Un produs Blogger.

luni, ianuarie 16, 2023

Consiliul Legislativ confirmă că avizul pentru OUG 59/2017 s-a solicitat pe 07 08 2017 și a fost dat în aceeași zi. Motiv de neconstituționalitate extrinsecă.

203 comments

 Mulțumesc doamnei cititoare R. care mi-a oferit spre publicare răspunsul primit ieri de la Consiliul Legislativ.

Important este că Ordonanța a fost aprobată de Guvern pe data de 04 08 2017 fără să fi cerut avizul Consiliului Legislativ. Este încă un motiv pentru care CCR a admis în alte situații excepții de neconstituționalitate a ordonanțelor de urgență.


De consultat documentele fișei actului de la Parlament a  proiectului de lege Pl-x  nr. 310/2017 prin care s-a propus respingerea OUG 59/2017.

UPDATE
Mutatis mutandis de la modul de adoptare a OUG 192/2020, care a fost declarată neconstituțională pentru că la data adoptării  în Guvern cererea de aviz nici nu fusese înregistrată la Consiliului Legislativ, la modul de adoptare a OUG nr. 59/2017, nu e greu de intuit că aceeași soartă ar avea-o și OUG 59/2017, dacă se formulează profesionist o asemenea excepție, pornind de la răspunsurile Consiliului Legislativ, dar și de la documentele existente la Fișa Actului Pl-x nr. 310/2017 de la Camera Deputaților.

Să urmărim considerentele pentru care CCR a declarat neconstituțională  OUG 192/2020 prin Decizia nr. 50/2020.

"41. În ceea ce privește dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020, Curtea constată, de asemenea, că autorul excepției invocă atât aspecte de neconstituționalitate extrinsecă, privind procedura de adoptare a actului normativ, cât și aspecte de neconstituționalitate intrinsecă, ce vizează conținutul art.I pct.1 din această ordonanță de urgență. În jurisprudența sa anterioară, Curtea
Constituțională nu s-a pronunțat cu privire la aceste aspecte.
42. Prin urmare, procedând la analizarea cu prioritate a criticilor de neconstituționalitaten extrinsecă formulate, Curtea reține că un prim aspect invocat de autorul excepției privește încălcarea prevederilor constituționale ale art.1 alin.(1) și (5) și ale art.79 alin.(1) din Constituție cu prilejul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020.
43. Cu privire la rolul constituțional al Consiliului Legislativ, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin mai multe decizii, așa cum sunt Decizia nr.83 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.187 din 25 martie 2009, Decizia nr.304 din 4 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.520 din 5 iulie 2017, Decizia nr.221 din 2 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 7 iulie 2020 sau Decizia nr.229 din 2 iunie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.602 din 9 iulie 2020. Curtea a reținut că prin art.79 alin.(1) din Constituţie Consiliul Legislativ este consacrat ca „organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiecte de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii”. Concretizând aceste prevederi constituţionale, art.4 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1122 din 29 noiembrie 2004, prevede că „Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele prevăzute la art.3 alin.(3), care se aplică în mod corespunzător.” De asemenea, art.9 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, stabileşte că „După elaborarea lor şi încheierea procedurii de avizare prevăzute la alin.(1), proiectele de legi, propunerile legislative, precum şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ.” Curtea a apreciat că această din urmă dispoziţie legală subliniază importanţa rolului pe care Consiliul Legislativ îl are în cadrul procesului de legiferare, prin aceea că avizul acestui organ este emis doar după ce procedura de elaborare a actului normativ a fost încheiată,
înglobând eventualele modificări propuse prin avizul altor autorităţi competente în materie, astfel că reprezintă o evaluare finală şi globală a actului normativ înainte de a fi supus adoptării.
44. Curtea Constituțională a apreciat că din conţinutul prevederilor constituţionale şi legale mai sus arătate se desprinde ca fiind evidentă obligaţia Guvernului ca, înainte de a adopta o ordonanţă de urgenţă, să solicite avizul Consiliului Legislativ. Nerespectarea acestei obligaţii duce la neconstituţionalitatea actului normativ adoptat.
45. Ca urmare a solicitării adresate, Consiliul Legislativ, în îndeplinirea atribuţiilor sale constituţionale ce privesc asigurarea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii, are posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la: legalitatea măsurilor preconizate; concordanţa reglementării propuse cu Constituţia, cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii Europene şi cu actele internaţionale la care România este parte, iar în cazul proiectelor de lege şi al propunerilor legislative, natura legii şi care este prima Cameră ce urmează a fi sesizată; asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, înlăturarea contradicţiilor sau necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi a limbajului normativ; prezentarea implicaţiilor noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare, prin identificarea dispoziţiilor legale care, având acelaşi obiect de reglementare, urmează  să fie abrogate, modificate sau unificate, precum şi prin evitarea reglementării unor aspecte identice în
acte normative diferite [art.3 alin.(3) din Legea nr.73/1993].
46. Deşi avizul Consiliului Legislativ este consultativ, art.10 alin.(4) din Legea nr.24/2000 prevede că observaţiile şi propunerile privind respectarea normelor de tehnică legislativă vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ, iar neacceptarea acestora trebuie motivată în cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau într-o notă însoţitoare.
47. Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(3) ultima teză din Legea nr.73/1993, în cazul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, Consiliul Legislativ trebuie să emită avizul său în 24 de ore, dar dacă avizul nu este dat în acest termen, aceasta nu împiedică desfăşurarea procedurii legislative.
48. Prin urmare, Curtea a reținut că avizul Consiliului Legislativ este unul deosebit de important pentru că observaţiile formulate au drept finalitate sistematizarea, unificarea şi coordonarea întregii legislaţii, astfel că acesta trebuie să fie solicitat în prealabil adoptării actului normativ. Urmărirea şi implementarea cerinţelor impuse de Legea nr.24/2000 asigură coerenţa întregului sistem de drept,
iar Consiliul Legislativ este cel care, în mod primar, realizează această activitate. Consiliul Legislativ are obligaţia de a contribui la asigurarea coerenţei şi unificării legislaţiei. Avizul Consiliului Legislativ este de natură să contribuie la unitatea şi coerenţa textului actului normativ care urmează a fi adoptat, astfel că art.79 alin.(1) din Constituţie nu se poate interpreta decât în sensul că solicitarea avizului
trebuie să fie anterioară adoptării actului normativ vizat.
49. Mai mult, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a subliniat că „termenul în care trebuie exprimat punctul de vedere al Consiliului Legislativ curge de la data înregistrării la Consiliul Legislativ a solicitării de avizare a proiectului de act normativ. Nu este suficient ca solicitarea de aviz privind proiectul de ordonanţă de urgenţă să fie înregistrată la Secretariatul General al Guvernului în ziua emiterii ordonanţei de urgenţă şi să se considere că de la această dată curge termenul de emitere a avizului, ci ea trebuie dublată, în mod obligatoriu, de înregistrarea solicitării la Consiliul Legislativ înainte de emiterea ordonanţei de urgenţă, pentru că altfel s-ar compromite chiar rolul Consiliului Legislativ, deoarece ar putea apărea situaţia ca la momentul primirii solicitării de aviz actul normativ să fi fost deja adoptat.” Prin urmare, atât solicitarea avizului, cât și înregistrarea acestei solicitări la Consiliul Legislativ trebuie să aibă loc înainte de emiterea ordonanţei de urgenţă a Guvernului.
50. Examinând fişa procesului legislativ pentru emiterea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.192/2020, Curtea constată că Guvernul a adoptat acest act normativ pe data de 5 noiembrie 2020. Secretariatul General al Guvernului a trimis Consiliului Legislativ proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative prin Adresa nr.437 din 6 noiembrie 2020, care a fost înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D1200 din 6 noiembrie 2020.
Ordonanța de urgență a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial al României pe data de 6 noiembrie 2020. La aceeași dată, Consiliul Legislativ a dat Avizul favorabil nr.1134 din 6 noiembrie 2020, conținând un număr de 9 observații și propuneri.
51. Curtea observă că atât data la care a fost înaintată solicitarea de aviz către Consiliul Legislativ, cât și cea la care această solicitare a fost înregistrată la această instituție sunt ulterioare adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020. Chiar dacă avizul Consiliului Legislativ a fost emis în aceeași zi, respectiv pe data de 6 noiembrie 2020, Guvernul nu ar fi putut opera eventualele observații, înainte de publicare, decât cu respectarea dispozițiilor art.38 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019, potrivit cărora „Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăşte prim-ministrul.” Or, Curtea constată că data adoptării Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.192/2020, așa cum apare indicată în Monitorul Oficial al României, este 5 noiembrie 2020.
52. Prin urmare, Curtea apreciază că adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.192/2020 s-a realizat cu încălcarea prevederilor constituționale ale art.79 alin.(1) coroborate cu cele ale art.1 alin.(3) și (5) din Constituție, Guvernul, cu acest prilej, atribuind un rol formal atât Consiliului Legislativ, cât și legalității procedurii de adoptare a ordonanțelor de urgență.
53. Faţă de temeinicia motivelor de neconstituţionalitate extrinsecă, reţinută prin raportare la dispoziţiile art.1 alin.(3) şi (5) şi ale art.79 alin.(1) din Constituţie, care afectează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/2020 în ansamblul său, Curtea constată că nu mai este cazul să examineze şi celelalte motive de neconstituţionalitate formulate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate."

203 comentarii:

1 – 200 din 203   Mai noi›   Cele mai noi»
Paul Puiu spunea...

Ce noutati antice si de demult!! 🤬🤬🤬🤮🤮🤮Numai pentru unii rezervisti adoptarea OUG 59/2017 s-a realizat legal, adica pentru cei plafonati!!!!🤔🤔🤔 Restul rezervistilor care, nu au fost afectati de aceasta masura abia acum incep sa perceapa ca ordonanta lui Olguta nu s-a adoptat in conditii de legalitate, ci la foc automat, ca sa creeze o tenta de situatie de urgenta!!!!Oricum CCR nu a considerat ca este neconstitutional adoptata OUG 59/2017, deja s-a pronuntat de N ori si plafonarea merge in continuare ilegal ca suprataxa sau supraimpozitare a pensiilor militare ca doar vin usor bani la buget chiar daca masura nu este inclusa in Codul Fiscal ca taxa sau impozit!!! Pai de ce nu au plafonat la militarii si politistii activi si salariile sau soldele ca doar este o masura legala si s-ar mai fi putut strange bani la buget pentru clientela pilitica si finantarea partidelor!!🤮🤮🤮🤬🤬🤬🤬

Alkan spunea...

Ne,au furat 5 ani. La pușcărie LOV, TUGUIANU SI STAR TREK.

Mario spunea...

De vizionat cu atentie....no coment.
https://www.youtube.com/watch?v=TR3KxiGRAf8

ovidiuzid spunea...

Domnule Puiu, cu respect greșiți sau a fost o greșeală de redactare.
Pe cei care au ieșit inainte de 15.09,2017(care nu au fost afectați de OUG 59 ) nu au fost interesați de legalitatea acestora pentru ca nu au fost afectați.
Cei care au ieșit după 15.09.2017, cum spuneți dumneavoastră ”PLAFONAȚI” au fost afectați ȘI AU FOST INTEREESAȚI DE LEGALITATEA SAU ILEGALITATEA ACESTEI ORDONANȚE.

Leon spunea...

In MO nr.41 din 13.01.2023 este publicata HG.nr.28/11.01.2023, privind soldele de grad actualizate..!

Huhu Rezea spunea...

@Ovidiu
Pe cei pensionați înainte de 15 09 2017, având în plată cuantumul stabilit/recalculat, i-a afectat eliminarea șmecherească a actualizării prin proțăpirea reglementării cuantumului net (oug 59/2017) tocmai în locul actualizării.

ovidiuzid spunea...

Huhu
Corect i-a afectat actualizarea dar nu i-a afectat plafonarea.
În schimb pe cei după 15,09.2017 i-a afectat si plafonarea și actualizarea.

Paul Puiu spunea...

Huhurez: Te Citez,,OUG 59, în ansamblul său, este constituțională, așa cum tot decide CCR, dar ea nu putea înlocui textul art. 60, reglementat de Parlament, text care nu avea nicio legătură cu conținutul reglementării privind plafonarea cuantumului pensiei militare.
Oug 59 putea să fie intercalat la articolul 59 sau oriunde în lege, dar nu putea să înlocuiască articolul 60, afectând astfel, pentru viitor, cuantumul pensiei militare.
Actualizarea putea fi eliminată prin lege de Parlament, dar nu prin ordonanță de urgență.
Nici urgența nu impunea în luna august 2017 eliminarea actualizării prin ordonanță de urgența deoarece prima actualizare, potrivit L 153/2017, urma să aibă loc abia în ianuarie 2018 și următoarele, treptat,anual, până în 2022. Deci era timp ca măsura să se adopte prin lege.”
Huhule, tu numai aliniatele 2,3 din art 60, care au fost introduse prin OUG 114/2018 te intereseaza, dar continutul art 60, al. 1 modificat prin OUG 59/2017 nu il consideri neconstitutional ???🤔🤔🤔
In conditiile in care PLAFONAREA constituie un furt legiferat de PSD din munca de ani de zile a ficarui politist sau militar prin OUG 59/2017 fiind limitat calculul pensiilor militare la media soldelor/salariilor lunare nete, practic fiind suprataxate sau impozitate fara nici un temei legal pensiile militare doar din razbunare si ambitie politica si pentru a se atrage bani la bugetul de stat pentru a fi utilizati ca pomana pentru clientela politica si pentru sustinerea platilor cheltuielilor partidelor politice realizate in campaniile electorale sau alte ocazii!!!!🤬🤬🤬🤮🤮🤮
Actualizarea a fost abrogata definitiv si iremediabil prin OUG 114/2018 a lui Budai!!!!
ART. 60
(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăşi suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflaţiei, în condiţiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăşi suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflaţiei, în condiţiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenţia ratei medii anuale a inflaţiei, în aceleaşi condiţii, din operaţiunile de indexare anterioare.
(4) Dispoziţiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(la 29-12-2018 Articolul 60 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 84, Capitolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018)

xmax spunea...

Ar fi interesant emiterea unui "OUG 59 bis" care sa plafoneze activitate de munca de la 8 ore la 4 ore pe zi

DINU spunea...

Motivele neconstitutionalitatii acestei idioate de OUG sunt reliefate foarte clar de Consiliul Economic si Social care a data aviz negatoiv proiectului de lege privind aprobarea OUG 59

Vnvncl spunea...

Puiu,
CCR a judecat până acum dor excepții de neconstituționalitate ridicate punctual, pe anumite articole din OUG 59 și nicidecum per ansamblu, privind modul de adoptare a ordonanței respectând prevederile legale. Am dosar la CCR prin care am invocat excepția de constituționalitate , în ansamblu a OUG59/2017, tocmai pentru acest aspect: avizele cerute prin lege și nerespectate! Această informație de la Consiliul Consultativ, îmi dă speranțe că decizia CCR va fi de partea mea și a celora care au mers în justiție pe calea asta!

Huhu Rezea spunea...

@Vnvnci
Dacă n-ai invocat încălcarea art. 1 alin 4, în sensul că Guvernul nu putea elimina prin ordonanța actualizarea reglementată prin lege, sau articolul 115, în sensul că a afectat un drept prin ordonanță, ambele prerogative fiind numai de competența Parlamentului, nu ai făcut nimic.
Nu vă mai cramponați în exceptii intrinsece privind textul ordonanței... că deja CCR s-a pronunțat și nu mai dă înapoi de la ce a decis. Mai sunt vreo 400 de excepții pe rol la CCR formulate pe excepții intrinseci.
Am prezentat într-un topic anterior un studiu publicat chiar al unui asistent magistrat al CCR despre decizii CCR care au declarat neconstituționale ordonanțe de urgență exact pe motivările de mai sus, dar văd că acel material este ignorat complet.
Cei care vor să mai atace in contencios administrativ OUG 59/2017, chemând Guvernul în instanță, potrivit art. 9 din L 554/2004, ar face bine să se orienteze din materialul publicat in topicul din 04 12 2022:
Cel care mi-a trimis materialul spunea că el are pe rol un asemenea dosar.

https://www.huhurez.com/2022/12/material-care-poate-fi-folosit-de.html


Vali spunea...

Astia care au fost la conducerea coloniei Romanistan si au batut joc si isi bat in continuare joc de armata pt ca nu o respecta, nu dau doi bani pe ea ! Militarii , toti la un loc sunt vinovati pt ca au stat si stau capra in continuare ! Priviti salariile si pensiile militarilor si asta spune tot despre respectul patrihotilor pt armia romana !Nu se mai inscriu tinerii la examenele pt Scolile militare, s au desfiintat Scoli militare, nu mai vb de unitati militare !Acum vor sa faca din sgv, ofiteri, subofiteri si maistri militari...vai de fundul nostru !De salarii nu mai vorbim, sunt sub cel al femeii de serviciu din Parlamentul sau Guvernul Romanistanului !

M spunea...

Armata română angajează tineri fără studii de specialitate

Armata ar putea angaja tineri fără experiență, dar și fără studii militare de specialitate! Ministerul Apărării a anunțat că are pe masa de lucru un proiect de ordonanță de urgență, după numărul mare al demisiilor militarilor profesioniști. Este vorba despre un proiect legislativ care să modifice Statutul cadrelor militare, astfel încât cei ce doresc să se angajeze în armată, să poată face acest lucru fără să fi studiat în școlile militare.

