul ca sa cada guvernul pana la anul, dar si dizolvarea acestui cancer care supurează, Uniunea Europeana, fiind o metastază pentru orice tara, si asta incepand tot de la anul si intrand definitiv in Exit-clinci pana in maximum 2025. Nu o spun la șaradă sau cineva sa ma creada, o spun cat se poate de serios, dupa ce toate normalitatile si economiile s-au prabusit in jos, traind avantajos doar clasele politice din toate tarile, pe toti ceilalti doborandu-i falimentarile si esecurile, destule motive sa cada toate guvernele si tarile sa-si depuna la portile Europei Exit-urile...
Guvernul din Romania e posibil sa pice in perioada toamna asta si pana vine primavara, caci ce se va intampla cu saracii, si saracia va cuprinde toata tara, dar mai ales ca angajatii si pensionarii inselati de mafioții guvernanti, care vor incerca sa-i abureasca, dar in final veniturile sa nu le creasca, furia va exploda fulminant mamaliga!
Nu, nu mai cred in nici o dreptate, nu mai cred ca se mai poate sa se mai faca ceva la pensia mea sau a altcuiva din cauza ca la PNRR a patruns deja mafia, iar Nașul de famiglie, Ciucale Stafie, va decide cu perfidie ca aplicarea tuturor hotararilor sa se faca tocmai la pastele cailor, exact asa cum imi spunea candva Dl General, Gabriel Oprea!
Daca nu va fi asa, va rog sa scuipati pe onoarea si pe demnitatea mea, iar CCR e doar o scula la bascula, adica mana lunga si din umbra a tuturor hoților, mafiilor si guvernantilor, pe banii contribuabililor, dar si cand vor cadea intr-o zi din copac li se va pune definitiv si pentru totdeauna capac!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Din expresiile-bijuterii ale Anei Mariței Maidan, in culmea extazului, in paralel cu ocazia king-boxului cu Reghenșpan:
-,,Făi, sugăciunea dreackului!''
S-a referit cumva ca a gasit o vână de țiței in curtea ei, pe care a forat-o si sigilat-o, urmand in continuare s-o cupleze circuitului economiei nationale, sa ne salvezede in iarna asta de la falimentare?
Ehe-he, daca se mai repeta fazele pe toate televiziunile, o sa ne ocupe rusii si rusoaicele cu tancurile sa ne fure sugaciunile, adicatelea sondele!

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "Huhu Rezea spunea...:"

@DINU
Cititorii frecvenți ai acestui blog știu că adoptarea legii de respingere a OUG nr. 59/2017 nu mai are niciun efect pentru reluarea actualizării pensiilor militare, pentru că dispozițiile art. VII din acea ordonanță au fost reluate spre explicitare în OUG 114/2018.
@Leo
Dacă vei citi întreaga decizie voi constata că motivarea CCR se referă chiar și la necesitatea urgenței ordonanței, importent fiind pentru eliminatrea dezechilibrelor socio- economice ca actualizarea să nu se fi aplicat din luna august 2017.
Mai puțin motivarea că pensiile magistraților ar fi garantate chiar și în privința mărimii cuantumului, restul motivelor de respingere a excepților sunt rezonabile și în concordanță cu deciziile anterioare.

25 septembrie 2022, 11:20

Încheiat CITATUL,

HUHU:

..În cazul respingerii OUG.59/2017 (și chiar a OUG.57/2015), EFECTELE LOR ar trebui ANULATE(!)chiar dacă ar implica PLATA RETROACTIVĂ..a diferențelor rezultate din calculul pensiilor în baza lg.223 ORIGINARE..!;
OUG.114/2018 în Cap. III,art.84 =înlo cuiește/reia prevederi asemănătoare din OUG.59/2017+ încă câteva prevederi ..limitative, dar și ea se află în aceeași situație de..NEDEZBATERE și respectiv: APROBARE sau RESPINGERE de către PARLAMENT..!,deja de câțiva ani buni, peste termenele legale..și de bun simț..!?

DINU spunea...

Chiar daca aceleasi prevederi au fost incluse in OUG 114/2019, din moment ce OUG 59/2017 ar fi anulata (s-ar respinge prin lege ordonanta) este evident ca si prevederile din OUG 114 ar fi anulate (ptr ca sunt identice).
Deci, nu e acelasi lucru.

monteoru spunea...

Curte constitutionala numita politic.Avocat al poporului numit politic.Niste adunaturi care numai ale poporului nu sunt.Nu sunt alese prin vot popular.Sunt slugi prea plecate ale unor partide.
Voi sunteti constienti ca acest Dorneanu e superman.Trei pensii egal a 24 ore munca zilnic.Asta a lucrat si cand dormea,si cand manca,si cand era la toaleta.Sigur astuia cand se va duce sulii de suflet i se va face funerarii nationale.Cine poate oase roade.Asta-i Romania.Tara tuturor posibilitatilor.In Romania legea e o bariera.Protul se opreste in fata ei.Istetul o sare si merge mai departe.Noi,voiunde va incadrati.

Huhu Rezea spunea...

DINU
Actualizarea ar fi reluată numai dacă ar fi abrogate si dispozițiile din OUG 114/2018 privind pensiile militare, dar tot numai prin legea de adoptare a oUG 114.
Aici este vorba de principii de drept nu de bambilici.
Am mai spus de atâtea ori care este soluția. Printr-o nouă lege/ordonanță să fie reintrodus fostul articol 60 în L 223/2015 care să înlocuiască actualul articol introdus prin ordonanțele 59 și 114.

benji spunea...

Vorbim mult despre ce ar fi dacă ar fi bine şi n-ar fi rău. Toate piedicile în respectarea drepturilor noastre sunt puternice ca o floare de păpădie în faţa suflării voinţei societăţii reprezentate prin politicieni.
Vă dezvălui soluţia miraculoasă de rezolvare instantanee a tot ce ne doare: un memoriu la Zelenski! Dacă o cere Ucraina, toţi sunt preş, mai ales că un reprezentant al lor ne-a lăudat că suntem a cincea ţară ca efort în sprijinul lor. Suntem mândri, slavă Ucraina, dar să pună şi ei o vorbă bună.

nr. 1 spunea...

