Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 01, 2016

Ordinul M 123/ 23 12 2015 privind aprobarea noilor Norme referitoare la incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii ale personalului militar din MApN

87 comments
Plugusorul lui Iohannis

Ordinul si Normele sunt publicate in Monitorul Oficial nr. 982 din 30 12 2015 si intra in vigoare de la 01 01 2016. Cu aceeasi data se abroga Ordinul M 116/2002

Cititi Ordinul M 123/2015 AICI (dupa clik duceti cursorul in bara si apasati pe enter)

Ordinul nr. 123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar

În vigoare de la 01.01.2016

Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.116/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.
*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.116/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
Ministrul apărării naţionale,
Mihnea Ioan Motoc

Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar din 23.12.2015

Art. 1.

În sensul prezentelor norme metodologice, noţiunea de personal militar este cea definită la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.
(2) Denumirile locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau ale funcţiilor care se încadrează în prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, menţionate la alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 1*).
*) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
(3) Locurile de muncă şi activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, se încadrează în condiţii de muncă potrivit legislaţiei anterioare şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 3.

Perioadele lucrate în aceleaşi condiţii de muncă se însumează, obţinându-se o cifră ce reprezintă ani întregi efectiv lucraţi. Pentru perioadele mai mici de un an, rămase după însumare, se ia în calcul un spor de vechime proporţional cu timpul lucrat.

Art. 4.

(1) Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.
(2) Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul pentru creşterea copilului, concediul pentru creşterea copilului cu handicap, concediu de studii, învoiri, permisii, concediul fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă/retragere nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi-a desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.
(3) Evidenţa perioadelor prevăzute la alin. (2) se ţine în Fişa de evidenţă a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5.

(1) Locurile de muncă în care personalul militar desfăşoară, permanent sau temporar, activităţi în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii sunt stabilite, de regulă, o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1 şi atunci când intervin modificări în statele de organizare şi/sau în fişele posturilor, de către comandantul unităţii, la propunerea comisiei formate din:
a) locţiitorul şefului/comandantului sau, după caz, directorul/directorul adjunct sau şeful de stat major pentru structurile militare unde nu este prevăzută în statul de organizare o astfel de funcţie;
b) şeful fiecărui/fiecărei modul/entităţi organizaţionale din care fac parte locurile de muncă ce urmează a fi încadrate în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii;
c) ofiţerul cu activitatea de personal;
d) ofiţerul cu activitatea financiară;
e) responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă;
f) medicul unităţii
(2) În cazul în care membrii comisiei prevăzute la alin. (1) nu se regăsesc în structura organizatorică a unităţii militare, responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor corespunzătoare revine celor care îndeplinesc sarcinile în domeniul respectiv.
(3) Pentru perioadele în care personalul militar se poate încadra concomitent atât în condiţii de muncă deosebite, cât şi în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii, se iau în calcul sporurile de vechime în serviciu cele mai avantajoase.

Art. 6.

(1) Evidenţa perioadelor în care personalul militar lucrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se ţine de către structura de resurse umane pe Fişa cu locurile de muncă care dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, denumită în continuare fişa de evidenţă, şi se certifică prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane prin menţiunea "certific exactitatea datelor".
(2) Fişa de evidenţă se înregistrează şi se păstrează în memoriul original/dosarul personal şi se aduce la cunoştinţa personalului militar, anual, de regulă în perioada luării la cunoştinţă a aprecierilor de serviciu sau în perioada efectuării consilierii individuale, pe bază de semnătură în locul destinat din fişa matricolă.
(3) Înscrierea în fişa de evidenţă se face la începutul activităţii în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, precum şi la încetarea activităţii în aceste condiţii.
(4) Fişa de evidenţă se completează de către fiecare unitate militară, numai pentru perioada în care personalul militar se află în evidenţa acesteia.
(5) Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, unităţile militare actualizează, după caz, fişele de evidenţă pentru întregul personal militar, urmând ca după mutarea din unitate să se procedeze potrivit alin. (4).
(6) Fişa de evidenţă se întocmeşte pe baza documentelor de evidenţă a personalului, a înscrisurilor din memoriul original/dosarul personal, a extraselor din ordinele de zi pe unitate, a fişei postului, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, a carnetului de muncă. Adeverinţele se solicită de către persoanele interesate unităţilor militare în care au fost încadrate ori structurilor care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate, numai pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţiile speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine sau nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal.
(7) Centrele militare sau structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale eliberează, la cerere, personalului militar trecut în rezervă/retragere din structurile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui transferat şi trecut în rezervă/retragere de la celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională ori urmaşilor acestora, fişele cu locurile de muncă/adeverinţele privind încadrarea activităţilor şi a locurilor de muncă în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, numai pentru perioadele cât au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale.
(8) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care acestea au fost încadrate ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.