Tinerii fără studii militare au acum o şansă
Se pare că decizia Ministerului Apărării a fost luată din cauza crizei de subofițeri și maiștrii militari cu care se confruntă țara noastră. Întreaga criză este cauzată din numărul mare de demisii din ultimii doi ani, mai ales că în ultimul an au fost probleme în masă, provocate de războiul dintre Rusia și Ucraina. "Atractivitatea profesiei militare manifestă o scădere care a dobândit accente critice în perioada recentă, în contextul de securitate extrem de instabil generat de războiul din Ucraina. Spre exemplificare, numărul tinerilor care s-au înscris la concursurile de admitere la școlile de maiștri militari și subofițeri s-a redus la aproape la jumătate în anul 2022 față de 2021, respectiv de la aproximativ 5.700 la 2.500, în condițiile în care numărul locurilor scoase a fost sensibil egal"
Dacă noua ordonanță va fi aprobată, soldații și gradații profesioniști vor avea șansa să avanseze în carieră și să ajungă subofițeri sau maiștrii militari, fără a absolvi cursuri speciale, ca în cazul subofițerilor.

Potrivit noii ordonanțe, grad de ofițer pot obține și românii care nu au studiat la școlile militare. Pentru ca maiștrii militari să rămână angajați ai MApN, se va reduce stagiul minim pentru creșterea în grad, cu un an, maiștrii militari de clasa a II-a vor putea crește în grad, respectiv clasa I-a, cu un stagiu minim de 5 ani, în loc de 6. Cea mai importantă regulă este ca persoanele angajate să semneze un contract pe minim 8 ani, să fie apte din punct de vedere medical, psihologic și fizic.


Cică de vină e războiul din Ucraina! Pe baza a ce? Ați făcut interviuri exit?
De ce nu e vina proastei salarizări și a țopăielii legislative privind pensiile militare?

😁 Acum să vezi iar discriminare și inechități!!! "Eu să ajung m.m. cls. 2-a am stat 6 ani, ciucanii stau numai 5! Să îmi de-a diferența la pensie!"

😁 Se vor bucura și colegii de la MApN de venirea unor ofițeri direct din viața civilă care își salută comandanții cu: "Neața șefu!" și care o să întrebe dacă nu ai și altă nuanță de uniformă că asta nu îi scoate in evidență culoarea ochilor!

mosmartin16 spunea...

Prin prisma celor 3 mari coordonate pe care le-am mai precizat, respectiv recalculare a tuturor pensiilor militare în plată, bază de calcul constituită din elemente salariale comune și actualizate ( cele 5) și... utilizare a algoritmului actual și-n vigoare de stabilire a pensiilor militare pentru toate pensiile militare în plată ( la baza de calcul susmenționată )...ar rezulta - pe componenta bugetară - pensii fără inechități și cu cuantumuri nete maxime în plată - cu titlu de exemplu - pentru funcția de colonel de circa 8000 lei, iar pentru cea de plt.adj.șef de circa 5000 ! Io am făcut destule simulări în ăst sens ! Pentru cine dorește...a se aprofunda : a) cuantumurile soldelor de grad stabilite prin recenta hg ( chiar dacă-i ilegală ! ) ; b) solda de funcție cu gradatia inclusă și procentul de 7,5% pentru prerogative constituționale de apărare ( toate 3 din anexa VI a Legii 153 ), solda de comandă și sporul de pericol / compensația de risc ( din aceeași anexă ) ! Totul se poate rezolva...dacă se dorește !

mosmartin16 spunea...

P.s. Când am spus de faptul că solda de grad e ilegală, m-am referit - exclusiv - la cuantumul ei ! Cu titlu de exemplu, cea de grad pentru colonel... trebuia să fie de 745 lei și nu de 900 ...cum e după "artimetica penală" a finanțiștilor analfabeți funcțional juridicește !🤣

mosmartin16 spunea...

P.s.2 ! Pentru documentarea unora : a se vedea componența bazei de calcul prin prisma Legii 164, lege care a fost în vigoare vreo...10 ani ! Acolo...numai elemente comune ! Și...în timp, solda de merit și dispozitivul de luptă au fost incluse în solda de funcție !

Dan B. spunea...

Este chiar așa de greu, încât să pricepeți că CCR este o filială a guvernului?

Leon spunea...

@M, proiectul de modificare/completare a L.80/1995, este afisat pe site-ul MApN din Decembrie 2022.
Am trimis o propunere pentru (re)introducerea Actualizarii Soldei de Grad la Art.11, si zilele trecute am primit raspunsul, ca NU este locul acestei modificari in acest OuG, dar ca se retine propunerea pentru viitor.
oug_pt_modif_si_compl_l_nr_80_din_1995_privind_statutul_cadrelor_militare_638f10d54228e

Huhu Rezea spunea...

@Buzescu
Este chiar așa de greu să pricepi că ordonanța declarată neconstituțională prin Decizia nr. 50/2020 a fost emisă de Guvern?

Leon spunea...

Poate apare acum:
https://sg.mapn.ro/proiecte/oug_pt_modif_si_compl_l_nr_80_din_1995_privind_statutul_cadrelor_militare_638f10d54228e.pdf

Burebista spunea...

Mosmartin16, cum sa fie domnule ilegală dacă a fost aprobata printr-o HG legală??? 🤣
Batman, batman 🦇... Pensii dintr-o baza de calcul comună nu se vor mai acorda niciodată... Pentru ca nici soldele/salariile PENTRU CARE AU FOST PLĂTITE IMPOZITE ȘI CONTRIBUȚII LA BUGETUL DE STAT nu au fost EGALE SAU COMUNE...CUM NICI LA PENSIILE DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII NU SUNT PUNCTAJE EGALE LA ACEEAȘI VECHIME, VÂRSTĂ, FUNCȚIE... SUNT DIFERILE ȘI ACOLO PENTRU CA SALARIILE AU FOST DIFERITE... DUMNEATA VRRI PENSIE EGALA PENTRU UNUL CARE TOATĂ VIAȚA ACTIVA A PLIMBAT HÂRTII PRIN DIFERITE STRUCTURI DIN MINISTER, CU A ALTIIA CARE TOATĂ VIAȚA ACTIVA A DESOASURAT NUMAI ACTIVITĂȚI OPERATIVE, MISIUNI, MUNCA ÎN TURE ETC, ETC.. VISURI MOȘULE, COCOSULE MARTIN.. 🤣

Burebista spunea...

Leon, Ți-au răspuns corect. Acel oug nu modifica în totalitate legea 80 din 1995 ci doar un articol referitor la studiile de master profesional. Pentru ca la MAI și SRI deja erau astfel de modificări făcute.
Trebuie sa trimiți propuneri referitoare la proiectul de lege privind statutul cadrelor militare care va înlocui legea 80 din 1995 care nu cred ca este pus încă în transparenţă decizională pe site-ul MApN.

Viorel spunea...

Domnule Burebista. Vreți să detaliați ce înseamnă pentru dumneavoastră activități operative, misiuni, muncă de teren ? Pentru fiecare în parte, ca să văd dacă nu cumva se suprapun cu activitățile noastre colaterale, pe lângă cele de plimbat hârtii.

Huhu Rezea spunea...

Bureb
Fata de dispozițiile art. 38 si art 7 din Anexa VI a aceleiași legi, HG 28/2023 este ilegală.
Aplicarea etapizată a creșterilor salariale din perioada 2019-2022 se referă potrivit art. 38 alin 4 numai la solda de funcție.
Până la ordonanța lui Cîțu, Guvernul putea să dea anual HG-uri de actualizare a soldelor de grad, dar a refuzat s-o facă.

Art. 38
(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).
6) În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.


Unde vezi d-ta, unde au văzut gulerații că și solda de grad se încadrează în respectivele majorări?

Solda de grad avea o evoluție independentă, asa cum se menționează în art. 7 din anexa VI.
Art. 7. -
(1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în plan social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.

(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele: (urmează sumele nominale pe grade)
(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

mosmartin16 spunea...

Cred că tu ești în visare Burebisto...de prin anul 44 î.e.n. !🤣 S-o putut trece pensiile militare pe contributivitate între 2011 - 2015, când nime' nu credea ? S-o putut ! Asta cu cât ți-a oprit din soldă...e frecție la picior de lemn ! Dacă vor o reglementare o pot face "cântând" ...atât timp cât orice cuantum de pensie care nu e pe contributivitate poate fi modificat ( punctul 118 din Decizia CCR 900 ) ! Hai pa !

M spunea...

@Leon

Așa răspundeam și eu la propunerile primite la proiectele legislative! 😁 Nu v-au și mulțumit pentru interesul acordat subiectului?

reddog spunea...

Rambo avea munca de teren.
Sta langa biute și bea kerosen.

Burebista spunea...

Viorel eu em scris mai sus TURE SAU SCHIMBURI... DAR ȘI TEREN POATE FI ADĂUGAT. SUNT DESTULE FUNCȚII MILITARE SAU DE POLIȚIȘTI ÎN TOT SISTEMUL SNAOPSN CARE AR PUTEA FI OCUPATE CU PERSONAL CIVIL, BENEFICIAZĂ DE SPORRURI ȘI GRUPE DE MUNCĂ EGALE CI CEI OPERATIVI SINGURA DIFERENȚĂ FĂCÂND-O SPORURILE PE BAZĂ DE PONTAJ SAU SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR OPERATIVE... MOȘ MARTIN AR DORI PENSII EGALE LA ACEEAȘI FUNCȚIE, GRAD, VECHIME INDIFERENT DE STRUCTURA UNDE AU ACTIVAT MILITARII SAU POLITISTII... ÎȚI DAU ȘI UN EXEMPLU... PENSIA UNUI OFIȚER SPECIALIST 1 DE LA SERVICIUL FINANCIAR SĂ FIE EGALA CU A UNUI OFIȚER SPECIALIST 1 CARE A ACTIVAT LA SIAS... SAU LA Brigada Antiterorista etc. Dacă fac parte din aceeasi structura... Și sunt exemple destule atât la ofițeri dat și la subofiteri, agenți sau MM..

Leo spunea...

Zegrean și încă unul , spun că ar fi neconstituțională RECALCULAREA pensiilor speciale.
Și introducera tuturor pe un singur proiect de lege ar fi o problemă
https://www.stiripesurse.ro/reforma-pensiilor-speciale-va-fi-dezbatuta-fulger-in-parlament-ansele-sa-devina-si-realitate-sunt-insa-mici_2744675.html

Leon spunea...

@M, ba DA, mi-au multumit ..:)).
Astept la cotitura Proiectul din vara al lui Dancu, pe care Ciuca, NU l-a mai discutat in Sedinta de Guvern, desi era pe Ordinea de zi !!

Huhu Rezea spunea...

Leo
Zegrean a vorbit ceva despre retroactivitate înainte de avizul CSM.
Cealaltă problemă, privitor la camera Competentă, dacă în. caamera deputaților se modifică o pensie. specială care cădea în cpmpetența Senatului, proiectul se întorce la Senat pentru. a hotărâ numai asupra dispoziției modificate. Deci, nu. asta. ar. reprezenta o problemă.

Burebista spunea...

Moșule Martin, ceea ce a făcut Oprea pentru pensiile militare trecute pe contributivitate prin acordarea tuturor pensionarilor militari de cel puțin condiții speciale de munca, chiar și celor care nu au avut acele condiții în activitate, deci creșterea punctajului lunar și anual ARTIFICIAL SAU DIN BRUTĂ, APOI PRIN ÎMPĂRȚIREA SUMELOR ACELOR PUNCTAJE UMFLATE LA UN STAGIU DE COTIZARE DE 20 ANI INDIFERENT DE VÂRSTĂ CEEA CE A DUS LA PUNCTE DE PENSIE MUUULT MAI MARI ȘI MAI APOI ADĂUGAREA DE STAGII CIVILE ULTERIOARE TRECERII ÎN REZERVĂ CA ȘI CUM AR FI FOST OBȚINUTE TOT CA MILITAR ÎN CONDIȚII SPECIALE ȘI CU ÎMPĂRȚIRE LA 20 ANI CONTRIBUȚII.... NU SE VA MAI REPETA NICIODATĂ...
20 ANI DE CONTRIBUȚII CRED CA AU DECÂT CEI CARE LUCREAZĂ ÎN CONDIȚII DE RADIAȚII ATOMICE ÎN LEGEA 263... DECI ȘI PE 127, DACĂ VA MAI FI PUSĂ VREODATĂ ÎN APLICARE VOR MODIFICA ACEL 25 CU 30 POATE SAU CHIAR MAI MULT PENSIE CA 80% DINTRE PENSIONARII CIVILI AU STAGII COMPLETE DE COTIZARE 35 ANI...
Dar sa lăsăm decidenții sa hotărască ce și cum...
SI încă ceva... Dacă noua solda de grad va fi acordata și pensionarilor militari o sa spuneți ca nu vreți sa vi se mărească pensia pentru ca guvernul nu a respectat nu știu ce formula magica a dvs și a acordat mai mult decât trebuia???

Leon spunea...

Huhu&Leo, problema majora este ca ori aplici RECALCULAREA TUTUROR Pensiilor de serviciu, ori nu le aplici nici la Magistrati !
Cu siguranta vor apare modificari inca de la Comisiile Senatului !!

Huhu Rezea spunea...

@leon
Nu ar fi o problemă asta, pentru că sunt legi speciale diferite pentru categorii socio-profesionale diferite. Doar legea de modificare a acelor legi este unică.

mosmartin16 spunea...

Așadar...se elimină total inechitățile "cât casa" la pensiile militare dacă se acționează normativ pe următoarele coordonate : 1. Recalcularea tuturor pensiilor în plată ( nimic nu împiedică aceasta dacă se dorește !) ! 2. Baza de calcul a pensiilor formată din elemente salariale comune și care se regăsesc în actuala lege a salarizării, mai exact în anexa VI din 153 ( SG, SF, G, SC și CR / P ) ! Așadar, elemente comune indiferent de anul trecerii în rezervă ( s-a putut prin Legea 164, se poate și acum fără probleme ) ! 3. Baza de calcul actualizată prin prisma prevederilor legii salarizării în vigoare, respectiv 153 / 2017 ( proces mai mult decât simplu ! ) ! 4. Actualul algoritm de stabilire a pensiilor militare aplicabil tuturor pensiilor militare în plată...la recalcularea din acea bază de calcul actualizată și mai sus menționată ! 5. Fără indexare cu inflația la pensiile nou rezultate ( dacă soldele nu sunt indexate, se poate ca și pensiile să nu fie !; singurul element de creștere a bazei de calcul și implicit a pensiilor să-l reprezinte salariul minim brut, el fiind dealtfel singurul element pe baza căruia se stabilesc SG, SF, SC și CR/P în Legea 153 ! ; Indexarea cu inflația la pensii ar implica iar apariția de inechități și care s-ar accentua prin prisma anului trecerii în rezervă, chiar dacă doi rezerviști au fost "gemeni" în activitate ( grad, funcție, gradație, loc de muncă, etc.)) ! 6. Se poate lua în calcul - ca ipoteză - și reglementarea păstrării cuantumului avantajos, urmând ca cel care are pensia netă din recalculare mai mică decât în prezent să rămână "pe loc" până când salariul minim brut va duce la o bază de calcul din care să rezulte o pensie netă mai mare decât cea prezentă ! Aceasta poate fi varianta pe componenta bugetară a pensiei militare ! Reiau pentru cei care nu cunosc ceea ce o tot spune CCR ( decizia 900 și destule altele ) : a) pensia militară e specială ! b) chiar dacă militarii au contribuit și contribuie, pensia lor nu e calculată pe principiul contributivității, ea rezultând procentual dintr-o bază de calcul formată din numai 6 luni și alea alese și nu din întreaga activitate profesională, cu urcușurile și coborâșurile ei ! c) drept câștigat este numai pe contributivitate ! d) pensia de la buget poate fi modificată ( crescută / micșorată ) în funcție de posibilitățile financiare existente ! S-auzim de bine !

Viorel spunea...

Domnule Burebista. Dacă ne referim la (ca ex.) Șef Personal la B. x cu Șef Personal la B. y (Batalioane de același nivel), îi dau dreptate moșului, dar dacă discutăm de paralele între alte funcții, specialități, indiferent de categoria de cadre nici nu se pune problema.

monteoru spunea...

Burebista ai gandire de soldat.Dece bolovane nu ai aplicat pentru ofiter in logistica?Atat te-a dus capul.Pentru ca ai vrut sa fii rachetist AA ai primit ce ti-ai dorit.Daca era ceva de capul tau ajungeai lector intr-o academie , in UNAp sau intr-un stat major al unui R.RAA.precum Stafie.

Viorel spunea...

Domnule Leon. Și eu aștept de la Ciucă Planul de măsuri la nivelul MApN nr. DP-73 / 15.01.2020 (pct.1=Proiect privind modificarea și completarea Legii nr. 223/2015; pct. 21=Actualizarea soldei de grad / nu spune că numai la active; pct. 22=Abrogarea art. 41 din OUG nr. 114/2018 privind acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă), întocmit, ștampilat, semnat de dânsul pe 15.01.2020 cu termen de finalizare 30 IUNIE 2020 ??? Cică trenulețul are întârziere din cauza zăpezilor polare.
Domnule Huhu Rezea. Oare ce o fi vrut să spună Ciucă la pct. 22 ? Redau din topical postat pe 19 ianuarie 2020 „ Plan de măsuri în MApN; Proiectul OUG Ciucă va fi aprobat în primul semestru al anului 2020”. De interes sunt și măsurile de la punctele: 9, 10,17,21. 22= privind abrogarea art. 41 din OUG 114/2018, care a eliminat ajutoarele și indemnizațiile la trecerea în rezervă. Oare știa ce vorbește în ianuarie 2020 legat de acest subiect ?