Unica posibilitate de eliminare a inechitatilor si nedreptatilor :reformarea pensiilor militare prin PNRR! Cu sau fara voia guleratilor, PNRR merge inainte !

Paul Puiu spunea...

Stati linistiti stimați rezervisti si retragere ca politrucii si magistratii stiu exact ca principiile actualei legi a pensiilor militareL 223/2015)sunt cele mai favorabile dintre toate legile organice care au existat vreodata in istoria României in sensul discriminării beneficiarilor acestei legi si mult favorabila bugetului de stat, de unde ei retrag fara nici un efort sume de bani consistente sub acoperirea justificatorie a deciziilor CCR!!! Dupa cum se poate constata toate prevederile discriminatorii exprimate in toate deciziile CCR sunt interpretare discretionar si tendentios de catre membrii CCR, fiind invocate tot felul de teorii care nu au nicio legatura cu logica normelor juridice, toate deciziile fiind setate cu rea credinta cu intentia de respingere a tuturor contestațiilor in scopul de a se mentine plafonarea pensiilor militare si abrogarea actualizarii lor pentru ca aceste prevederi abuzive ale OUG 59/2017 sa aiba justificarea aparenta a legitimității!!! In acest stat s-a instituit o cutuma ca CCR sa poata emite orice decizie, in baza unor opinii, doar de ei argumentate si intelese, indiferent daca teoriile si motivările lor sunt puerile sau hilare si contravin principiilor de drept sau Conținutului normelor legislative, astfel ca acestea decizii devin putere de lege si de aceea atat politrucii cat si magistratii recurg la astfel de practici intrucat toti cunosc ca aceste decizii numai pot fi anulate si vor deveni definitorii pentru viitor!!!! Ulterior pot aparea o infinitate de contestații, ca CCR la fel isi va mentine pozitia intrucat membrii acestei instituții sunt numiti politic siin continuare isi vor apăra interesele politice si nu drepturile celor oprimați!!!

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "DINU spunea...":

"Chiar daca aceleasi prevederi au fost incluse in OUG 114/2019, din moment ce OUG 59/2017 ar fi anulata (s-ar respinge prin lege ordonanta)❗ este evident ca si prevederile din OUG 114 ar fi anulate (ptr ca sunt❓identice). ⁉️
❓Deci, nu e acelasi lucru. "❓

"26 septembrie 2022, 08:01 "

DINU:
..NU este.. "evident"..ceea ce ai scris, pt. că după anularea OUG. 59/ 2017, în L.223..rămân art.59 și 60 în formularea..oarecum.."diferită"= prin OUG.114/2018 =adică cu "ceva" adăugiri față de prevederile din OUG.59/2017,.. și astfel, SE IMPUNE..și..RESPINGEREA
OUG.114/2018, așa cum au scris și alți comentatori, mai sus..!

GO spunea...

@ nr. 1.

1) Dorința ta cu PNRR este o aberației pentru majoritatea militarilor activi. Tu in egoismul tău nu realizezi ca un SGP care acum pensie militară spre 3000 lei, ar trebui sa aibă o pensie contributivă de vreo 1000 lei. Si acești SGP sunt baza armatei. Exemplul
nu este valabil desigur doar pt. SGP, ci si pt. majoritarea cadrelor militare active, desigur la alte proporții.

2) Dorința ta cu PNRR nu corespunde nici cu interesele generale ale armatei, iar PNRR la militari ar afecta grav securitatea naționala. Acum când este si război cu posibilitatea ca si România sa intre oricând, încadrarea este abia de 60,3% - adică sub limita critica. Dacă s-ar bagă si contributive la militari, ar scădea acea limita de încadrare si mai mult.

3) In mod normal, orice român cunoaște ca orice impunere venită din afara României, nu aduce beneficii generale cetățenilor. Mai ales când își bagă coada BM sau FMI. Si orice stat care are astfel de impuneri de la instituții financiare din afara, ajunge mai rău decât era. Cazuri concrete: Sri Lanka si Argentina, care acum sunt si in faliment si in anarhie.

4) Tot legat de impuneri din afara, este o chestie de demnitate elementar - mai ales ca militar, sa nu accepți jugul din afara. Contrariul aduce aminte de poziția milogului îngenunchiat.

5) Cum apreciezi ca un profesor are dreptul sa contribuie si din activitatea de profesor, dar si din activitatea de a deține o firma? Iar militarul doar din profesie? Mai au șanse egale cei 2 la o pensie contributivă? Sau militarul este luat de fazan? Adică, atunci când exprimi fantezii cu pensii contributive la militari, ridica-le si interdicțiile de contribuție. Ca nu merge si cu dansa in fund si capul in rai!

Huhu Rezea spunea...

Comisare, pentru că ai lucrat cu legea, nu poți să te lansezi în acuze la adresa CCR la fel cum o fac @Călin, @Flavius.
Deciziile CCR sunt obligatorii, legiuitorul urmând să pună legile în acord cu deciziile CCR.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile, cu tot respectul, CCR are cea mai mare vina, mai ales in spețele ce privesc ,,drepturile'' magistratilor si sie insasi, ca CCR, dandu-si lor ceea ce nu ne permit noua la pensii si salarii, declarandu-si veniturile intangibile si supreme, fiind, ca nicaieri, inamovibili si nu raspund in fata legii pentru erori judiciare, fiind deasupra legilor, lor permitandu-si avantaje care nu-s permise romanilor de rand: Ca exemplu, ei la pensii sunt calculati cu 80%, noi cu baza de calcul la 65%... De ce ei sa nu fie ca si noi? Chiar si-au majorat si aprobat singuri salarizari in anii trecuti... Sau, recent de cateva zile pe lege: De ce ei sa ia case si alte bunuri sau credite in rate de la banci si sa le plateasca STATUL aceste credite bancare, si nu si romanii de rand? Romanii sunt slugile lor platitoare, doar ca magistratii au statut de zei intangibili? Doar doua exemple, ele fiind multiple, si LEGEA ESTE EGALA PENTRU TOTI, SCRIE IN CONSTITUTIE! Prin urmare, eu consider ca mi-am justificat criticile la adresa lor! Mai ramane ca ei sa nu fie deasupra legilor si sa raspunda pentru erorile din actul de justitie, abandonand inamovibilitatea sau alte protectii artificiale, peste legi si Constitutie!

Leo spunea...

Cam are dreptate comisarul.
A se vedea Art. 2 lit b) din Legea 223/2015 care conține DISPOZIȚII CÂT SE POATE DE CLARE.
Normal ar fi ca și parchetul să se sesizeze fiindcă este batjocorit un text clar de lege.
NU E VINA LOR !

Viorel spunea...

Oare legiuitorul a pus în aplicare hotărârile Curții Constituționale prin completarea Codului Penal și Codului de Procedură Civilă privind cele peste 101 (dalmațieni) articole de lege neconstituționale ? Ca reper, să ne aducem aminte despre stagnarea acestui fapt când se clocea OU nr. 13. Atât de obligatorii au fost și tratate cu celeritate încât nici acum nu știm dacă s-au rezolvat în totalitate. Știu că se plângeau judecătorii că le scapă infractorii printer degete pentru că legea nu era clară.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Așiaaaa... Da, așia hakana, că maaare baftales pe pleașca mia: PMP rage in gura mare sa se dea la pensioare o majiorare ,,urâtă'' de fro... 25%! Ptiu, drace belit, cum de i-ai imbrobodit pe drujbarii băsănisti sa fie atat de filotelisti cu pensionarii astia amarașteni si tristi?! Cumva sunteti la guvernare si nu stim noi, oare, sauaveti conturi in bancile miliardare? Si de unde fonduri de majorare in crizele astea financiare? Ai?! Acum, ca vreti sa dregeti voi busuiocul, sa spuneti ca ne-a palit cu propunerea asta norocul, dupa ce ne-ati razuit si drujbarit de ne-ati inebunit cu Petrov Budană Canea si Mooe Woodrea, veniti acum, pe mana altora, ca aveti de unde a ne da majorarea asta aiurea? Marș, la cotineață, javrete ordinare, ca si asa suntem noi satui de alte cacealmale la pensioare!

Leo spunea...

BRAVO nr.1
Bine le mai zici.
Și Flavius la fel le zice bine.
JALONUL 215 este singura SPERANȚĂ.
LICHELELE GULERATE fac lobby pe la politicieni ca totul să rămână neschimbat cum este acum , plin de INECHITĂȚI în care coloneii pensionați prin 2000 au pensii la fel cum au SGP-iștii din prezent. Iar subofițeri privilegiați precum cristinucă-sa are pensie maimare decât generalii pensionați prin 2000.
Nu degeaba LICHELELE GULERATE în prezent au impus un acord de confidențialitate la cei care se pensionează în prezent , privind modul de calcul al pensiei militare.

nr. 1 spunea...

Dle GO, nu mai amesteca merele cu gogosile ! Nu e dorinta mea cu PNRR , sunt elemente stabilite si semnate de persoane cu functii de raspundere in stat nu trepadusi ca fel de fel de comentaci gansaci de pe aici. Nu are legatura PNRR cu securitatea nationala. La ora actuala la pensiile militare e o harababura totala, la aceeasi situatie juridica unii au pensii de 3 ori mai mari decat similarii lor iesiti la pensie cu mai multi ani in urma. Nu o spun eu, a spus-o in mai multe imprejurari dl Ministru al Apararii. Eliminarea inechitatilor si nedreptatilor de la pensiile militare se impune tavarisci go si cateva dintre obiectivele stabilite prin PNRR acest lucru il urmaresc. Si nu e vorba de contributivitate 100% tavarisci go, este vorba ca si pensiile militare sa aiba o componenta contributiva care sa creasca atunci cand creste pct pensie la civili si o componenta militara destul de consistenta care sa evidentieze pe de o parte restrictiile din activitate (lucru f normal de altfel) , gradul, functia, vechimea efectiva ca militar(nu tobosar, hair stilist......) ,esalon, grupe de munca. Fii corect dle GO nu mai amesteca marfa cu ambalajul! Desigur, ce spun eu e o varianta , varianta finala nu cred ca o stiu multi la aceasta data insa e clar ca nu poate fi vorba la militari numai de parte contributiva. A spus acest lucru recent si o Dna Deputat !Deci, oricum ar fi , nu va fi numai parte contributiva la militari! Nu a fost asa ceva nici la L263/2010 iar la recalcularea pe L223/2015 mai mult de 68% dintre rezervisti au ramas cu cuantumul calculat pe L263/2010 ori alte legi anterioare, asa de buna s-a dovedit a fi celebra L223/2015! Daca dtale iti e frica de o noua lege a pensiilor militare , dreapta si echitabila pentru toti nu numai pentru unii mai smecheri , care sa respecte atat art 16 din Constitutia Romaniei cat si art 2 din L223/2015 e problema dtale , poate acum ai in plata 5 cifre nemeritate si atunci se explica postarile razboinice !

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "Huhu Rezea spunea..."
Rezea spunea...

1.⁉️"Comisare, pentru că ai lucrat cu legea, nu poți să te lansezi în acuze la adresa CCR la fel cum o fac @Călin, @Flavius."⁉️

2.❗"Deciziile CCR sunt obligatorii, legiuitorul urmând să pună legile în acord cu ⁉️deciziile CCR.⁉️"

"26 septembrie 2022, 12:35"