John spunea...

Mă uit cu mana stresina la tampla așa in zare si văd pe aici numai ”Dibaci” in formule de calcul ale pensiilor exprimate fară aviz ( adica neconstitutional) in numele tuturor militarilor ostirii romane.
Si ca sa nu fiu muscat rău de turul salopetei de clonatii lui Zelenski sau madamei ”Von der Leyen” pun doua intrebari scurti ;
*Stimabililor ”Dibaci” cum va permiteti sa faceti propuneri de formule de calcul in numele tuturor militarilor????
**”Moșulica Martin ”să ne iecsplici si noua ”care pricepem greu ” cum faci matale să aplici formula de calcul cu cinci elemente tuturor militarilor ????? Prin tuturor intelegand generali ,ofiteri , maistri militari, subofiteri ,MAC.
Cam cât va fi pensia mea de Lt col pensionat in 1998 sau a unui MAC care nu a vazut in salarizarea din cele 12 luni alese urma de Indemnizatie de Comanda ,Salariu de Merit ,spor de risc. Pe astia ” care pricepem mai greu ” ne calculezi din 3 sau 4 in loc de cinci.
Adica matale la boierie cu cinci in desaga ,noi la ajutorul social cu 3-4 in desaga si injumatatite pe la 58,5 din agoniseala subtire brută.
Hai pa !!! vezi sa nu propuna si Burebista sa-ti taie grupa aia de munca nemeritatata cu care te tot umfli in pene pe aici impreuna cu altii in situatie identica cu functia ,vechimea si indemnizatia de smecher a ta.

reddog spunea...

"Cea mai bună apărare este atacul."
Noi că militari știm asta foarte bine.
Și la fotbal e valabil.
Steluța știa foarte bine asta dar nu prea îi ieșea în fața lui DINAMO.
Îi ardeam pe micuți pe unde ii prindeam. 💪❤️

Viorel spunea...

reddog. Ușurel cu Steluța și Dinamo. Hai să vedem palmaresul, apoi vorbim. Nu mai spun de poziția actuală a celor două cluburi. Și ca să nu contracarați, vă aduc aminte de meciul Dinamo-Foresta Fălticeni= 4-5. În min. 47 conducea Dinamo cu 4-0 ca apoi să primiți 5 scatoalce la foc automat.

Leon spunea...

Chiar asa ?
"STEAUA București a câștigat cele mai multe campionate: 26, fiind cea mai prolifică echipă din SuperLigă. Cea de a doua echipă care a câștigat mai multe titluri este Dinamo București cu DOAR 18 campionate la activ."

A spunea...

@M
E poveste veche,nu vine nimeni(SGP) sa se faca MM sau subof.Conditiile s-au modificat in legea 80/1995 si trebuie sa fii absolvent de liceu cu diploma de bac.Vechime parca minim 15 ani(sunt norme interne in mapn).Cine dracu sa vrea sa plece de pe capI si sa se faca sergent pentru 2 lei?Aceeasi bani si munca si responsabilitate fara numar.Nu vorbesc din auzite,eu personal am propus,si surpriza,nimic...nimic,ba inca am dus munca de lamurire cu ei ca sa accepte ,ca vor vedea beneficiile in viitor si la pensie.Acum daca stau sa ma gandesc,in curand nici macar la pensie.
Unii trag pe turta lor cu recalcularea si multe altele,da,ia cereti sa le dea si la fraieri sau ciucani case si apartamente,OMM.
Sa nu mai vb. de colonei,recalculare,zau? Dar acum 10 ani cand aveai pensie mai mare decat salariul unui activ de ce nu ai sesizat CCR?
Actualizarea Primei de comanda? De ce,stiati ca nu e comanda cum ar trebui sa fie? Stiati ca prin norme interne DOAR ofiterii primeau prima de comanda? Pai cum,unul sef birou avea 2 subordonati si primea,eu,aveam 19 si nu primeam.De ce? Pentru ca au modificat normele de aplicare si in loc de PERSONALUL care ....au scris OFITERII care...
Pensii egale la "gemeni",zau asa,eu mi-am rupt curul in misiuni si ma pontau dor 10 ore pe zi,sa nu depasesc orele,care oricum nu erau platite(le depaseam,faceam 200-300 pe luna)iar altii la 8 ore ,cu norma intreaga,adica salariul mai mare.Bravos Mosmartine..sa-ti fie de bine,frumos mai gandesti.
Cred ca sunt pe principiul caprei,daca a mea nu mai are lapte,de ce a vecinului sa aiba?
Vedeti,unii nu gandesc la general,ci stric la punguta lui,uitand trecutul....ce bine era....
Cand ii intrebam pe cei in varsta,eram activ evident,pusti,"ce salariu aveti,de 3 ori cat al meu"raspuns"copile,ce sa-i faci daca te-ai nascut prea tarziu?
E acum ce sa spun si eu,e ce sa-i faci daca te-ai nascut prea devreme....si tot in pierdere sunt.:):):)

reddog spunea...

Viorel
Ăla a fost un accident.
Era antrenor Cornel Dinu zis și Procurorul.
Mare jucător, greu treceau adversarii de el.
La Steluța e mai complicat că sunt vreo două și trebuie să împartă palmaresul.
Dinamo are 17 titluri de campioană a României.
Și în plus CS Dinamo (asta însemnând toate disciplinele sportive) este cel mai prestigios club din istoria României.
O spune statistica nu eu. 💪❤️🦅🇷🇴

Huhu Rezea spunea...

@Reddog
Pe tine nu te interesează motivele pentru care OUG 59/2017 ar putea fi declarată neconstituțională?
Lasă javrele roșii în durerea lor prin diviziile inferioare!

mosmartin16 spunea...

Bre nea Johnică ! Hai s-o luăm ușor poate pricepi câte ceva ! Recalculare înseamnă bre să alegi iar o perioadă ( de 12 luni ar fi după ultimul proiect )...din ultimii 5 ani de activitate ! Capisci ? Apoi...dacă s-o putut 10 ani cu acele elemente salariale pentru baza de calcul din Legea 164 ( erau 6 mari și late, dar două au fost incluse în timp în SF )...de ce nu s-ar putea cu o bază de calcul formată din 5 ?! Adică SG, SF, G, SC și sporul de pericol ! Că nu vrei tu ?🤣🤣🤣 Ăsta e argumentul tău, bre ?!🤣 Ar trebui să "esplic" mult ca să pricepi și tot nu am garanția că ai înțelege...chiar de-ți desenez !🤣 Bre nea lt.col...cele 5 elemente actualizate și calculată din ele pensia netă...te poate duce la un cuantum maxim net de vreo 8000 ! Dacă ai acum mai mult rămâi un timp cu ce ai ( în funcție de evoluția smb ), dacă ai mai puțin..îți dă cât rezultă ! Oi fi tu John "americanu' "...dar chiar ca să-ți desenez...nu am timp !🤣🤣🤣 Dumnezeu să-ți dea minte, că toți avem nevoie de ea !

John spunea...

Spunea Mihai Eminovici ;

*”Egalitate nu exista decat in matematică” !
** ”Oamenii se împart in doua categorii: unii caută si nu gasesc ,altii gasesc si sunt nemultumiti ” !
*** ”Sarac e cel ce se simte sarac , caruia îi trebuie neaparat mai mult decat are ” !
****”Stejarul creste unde pamantul este bun , buruienile cresc pretutindeni ” !

Huhu Rezea spunea...

@Jojn
Dacă zici că ești așa vechi pensionar, înseamnă că ești și un mare habarnist intr-ale pensiilor militare.
Chiar nu înțelegi că ai pensia pe jumătatea altora care au vechime, funcții si grad mai mici decât d-ta?

Marcel Orzan spunea...

Pt. mosmartin:

Rog f.f. frumos! Unde scrie chestia asta de care zici:
"b) chiar dacă militarii au contribuit și contribuie, PENSIA LOR NU E CALCULATĂ PE PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂȚII, ea rezultând procentual dintr-o bază de calcul formată din numai 6 luni și alea alese și nu din întreaga activitate profesională, cu urcușurile și coborâșurile ei!"
Da un link, un copy-paste, o referinta ceva sa ma linistesc si eu.
Merci

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Cum poți să pui asemenea întrebări ca de ageamiu?
Păi.. nu scrie așa în articolele 31, 28 si 29 din L 223/2015?

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

Zau, eu nu vad asta, cred ca nu stii sa citesti:
"Articolul 28 - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
nr. 923 din 11 decembrie 2015. )
Articolul 29 - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
Articolul 31 - (1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."
Nu vad nimic de "...., PENSIA LOR NU E CALCULATĂ PE PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂȚII, ea rezultând procentual dintr-o bază de calcul formată din numai 6 luni și alea alese și nu din întreaga activitate profesională, cu urcușurile și coborâșurile ei !"
Cred ca ai tu un stil personal de a citi! Merci oricum

Leon spunea...

"Articolul 31
(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale."( OuG.nr.82/2017).

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Ești de comă!
Omul ți-a prezentat într-o frază rezumatul a trei articole din lege și d-ta, ca un analfabet funcțional, mai și întrebi unde scrie așa ceva , culmea după ce citezi din două articole vizate.

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Marcel Orzan spunea...

@Huhu:

Si eu intreb tot in rezumat: unde scrie ca "PENSIA LOR (a militarilor) NU E CALCULATĂ PE PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂȚII"? Arata tu!
Te-am mai rugat! Merci

Marcel Orzan spunea...

@hUHU:

Lege ne spune ca: "PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂŢII, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza CONTRIBUŢIILOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE participante la sistemul de pensii, DREPTURILE DE ASIGURĂRI SOCIALE CUVENINDU-SE ÎN TEMEIUL CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE PLĂTITE;"
NIMIC DE FORMULA DE CALCUL! Intelegi?

Marcel Orzan spunea...

@Huhu;

La "Omul ți-a prezentat într-o frază rezumatul a trei articole din lege". Fii mai atent, lucrul asta l-ai spus tu nu mosmartin! Oricum m-am prins de mult ca mosmartin e un alter ego de alta tau, adica sunteti unul si acelasi, e adevarat ca mosmartin e mai aplacat spre desen cu emoticoane! Am mai vazut schema asta la Mosalecu cu unul pe care-l cheam "Anomim". Blogareala, ce mai! Bun asa

A spunea...

@Mos martin
:),stai un pic,un pic,eu sunt mic tu fa-ma mare...
Ia arata la baiatu' cum calculezi mata si ma duci pe mine la 5000 pensie
Plt.adj sef. 1.67.
Salariul net azi,dar azi, e conform legii,4173
Hai fa-ma sa sper.te rog.Du-ma cu cele 5 celebre la 5k.
PS:
Nu vreau sa te supar dar 8000 cam putin pentru un colonel,au ceva mai mult.Pe comisari nu ii mai pun la socoteala,mai sus.
Uite,daca imi scoti 5000,eu avand cu vre-o 250 mai putin(cu tot cu OSCAR),te sustin neconditionat.:)

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Nu cred că ești așa de încuiat să nu înțelegi că dacă pensia militară se calculează procentual din baza de calcul, respectiv 65%, art. 29, deci legea stabilește calculul procentual, nu calculul contributiv... în puncte de pensie, ca în L 263/2020 sau viitoarea L 127/2019 cu modificări.
Scepticismul afișat de d-ta este mai degrabă o șmechereală ieftină. Oprește-te din polemici prostești!

Burebista spunea...

Huhu Rezea, punctele de pensie din Legea 263 nu sunt calculate după contributivitate... Este o formula de calcul care nu are legătură cu contribuțiile pensionarilor. Mai ales ca mulți dintre pensionarii civili care sau pensionat înainte de 2001 nu au contribuit cu niciun leu din salariul încasat pe cărțile de munca sau contracte. Pentru fondul de pensii plătea instituția sau societatea unde lucra fiecare... Este o formula pentru punctajul anual si o alta formula pentru stabirea punctelor de pensie în plată unde contează categoria fin care face parte pensionarul pentru împărțirea punctelor totale la 20,30,si narea majoritate la 35. Bineînțeles pentru deschiderea dreptului de pensie este și o condiție de vârstă pentru categoriile câte se pensionează mai devreme de 65 sau 63 ani datorita grupelor de munca. La militari este tot o formula de stabilire a pensiilor, diferita de cea din sistemul public dar bazata tot pe vechimea în muncă efectivă adică de contribuții , minim 25 ani, grupe, vârstă, vechime în specialitate etc... La civili salariații plătesc contribuții la bugetul de pensii pentru plata PENSIONARILOR CIVILI, iar la militari și polițiști activi plătesc contribuții individuale la bugetul de stat pentru plata PENSIILOR MILITARE.ATÂT LA PENSIILE CIVILE CÂT ȘI LA PENSIILE MILITARE DIFERENȚA NECESARĂ PENTRU PLATA INTEGRALA A PENSIILOR SE PLĂTEȘTE DE LA BUGETUL DE STAT. TOATE PENSIILE DIN ROMÂNIA SUNT CALCULATE PE PRINCIPII ȘI FORMULE ȘI NICIDECUM NU SUNT REZULTATUL ACUMULĂRII UNUI FOND LA CARE A PARTICIPAT SALARIATUL SAU MILITARUL ÎN ACTIVITATE.
NUMAI PENSIILE DIN PILONUL 2 SUNT CONTRIBUTIVE ÎN MOD REAL ȘI ACELE SUME APARȚIN ÎN TOTALITATE SALARIAȚILOR.
DACĂ CCR A DEBITAT O PROSTIE CA SĂ NU DEA DREPTATE MILITARILOR ÎN MIILE DE PROCESE NU INSENA CA DECIZIA LOR ESTE ȘI CORECTA ȘI CONFORMA CU DREPTURILE STABILITE DE CONSTITUȚIA ROMÂNIEI SAU DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ. UITE CA ACUM DECIZIA CCR SE ÎNTOARCE ÎMPOTRIVA MAGISTRAȚILOR PENTRU PARTEA CARE ESTE SUPORTATA DE LA BUGETUL DE STAT CARE AR URMA SA FIE MICSORATA LA RECALCULARE... DACĂ CCR VA DA ACUM O ALTA DECIZIE PRIN CARE SA SPUNĂ CA PENSIILE MAGISTRAȚILOR ÎN PLATĂ SUNT DREPTURI CÂȘTIGATE ȘI STABILITE PE O LEGE VALABILĂ LA DATĂ PENSIONARII ȘI NU POT FI MISCORATE PRIN RECALCULARE, CHIAR DACĂ SUNT PLĂTITE DIN BUGETUL DE STAT ÎN PROCENT DE 80% ȘI DOAR 20% REPREZINTA PARTEA CALCULATA PE PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITATII??? ȘI EU ZIC CA AŞA O SĂ FIE PENTRU CA ALTFEL NU S AR GEABI SĂ IASĂ DIN SISTEM TOȚI CEI CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PENSIONARE ACUM... PROBABIL CCR VA STABILI CA NOUA LEGE SE APLICA NUMAI LA NOII PENSIONARI FĂRĂ RECALCULARE SAU DACĂ SE ACCEPTA RECALCULATE VA STABILI CA VA RĂMÂNE ÎN PLATĂ CUANTUMUL AVANTAJOS. PE MINE NU MA DERANJEAZĂ RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE LA ZI CHIAR DACĂ SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE 12 LUNI CONSECUTIVE ȘI NU 6 PENTRU CA MAJORĂRILE DIN 2020,2022,2023 ÎMI VOR ADUCE UN PLUS DE APROXIMATIV 700-800 LEI NET.DECI NU AS AVEA NEVOIE DE CUANTUMUL AVANTOS ÎN SCHIMB PENTRU ALȚII CARE HABAR NU AU SĂ-ȘI CALCULEZE PENSIA CONFORM LEGII ACTUALE....

Huhu Rezea spunea...

@ Bureb
După ce v-ați făcut de cacao, trâmbițând prostia cu care gulerații îi fraieriseră și pe Ciolacu, Ciucă și Budăi, că pensiile militare nu sunt pensii speciale, acum, aceiași fraierici aveți misiunea să susțineți în online că pensiile militare sunt deja pensii aliniate la contributivitate, pentru că, vezi Doamne!...militarii plătesc CIBS. Și..mai departe sugestia că pensiile militare trebuie să rămână așa cum sunt, adică nereformate, cu discrepanțe uriașe între vechii și noii pensionari militari.
Măi, inluencerule al CPS din MAI, CIBS-ul este o asigurare pentru dreptul de pensie
militară, o primă de asigurare, cum se cheamă în sistemul privat de pensii, pe când cuantumul contributiv este cel rezultat din raportul dintre veniturile lunare din întreaga cariera raportate la salariul mediu pe economie. A confunda cele două noțiuni este o probă de incultură juridică.
Calculul procentual din 12 luni consecutive al cuantumului pensiei militare nu are nicio legătură cu calculul din sistemul public de pensii, calcul, îndeobște, numit contributiv.

M spunea...

@Adrian

1. Acolo am citat în articol. Doar textul fără aldine îmi aparține.

2. Privind "proiectul" lui moșmartin ai înțeles totul pe dos!

Din anumite motive unii pensionari militari au pensia mai mică decât alții. În general, la fel ca la civili, apar diferențe în funcție de anul ieșirii la pensie.