HUHU:.
1.semnele ROȘII..semnalează (!) faptul
că cele 2 pasaje..NU prea AU LEGĂTURĂ DIRECTĂ (!) = LOGICĂ=(dar nu numai!).. unul cu celălalt..!,..și introduce..
oarecum, DISCRIMINAREA..între persoane care,chipurile, ar avea/sau nu DREPTUL SĂ CRITICE..ORICE NU ESTE ÎN REGULĂ, LEGAL,MORAL,DE BUN SIMȚ..PROFESIONAL, dar și.."inclusiv"..bun simț comun(!),
în România..bântuită de CORUPȚIE, HOȚIE,TICĂLOȘIE.."acolo"( =autorități) ..de unde toți cetățenii români (și nu numai..!) onești..au DREPTUL și OBLIGAȚIA SĂ PRETINDĂ..onestitate, corectitudine, ("deschidere" spre..) adevăr, legalitate,..etc...!
2. Pasajul citat 2..putea să lipsească
din comentariu, pt. că oricum el e..
"VÂRÂT"..în Constituție =în art. 147, al.2..prin MODIFICAREA PERVERSĂ a Constituției în 2003..!
Art.145 din Constituția din 1991 [echivalent cu art. 147 actual= modi ficat așa cum am scris= PERVERS(!)], ERA mai: LOGIC, DEMOCRATIC=NORMAL.!
(d.t.p.v.=!), dar băieții.."noștri"..
"dășteapți" l-au modificat "așa",adică PERVERS ȘI PERFID, pt. a da "LIBERTATE DE ACȚIUNE.." = ABUZ și ILEGALITATE în
LEGIFERARE și APLICAREAREA REGLEMENTĂ RILOR..de orice fel, de către autorită țile.."române".!; rezultatul:..printre
multe altele.., sunt LEGILE formulate PERFID :138/199, 164/2001, 223/2015.. s.a.m.d...!
Cu alte cuvinte: 9 "inși"(NUMIȚI) puși acolo de POLITICIENI CORUPȚI..OBLIGĂ parlamentul ROMÂNIEI să execute "bunul plac" al unor insi "sforăriți"..de interese.."ciudate"..ale nu se știe.. cui(?) ●
3... și, la urma urmelor,.."comisarul"
e și el CETĂȚEAN ROMÂN, presupun pensionar militar = polițist (conform
legislatiei române în vigoare), cu OBLIGAȚIILE, dar și cu DREPTURILE AFERENTE, mai ales, sau măcar (atât): ..inclusiv..și DE EXPRIMARE..!

Viorel spunea...

nr. 1. Considerați că domnul Ghinea, autorul PNRR este o personalitate în acest domeniu ? Considerați că este mai deștept decât mulți alți comentatori de pe blog ? Considerați că cei care au semnat sunt persoane cu funcții de răspundere când au semnat ca primarii fără să știe ce ? Am mai spus. Irigațiile, o ramură importantă din Ministerul Agriculturii de ce au fost omise din PNRR ? Stăm prea bine cu precipitațiile sau fierbe Bărăganul transformându-se în desert ? Iar dacă majoritatea țărilor nu au introduse pensile în PNRR, de ce „aceste persoane cu funcții de răspundere în stat” și-au permis acest lucru (ne-am găsit noi mai deștepți decât alții ca de obicei, cum au făcut și cu vaccinurile și acum 3 milioane expiră iar la sfârșitul anului încă 3). Dați exemplu de trepăduși, comentaci gânsaci de pe blog. Dacă voiau eliminare inechităților o făceau acum 3-4 ani sau acum 2 ani prin aprobarea PLx-19/2020 „Articol unic”. Conform comentariului dumneavoastră, salvatorii pensionarilor militari sunt Ghinea și Cîțu cu PNRR-ul lor valabil 50 de ani. Altă soluție nu mai iera. Bravo domnule. Nota 10 cu plus.

CEZAR spunea...

.Domnul NUMBER ONE...IL FACE PROST ..DA PROST pe G.O.
IA UITATI ..ICI..SA

1 spunea...
Dle GO, nu mai amesteca merele cu gogosile ! Nu e dorinta mea cu PNRR , sunt elemente stabilite si semnate de persoane cu functii de raspundere in stat nu trepadusi ca fel de fel de comentaci gansaci de pe aici. Nu are legatura PNRR cu securitatea nationala. La ora actuala la pensiile militare e o harababura totala, la aceeasi situatie juridica unii au pensii de 3 ori mai mari decat similarii lor iesiti la pensie cu mai multi ani in urma. Nu o spun eu, a spus-o in mai multe imprejurari dl Ministru al Apararii. Eliminarea inechitatilor si nedreptatilor de la pensiile militare se impune tavarisci go si cateva dintre obiectivele stabilite prin PNRR acest lucru il urmaresc. Si nu e vorba de contributivitate 100% tavarisci go, este vorba ca si pensiile militare sa aiba o componenta contributiva care sa creasca atunci cand creste pct pensie la civili si o componenta militara destul de consistenta care sa evidentieze pe de o parte restrictiile din activitate (lucru f normal de altfel) , gradul, functia, vechimea efectiva ca militar(nu tobosar, hair stilist......) ,esalon, grupe de munca. Fii corect dle GO nu mai amesteca marfa cu ambalajul! Desigur, ce spun eu e o varianta , varianta finala nu cred ca o stiu multi la aceasta data insa e clar ca nu poate fi vorba la militari numai de parte contributiva. A spus acest lucru recent si o Dna Deputat !Deci, oricum ar fi , nu va fi numai parte contributiva la militari! Nu a fost asa ceva nici la L263/2010 iar la recalcularea pe L223/2015 mai mult de 68% dintre rezervisti au ramas cu cuantumul calculat pe L263/2010 ori alte legi anterioare, asa de buna s-a dovedit a fi celebra L223/2015! Daca dtale iti e frica de o noua lege a pensiilor militare , dreapta si echitabila pentru toti nu numai pentru unii mai smecheri , care sa respecte atat art 16 din Constitutia Romaniei cat si art 2 din L223/2015 e problema dtale , poate acum ai in plata 5 cifre nemeritate si atunci se explica postarile razboinice !

GO spunea...

@ nr. 1. Cum sa nu aiba legatura cu PNRR cu securitatea nationala? Are 100%!

1) In primul rand ca o eventuala trecere pe contributivitate va demoraliza intregul personal militar in activitate. Nu cred ca sunt mai mult de 1% militari acum activi, care daca s-ar pensiona pe contributivitate ar fi avantajati fata de pensia militara. Si cum demoralizarea personalului constituie un element important de vulnerabilizare a armatei, cum sa nu fie afectata securitatea nationala prin PNRR?

2) Aceleasi lucruri sunt valabile si pentru personalul in rezerva pensionat (cadrele cu varsta pana in 63 si SGP cu varsta pana in 55). Nu mai stim acum la cati ar scadea pensiile dintre cei pensionati daca s-ar trece retroactiv (adica si cei deja pensionati) la contributivitate, dar cel mai tare vor fi izbiti fix cei pensionati in ultimul deceniu, chiar in ultimii 15 ani. Iar acestia sunt toti in rezerva, deci apti de front.

Si asa am demonstrat cum PNRR demoralizeaza atat componenta activa a armatei, cat si pe mare parte din cea in rezerva. Prin urmare, PNRR prin eventuala afectare a pensiilor militare, afecteaza cu certitudine si securitatea nationala a Romaniei.

Huhu Rezea spunea...

@GO
Tot nu ai înțeles că numai pensiile militare au rămas pensii necontributive?
Celelalte pensii de serviciu sunt deja contributive.Trecerea lor prin PNRR nu inseamnă decât ajustarea parții lor necontributive.
Afirmația că aplicarea PNRR pentru pensiile speciale ar însemna trecerea lor pe contributivitate este adusă în spațiul public doar de niste analfabeți funcțional în domeniul regimului juridic al pensiilor.
Eu nu am auzit vreun magistrat, grefier, diplomat, aviator etc. văitându-se că au deja pensiile calculate contributiv.

GO spunea...

@ Huhu Rezea. Eu am inteles. Dar tu ai inteles cum este cu afectarea securitatii nationale? A nu intelege, este tot chestie de analfabetism functional. Trecerea armatei, serviciilor etc. la contribtivitate bruta, dupa chipul si asemanarea civililor croitori, zidari etc. (alti civili decat cei cu 2 componente - magistratii), loveste in plin securitatea nationala. Acesta este efectul. Poti sa stai in cap si in coada, efectul nu il poti ignora, se vede de la mii de ani lumina.

Ein Stein spunea...

Olescule ne-ai albit cu altruismul tau fatarnic, cred ca n-ai pus geana pe geana de mila segepistilor. Sunt o gramada de ofiteri care nici macar viseaza la o pensie de 3000 RON, nu mai vorbesc de MM si subofiteri, cu vechimi complete. In ultimul comentariu tot prostii spui, de fapt lucruri trasnite, pai este evident ca un invartit care se pregateste pe actuala mizerie de 223 sa ciuguleasca o pensioara de 20 000 RON/luna nu este avatajat de un calcul contributiv. Poate pricepi si tu, pensie militara dar calculul pe intreaga perioada de activitate nu doar pe 6 luni smecherite, asta ar cam fi omologul calculului contributiv din aia civila. Moralul personalului, daca e sa-l ridicam cu bani, iti garantez eu ca o salarizare principiala cu reguli clare de sus pana jos, asa cum e la aia din NATO, si nu hotii cu tot felul de sporuri si indemnizatii pentru anumite gasti, asta ar ridica moralul.
Exemplul: pensie neta de 18 000 RON, pe legea hoteasca, asta insemana ca individul a avut o solda bruta de cel putin 25 000 RON in conditiile in care cea mai mare solda de functie din armata nu depaseste 5 000 RON. Cum dracu s-a ajuns aici? Iti spun eu, pentru ca s-a putut! Asta e cu moralul, vulerabilizari, demoralizari si alte aiureli. Ai avea mai mult credit daca ti-ai exprima propriile ingijorari, pentru vechimea mica pe care o ai si faptul ca oricare alta lege sau mod de calcul te baga in griji. Nu trebuie sa ne invartim noi in jurul tau sau a altora ca tine.

Viorel spunea...

Don Cezare. La gradul și ultima funcție avută, dumitale știi să scrii un comentariu sau doar copii citate din alte comentarii, pui o întrebare sau te strâmbi a mirare și postezi comentariul pe blog ?

Huhu Rezea spunea...

Nu ai înțeles GO-lescule!
Dacă înțelegeai, știai să spui tuturor deisponibilizaților și neterminaților că partea contributivă a pensie militare ar fi doar o parte din brutul ei, la fel ca la magistrat, grefier, diplomat, personal de zbor civil..

Tu te-ai uitat în tabelul cu soldele de funcție din Anexa VI a L 153/2017? Un soldat are coefcient de funcție 1, adică 25oo lei numai pentru solda de funcție. Plus Vlașca și Teleormanul.
Ce tot o bîjbâi cu nici 3000 lei pentru SGP-iști?

GO spunea...

@ Ein Stein. Nu este niciun altruism, ci doar realism. Ca militar pensionat - desi poti avea dreptate punctual cand stai cu ochii doar la branza, sunt curios ce decizie ai lua, stiind ca trecerea la contributivitate (aia bruta, ca la zidari), care avantajeaza o parte dintre cei pensionati cu mult in trecut, paleste intregul corp al militarilor activi. Imagineaza-ti ca ai fi comandantul acelor militari si trebuie sa ma mai mergi si cu ei la lupta, dupa ce intai la dai vestea ca le injumatatesti viitoarele pensii.

Bai, frate? Ti-a convenit pensia militara in momentul cand ai iesit la pensie, si care a fost mult mai avantajoasa decat una civila? Desigur ca da! Si atunci, de ce nu vrei ca si activii sa se bucure de acelasi avantaj pe care l-ai avut tu? Adica sa aiba o pensie mai avantoasa in momentul in care pleaca din sistem, decat civilii?

Ca ulterior, lucrurile devin cu atat mai nefavorabile pentru militarii pensionati, cu cat a trecut mai mult timp de la data iesirii la pensie, este o alta discutie. Asta trebuie schimbat, si nicidecum trecerea in corpore a militarilor pe contributivitate.

GO spunea...

@ Huhu Rezea. Un soldat are 2500 lei numai solda de functie, abia din 2017. Ai uitat sa precizezi ca suma este brut. 41% disparand la stat, calculeaza tu netul.

Dar sa trecem la contributivitate. Inainte de 2017 SGP aveau si 500, 750, 1200 etc. Iar toate punctajele acumulate pana in 2017 sunt ... de rahat la soldele de 500, 700, 1200 etc. Cu punctajele alea de dinainte de 2017, SGP nu au cum sa treaca de 1000 pensie contributiva.

nr. 1 spunea...