Așa cum e și normal ei vor să le crească pensia dar asta nu se poate pentru că ar crește și cheltuielile generale, deci ieșim din PNRR.

Soluția este deci ceva de genul: îți scad ție să îmi crească mie!

Trebuie să înțelegem că au și ei dreptatea lor!


Eu spun că a ne concentra strict pe pensie este incorect pentru că într-o carieră de 30 de ani + 30 de ani de pensie fiecare a avut avantaje și dezavantaje ( ex. salarizarea uneori a fost mult peste media națională, acum a coborât la medie sau sub medie, ajutoare la trecerea în rezervă, carieră sigură, popotă, apartamente de serviciu, statut social etc).

Moș Martin e blocat în proiectul lui pe care îl vede perfect. Nu este! Se rezolvă pe el ca să zic așa! Da, pensiile actuale ar fi aduse la un numitor comun până la prima creștere a soldelor de funcție când ar trebui iar să facem actualizare ceea ce este exclus.

Inechitățile între generații se pot rezolva prin actualizări repetate a SF ale rezerviștilor cu cele ale activilor (dar asta înseamnă torpilarea creșterilor salariale ale activilor prin dublarea sumelor necesare) sau printr-o politică corectă de indexare anuală cu inflația.
Dacă atunci când ai ieșit la pensie puteai să cumperi un Logan cu pensia pe un an iar acum, atât prin indexarea cu inflația a pensiilor cât și creșterea prețului Loganului, poți să faci același lucru atunci totul e ok! Aaaaaaaa ... că unul pensionat acum poate să cumpere o Skoda cu pensia pe un an e altceva. În timp și el va rămâne tot la nivelul de "Skoda" iar alții, viitorii pensionari, vor fi la Volkswagen. Se numește numește EVOLUȚIE, dezvoltare economică, progres....

kostas spunea...

Mosmartin, daca nu ai ce face apuca-te de tricotat si nu mai veni cu solutii aiurite la pensii. Daca din baza propusa de tine doar cu 5 elemente iti mai ia 41,5% cu ce mai ramai? Da, ar rezolva inechitatile, dar valorile pensiilor vor fi de rahat si nici nu vor reflecta si recompensa munca depusa de fiecare. Nu au fost toti chilotari in armata

Huhu Rezea spunea...

@kostas
Nici nu te-ai obosit să-ți recalculezi pensia cu soldele de funcție și grad actualizate la nivelul anului 2023, potrivit legii salarizării, si te opui, din frica de necunoscut, la recalcularea pensiilor militare. Sunt de înțeles ciucanii, dar d-ta ești cătană veche.

M spunea...

La civili ar fi pensia contributivă dacă pensiile s-ar plăti EXCLUSIV din contribuții.

Sunt două elemente:

1. Calculul punctajului care ESTE contributiv.

2. Stabilirea punctului de pensie care NU se face împărțind contribuțiile strânse la numărul de puncte ce trebuiesc plătite ci pe baza unei formule ce NU ține cont de capacitatea efectivă de colectare a CASS.
Din câte știu "pur contributive" sunt pensiile avocaților!!!!!!

Dacă acceptăm că pensiile civile sunt contributive atunci putem să spunem că și cele militare sunt contributive doar că perioada de referință pentru calculul contributivității este de 6 luni/1 an.
Deci luăm în eșantion și îl extrapolăm la întreaga activitate.


De ce e corect? Sunt multe argumente! De exemplu faptul că Statul Român s-a angajat să fie UNICUL angajator pentru profesiile de militar/polițist.

Dacă vorbim de "pensii speciale" atunci TOATE pensiile care derogă de la principiile generale sunt SPECIALE! Nu contează dacă derogarea se face prin articole "speciale" , lege "specială" sau statute "speciale".

E adevărat că printre "cele mai speciale" sunt pensiile militare care derogă de la vârstă, vechime, mod de calcul în sens pozitiv, respectiv indexare în sens negativ.


De exemplu pentru balerini se derogă doar vârsta și vechimea, nu și calculul. Pentru ziariști se derogă doar calculul (prin adăugarea celor 50%), pentru agricultori doar modul de plată etc.

gigi 2 spunea...

Ce ingusti la minte sunt unii. Nu inteleg , ca este bine sa se calculeze si pe contributivitate. Dle Huhu cred ca va obositi degeaba cu unii. Unii nu inteleg iar altii se fac ca nu inteleg. Era o vorba inainte care cred ca e valabila si acum pt militari. Fala mare buzunare goale.

luchy19 spunea...

@Adrian
Adj.pr. în MAPN, netul de 4173 lei este pe luna decembrie 2022 ? Ar însemna că netul pe ianuarie cu solda de grad mărită ar ajunge spre 4500 , nu ? Deci dumneata cu OSCAR acum spui că ai 4750 ~ plus solda de grad se face 5000 . Însă puțini au posibilitatea să obțină acel OSCAR....!

luchy19 spunea...

@Adrian
....altfel spus, în 8 ani de zile dacă ar fi să comparăm pensiile a doi plt.adj.pr.,coeficient 1.67, cu Oscar, Adrian ar ieși în februarie 2023 cu 5000 lei, citându-l pe Viorel pensionat în 2016, ~ 4100 lei ( poate a avut funcția cu S ?!). Deci 1000 lei diferența. Dacă și Adrian este tot din MAPN....!

A spunea...

@luchy 19
Ai inteles gresit un pic.Nu mai sunt activ,salariul omologului meu,ce se afla acum pe functie e 4173,net.Tu spui ca va avea 4500 dupa marirea soldei de grad.Bun,atunci asta va fi limita maxima a pensiei,si nu 5000.Eu am pensie 4750cu tot cu indexarea de 5,1,si da eu am avut Oscar,dar care nu este prins in viitoarea lege si nici in calculele mosului.Daca ma compari cu Viorel si dam la o parte oscarul,eu ies pe minus,cu toate ca el e din 2016.As fi iesit cu 3850,ceva de genul,plus indexarea...nu ajungeam la el.Ei imi doresc sa vad cum face mosmartin cu 5 magice,care la mm si subof sunt 3 sau maxim 4, 5000ron pensie la adj.sef.

Huhu Rezea spunea...

Pentru cei care încearcă să creeze confuzii în legătură cu calculul pe principiul contributivității, citez din Decizia nr. 900/2020 a CCR:

"108. În concluzie, cu privire la regimul juridic al pensiilor din sistemul public, Curtea, în interpretarea dispozițiilor constituționale, a impus anumite limite, care restrâng marja de apreciere a legiuitorului, stabilind că prin plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale,
i persoana dobândește dreptul la o pensie care să reflecte nivelul veniturilor realizate în perioada activă a vieţii, iar
(ii) cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului contributivităţii, este un drept câştigat, care cade sub protecția dispozițiilor art.47 alin.(2) din Constituție și, implicit, a celor ale art.44 alin.(1) din Constituție, sub aspectul interesului patrimonial al persoanei, drept al cărui exercițiu nu poate fi restrâns
nici măcar temporar, dispozițiile art.53 din Constituție nefiind incidente în cauză, (iii) atunci când introduce scutiri de plata sarcinilor fiscale, acestea trebuie să se aplice, sub forma deducerii, în mod complet în privinţa tuturor pensiilor indiferent de cuantumul lor,
(iv) protecţia dreptului de proprietate nu poate fi invocată pentru a refuza îndeplinirea obligaţiei de ordin constituţional prevăzută de art.56."

116. În concluzie, cu privire la regimul juridic al pensiilor reglementate prin legi speciale, Curtea a lăsat o marjă de apreciere mai largă legiuitorului, stabilind că
(i) pensiile speciale nu reprezintă un privilegiu,
(ii) sunt instituite în considerarea statutului categoriei profesionale căreia i se acordă,
(iii) odată acordate, legiuitorul trebuie să prezinte rațiuni suficient de puternice care să justifice eliminarea lor,
(iv) acordarea suplimentului suportat din bugetul de stat ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu cade în sfera de protecție constituțională a dreptului la pensie și a dreptului de proprietate și, în fine
(v) legiuitorul este liber să acorde, să modifice sau să suprime componenta suplimentară a pensiei de serviciu, în funcţie de posibilităţile financiare ale statului.
Pensia militară nu reflectă nivelul veniturilor realizate în intreaga perioadă activă ca militar, ci numai a veniturilor din cele 6 sau 12 luni.

Arfy spunea...

John, chiar dacă la momentul t0(zero) avem de toate, la momentul t0+1 ne mai dorim ceva în plus! Așa este firea omenească! De aia s-a dezvoltat și se dezvoltă societățile de la Adam și Eva până în prezent!

mosmartin16 spunea...

M, iar ai luat-o prin bălării !🤣 De ce afirmi că prin proiectul pe care-l propun...mă rezolv pe mine ?! Bre "cap turtit" tu ai auzit de noțiunea de principiu și care-i în dezacord cu interesul personal ?! Tu poți pricepe că prin formula pe care o propun.. mie mi-ar scădea ceva din pensie ?! O să spui că asta e sepouku, iar asta pentru că, căpățâna ta nu poate pricepe că principiul e chiar o noțiune care conferă confort psihologic și din perspectiva unei echități abordate ! Greu, tare greu e cu alde ăștia ca tine !🤣🤣🤣

reddog spunea...

Rambo și Cezar încearcă să creeze tot felul de confuzii făcând tot felul de calcule și având numai peleixuri prin cap.
Huhu și Moș Martin au un stil apropiat camarazilor de la arma gulerati.

kostas spunea...

Dl Huhu, eu vreau recalcularea pensiilor militare, dar nu din cateva elemente cum spune Mosmartin. Daca acum, pensiile calculate la 58,5% din solda activului, care cuprinde si toate sporurile, sunt decente, cum vor fi pensiile calculate la 58,5% numai din elementele enumerate de Mosmartin? Poate ar iesi putin mai mari decat acum la unii. Dar de ce nu trebuie sa se regaseasca in pensie sporul de zbor la aviatori, sporul pentru parasutisti, ambarcarea pentru marinari, etc,? De ce trebuie sa fie pensiile la fel? Ca sa se rezolve inechitatile? Inechitatile nu vin din sporurile pe care unii le au, iar altii nu le au. Inechitatile vin din faptul ca sunt mai multe legi dupa care se dau pensiile, din faptul ca ele au fost inghetate si neactualizate, din faptul ca unii au luat un spor 6 luni si il au in pensie toata viata. Daca un civil a iesit la pensie cu ani in urma si nu a beneficiat de nici un spor pe timpul cat a lucrat, iar dupa aceea, cel care a venit in locul lui beneficiaza de 2 sporuri fiindca au fost introduse ulterior pensionarii, acel pensionar considera o inechitate ca el nu a avut spor, iar celalalt a avut? Nu poate sa zica ca este o inechitate, pe cata vreme calculul pensiei se face dupa aceeasi lege. Si in viata civila sunt foarte multe domenii unde au fost introduse sporuri pe care unii le au calculate in pensii, iar altii nu le au, dar nu sunt considerate inechitati. Numai la noi ar trebui considerate inechitati? Este inechitate daca ar avea pensii diferite: un aviator cu ore de zbor fata de unul care nu a zburat in viata lui? un marinar de pe nave cu unul care nu s-a urcat niciodata nici macar intr-o barca? etc. Sa fim seriosi si corecti. Nu sporurile creaza inechitati. Asta-i parerea mea, c-o fi buna, c-o fi rea. Fara vreo intentie de a supara pe cineva.

mosmartin16 spunea...

Reddog, poți fi mai concret și să detaliezi ? Dar cu cifre și argumente logice și juridice !

Leon spunea...

@MosMartin, baga d-le, in Baza de calcul, si al 6 lea Element prevazut la al.(2) Art.25 din Legea 153/2017, un Spor de 30%:
"...nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz."..!

Viorel spunea...

Luchy19 și Adrian. Spre liniștea voastră mă repet.
Pensionat pe 30 noiembrie 2016. Grad: Plt.adj.pr. / Funcție: Plt.adj.pr. / Cu Oskar. Valoarea pensiei pe luna decembrie 2016: Brut: 3.350 – 346 (Impozit 16%) = 3.004 – 136 (CASS 5,5%) = 2.868 pensia netă la data trecerii în rezervă. Au urmat indexări, reducerea impozitului de la 16 la 10% și impozitarea de la 2.000 în sus, eliminarea CASS. În decembrie 2022 pensie brută = 3.833, în plată = 3.650. Indexare 2023=3.833 x 5,1% = X x 5,1% = Pensie netă după deducerea impozitului = 4.019 lei. V-ați lămurit ?

Marcel Orzan spunea...

Tot pt. Huhu:

Si spun ABUZ IN SERVICIU pt. ca in 2010 cand s-au dat cele 2 Decizii era in vigoare L.164/2001 care era foarte clara in aceasta privinta cand sublinia, astfel:
Art. 1 (2) PRINCIPIILE GENERALE (adica si pct. e) PRINCIPIUL CONTRIBUTIVITĂŢII) prevăzute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale SE APLICĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ŞI PENSIILOR MILITARE DE STAT, exceptând situatiile în care prin prezenta lege se dispune altfel (Derogarea facuta de L.164/2001 la L.19/2000 privind doar plata CIBS la Bg.Stat si a pensiilor de la Bg.Stat si nu la/de la BASS).
Art. 78 - (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contributia pentru pensia suplimentară va deveni CONTRIBUTIE INDIVIDUALĂ LA BUGETUL DE STAT, PENTRU PRESTATIILE PREVĂZUTE LA art. 4 (adica se contribuia pt. a) pensii militare de stat si b) alte drepturi de asigurări sociale stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, pe baza dispoziţiilor legale aplicabile în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale).
Da’ ce sa ne mai chinuim, e grele pt. unii!

Huhu Rezea spunea...

Sunt deja 13 ani de când militarii au plătit CAS sau CIBS din solda lunară, CIBS-ul fiind egal cu contribuția pentru pensii din sistemul public de pensii, adică 25% din solda lunară brută.
Va veni repede vremea când militarii care au plătit CIBS 25-30 de ani să nu mai accepte să primească pensie militară egală sau mai mică decât un neterminat care a plătit numai 20 de ani CIBS. Si unul și altul au în prezent pensia militară calculată numai din 6 luni.

Leo spunea...

Da , dar neterminatul are PROCENTUL decalcul al pensiei mai mic decât terminatul.
Problema este nivelul la care sunt BAZELE DE CALCUL stabilite prin Legea nr. 223 care sunt la nivelul anului 2009 pt. VARȘOVIȘTI

Burebista spunea...

Huhurez, după gândirea ta pensionarii civili pensionați înainte de 2001 adică peste 60% dintre aceștia nu ar trebui să aibă pensii egale cu cei care se pensionează în prezent, sa primească decât pensia minimă pentru ca nu au plătit niciodată CAS din salariul lor pentru pensii... Asta se aplica și la tine cu pensia civilo militară.... Sa ți se dea pensie contributiva exact pentru anii în care ai plătit CAS din solda sau salariul tău... 🤣
Cât despre decizia CCR pe care o tot rostogolești pe aici atât dumneata cât și Moș Martin 16 te anunț ca va fi cât de curând demontata tot de către CCR mai ales dacă în parlament vor fi introduse și pensiile lor speciale în malaxorul recalculării la net... Dar este de ajuns și pensiile magistraților pentru întoarcerea la 180 de grade fata de decizia de atunci..

Huhu Rezea spunea...

Orzan
Te mai public când înțelegi să porți un dialog civilizat.
Dacă nu-ți convine denumirea de calcul contributiv al pensiei, numește-l calculul din sistemul public de pensii, bazat pe raportul dintre veniturile brute din întreaga carieră și salariul mediu pe economie. Numai pensia calculată pe baza acelui raport este un drept câștigat, protejat de intențiile politicianiste sau ale sistemului de micșorare sau supraimpozitare.
De exemplu, cuantumul pensiilor militarilor, calculat contributiv, în perioada 2011-2015, nu a putut fi micșorat pentru 68% dintre militari... la recalcularea din 2016 potrivit L 223/2015.
In schimb, prin L 119/2010 a fost constituțional să fie micșorate 26 000 de pensii militare calculate necontributiv, potrivit L 164/2001.

Burebista spunea...

Și încă ceva Huhu Rezea. Pana la întrarea în vigoare a legii 223 modificata prin oug 59 din 2017, CAS ul sau CIBS ul plătit din solda/salariu era compensat în totalitate pentru a nu se reduce solda/salariul prin majorarea salariului brut cu exact acea contribuție... Începând cu 2018 suma reținută pentru CIBS a crescut la 25% din salariul brut însă compensarea a rămas la nivelul salariului brut din 2017.. Retineri la nivel 2023 compensare la nivel 2017.... Im momentul când se va trece la salariul plătit Cfm 153 adică coeficient x SMB pe economie + gradație +spor apărare o sa dispară acea compensare sau majorare brut.. Ca sa te convingi ca ceea ce spun eu despre compensare/ majorare brut este adevărat ai pe Facebook spr diamantul fluturașul acela de salariu unde scrie clar cât e CIBS și cât este majorarea brut... Conform modificărilor făcute de oug 59 acea compensare a CIBS a dispărut din Legea 223, noroc cu ordonanțele trenuleț care stabilesc ca sporurile, primele, compensațiile etc rămân la nivelul anului anterior...

reddog spunea...

Rambo și Cezar sunt neterminati.
Au luat și ajutoare+solde compensatorii.
Huhu a luat doar ajutoare.
Poate nu spune și Moș Martin daca a luat ajutoare.
Mulțumesc!

mosmartin16 spunea...

Leon, dă toată informația...nu pe bucăți ! E vorba de acea sumă...acordată cumulat pe total buget al ordonatorului și care nu poate depăși acel procent !

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
In prezent, și neterminatul și cel care are vechime în serviciu de 30 ani primesc același procent de 58,5%. din media a 6 solde nete.

Bălan Elena spunea...

Bună ziua! Sun Elena Bălan, beneficiez de pensie de urmas după soț, Marian Bălan. Am avut posibilitatea si vârsta sa optez la acea vreme ptr cea mai avantajoasă. Diferența intre pensia in fine mea si cea de urmas era la momentul respectiv de 200 lei ceea ce ptr mine avea valoare ptr ca aveam un fiu student in București si mi era greu. Intre timp pensiile civile le au întrecut pe cele militare, valoarea punctului de pensie la pensionarii civili crescând. Poveste lunga.... Va rog cu respect domnule administrator de blog sa mi spuneti și mie daca acel sprijin social se mai acorda. Pensia este de 2012,s a marit cu 12.5% si impozitat si in mod firesc trebuiau acordati si primii 300 lei din cei 600, promiși ptr plata la energie si gaze. Sun de ceva timp la CPS de m am saturat si mi raspunde doar d na centralista si dupa ce solicit legătura cu of cu relatii publice sau contabilitate, legatura pe care d na mi o da sună tf di vine tonul........... LINIȘTE Va rog frumos dacă aveti vreo informație despre acest sprijin social..... Daca nu se acorda asta e.... Incerc sa trec pe pensia mea..... Suntem oameni nu cerșetori si solicitam un drept..... Dar îi iert pe toti cei care ar fi trebuit sa si asume sa raspunda la tf. Daca se poate un raspuns vizavi de rugăminte, Elena Bălan

Leon spunea...

@MosMartin, tocmai de aceea, 30%, pentru ca se refera la bugetul pentru salarii al MApN (in cazul nostru) , se poate impune ca Element al Bazei de calcul si la Pensiile militare !
Ar scadea numarul nemultumitilor..:)).

mosmartin16 spunea...

Mulțumesc, Leon ! Cred că a fost o neînțelegere ! Da, de acord cu tine, iar eu chiar la acel spor de pericol deosebit / compensație de risc mă refeream când făceam trimitere la a 5-a componentă a bazei de calcul ( anexa VI, cap.II, art.14 din Legea 153 ) ! Doamne ajută cu bine !

Huhu Rezea spunea...

@Balan Elena
Din câte am urmărit ce spune Budăi pe televiziuni, drepturile pentru pensiile mai mici de 3000 lei se acorda, dar ca ar fi unele întârzieri, iar voucherele urmează să sosească.
Dacă stiți ce punctaj ați avut pe decizia dvs de pensie, înmultiți-l cu valoarea punctului de pensie din acest an, 1 785 lei, și vedeți dacă nu vă iese o pensie civilă mai mare.
Aveți în continuare posibilitatea de opțiune pentru pensia cea mai avantajoasă.

Leo spunea...

A trimis Flavius o JALBĂ, de a ieșit scântei........
BRAVO FLAVIUS LUPTĂTORULE !

Leo spunea...

Dna. Bălan , poate să le scrie aceste rânduri pe e.mail celor de la Casa de pensii sectorială.
La telefon acolo la MFA , este o tupeistă de o NESIMȚIRE rară.
Nu e vina ei, ci a sistemului MAFIOTIZAT de acolo și din tot MFA-ul

Paul Puiu spunea...

Toti neterminatii care au încasat ajutoare la trecerea in rezerva sau salarii compensatorii sa mearga la munca, nu sa fie vocali si sa solicite permanent actualizari si recalculari ale pensiilor militare ca nu au nici un drept sa se ridice la nivelul unui rezervist care a lucrat peste 30 de ani ca sa aiba pensii egale!!! Sa returneze ajutoarele de la trecerea in rezerva sau salariile compensatorii si apoi sa devina vocali, daca nu le convine sa mearga la munca si sa isi completeze veniturile daca si-au cheltuit ajutoarele la trecerea in rezerva sau salariile compensatorii!!!!🤬🤬🤬🤮🤮🤮

Huhu Rezea spunea...

Adresa e-mail
E-mail: casadepensii@mapn.ro

Leon spunea...

@Elena, in aceste zile trebuie sa apara si Talonul de pensie ptr.Ianuarie 2023 !
Ar trebui sa fie trecuti si 300 lei !
Daca nu sunt, probabil vin in luna urmatoare!
Incercati si la TelVerde(nr.este pe site-ul CPS).
Pentru Cardul de Alimente(250 lei la 2 luni, NU va incadrati, iar la Vaucerul de Energie, venitul pe membru de familie trebuie sa fie sub 2000 lei( vi-l aduce Postasul acasa in luna februarie, daca va incadrati!)..!

Leon spunea...

Pentru cei care sunt mai noi pe aici si vor sa afle ca:
-In anul 2000, Inflatia a fost de 45,7%.
-Platile si Ajutoarele primite au fost IMPOZITATE cu 40% la TOATA SUMA !!

M spunea...

@Kostas

Inechitatile vin din faptul ca sunt mai multe legi dupa care se dau pensiile.

Mai vin și pentru că sunt mai multe legi după care s-au dat salariile!

Salariul => Pensie

Atunci când e stabilită pensia ea este în concordanță cu salariul avut (ori că e contributivă, ori că e procent din media a 6 solde). Problema care se ridică este păstrarea puterii acestei pensii! Unii zic că să se păstreze corelându-se cu salariile activilor iar alții (ca mine) că să se coreleze cu creșterea prețului unui coș de consum.

De ce zic asta? Pentru că e mai ușor de "înghițit" de către guvernanți care nu vor ca atunci când măresc soldele cu 100 de lei să cheltuiască câte 200 de lei pentru că fiecare activ mai are în spate un rezervist!

@Moșmartin - ție îți mai răspund când o să ai un limbaj la nivelul decenței! Cer poate prea mult! Ai dat măsura prin "proiectul" de nivel școală primară!

@Gigi 2

Ce ingusti la minte sunt unii. Nu inteleg , ca este bine sa se calculeze si pe contributivitate.

Normal că este mai bine! Dar sunt mai multe discuții! Moșmartin îi dă cu proiectul lui, altul zice să se calculeze ȘI pe contributivitate, altul zice să se calculeze NUMAI pe contributivitate, altul zice că vrea actualizarea SF și SG, altul că vrea indexarea cu inflația.

În final mai e și chestiunea nu numai a "ce propui" dar și a "cum propui"! Poți să ai cea mai mișto propunere posibilă dacă începi să o prezinți zicând: "bă ciucanilor nenorociți, mercenari îmbuibați și ordinari, neterminaților hămesiți, milițienilor șpăgari, hoți și civili, guleraților incompetenți să vă zică mandea cum trebuie să vă aliniați toți la ideea mea genială pe care voi oricum nu o înțelegeți..." atunci nu o să ai prea mulți adepți!

M spunea...

@Leon

E vorba de principiu! 😁

Cineva mi-a spus extrem de elevat, ceea ce a crescut respectul meu pentru domnia sa:
"căpățâna ta nu poate pricepe că principiul e chiar o noțiune care conferă confort psihologic și din perspectiva unei echități abordate ! Greu, tare greu e cu alde ăștia ca tine !"🤣🤣🤣

Acum serios: dacă ne urcăm pe un munte de morală și considerăm că suntem atât de puri încât avem dreptul de a arunca primul cu piatra... atunci să vorbim despre TOATE inechitățile!

Doar întreb:
Doi absolvenți de școală de ofițeri cu trasee profesionale absolut egale, unul după 30 de ani de muncă între anii 1970 - 2000 a strâns 180 puncte (număr total de puncte realizate conform L 127) iar altul între 1990 și 2020 a strâns 120 puncte. Deci, înseamnă că media soldelor ]n cazul primului a fost cu 50% mai mare (120 + 50% = 180). Acum însă cel de-al doilea are pensia cu 50% mai mare până când se duce la loc cu verdeață să zicem tot 30 de ani!

Ce facem?


Dacă se poate să găsim o soluție tehnică, fără ură și fără resentimente, corectă pentru amândoi!

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

In al 2-lea schimb, prin eventuala lege propusa de tine cu sistem dual, contributeala si net din 12 solde, a fi din nou constitutional, dupa CCR, să fie micșorate pensiile militare calculate NECONTRIBUTIV, potrivit L 223/2015, in special a celor pensionati dupa 2015, din cauza cresterii masive a SME.
Asa ca, vorba reclamei “sa multumim divinitatii ca visul vostru de contributeala se va implini la Sf.Asteapta!”
Ca nu ma mai publici, nu sufar, e ok

Huhu Rezea spunea...

@M
Soluția este calculul dual, astfel încât unul să-și păstreze în plată cuantumul special iar celălalt cuantumul pe L 263/2010.
De ce magistrații nu s-au speriat și nici acum nu se sperie de calculul dual?
Cei mai vechi magistrați, care au stagii de 30 ani, au componenta contributivă a pensiei suficient de mare care nu va putea fi coborâtă de plafonul de 58,5% din media salariilor nete ale bazei de recalculare.

Paul Puiu spunea...

Cine se poate baga in seama in afara de neterminați care vor pensii recalculate pe contributivitate pentru ca au adunat niste ani in plus si din campul muncii dupa trecerea in rezerva!!! Ba neterminatilor, pensia militara e pensie pentru vechimea in serviciu acumulata cat ati fost activi in armata sau politie!!! Ce ati adunat voi vechime din civilie mergeti la casa de pensii a lui Budai si cereti sa va calculeze o pensie pe contributivitate si lasa-ti pensiile militare deoparte!! Nu ati vrut sa acumulati stagiul complet de minim 25 de ani din politie sau armata foarte bine, a fost decizia voastra si mergeti fratilor la munca pana la 65 de ani si dupa solicitati acordarea unei pensii civile!!!!!Jos labele de pe pensiile militare neterminatilor si terminati cu calculele astea facute doar pentru interesul vostru!!!😡😡😡😡

Leo spunea...

@Leon
Sumele de 500 sau 400 sau 300 de lei NU se trec pe taloanele de pensii militare. Pur și simplu se încarcă cardul cu suma la care te încadreazi.
Ei nu trec aceste sume în evidența bugetului Casei de pensii pt. a nu încărca bugetul CSP-ului și al MFA-ului cu aceste sume. Vor intra luna aceasta cam în jur de 25.01.2023.

Leon spunea...

Dupa opiniile diverse postate pe blog, inclin si eu pentru calcularea/recalcularea pensiilor militare pe cele 2 legi, partea contributiva cf.L 127 si partea de serviciu cf.L.223, cu cele 5-6 elemente actualizate la zi si limitate net la net.
Eu am facut o Recomandare pe acest blog in 2016, colegilor activi sa solicite si Veniturile din intreaga activitate, posibil utile la trecerea in rezerva !
Aceeasi Recomandare o fac si acum !
In acest fel vor fi si colegi care vor avea in plata pensia pe L.127/2019 !
PS. @M, de unde ai scos d-le acele sute de puncte, cand eu de-abia am strans in 31 de ani( numai functii de Maior si de Lt.col.) 80 puncte cu tot cu Grupele de munca si PS (cam 2 puncte pe an si cand eram Lt. dar si Lt.col.)..!!

mosmartin16 spunea...

M, se vede că pentru "căpșoru' tău pătrat"..."proiectul meu"..."e de școală primară" !🤣🤣🤣 Și știi de ce ? Pen' că...atât poți tu pricepe !🤣🤣🤣 Ca să te ajut : caută-ți caietul de desen ! E în ghiozdănelul tău !🤣🤣🤣

Paul Puiu spunea...

Multi din cei cu pensii de 3000 de lei care vor pomana de la stat constand in ajutoare de 300-500 de lei sunt tot neterminatii care pe langa pensiile militare au diferite surse de venit, inclusiv din salarii si nu vor intruni conditiile sa primeasca pomenile!!😂😂😂😂Ba neterminatilir nu v-au fost de ajuns ajutoarele la trecerea in rezerva sau salariile compensatorii, acuma mai vreti si ajutoare!!! Sa va fie rusine tuturor beterminatilor care cred ca statul trebuie sa le confere statut de privelegiat ca ei s -au sacrificat si au plecat in rezerva nai repede!!!!🤮🤮🤬🤬🤬Toti terminatii mai bine ati pune mana pe munca si lasati contributivitatea pentru aia ca mre au lucrat in sectorul civil si nu in cel de aparare, ordine publica si siguranta nationala!!!Contributivitatea e pentru pensiile civile de stat si nu e compatibila cu pensiile militare!!! Procurorii si judecatorii cu care ne comparati nu avut pe inventar arme si nu au putat uniforme si nu raportau nimanui unde plecau in timpul liber sau concedii!! 🤬🤬🤬😡😡😡

mosmartin16 spunea...

Tot pentru M ! Că deja ți-am acordat prea multă atenție !🤣 Ai grijă cu susținerile tale "tălâmbe" privind pensiile militare și care promovau interese contrare rezerviștilor, fără ca tu să pricepi ce e aia îndreptarea unor inechități "cât casa" și promovarea unor principii sănătoase ! Vezi că admin-ul ți-a dat deja un cartonaș galben, deci...atenție la neatenție !🤣 Fii sănătos !

luchy19 spunea...

@ Viorel, fi tată mai calm. Asta spuneam și eu că un subofițer ( funcție și grad la max, fiind o diferență destul de mică în general la acest corp de militari din cadrul , MAPN) a pierdut ca valoare a pensiei în jurul sumei de 800 - 1000 lei comparând pensia ta cu a lui Adrian, adică 2016 versus 2022 .

ifrim spunea...

Și milițienii cu case de vacanță la munte,la mare,la șes și pe coline să fie verificați care proprietăți sunt din salariu și care din mită.Cele din șpagă confiscate și transformate în cămine pentru copiii defavorizați,

Viorel spunea...

Domnule Leo. Intrați puțin în amănunte lega de JALBA lui Cornel să ne mai ridicăm și noi moralul.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

Inteleg! Dar nu pricep de ce nu intelegi tu ca pt. cei care se pensioneaza de aici incolo cuantumul pe L 263/2010 NU VA FI NICIODATA MAI MARE decat cuantumul special, cu netul chiar si a 12 solde! Vezi mai sus ca ne arata Leon ceva similar, in alta forma, cum a evoluat treaba!
Deci frectie la picior de lemn. In locul tau, as avea eleganta sa recunosc ca aceasta varianta duala te avantajeaza pe tine si pe toti cei iesiti din sistem pana prin 2010 si de asta te tot strofoci pe aicisa.

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Stai liniștit că nu-ți afectează ție cu nimic pensia procentuală decât dacă se dispune o supraimpozitare.
Cei aproape 50%, care mai sunt în viață, după recalcularea din 2016, din totalul de 68%, care ar trece dincolo de discriminările actualei legi, ți se par puțini?

ifrim spunea...

Și statul romån în mărinimia lui ne-a disponibilizat pe noi la intrarea în OTAN pentru a reduce cheltuielilile cu salarizarea noastră dar plătește militarii americani,francezi,belgieni etc.ce se află pe teritoriul nostru.Deci a preferat să plătească străini decât pe noi.Dar nu-i bai sentimentele sunt reciproce!

Viorel spunea...

Luchy 19. Ți se pare că aș fi nervos. Sunt foarte calm și relaxat. Ieri pe 16 ianuarie tocmai am împlinit (culmea) 16 ani. În plus, sunt relaxat pentru că tot ieri am dat CPS, MApN și Guvernul României în judecată pe OUG nr. 59/2017. De ce aș fi nervos ?

A spunea...

@Viorel
Nu te supara,nu am nimic cu pensia ta,chiar m as bucura ca corpul nostru sa ia mai mult,sa treaba peste inechitatile din legea salarizarii si mizeriile de norme de aplicare interne.Am comentat vis a vis de pensia ta pentru ca ai fost dat ca referinta de catre interlocutor.

Leo spunea...

@Viorel,
Este o JALBĂ de JALBĂ , o adevărată RADIOGRAFIE a situaţiei MAFIOTIZATE din RO.
Eu nu am permisiunea lui FLAVIUS s-o detaliez , dar poți să-i scrii lui Flavius ca s-o citești. Adresa BRAVULUI LUPTĂTOR este ifrimcorneliu@yahoo.ro
Iar pt. scularea moralului , mai spune-i să-ți dea la citit și un eseu scris de el la un moment de supărare.
Nu știu ce s-a întâmplat că nu-l mai publică ONORABILUL, care nici nu vrea să știe ce pierde.

Viorel spunea...

Domnule ifrim. Ați spus că suntem consăteni. Un reper vă rog. Cât despre reorganizare, restructurare, etc., asta nu a depins de statul român ci de cerințele NATO. La o populație de 22,5-23 milioane în perioada de preaderare, România nu trebuia să aibă o armată de 330.000 (ca și în 1989 - 1998) ci una de 110.000 (90.000 militari-20.000 civili) motiv pentru care s-a emis OUG nr. 7/1998 iar în perioada de aderare un efectiv de 90.000 (70.000 militari-20.000 civili). Ajutoare și plăți compensatorii:
Articolul 20. Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pentru personalul militar se suporta din fondurile destinate în acest scop Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru salariaţii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.