Greu mai intelegi d-ta dle GO (desi in mai multe comentarii ti s-a spus clar) ce e cu calculul pensiei militare ca la magistrati sa zicem. Deci, va fi o parte contributiva care va evidentia intreaga activitate de la intrarea in scoala militara si pana la ziua pensionarii si va fi si o parte necontributiva (care la zidari nu exista daca intre timp nu au devenit cumva colonei si s-au pensionat pe L223/2015 ) , asa numita componenta militara care va pune in evidenta gradul , functia, vechimea etc . De mers la lupta , sa ne rugam sa nu fie cazul !. Oricum, marea majoritate a celor ce acum sunt sub Drapel sunt relativ tineri si mai au destul pana sa vina ziua pensiei. Iar legea actuala a pensiilor militare cu harababura si abrambureala ei ca nici ICCJ si CC nu mai descalcesc itele , cu sau fara PNRR va intra in istorie! Prea multe inechitati si nedreptati a creat ca sa mai poata rezista! Si mai e ceva : d-ta cand ai depus Juramantul sacru catre Patria Mama ai rostit si ca nu vei merge la lupta daca nu o sa ai o pensie de 5 cifre sau cat vrei d-ta ca sa fii multumit? Activii au solde mai nene GO nu pensii, ei trebuie sa fie multumiti in primul rand de soldele lor care solde le vor aduce pensii frumusele . Iar pensiile vor fi pensii militare si vor contine in mod obligatoriu si o componenta militara destul de consistenta indiferent de cum vor fi calculate ! Acest lucru trebuie sustinut de catre toti rezervistii nu minciumile sfruntate (inventate de smecherii cu pensii de 5 cifre unde e posibil sa fie oarece revizuiri ) cu injumatatirea viitoarelor pensii , trecerea in corpore a militarilor la contributeala ! Mens sana in corpore sano ( barosana ), GO!

Negritoiu spunea...

GO,
Vad ca plangi de mila activilor si nu stiu ce te determina sa faci acest lucru.Sigur,ei mor de grija rezervistilor,multi dintre ei refuzand sporurile pe care le primesc iar despre OSCAR-uri nici nu vor sa auda! Hai sa fim seriosi! Cati dintre activi intervin pentru o lege a pensiilor sigura si (mai ales) stabila care sa le asigure o viata decenta dupa trecerea in rezerva? Sunt multumiti de soldele pe care le primesc,de nenumaratele sporuri si indemnizatii cu care sunt miluiti si ii doare in cot de cei trecuti in rezerva cu ani in urma. Daca pe ei nu-i intereseaza viitorul,de ce sa plang eu de grija lor? Bag de seama ca nu-ti convine contributivitatea si faci atmosfera impotriva acesteia. Care este motivul? Nu ai vechime efectiva suficienta ca militar sau te-ai dedulcit la pensie anticipata(profitand de reglementarile pentru disponibilizati) si acum regreti? Daca pe altii ii avantajeaza acel sistem de pensii de ce sa nu fim de acord cu el? Stai bland,hotararea a fost luata.Singura treaba care nu a rasuflat ,inca,este noua formula de calcul.

Huhu Rezea spunea...

Negrițoiu
Dar, nu ar fi vorba de trecerea pensiilor militare pe contributivitate exclusivă ci de calculul lor și în varianta contributivă, ca să nu mai trâmbiteze nimeni narativul că pensiile militare nu sunt contributive, pentru ca și pensiile militare să aibă o componentă garantată, pentru ca nicio pensie militară pentru limită de vârstă să nu mai fie mai mică decât cuantumul cuvenit după calculul contributiv.
Acestea sunt problemele de care se tem netreminații fără să se străduiască să înțeleagă că pe ei nu-i afectează cu nimic.

Leon spunea...

Stati liniștiți, noua lege a pensiilor militare nu de rezervisti va fi facuta, ci de generalii aflati in activitate, asa cum s-a intamplat si pana in prezent!
Crede cineva ca nu va fi in avantajul lor ?

Huhu Rezea spunea...

@Leon
In cazul PNNR s-ar putea să nu-i întrebe nimeni pe gulerați. Se aplică varianta agreată de Banca Mondială... ura și la gară! Doar n-o să rateze ei 30 de miliarde de eoro pentru 200 000 de pensionari miltari!
Dacă noua lege va depinde de ei, pentru stabilitatea sistemului, nu trebuie să facă nimic în plus decât să calculeze cuantumul pensiei militare si in varianta contributivă.

nr. 1 spunea...

D-le Leon , varianta cea mai credibila spune ca de data asta, guleratii vor avea rol de executanti nu de decidenti. Calculul in varianta hibrida (cu 2 componente ca la magistrati) avantajeaza majoritatea pensionarilor militari (singurii care e posibil sa fie revizuiti, recalibrati sunt cei cu 5 cifre insa nu toti ci cu precadere cei care acum au un cuantum cam excesiv de avantajos pentru functiile, gradele, vechimile efective detinute la data pensionarii si care sunt la ora actuala cei mai vocali , impotriva oricarei idei de reforma a pensiilkor militare , impotriva oricarei formule care sa elimine inechitatile si nedreptatile)!

Huhu Rezea spunea...

Când mai auziți pe cineva spunând că, potrivit PNRR, toate pensiile speciale vor fi trecute pe contributivitate, fiți siguri că, ori se referă numai la pensiile militarilor ori nici nu știe că toate celelate pensii speciale sunt deja calculate și contributiv. Nici Ghinea și nici Cîțu nu știau. Dacă ar fi știut scriau altfel Jalonul 215.

Paul Puiu spunea...

Imediat vine 01.10.2022 si nu s-a facut nimic in cazul pensiilor militare, asa ca stati linistiti ca nu se va intampla nimic nici in viitor si totul va ramane ca pana acum!!! Le vor explica politrucii psd-stii formula de calcul dupa intrarea in vigoare a OUG 59/2017 si a OUG 114/2018 celor de la pnl si cand se vor lămuri in cele din urma si vor ajunge la concluzia ca este cea mai buna varianta adoptata in cazul pensiilor militare din istoria României!!!! Nu va fi nici un calcul pe contributivitate pentru ca nici nu se vor mai actualiza pensiile militare!!! Indexarea formala de pana acum este singura varianta valabila in acceptiunea tuturor politrucilor!!! Daca in Ianuarie 2023 indexarea va fi din nou pentru pensionarii civili de 10%, pentru rezervisti si in retragere va fi tot de 2,6%, adica va fi o varianta copy paste si cam atat!! Eu zic sa ne multumim cu cat avem fiecare pensie militara si sa nu ne mai facem planuri desarte ca bine nu va fi niciodata pentru ca nu se ca adopta nicio varianta favorabila pe care sa o politrucii pentru rezervisti si in retragere, singurele variante luate in calcul de politruci sunt doar reducerea cuantumului sau menținerea acestuia cu o indexare eventual derizorie conform principiilor din PNNR!!!😅😅😅

Huhu Rezea spunea...

@Comisare
Asta e discurs de tipul...Hai să fie bine, ca să nu fie rău.
Cam așa ți-ai dori să se întâmple, adică să ne se schimbe nimic.
La pensia d-tale anticipată de comisar șef, obținută după o clasare cu apt limitat sau inapt, e normal să-ți convină anomaliile prezente din Legea pensiilor militare.
Transformarea pensiilor militare nu va fi atât de dură precum cea reglementată de L 119/2010, pensia devenind exclusiv contributivă, și aia declarată constituțională, ci va fi ceva de genul... și cal și măgar.

Leon spunea...

Nici Orban&Violeta Alexandru nu stau degeaba in Parlament!
Ei doresc ca Inflatia la pensiile civile(NU si militare!) sa fie cea reala in ultimile 12 luni si nu cea comunicata de INS spre sfarsitul lui Ianuarie viitor:
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2022/600/10/2/pl612.pdf
La Senat are nr. B583/26.09.2022 !

Dromihete spunea...

Strutocamila 😀😀
Pana acum cateva luni vorbeai sa le facem 100% bazate pe contributivitate acum nu e cal e magar maine o sa fie cucuvea

Dromihete spunea...

Nu prea stiti nici dumneavoastra exact ce si cum si o sa ramaneti in istorie ca un raspandac postac zvoner

Huhu Rezea spunea...

@Dromihete
D-ta nici nu ai habar pe ce site scrii și te iformezi.
Asta nu este un site oficial ci unul privat, de discuții pe diverse teme, cu deosebire pensii. Nu te obligă nmeni să-l urmărești.... dacă ești satisfăcut cu informațiile oferite de site-urile oficiale.
Pensiile zise speciale, altele decât cele militare, sunt de la începutul lor pensii contributive, dar nu ai aflat d-ta și, ce-i drept, nici eu nu am amintit prea des acest lucru, rezumându-mă să spun doar că au o componentă contributivă.
Dacă nu se face ACTUALIZAREA, eu am susținut ca și pensiile militarilor să fie calculate contributiv, așa cum sunt calculate toate celelalte pensii de serviciu.
Panimaeși?

Leo spunea...

Numai prietenul Leon nu plimbă vorba pe la VSS (vâscu suge sevă)

Dromihete spunea...

Tatal meu a luptat la Cotul Donului si dumneavoastra imi vorbiti in rusa...se pare ca suntem diferiti ...davai ceas davai palton
Sunt uimit ca de la colectivizare ai ajuns la Perestroika si Glasnost

ifrim spunea...

Iar îi trage milițianul cu să ne mulțumim cu ce avem?Să stăm liniștiți la locurile noastre?Nu merge,nu ține!

reddog spunea...

Dromichete

Un site semioficial este asta de mai jos.
Se știe că Rambo și Cezar sunt pe mana cu Ciuca Nasirianul.

https://cezar-armya.blogspot.com/?m=1

Leon spunea...

Dar nici parlamentarii AUR, nu se lasa !
Au depus la Senat o initiativa legislativa, B 580 din 23.09.2022 prin care solicita ca pensia minima sa fie la nivelul Cosului de consum(Art.91/L.127.) iar sursa de finantare va fi:
"6.La articolul 91 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sursă de finanțarea pentru plata pensiei minime se asigura prin impozitarea părții NECONTRIBUTIVE a pensiilor speciale și prin eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare.”
Ce credeti, pensiile militare sunt pensii speciale ??
Cati bani se strang de la cei aproape 10 000 de speciali civili ?
Dar de la ceilalti 200 000 de pensionari militari ?

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Poate au vrut să spună că se finanțează din supraimpozitarea părții necontributive Toate pensiile cu cantumul mai mare de 2000 lei sunt deja impozitate.
Și din această formulare rezultă că nu se cunoaște că pensiile speciale civile sunt contributive.
Pensiile militare fiind în întregime necontributive ar însemna să participe cu întregul cuantum la constituirea fondului pentru coșul zilnic.

Leon spunea...

Aceasta Suprataxare a pensiilor de serviciu, partea primita de la BS, ar fi un argument in plus pentru ca si pensiile militare sa aiba doua componente, partea contributiva si partea de serviciu..!!

Paul Puiu spunea...

Huhule majorule, decat o pensie de genul... și cal și măgar, mai bine sa ramanem cu ce avem in prezent, asa macar mai primim cate o indexare decat sa ramanem cu pensiile reduse urmarea calculului pe contributivitate sau hibrid!! Noi rezervisti ne-am saturat sa fim experimentele politrucilor!!!Atat timp cat statul are de castigat din urma plafonarii pensiilor militare si a neactualizarii lor cred ca actuala forma a L 223/2015 este singura varianta agreata de politruci si cea mai buna din istoria pensiilor militare!!! Nu cred ca se va mai abroga L 223/2015 si adopta o alta lege a pensiilor militare intrucat daca va fi pe contributivitate multi activi vor părăsi sistemul urmarea diminuarii cuantumului pensiilor militare si politrucii nu doresc acest fapt!!!Desemenea pe contributivitate neterminatii, apti limitat sau inaptii vor iesi pe minus si avand in vedere ca nu sunt putini, nu se doreste introducerea calcului pensiilor militare pe contributivitate!!!! Adevarul ca daca s-ar înlătura toate interdictiile si incompatibilitățile pentru activi atunci ar s-ar mai accepta contributivitatea, dar acest fapt nu se va realiza niciodata!!!