Viorel spunea...

Mulțumesc domnule Leo pentru detalii. Moralul mi s-a sculat deja.

Skoda 4x4 spunea...

Și milițienii cu case de vacanță la munte,la mare,la șes și pe coline să fie verificați care proprietăți sunt din salariu și care din mită.Cele din șpagă confiscate și transformate în cămine pentru copiii defavorizați,..............
Blogger ifrim spunea...

Și statul romån în mărinimia lui ne-a disponibilizat pe noi la intrarea în OTAN pentru a reduce cheltuielilile cu salarizarea noastră dar plătește militarii americani,francezi,belgieni etc.ce se află pe teritoriul nostru.Deci a preferat să plătească străini decât pe noi.Dar nu-i bai sentimentele sunt reciproce!

Ba ejti nebunache ? Apropos moncher dvs, stiti treaba cu:danga langa ?presupun ca NU ,stai jos ca la asemenea idiotenii ne ducem in cap definitiv,ceea ce vor si unii de pe acest blog.Sanatate sa fie tuturor ,restul...om mai vedea.

reddog spunea...

Viorel
Dl Ifrim de mine vorbea. 😁
E constănțean.

Huhu Rezea spunea...

Doru
Reformulează comentariul! Nu mi-e simpatic Paul dar nici nu pot să accept asemenea atacuri mârlănești.

ifrim spunea...

@skoda scout!Da lui Paul Puiu de ce nu-i spui să nu mai muște de dârlogi neîncepuții?Că-i gabor de-al tău nu?

Doru spunea...

D-le Paul Puiu
Faptul că unii au primit solde compensatorii și alții nu , nu este vina primilor ci a guvernanților.
…..deci …comentariul este lipsit de bun simț
Cei cu mai puțin de 30 de ani ,(cum spuneați) sunt cei sacrificați pentru intrarea in NATO
O spun din proprie experiență și ca să dormiți liniștit , nu am stat la mila statului
Am lucrat 18 ani ulterior trecerii în rezervă și ( bănuiesc că unii ,,deștepți ,,ca dumneavoastră )au emis ceva ordine prin care stagiile realizate ulterior trecerii în rezervă pot fi integrate in sistemul militar
Am făcut ( ca mine mulți alți colegi )și în final mi-a crescut vechimea , bani ioc
(Răspunsul de la casa sectorială = 0
45 ani vechime și pensie de = 2800
Așa că nu mai vorbiți tâmpenii
Cu stimă
Mr(rez) OG 7 / 26 ian98

raul spunea...

Bai PP-ule ce te-as imbarca i tr-un Mig sa faca un pilot tonoori cu tine,ce te-as lega de o racheta AA sa pleci la tinta,ce te-as pune langa un magnetron sa ti se prajeasca outele etc,etc !Taci naibii din gura comisar ce -ai invartit trei hartii toata viata ta!Singurile trairi intense le aveai doar la trageri si cand puneai mana pe fundul politistelor tinere ce le aveai la birou!TACI!

M spunea...

@Huhu Rezea

Soluția este calculul dual, astfel încât unul să-și păstreze în plată cuantumul special iar celălalt cuantumul pe L 263/2010.

Aaaaaaa... Asta e altceva! Atunci poate îl mai temperați pe Moș Teacă și proiectul lui pentru că nu se mai înțelege care e punctul de vedere!

Huhu Rezea spunea...

@M
Dădusei semne în ultima lună că înțelegi ce înseamnă calculul concomitent al pensiei militare, ca la magistrați, atât contributiv, din veniturile din întreaga activitate, cât și procentual, dintr-o baza de calcul restrânsă.
Asta ar înseamna alinierea la contributivitate și a pensiilor militare.

mosmartin16 spunea...

Huhu, tu nu vezi că M abia acum a priceput cum e cu dualitatea ?!🤣🤣🤣 Și io care-i ziceam c-ar fi bine să-și caute caietul de desen din ghiozdan, când de fapt el...nu știe pe unde să se caute pe el însuși, adică chiar i se potrivește lui, mănușă...acel...moș Teacă !🤣🤣🤣

M spunea...

@Skoda 4x4

România plătește militarii americani,francezi,belgieni etc.ce se află pe teritoriul nostru.

Serios? Cu cât?

Eu am mari dubii că Paul Puiu este comisar șef de poliție. Cum să spun ca să înțelegeți? Face niște confuzii ne neconceput pentru cineva care a avut un asemenea grad!
E opinia mea!

Dar de aici până a ofensa zeci de mii de oameni care își fac sau și-au făcut datoria cu cinste e o mare distanță! Nu credeți?


@Leon


Sutele de puncte sunt luate de pe acest forum când s-au dat exemple.

Dar pot să dau exemplu din viața mea proprie și personală!
Ca și colonel am avut aproximativ același punctaj mediu anual ca cel de locotenent (nu în primul an ci începând cu anul următor).
Pot să trag concluzia că atunci când eram locotenent un colonel era mai bine plătit decât mine? Măcar cu 50% mai mult?

Înțelegeți deci cam ce vreau să spun!

Încă ceva!
Când eram locotenent m-am trecut pe listă să iau un apartament de serviciu. Eram prea tânăr și necăsătorit deci am tot fost amânat.
Un maior a primit unul cu trei camere pe care apoi l-a cumpărat pe un preț de nimic.

Când am avut și eu copii și eram îndreptățit să primesc (ceva ani mai târziu) a venit o adresă cum că nu se mai dau apartamente de serviciu dar că mă pot trece pe listă la Primăria Capitalei.

Mi-am cumpărat singur apartament și am plătit la el până de curând.

Acum fostul maior e pensionat și are pensia mai mică decât mine! Strigă și el că e inechitate! Uită că el a primit "cadou" vreo 120.000 de euro (atât a fost împrumutul la apartamentul meu plus dobânzi și asigurări). O fi bine?
Asta nu e inechitate?

M spunea...

@Huhu Rezea

Depinde care este "baza de calcul restrânsă".
Dacă e vorba de aia găsită de Moș Martin atunci vă repet că înseamnă să omitem cam 40% din actuala soldă (adică partea dată de sporuri).
Chiar și o modificare a legii salarizării și plafonarea sporurilor la 30% tot înseamnă o poate importantă!

În acea caz niciunul dintre actualii activi nu o să sprijine așa ceva, și nici cei pensionați în ultimii ani. Asta înseamnă majoritatea militarilor (activi, în rezervă și în retragere)

Huhu Rezea spunea...

@M
Baza de calcul la procentuală este restrânsă la 12 luni. La contributivă baza de calcul este solda brută, din care este plătită contribuția, din întreaga activitate.
Ce te miră ce spune @mosmartin?
Mergi la Plx 199/2020 si vezi ce baza. de calcul a propus MApN pentru cuantumul minim al pensiei militare.

mosmartin16 spunea...

Întrebare ! Credeți că ar fi posibil să fie adoptată o reglementare prin care procentele pentru OMM să poată fi aplicate la cuantumul net al pensiei rezultate în urma unei viitoare recalculări ? Vorbesc de acel cuantum limitat la 58,5 % din media brutului bazei de calcul ! Sau asa ceva nu ar permite-o în niciun caz Codul fiscal ? Mulțumesc, dragi camarazi !

mosmartin16 spunea...

Huhu, am râs ținându-mă de burtă !🤣🤣🤣 La topicul pe care l-ai creat pe 13.02.2022 și intitulat : "Calculați-vă cuantumul minim potrivit PLx 199 / 2020"...știi cine e primul la comentarii ? Sunt sigur că ai și intuit...este chiar...M!🤣 Îți dai seama, chiar și numai din asta... cam ce fel de "moș Teacă"-i M !🤣🤣🤣 Pricepe greu și uită repede !🤣🤣🤣 Seară cu tot binele !

Mihai f. spunea...

Moș Martin. ....in noua lege 80...ce se va aplica cam din vara ..scrie că se va acorda OMM separat de pensie ...

GG spunea...

Pensie militara in sistem dual.Daca citesc guleratii,au sa râdă de se c..ă pe ei.Nu ca ar fi o propunre rea,dar modul cum ati botezat modul de calcul este cam pompieristic,ar fi invidiod chiar Caragiake😄😄😄😄😄

GG spunea...

Pensie militara in sistem dual.Daca citesc guleratii,au sa râdă de se c..ă pe ei.Nu ca ar fi o propunre rea,dar modul cum ati botezat modul de calcul este cam pompieristic,ar fi invidios chiar Caragiale😄😄😄😄😄

Mario spunea...

https://www.stiripesurse.ro/pensionarii-care-au-platit-cass-ar-putea-primi-banii-inapoi_2748750.html?fbclid=IwAR096-mJ2I2kSsarMVMFA32UyVMEFqdEFYFMglTql4GkKlfttrYoGhnIh48

Leon spunea...

@Huhu Rezea, referitor la Avizul CL din 07.08.2017, d.p.v.Juridic asa stau lucrurile, Guvernul a adoptat OuG.59 in data de 4 august si ulterior au cerut avizul 3 zile mai tarziu !
Parerea mea este ca aici este vorba mai mult de birocratie, deoarece cum a remarcat si @Viorel, TOATE, dar absolut toate Observatiile CL sunt PRELUATE in OuG.59.
Concluzia este ca discutii Guvern-CL au fost inaintea adoptarii Ordonantei!!

Leon spunea...

Si o completare la cele de mai sus, observam ca CES a inregistrat solicitarea Guvernului in data de 4 august:
https://www.cdep.ro/proiecte/2017/300/10/0/ces391.pdf

doru spunea...

ok Huhu ! am inteles despre ce este vorba! nu mai suport sa vad ca unul ca Paul comenteaza impotriva unor fosti colegi care din motive neimputabile dumnealor , au iesit din sistem inainte de termen! Cand eram in activitate am avut parte de multi colegi precum Paul Puiu ! tocmai vand voiai sa iei o pozitie sau sa-ti exprimi o parere in fata comandantilor, se trezea unul ca Paul sa intre peste tine si sa porneasca ofensiva impotriva ta ! eu inteleg ca formularea nu a fost tocmai inspirata ,dar fata de asemenea persoane care nu au fost tocmai ortodoxe in vremurile din urma , trebuie sa le aduci aminte cumva! Paul nu este ceea ce se pretinde a fi ; este un dezinformator si un fost colaborator cu ochii albastri !

kostas spunea...

Cea mai buna formula de calcul a pensiei militare: Baza de calcul de 65% din media soldelor a 12 luni consecutive, cu toate elementele pentru care s-a platit impozit, pentru o vechime in serviciu de 25 ani. Pentru vechime mai mica se scade 1% pentru fiecare an. La procentul in care se incadreaza fiecare, se adauga 1% pentru fiecare an ce depaseste 25 ani vechime in serviciu + sporurile pentru grupele de munca realizate in perioada vechimii in serviciu, pana la 80% din baza de calcul. Se impoziteaza cu 10%. Netul pensiei astfel rezultat nu trebuie sa depaseasca netul de 58,5% din media soldelor brute pe cele 12 luni. La pensia neta astfel stabilita se adauga OMM si pensia supimentara(care se calculeaza separat, nu se include in baza de calcul, se calculeaza ca procent din aceasta si se impoziteaza cu 10%) Se observa ca pensia militara ar fi calculata numai din vechimea in serviciu ar cuprinde integral OMM si pensiile suplimentare si s-ar valorifica toate elementele soldei. Mi se pare a fi cea mai buna varianta, iar pensiile ar fi decente si multumitoare.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Este posibil ca SGG să fi uitat să ceară avizul la Consiliul Legislativ, caz în care OUG 59/2017 cade în totalitate, neconstituțional extrinsec, adică devine neconstituțional și calculul cuantumului net al pensiei, dar numai până la intrarea în vigoare a OUG 114/2018 care în art. 84 reia aceleași dispoziții din OUG 59/2017.
Ar fi mai fezabilă constatarea neconstituționalității eliminării actualizării pensiilor militare, fără a afecta introducerea cuantumului net pentru noile pensii stabilite, pe motivul că Guvernul nu avea competență să elimine articolul 60 din legea adoptată de Parlament.
O asemenea decizie CCR nu ar afecta cu nimic dispozițiile OUG 59/2017 privind celelalte pensii speciale.

M spunea...

@Huhu Rezea

Mulți dintre colegii noștri din alte țări se plâng (pe bună dreptate?) că acest calcul din ultimile X luni nu ține cont de evoluția în carieră ci doar de ... punctul terminus al carierei!

Soluții ar fi multe:
1. O formulă care să țină cont de întreaga carieră.
2. Stabilirea unui minim și a unui maxim pentru fiecare grad.

În ce nu cred eu este aplatizarea, forțarea egalității.
Dumneata ești evident deasupra capacității de înțelegere a lui Moș Teacă! Una este stabilirea unui plafon minim și alta e stabilirea cuantumului pensiei NUMAI din elementele comune!

Nu am dreptate?

M spunea...

@Kostas

Interesant! 😁 Să mai citesc o dată dar pare o idee de bun simț!

Huhu Rezea spunea...

@M
Cuantumul minim era o măsură temporară, cu caracter tranzitoriu, pentru cei cu pensii mici si mijlocii, până la următoarea recalculară care ar fi urmat să se facă după aplicarea integrală a L 153/2017, adică după 2022. La recalculare se revenea la baza de calcul prevăzută în art. 28.

Leon spunea...

@Huhu Rezea, tinand cont ca majorarea de 10% a SF din acest an, plus majorarea de anul trecut, acopera 3/4 din Grila pentru anul 2022, mai ramane aprox.ultima patrime, care, cred eu, este posibil sa fie acordata in partea a 2 a a anului !
Cand afirm acest lucru ma bazez pe faptul ca, cel putin la MApN, in 2023, Bugetul alocat pentru Cheltuieli de Personal este mai mare cu 23,66% fata de 2022...!!

Relu spunea...

Nu stiu cat vor mai da anul asta pentru ca ar trebui sa vina si cu o alta lege a salarizarii.

Mihai f. spunea...

Totul pentru activi ...noi stam cu speranța că va pica OUG 59 și am putea intra in normal...și totuși mai avem speranțe .

Leon spunea...

La "Huhu Rezea spunea...
@Leon
Este posibil ca SGG să fi uitat să ceară avizul la Consiliul Legislativ,.."
Este o varianta, asa se explica "urgenta" acestei Ordonante care putea fi publicata in MO.in aceeasi zi , dar ce sa vezi, este publicata dupa 4 zile, adica dupa ce au primit Avizul CL, pe 7 august 2017..!!

M spunea...

@Huhu Rezea

De ce la francezi merge cu "cuantum minim" pentru fiecare grad și la noi nu ar merge?
De ce nu am impune chiar și un cuantum maxim? Mai ales în contextul în care SF ar reveni la rolul ei de principala componentă a soldei așa cum se discută că se va face în noua lege a salarizării!

Cred că e clar pentru toți că nu se va mai face actualizarea/recalcularea. Putem să visăm!

Mă pun în situația unui patron care ar vrea să mărească salariile celor 5 angajați pe care îi are dar legea ar spune că dacă face asta ar trebui să mărească cu aceeași sumă și pensia tuturor angajaților pe care i-a avut și acum sunt pensionați!

Apropo, am întrebat un USR-ist (nu persoană importantă ci doar consilier local) dacă realizează că înghețarea la 9,4% a pensiilor o să îi afecteze și pe ei, peste 20 de ani, când vor ieși la pensie?
"Noi suntem generația care cotizăm la pilonul II încă din prima zi de muncă. Deci după ce crapă actualii pensionari care nu au cotizat la Pilonul II, fondurile necesare de la Pilonul I se reduc! Nu ne facem probleme!"
Adevărul e că ar într-un fel dreptate.

Huhu Rezea spunea...

@M
Uite că au trecut 4 ani de când Les a dorit să repare, inițial prin ordonanță, apoi prin lege, inechitățile privind pensiile militare mici, proiect devenit, prin intervenția MApN si MAI, proiect de lege privind cuantumul minim, PL 199/2020, și pensiile mici au rămas la fel de mici, ba chiar mai mici, pentru că indexarea cască diferența față de pensiile mari.
Proiectul zace îngropat la reavizare la Guvern din motiv că el nu aducea, până la următoarea recalculare, nicio creștere pentru pensiile mari.

Skoda 4x4 spunea...

Kostas- Subscriu la propunerea dvs.
Dl.H...daca cade OUG.59/2017 sa inteleg ca vor castiga doar cei iesiti la pensie pana in OUG.114/2018 ? Atunci de ce pe TOATE deciziile de pensionare dupa 2018-2019/prezent se face referire DOAR la OUG.59?
Stiam ca orice dispozitii similare/contrare sunt abrogate automat in cazul acesta.
M-
Nu eu am prezentat aspectele legate de diferentele intre militarii romani si cei straini referitor la hranirea/utilitati/etc ci presa. Verificati.
Toata stima tuturor
ps...Ifrim
Asa este - SKODA SCOUT ,cat despre P.P. nu am nici-o problema in legatura cu..ochii.:))

Huhu Rezea spunea...

@Leon
In documentele Senatului, OUG 59/2017 este înregistrat la Senat pe data de 08 08 2017, când Parlamentul nu era în sesiune. In aceeași zi de 08 08 2017, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară.
Ordonanța nu putea fi publicată în MO înainte de a fi înregistrată la Senat.
Este fără dubii că ordonanța a fost aprobată pe 04 august iar avizul la Consiliul Legislativ a fost cerut abia pe 07 08 2017. In aceeași zi de 07 08 2017 avizul a fost dat, dar a ajuns la Senat, unde este înregistrat sub nr 355/07 08 2022, același număr sub care a fost înregistrat și avizul CES.

mosmartin16 spunea...

M, mă bucur de faptul că ai priceput și tu - în sfârșit - cum ar fi treaba cu pensia militară calculată atât pe componentă contributivă, cât și de la buget, cum e la celelalte pensii speciale ! Bravo, e un progres !

Leon spunea...

Multumesc Huhu, uitasem acest aspect !

vasile spunea...

Articolul 12 din legea 24/2000, la alin(2) prevede ca ,,Ordonanțele de urgență ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiția depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.,,
In aceasta situatie si avand in vedere ca conform Articolului X din oug 59/2017,,Prevederile art. VII pct. 3( respectiv modificarea art 60 din Legea 223), intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017 se poate spune ca au respectat conditia depunerii prealabile la Senat(pe 08.08.2017) sau se poate interpreta ca neavand dreptul sa modifice art.60 din lege nici aici nu s-a procedat corect?

M spunea...

@Huhu Rezea

E două situații COMPLET diferite! Plx 199, pe care l-am lăudat de nenumărate ori, și "proiectul de descoperire a apei calde" în care plafonul minim devine "cuantumul pensiei" numai pentru că persoane cu probleme la mansardă gâlgăie de ură neputincioasă!

indexarea cască diferența față de pensiile mari.

Nu e așa!
Două pensii: una de 5.000 de lei și una dublă de 10.000 de lei. Se face indexare cu 10%.
Pensiile devin una de 5.500 și alta de 11.000 adică TOT DUBLĂ! E normal să fie tot dublă pentru că deși diferența nominală crește, valoarea banilor a scăzut, adică se numește INFLAȚIE.

E aceeași manipulare:
- se indexează cu 10% - "Îi dă 1.000 de lei, vai, javra ordinară cu pensia de 10.000, ia uite câți bani primește!".
- Se aplică un impozit de 10% - "Îi ia 1.000 de lei, nici nu simte, o firimitură!

😁 Pot recomanda mutarea în Belarus unde dictatorul Lukașenko a dat un decret prin care a decis că "inflația este ilegală și deci nu există".


@Skoda 4x4

Uite că eu nu am găsit decât ce îmi mai amintesc de pe vremea când eram activ și se vorbea de reciprocitate și de asigurarea logistică ce revine națiunii care trimite militari!

Eu am găsit:

Ministerul Apărării Naționale a transmis că „responsabilitățile privind camparea, hrănirea efectivelor și asigurarea serviciilor conexe (...) în locația din Cincu au fost asumate integral de partea franceză”:
„Conform procedurilor aliate, responsabilitățile privind camparea, hrănirea efectivelor și asigurarea serviciilor conexe (alimentare cu apă, energie, gestionarea deșeurilor etc) în locația din Cincu, au fost asumate integral de partea franceză.


Deci, dacă presa "de canal" zice altceva eu nu am de unde să știu!
Dacă presa serioasă zice altceva vă rog să mă direcționați pentru că sunt curios în ce condiții se încalcă procedurile NATO!

Dacă vă referiți la acțiunea punctuală privind Ziua Națională cred cu tărie că nu am sărăcit dând diurnă de 20 euro/zi (hrănire) + 4 euro/zi (cafea) pentru cele 3-4 zile.
Ca participant la acțiuni similare în străinătate vă asigur că tot cam la același nivel se susținea activitatea și de către partenerii noștri!

Huhu Rezea spunea...

@Vasile
Guvernul nu avea competența conferită de Constituție să elimine prin OUG art. 60 din Legea adoptată de Parlament. Vezi https://www.huhurez.com/2023/01/limitele-de-care-esre-tinut-guvernul-in.html
Aceasta este esența motivelor de neconstituționalitate care, dacă ar fi constatată de CCR, ar reintroduce actualizarea în lege, dar nu ar compromite conținutul OUG 59 si nici nu s-ar mai pune problema atacării art. 84 din OUG 114/2018.
Guvernul ar fi avut competență să completeze art. 60 prin OUG, dar nu să-l modifice sau, și mai mult, să-l elimine.
Nesolicitarea avizului Consiliului Legislativ înainte de adoptarea ordonanței pe 04 08 2017 este un motiv extrinsec de neconstituționalitate care compromite întreg conținutul OUG 59

De la data intrării în vigoare a OUG 59/2017, respectiv de la data de 08 08 2017, a încetat aplicarea art. 59 din L 223/2015, care reglementa indexarea pensiilor militare în anul în care a fost deschis dreptul la pensie.

Leon spunea...

@M, incerc si eu o usoara "manipulare":
Diferenta de 5000 lei( 10000-5000) creste la 5500 lei(11000-5500) ...!

ifrim spunea...

@Stelică!În tine-i baza și speranța!,În nemernicia mea,ca un câine turbat,am mușcat mâna celui care m-a hrănit...😅

vasile spunea...

Va multumesc pentru lamuriri.

ifrim spunea...

@Palagheanu.Tu ești Soarele și Luna,ești Lumină ești Speranță,ești un Demiurg în viață...😅😅😅😅

Huhu Rezea spunea...

@M
Ciudat mod de a compara sumele indexate ai!
Pai, cum nu s-a căscat diferenta, dacă inițial era de 5000 lei si după indexare diferența a crescut la 5500 lei.
Hai sa dublăm cifrele 1 și 2.
Diferența inițială este 1.
Diferența după dublare este 2.

M spunea...

@Leon

Sunt convins că ați prins anii interesanți când în martie cu 80.000 de lei luați o haină și în decembrie cu aceeași bani luați o batistă! 😁

Ce spun eu următorul lucru:

Să zicem că între cei doi e diferență de 500 de lei ceea ce înseamnă 100 de pâini de 5 lei.

Vine inflația de 10%. Pâinea costă 5 lei 50 de bani.

Îi ardem o indexare! Diferența dintre cei doi se face de 550 de lei dar rămâne tot de 100 de pâini!

"Manipularea" e că atunci când vrei să îl zgândări pe ăla sărac îi arunci în cap diferența nominală! Dar în realitate diferența în ceea ce poți să cumperi rămâne aceeași!

Personal sunt mai interesat de păstrarea puterii de cumpărare decât să mă dau rotund în străinătate arătând bancnote de 1.000.000 de lei și zicând că sunt "milionar" dar cu care în țară cumpăr o cutie de chibrituri!

M spunea...

@Huhu Rezea

Am explicat mai sus! Indexarea urmărește păstrarea puterii de cumpărare.

Diferența este tot aia! Dublu!!!!!

Am avut salariul 5.000 de lei deci pensia de 3.000.
Altul a avut salariu 2.500 deci pensia 1.500 (am luat 60%). Diferența se păstrează - dublu salariul deci dublă pensia!
Să zicem că un costum de ginerică costă 1.500 de lei!
Primul poate cumpăra 2, al doilea doar unul!

Vine indexarea cu inflația! Să zicem 100% să fie mai ușor!

Primul ajunge la 6.000 de lei, al doilea la 3.000 de lei dar și costumul costă 3.000 de lei (că a crescut prețul cu inflația)!

Primul cumpără tot 2 costume, al doilea tot unul singur deși studenta dintre ei e de 3.000 de lei!

Să luăm cazul complet aiurea în care creșterea ar fi egală! Să zicem 1.500.

Primul ajunge la 4.500, al doilea la 3.000. Diferența rămâne de 1.500 de lei dar ce pot ei cumpăra că costumul s-a făcut 3.000 de lei

Primul mai cumpără doar un costum jumate iar al doilea cumpără un costum!
Păi primul e dezavantajat!

Clar?

Huhu Rezea spunea...

@M
Esti culmea!
Dacă nu te ajută exemplul dat mai sus, încearcă să răspunzi la:
Cît primește primul după indexarea de 10% și cât primește al doilea?
D-ta ai primit prin indexarea de 5,1 cel mult 500 lei, în timp ce Ciucă a primit cca 900 lei.

Huhu Rezea spunea...

Dubii cu privire la Nota cu restituire CASS:

Reporter: Ştim că în ședința de astăzi a fost discutată și o notă referitoare la restituirea unor sume de bani încasate din contribuția la sănătate pensionarilor cu pensii de peste 4.000 de lei. A fost sau nu a mai fost discutată această notă?

Dan Cărbunaru: Nu cred că a făcut parte din discuțiile care s-au purtat astăzi în cadrul ședinței de guvern.

Reporter: Ok, mulțumesc.

Reporter: De ce nu a făcut parte? Era o notă care era înscrisă pe ordinea de zi. Ați scos-o de pe ordinea de zi?

Dan Cărbunaru: Vom verifica și... De altminteri, lista completă a temelor discutate a fost prezentată public și elementele legate de ceea ce se confirmă ca discuții în cadrul ședinței de guvern vor fi prezentate în comunicatul de presă de la final, care va include lista exactă a acestor elemente.

Skoda 4x4 spunea...

Ok... am inteles punctul de vedere al dl.M ,si a celorlalti comentatori ,dar vreau sa vad raspunsul dl.H..referitor la ceea ce sunt eu nelamurit(in conditiile expuse anterior)..va rog dl.H..un punct de vedere la obiect:
Dl.H...daca cade OUG.59/2017 sa inteleg ca vor castiga doar cei iesiti la pensie pana in OUG.114/2018 ? Atunci de ce pe TOATE deciziile de pensionare dupa 2018-2019/prezent se face referire DOAR la OUG.59?
Stiam ca orice dispozitii similare/contrare sunt abrogate automat in cazul acesta.

Huhu Rezea spunea...

Skoda
Pe deciziile de pensie nu se poate face referire decât la art. 60 introdus prin OUG 59/2017 și completat de art. 84. din OUG 114/2018.
Am explicat mai sus că sunt consecințe diferite, funcție de:
- dacă se constată neconstituționalitate pentru lipsa de aviz
- dacă se constată că OUG 59/2017 este constituțională numai în măsură în care nu elimina din lege actualizarea pensiilor militare.

mosmartin16 spunea...

Huhu, de ce insiști cu M ?! Nu vezi că nu poate mai mult ?!🤣🤣🤣

Burebista spunea...

Pentru cei care încă mai doresc calculul pensiilor militare și confirm legii 263..
Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 573 de persoane, media fiind de 8.441 de lei, din care 3.397 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 1.712 de pensionari, pensia medie fiind de 4.901 de lei, din care 2.507 de lei suportaţi din bugetul de stat.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a supus la finele anului trecut spre aprobare în Guvern proiectul de Lege privind pensiile de serviciu, acesta urmând să fie supus aprobării în Parlament odată cu începerea dezbaterilor, de la 1 februarie 2023.
Va fi la fel ca la celelalte pensii de serviciu...În medie Partea contributiva la jumătatea pensiei militare stabilită pe 223. Bineînțeles la magistrați contributiva estev1/5 din pensia medie de serviciu.
Vor spune pensii medii 4500 brut din câte partea de contributivitate 2250...
O sa va placă Huhu și Moș Martin?

reddog spunea...

Vrea să intre în lupta și Rambo.
Se laudă că are spirit de lemurian.
Se crede și demiurg dar cam fura curent.

Burebista spunea...

În afara de grefieri și funcționarii publici parlamentari cam toți ceilalți care primesc pensii de serviciu au avut întotdeauna în medie salarii mult mai mari decât militarii și polițiștii. Și atunci cum puteți crede ca pe contributivitate pensiile militarilor și polițiștilor vor fi mai mari decât pe legea 223??? Câteva excepții de foști lucrători din securitate nu justifica schimbarea legii.
Și încă ceva. Budăi a spus ca pensiile civile vor fi recalculate pe 127 dar nu pe formula inițială ci pe una modificata asa cum au propus cei de la banca mondiala. Sunt sigur ca acea valoare de referință a pensiei va fi modificata și valoarea punctului de pensie se va împărți la un stagiu de cotizare între 30 și 35 pentru ca sunt foarte putini pensionari în sistemul civil la care stagiul complet de cotizare este 20 sau 25 ani. Probabil vor alege 32 ani ținând cont ca aproape 70% dintre pensionari au stagiul complet de cotizare 35 ani. Deci valoare de referință va fi 1785 / 32 = 55,78 lei... Care se va înmulți cu numărul total de puncte de pensie adunate în toată activitatea... Era cineva pe aici care scria ca a avut 80 puncte în decizia pe 263... 80x56 = 4480 + 896(20% Omm)+ 403(pensia suplimentara 9%) = 5779 brut.... 5401 net dacă nu se mai introduce CASS..

Burebista spunea...

Ori pe legea Oprea cel cu 80 puncte are un punctaj de pensie 4 x 1785 =7140 + 1428 (20% Omm) +643 (PS 9%)= 9211 brut.. 8490 net....

Burebista spunea...

Pe link-ul de mai jos găsiți toate pensiile de serviciu plătite de casa națională de pensii publice. În postarea me de mai sus nu s au copiat toate categoriile...
https://m.dcbusiness.ro/cati-speciali-mai-are-romania-si-cat-incaseaza--numarul-pensiilor-de-serviciu--ianuarie-2023_651926.html

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
Stai rău de tot la calcule!
Păi dacă 68/% dintre pensionarii militari din 2016 au rămas în plată cu cuantumul contributiv, ce pensii ar avea aceștia dacă între timp valoarea unui punct de pensie a crescut de la 830 lei în anul 2015 la 1785 în anul 2023. In schimb cuantumul din 2016 a fost indexat cu cca 25%.
Simularile arată că în cazul calculului pensiilor militare, concomitent, si in varianta algoritmulului din sistemul public, așa cum sunt calculate toate celelalte pensii speciale, zeci de mii dintre ele ar rămâne în plată cu cuantumul contributiv, peste cuantumul net de 58,5% impus de noul art. 60, pentru calculul procentual.
Intr-o asemenea eventualitate, mediile cuantumurilor contributive și necontributive ar fi sensibil egale pentru pensiile militare, cu tendința de creștere pentru media componentei necontributive, din cauza scăderii numărului stagiilor de cotizare din ultima perioadă, la data deschiderii dreptului de pensie militară.
In cinismul lor, gulerații așteaptă să se mai rarefieze vechile generații de pensionari militari. Abia atunci vor veni cu recalculări și actualizări.

reddog spunea...

Huhu
Așa e in dragoste și război.
Arma gulerati joaca tare.
Poate părea cinic dar învingătorii scriu istoria.
Nu vedeți că Ivan ăla e nervos pe abuzata aia mica a lui Zelenski.
Zice că a fost profitoare și s-a cuplat cu unul John de peste gârlă mare.
Și cât suflet a pus Ivan in asta mica.
I-a făcut și cadouri.

Leon spunea...

@Bure, tinand cont ca sunt in plata pensii civile cu un stagiu de cotizare de la 10 ani, pana la 32 ani Femei si 35 ani Barbati, un stagiu mediu de cotizare nu va fi 25, probabil 27 de ani si VRS in acest an va fi de 66 lei, asa ca poti reface calculul cu aceasta valoare..!!

Mihai f. spunea...

In acea pensie suplimentara intra și anii de civilie lucrați până în 2001 sau doar cei de militărie ?am venit în sistem în 1997 . multumesc.

Burebista spunea...

Huhu Rezea, chiar dacă se păstrează numărul de puncte total, pentru toți anii lucrați, din deciziile vechi, se vor înmulți cu VRP 1785 /32 sau cât a stabilit BM cu MMSS în noua lege a pensiilor civile care se va baza pe 127. Slabe speranțe ca stagiul mediu dintre stagiile complete de cotizare sa fie 25... Pentru ca nu se face media între stagiile oe care le au în decizii actualii pensionari ci între stagiile complete pe care ar fi trebuit sa le aibă... Ori cunt puține categorii cu 20 sau 25 ani stagiu complet de cotizare.. Restul marea majoritate a femeilor au stagiu 30 iar bărbații 35...mefua va fi între 30 și 35... De aceea spune Budăi ca va fi alta formula și ca unele pensii vor creste iar altele vor rămâne pe loc cu cuantumul avantajos pana ce vor fi ajunse din urma de cele calculate pe noua lege..
Cei 68 % care au rămas în plată cu cuantumul avantajos în 2016 aveau pensii calculate pe legea Oprea cea cu 20 ani stagiu de cotizare de aceea au avut și multe puncte de pensie... Echitate însemna că la toți pensionarii sa se aplice aceeași formula ori în 2010-2011 la pensionarii militari vechi pentru obținerea punctelor de pensie plătite sa făcut împărțirea la 20 iar în 2015 de ex s a făcut la 30... Deci același număr de puncte a dat un punctaj mediu mai mic cu o treime... 80 puncte totale în 2010 au devenit 4 puncte de pensie iar în 2015 80 puncte totale au devenit 2,66 puncte pensie.. În 2015 nici măcar coeficientul de indexare nu era prea mare parca 1,1% a fost...
Media pensiilor militare calculate pe legea civila 263 asa cum a fost în 2015, va fi la jumătate fata de Midia pensiilor militare din pre

Burebista spunea...

Leon, nu are legătură ce stagii sunt plătite în prezent. Acelea sunt stagii minime pentru care primesc pensie minimă. Pentru un calcul corect trebuie sa se facă mefua între stagiile complete de cotizare. Adică între 32 ani la femei și 35 ani la bărbați... Numărul celor cu 20 ani sau 25 ani stagiu complet de cotizare la civili este foarte mic comparat cu numărul total de pensionari.. Ca diar nu au fost zeci de mii de balerini sau sute de mii de mineri.... Pensionari civili sunt peste 4,5 milioane...