Huhu Rezea spunea...

Comisare, ascultă ce-ți spune majurul!
Esti analfabet funcțional dacă nu înțelegi ce inseamna calculul pensiei militare și in sistem contributiv.
Tempus regit actum!

avianyc spunea...

@ Huhurez
In acceptiunei legii asa zisa " pensie contributiva " pentru militari ar trebui sa fie platita de la CIBS si nicidecum prin furt de la CNP din CAS.
.
Asa ca de la CIBS guvernul iti da cat poate de la buget si iti rectifica algoritmul de calcul an de an la sfarsit prin OUG ,perfect constitutional ,lucru care de altfel l-am afirmat pe blog inclusiv la aparitia OG 57 .Ca atare dom Huhurez ,de la CIBS pensia matale contributiva si nicidecum prin furt din CAS gestionat de contributivii civili prin Casa nNationala de pensii.
Sau dta ai contribuit si altii ati vreodata ca militar cu CAS si noi nu stim si va bagam bete-n roate pe degeaba.
Ma opresc aici ,dar pot aduce in logica legilor argumente in plus.
Normal ca Bancii Mondiale ii convine aplicarea L127 pentru care fondul CAS nu este suficient si este nevoie de imprumut extern pentru plata pensiilor. Abia asteapta Banca Mondiala o cerere in acest sens.
Prostia in Romania este incomensubila .
Daca romamii faceau autostrazi prin Banca Mondiala ( propunerea lui Tudose dupa ce a reusit sa treaca A3 si Sebes-Turda pe fonduri europene) in asa fel ca BM sa organizeze licitatii si sa isi recupereze banii din banii europeni alocati de Bruxelles Romaniei ,,azi aveam autostrazi precum Ungaria si altii care au urmat procedura prin BM,eliminand posibilitatea furtului banilor si licitatii trucate de gastile de partid aflat la putere.
Sa- ti stabileasca BM formula pentru calculul pensiei este o mare jicnire fata de pensionari.
Din pacate atat putem ,mai grav ca avem chiar un gheneral in fruntea bucatelor,care fie vorba intre noi ,de la tras cu pusca pana la condus un guvern ,cale lume.
O tara ,nu-i o cazarma ,treaca azi ,vina maine ,leafa merge ,.
Dezvoltarea tarii prin mediul de afaceri ,politici coerente adaptate momentului presupune detinerea in soft de cu totul si cu totul alte competente.
Asa nu ajungem nicaieri ,decat o lalaim de azi pe maine fara rezultate vizibile.

Huhu Rezea spunea...

Avia, destepule
Fondurile CIBS sunt cheltuite netransparent. Ele intră în marea căciulă numită bugetul național.
Netransparentă este și destinația diferenței dintre brutul fiscalizat si netul în plată al pensiilor stabilite după 15 09 2017.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Chiar sunt .Si clarvazator in plus.
Poate imi puteti spune si cat v-ar creste contributiva platita de la CIBS prin cresterea contributiei de la 10,5% la 25%.
Ca sa nu mai faceti efortul va spun eu . Cu 0 lei.
Doar ca eu am pretentia ca pentru anii lucrati in AC sa ma diferentieze de birocrații din CS cu un spor de punctaj de minim 75% daca nu 100%.
Altfel ,contributiva pentru cei care au activat in AC este o mare nedreptate.

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "Huhu Rezea sunea..."

"DINU
Actualizarea ar fi reluată numai dacă ar fi abrogate si dispozițiile din OUG 114/2018 privind pensiile militare, dar tot numai prin legea de adoptare a oUG 114.
Aici este vorba de principii de drept nu de ❓bambilici.❓
Am mai spus de atâtea ori care este soluția. Printr-o nouă lege/ordonanță să fie reintrodus fostul articol 60 în L 223/2015 care să înlocuiască actualul articol introdus prin ordonanțele 59 și 114. "

"26 septembrie 2022, 08:24"

HUHU:

..în anii de liceu, în prezent, unii colegi de clasă, în pauze, jucau.. "bambilici", adică la catedră, loveau pe cant o monedă de 25 de bani, impri mându-i o mișcare de rotație axială în jurul diametrului de sprijin,după care
jocul continua ca "footbal de masă", prin..conducerea/lovirea cu unghia indexului sau mediusului a monedei ca re se rotea..spre poarta partenerului de joc, poartă creată ad-hoc..din degetele: police și index..!
Am scris..cele de mai sus,..ca să
mai.."detensionam".."atmosfera" și să întreb dacă în BUCUREȘTI sau în "REGAT".., " bambilici"-ul înseamnă același lucru..?

Calinmihaib12 spunea...

CITAT din "Huhu Rezea sunea..."

"DINU
Actualizarea ar fi reluată numai dacă ar fi abrogate si dispozițiile din OUG 114/2018 privind pensiile militare, dar tot numai prin legea de adoptare a oUG 114.
Aici este vorba de principii de drept nu de ❓bambilici.❓
Am mai spus de atâtea ori care este soluția. Printr-o nouă lege/ordonanță să fie reintrodus fostul articol 60 în L 223/2015 care să înlocuiască actualul articol introdus prin ordonanțele 59 și 114. "

"26 septembrie 2022, 08:24"

HUHU:

..în anii de liceu, în prezent, unii colegi de clasă, în pauze, jucau.. "bambilici", adică la catedră, loveau pe cant o monedă de 25 de bani, impri mându-i o mișcare de rotație axială în jurul diametrului de sprijin,după care
jocul continua ca "footbal de masă", prin..conducerea/lovirea cu unghia indexului sau mediusului a monedei ca re se rotea..spre poarta partenerului de joc, poartă creată ad-hoc..din degetele: police și index..!
Am scris..cele de mai sus,..ca să
mai.."detensionam".."atmosfera" și să întreb dacă în BUCUREȘTI sau în "REGAT".., " bambilici"-ul înseamnă același lucru..?