Viorel spunea...

Domnule ifrim. Din memoriile unui fost general al Armatei României.
„În nemernicia mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit cum ai mei se stingeau de sete pe ziduri / sau pe sub podul de la Mărăcineni-Irak”.

A spunea...

Ooohohooo,uite cata crispare apare vis a vis de logistica franceza.Stau si ma gandesc,la cati calculeaza pe aici pensii cu SC,nu exista nimeni sa stie raspunsul?
Gandesc ca daca ai avut SC pai frate inseamna ca stii cu ce se mananca ordinele de actiune sau planurile?Adica la LA K,L M,j.....urile alea nimeni?Hahahah,tare ,tare dezamagit sunt.
Mosmartine,ia spune mata bre ca ai avut SC,cum e cu L-urile ?Stii?
Cum dracu sa pleci si sa nu stii cine iti face transport,hranire,asigurare medicala,cine iti da munitie..etc...scrie in ordinul ala nenorocit,scrie acolo fiecare SC-ist si aproba Zeus.
Mai exista si situatia in care,da,poate sa luptat doar prin cazarmi si popote,atunci inteleg.!5 lei la popota sau Rocatering ..etc..covrigelul din diplomat...mmmm,luptatori nu gluma.
Naspa sa fii catana 30 de ani si habar sa nu ai cine te hraneste fizic si cine plateste pentru hrana,cred ca am dat raspunsul.
La Cincu au venit francezii cu bucataria lor pentru ca au logistica(noi o avem pe hartie iar pe teren cu incadrare de 30%),pentru ca in tasckgrupuri au si logistica inglobata.ASA se lupta,nu ca la RO,plecam la lupta si mancam canci,pentru ca niste unii ca sa ia ceva banuti au desfiintat popotele si nu se mai alocau la hrana,desi ERA obligatoriu cel putin 1(infulecau sub birou un covrig)!In sistemul actual daca pleci in misiune esti ras,nu ai logistica ta proprie si atunci stai mana intinsa sa vezi daca si cine iti arunca niste zoaie,sau unii mai destepti,ca asa e romanul,pun bani si pleca cu alimente gatindu si ei acolo...ba..patetic, rau am ajuns ,dar ne mai facem si mai...rabdare.
Cat despre aia 20 eur plus 4 de cafea,pai eu daca te chem sa-mi canti,te pun sa-ti platesti consumatia?E normal sa le platesti pe zi pentru ca sunt invitati si atat e norma lor,nu da nimeni asa ca la nunta,sa fie de la Ciuca,ca-i marinimos.

mosmartin16 spunea...

Adrian, m-am amuzat copios cu ce ai scris !🤣 Totuși...nu te dor "deștele" pentru ca-i făcut un "roman" interesant, dar...doar literatură, că de asta-i roman !🤣 În rest, vorbind serios...care e neclaritatea ta vis-a-vis de solda de comandă ?! Dar concis și concret...făr' de capitole de...roman !🤣 Seara cu bine !

mosmartin16 spunea...

Burebista, repet a nu știu câta oară ! Io sunt susținător al pensiei militare în varianta actuală, dar cu modificările normative necesare și care să ducă la eliminarea inechităților "cât casa" ! Faptul de a se stabili și cuantumul pensiei pe contributivitate și a alege pe cel avantajos între cele două ( cum e la toate celelalte pensii speciale )...ce e rău în asta ??! Observ acum că discuțiile sunt axate aici pe problematica care vizează punctele, stagii de cotizare, VRS ( adică contributivitatea ) și nu doresc să trecem de la una la alta discuția ! Spun doar atât : pe componenta de la buget a pensiei militare și care să includă ca bază de calcul a pensiei cele 5 elemente ( SG, SF, G, SC și CR / PD ) actualizate și prin prisma câtorva modificări ale legislației existente se poate ajunge la o pensie netă maximă în plată - cu titlu de exemplu pentru funcția de colonel - la limita lui 10000 lei ! O să și o arăt cu calcule dacă va fi nevoie, inclusiv cu reglementările noi necesare ! Și nu ar rezulta nicicum pensii care să ducă la "țipatul egalitarism" clamat de unii ! Sau nici acest cuantum - pentru funcția de colonel - nu e de ajuns pentru unii, chiar și de pe aici ??!🤣 Sănătate multă !

Viorel spunea...

Adriane. Am să punctez două probleme din din comentariul tău.
1. Foarte corect spus despre Asigurarea Logistică, pentru că, unii pe aici ne împărțeau (pe ei și pensiile) în „luptători” și „impinge vânt, cei de la birouri dar și pe cei de la logistică”. Dacă o să găsiți comentarii de la Don Cezare (am înțeles că și-a construit blog-bloc notes propriu și nu maidă pe la noi) unde apare Viurel majurul de la CI să știți că este vorba despre mine adică Intendantul (CI=chiloți-izmene, oricum el nu poartă);
2. Legat de Solda de comandă, nu mi se pare normal ca un Of. cu 1 subordonat să beneficieze de aceasta iar un Sof. Cdt. Gr.I., Pl.I; Piesă Art., etc., să fie faultat.

Burebista spunea...

Moș Martin... Calculul pe contributivitate reală Cfm 263 nu poate depăși niciodată calculul pe legea 223. Dovada o aveți la celelalte pensii de serviciu unde cuantumul pensiei contributive este la jumătate fata de pensia brută de serviciu calculata pe legea speciala... La fel ar fi și pentru militari și polițiști dacă calculul contributiva ar fi făcut Cfm legii 263 chiar și cum era în 2015 cu contribuții 30 ani... Atenție erau necesari 30 ani de muncă sau serviciu fără școli sau armată... Normal ca acum cei care privesc deciziile lor de pensii de dinainte de 2016 în care aveau un anumit număr de puncte de pensie în plată li se pare ca au pierdut sau ca pensiile lor ar fi fost mai mari... Acest lucru era posibil numai dacă nu apărea legea 223... Oare cine se zbăteau și doreau sa se revină la pensii militare??? Exact cei pensionați înainte de 2010 și mai ales cei dintre 2011-2015... După ce au văzut ca pe legea 223 pensiile au ieșit mai mici au început vaicarelile... Ca nu li se pun anii în plus, ca nu au avut nu știu ce sporuri, ca au fost detașați prin economie... Etc.. Tec... Dar aceia care plângeau și plâng în continuare au rămas în plată cu cuantumul avantajos care a fost indexat pana în prezent la fel ca la toate pensiile militare. Cum ar fi fost dacă în 2016 cuantumul avantajos sa rămână pe loc până când prin indexare cuantumul pe 223 sa îl ajungă din urma... În viitoarea lege a pensiilor civile asa va fi. Dacă cuantumul pe legea nouă este mai mic atunci cuantumul avantajos va rămâne în plată dar nu va mai creste pana când nu va fi ajuns din urma de cuantumul pe noua lege indexat..
Aveti grija ce va doriți sau cum sunteți manipulați sa nu cumva sa fie mai rău în viitor decât acum..
Cel nai corect ar fi aplicarea plx199 pentru toate pensiile militare, cu toate elementele din deciziile de pensie, stabilire pensiei nete plafonate + Omm + psupl.
Fără păstrarea cuantumului avantajos. Dacă-i bal, bal sa fie!

A spunea...

A,noooo,stati lin,totul e frumos si cum trebuie sa fie.Suntem parteneri de nadejde ,asta spune toata presa cat si colegu' Ciuca ,toata lumea este pe un norisor.
"'În calitate de naţiune-gazdă, partea română a pus la dispoziţie toate elementele solicitate până în prezent de reprezentanţii armatei franceze şi ai celorlalte contingente aliate şi va acţiona cu promptitudine şi pe viitor pentru a oferi asistenţă şi sprijin, conform solicitărilor, în conformitate cu cadrul legislativ naţional şi cu angajamentele care vor fi asumate prin acordul tehnic ce urmează a fi încheiat între partea română şi partea franceză"
Nu'i asa ca suna cunoscut formularea?��
Ops,uitasem.Ce spuse'i de SC?Ce e aia?��Ma scuzati ca v-am tangentat in conversatie,nu mi-am dat seama ca nu scriu despre calculul pensiei.
�� Sănătate multă !
PS:
A se trata ca un pamflet pentru ca chiar totul este.

Huhu Rezea spunea...

@Bureb
Vorbește omule doar la ce te pricepi!Sau nu mai face propaganda Casei de care aparții!
Păi eu am suma punctajelor anuale pe L 263/2010, in care intră integral vechimea în serviciu, sporul pentru condițiile de muncă, pensia suplimentară si stagiile lucrate după pensionare, mai mare de 100 și mi-au recalculat pe bune, în 2016, pensia militară, cu spor OMM cu tot, la nici 3500 lei, potrivit acestei nenorocite de lege a pensiilor militare.
Păi... și de socotesc la 30 media stagiilor pe L 127/2019 și tot ajung la un brut contributiv dincolo de 7 500 lei.
In aceeași situație se află toți cei 68% dintre pensionarii militari care în 2016, fiecare cu punctajul său, au rămas în plată cu pensia contributivă în regim juridic de pensie militară.
Nu mai măcăni tu lozinca ciucană că pensiile militare sunt deja aliniate la calculul contributiv sau cea că acest calcul contributiv defavorizează pe toată lumea.Ii defavorizează doar pe neterminații iesiți anticipat la pensie cu clasare medicală de inapți sau apți limitat.

mosmartin16 spunea...

Burebista și eu spuneam în documentația din februarie și cu care Huhu a creat un topic : fără cuantum avantajos din recalculare cu elemente actualizate ! Atunci vorbeam de cuantumul avantajos dintre cel actual și cel care ar rezulta din recalculare ! Nu vorbesc acum și aici de problema contributivă ! Iar ceea ce spuneam atunci și o susțin și acum e faptul ca baza de calcul să fie formată nu din toate elementele salariale din prezent , iar asta pentru că...cei în rezervă de cu mulți ani în urmă au avut tot mai puține elemente salariale pentru că nu erau reglementate ! Am un exemplu concret cu socrul meu, trecut în rezervă cu vreo 6 luni înainte de decembrie 89 ! Colonel cu vechime in serviciu de 35 de ani ! Știi ce elemente salariale erau în solda lui lunară ? SG, SF, G și un spor de pericol care era atunci în procent de 5 % ! Știi ce pensie a rezultat după 223 ? 1940 lei ! Noroc, cum spuneai și tu de cuantumul avantajos ! Deci, revenind...cu elementele salariale cele 5 în baza de calcul ( SG, SF, G, SC și spor de pericol deosebit - toate reglementate în Legea 153 și cu continuitate în reglementările din decursul timpului ) și actualizate, cu aplicarea acelui 58,5% pentru a stabili pensia netă ce nu poate depăși solda netă, la care să se adauge ÒMM ( la netul pensiei, asta necesitând introducerea OMM în Codul fiscal alături de celelalte venituri existente acolo și exceptate de la impozitare ), cât și cu alte câteva modificări normative...se poate ajunge la o pensie netă maximă în plată - pentru funcția de colonel - undeva la 10000( asta ca să nu dau și cifra exactă ) ! Pentru colonel care ar fi cam așa : grad de colonel, coeficient maxim de funcție ( 2,74 ), gradația 7, solda de comandă în procent maxim, sporul pentru pericol deosebit în procent maxim, procentele pentru OMM, de asemenea la nivel maxim ! Noapte cu bine ! La toți !

Viorel spunea...

Păcat că transformi subiecte / comentarii în miștocăreli gen pamflete / „filosofice” a la Aurica (feminin) Geamantan.

mosmartin16 spunea...

P.s. Există și varianta - ce poate fi analizată - cu păstrarea cuantumului avantajos dintre pensia actuală ( vorbesc de net ) și cea care ar rezulta din ceea ce am mentionat în postarea anterioară ! Iar acel cuantum care e mai mare acum decât cel care ar rezulta...ar sta pe loc până când aplicarea salariului minim brut la calculul celor 5 elemente din baza de calcul ( pentru că cele 5 rezultă - după Legea 153 - din acest salariu ) ar duce la o pensie mai mare decât cea prezentă ! Bună noapte, oameni buni !

mosmartin16 spunea...

P.s.2 A nu se înțelege faptul că aș fi împotriva recalculării și a componentei contributive a pensiei, urmând ca apoi să se aleagă între cele două - cea contributivă și cea de la buget ( n.n. - cea pentru care eu sunțin baza de calcul cu cele 5 elemente actualizate ) - pe cea avantajoasă ! Să fim sănătoși !

Burebista spunea...

Sa înțeleg ca a-ți avut 126 puncte totale... În toate vechimile de munca.. Militare + civile de după pensionare... Pe legea 263 a-ți fi avut 4,20 puncte în plată... Pe legea Oprea aveați în decembrie 2015 6,3 puncte... Normal ca ar fi convenabil ca în prezent sa fi avut 6,3x 1785 = 11245 brut..
Și 10333 net pentru ca nu se mai oprește CASS... Pe noua lege 127 modificată veți avea Probabil 126x 56 = 7056 brut... Sau pe acolo... Cam cu 3000 mai puțin decât pe legea Oprea.. Dar acum scriu și eu la fel ca M... Câți pensionari militari ar putea sa ajungă la 126 puncte de pensie???? 10%.

Restul vor avea sub 60-70... Media va fi sub 50 puncte..
Prin actualizarea pensiilor pe legea 223 modificata de Plx 199 cu toate elementele + Omm și p supl la netul în plată cred ca pensia netă a dvs ar ajunge aproape de 9000... Fără Omm și pspl în jur de 7000 adică cam pe la nivelul 263... Însemna că aveți acum cu aproximație 6900 brut și 6400 net cu aproximație... Pe 263 a-ți câștiga cam 600... Pe legea Oprea cam 3500... Pe 223 dacă sa r actualiza cam 2500... Pe 223 actual ar fi cam 6500 net.... Aproximativ egal cu cât aveți acum în plată...

GG spunea...

Vad si ma minunez când se sustine de unii interlocutori,camarazi in ale suferintei ca BC sa fie formata din unele elemente comune: SF-SG-Gr-SC,si cam atat.Observsti că Solde de Comanda,neaparat nu trebe sa lipseaca!? De ce? Ei aici e buba,doar un singur spor? Păi,sa ma ierte Dumnezeu,SC-nu este un spor permanent avut in activitwte! Cum Ar fi SPORUL DE DISPOZITIV & SPORUL DE PERICOL Pai,mai filozofilor,care sunteti voi filosofi,prin cele 2(doua) sporuri te diferentiezi tu,cel care ai lucrat in Operativ de cel care a frecat menta pe la un birou prin fundul unitatii! Cine esti tu/voi sa sustineti ca sporul de cmd.trebuie inclus iar sporul de dispozitiv si de pericoluzitate nu? Ia sa aud comentarii acuma,binentelws daca com.va fi publicat!!!

Viking spunea...

@Huhu
"Ii defavorizează doar pe neterminații iesiți anticipat la pensie cu clasare medicală de inapți sau apți limitat"
- Ce diferenta la calculul pensiei este/va fi intre doi neterminati cu 20 ani serviciu militar,unul facand parte din categoria de mai sus ,cu clasare medicala de inapt sau apt limitat, si al doilea iesit din cauza desfiintarii unitatii?

A spunea...

@Viorel
Ai interpretat gresit ultima fraza.Pamflet nu e ceea ce am scris eu ci tot ce se intampla un armata.Se merge in continuare pe lozinca "interesul isi poarta fesul"iar comunicatul din care am citat,al mapn,ALA e intradevar un pamflet.

M spunea...

@Huhu Rezea

Cît primește primul după indexarea de 10% și cât primește al doilea?

Domnule!!!!!! Nu am pretenții de la Moș Teacă dar de la dumneata am!

Primește cât trebuie ca să aibă aceeași putere de cumpărare! Fiecare a pierdut 10% prin inflație deci fiecare primește 10% să compenseze inflația!

Aaaaaaa.... Că după aia vine guvernul cu pomeni este altceva!

De ce nu spui și invers? "Cât i-a luat ăluia cu 18.000 de lei impozit și cât i-a luat ăluia cu 2.000?"

Sau CAS? De ce unul plătește 1.000 de lei și altul 100? Nu tot atât costă Aspirina?

Vrei egal? Ok! Atunci ia sumă fixă și impozit! Îi iei ăluia cu pensia de 10.000 impozit 1.000 de lei, ia tot atât și ăluia cu 3.000 pensie!

Dacă nu înțelegeți asta (nu dumneavoastră personal că eu cred că faceți mișto ca să mă enervați pe mine) e grav!

Mihai f. spunea...

Tot vb de pensia suplimentară ..se ia în calcul și anii de civil până în 2001 ?sunt în sistem din 1997 .

mosmartin16 spunea...

Unknown, înainte de a te "îmbățoșa"...fii mai atent : 1. sporul de dispozitiv nu mai e în legislație ! 2. cel de periculozitate chiar nu e scos din baza de calcul ! 3. oriunde și de când e lumea oștile au avut comandanți - foarte buni, buni,răi, foarte răi !

MIHAI spunea...

Bun Huhu
Eu sunt medic nu jurist.vorba lungă sărăcie.
Cine ar putea contesta constituționalitatea OUG 59 ( și cine ar avea interes ,)
Și care ar fi urmările?
Mersi

«Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 203   Mai noi› Cele mai noi»