Art. 7.

(1) Încadrarea întregii perioade de muncă a personalului militar în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi se consemnează în fişa de evidenţă.
(2) În situaţia în care locurile de muncă în care a lucrat personalul militar în activitate şi activităţile desfăşurate de acesta nu se mai regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, se încadrează ca locuri de muncă şi activităţi în alte condiţii, condiţii speciale, respectiv condiţii deosebite, în funcţie de sporul de vechime care se acordă până la intrarea în vigoare a hotărârii.
(3) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute la alin. (2) se face cu documente de evidenţă a personalului, înscrisuri din memoriul original/dosarul personal, extrase din ordinele de zi pe unitate, fişa postului, adeverinţe eliberate de unităţile militare, alte documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, cu carnetul de muncă potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 8.

(1) Condiţiile în care a lucrat personalul militar şi care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa a II-a de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii speciale sunt stabilite pentru întreaga perioadă de lucru a personalului militar în activitate ca locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
(2) Condiţiile în care a lucrat personalul militar şi care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa I de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii deosebite sunt evidenţiate distinct ca perioade lucrate în grupa I de muncă până la 9 aprilie 2001.

Art. 9.

(1) Personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituţii militare de învăţământ poate beneficia de condiţiile de muncă stabilite de către conducătorii acestor instituţii, în raport cu activităţile de instruire şi pregătire pentru luptă la care participă.
(2) Personalul militar care urmează cursuri sau se află la misiuni ori posturi permanente, stagii de practică/pregătire, în străinătate, poate beneficia de condiţii de muncă dacă desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
(3) Personalul militar specializat nominalizat în echipele de asanare, instruit conform legislaţiei, pe baza pregătirii profesionale şi conform atribuţiilor funcţionale/fişei postului, beneficiază de încadrare în alte condiţii de muncă pe toată durata anului calendaristic dacă execută cel puţin o asanare în acel an, aşa cum este definită potrivit reglementărilor în vigoare, pe baza documentelor legale justificative.

Art. 10.

(1) Perioadele în care personalul militar este detaşat la alte unităţi militare, instituţii militare de învăţământ sau în afara Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşoară activităţi ce se încadrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se înscriu în fişa cu locurile de muncă de către unitatea în evidenţa căreia se află.
(2) Personalul militar detaşat în afara Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de condiţii de muncă specifice funcţiilor din care a fost detaşat sau funcţiilor asimilate/similare, după caz.
(3) Personalul militar pus la dispoziţie în vederea încadrării, trecerii în rezervă/în retragere ori ca urmare a cercetării şi judecării în stare de libertate beneficiază în aceste perioade de încadrare în condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice locului de muncă şi activităţii pe care o desfăşoară.
(4) Înscrierea perioadelor în fişele de evidenţă pentru personalul militar prevăzut la alin. (3) se face de către unitatea în care acesta este încadrat, pe baza documentelor de personal, a înscrisurilor din memoriile originale/dosarele personale, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a extraselor din ordinele de zi pe unitate şi a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă şi, după caz, a comunicărilor unităţilor în care cei în cauză îşi desfăşoară activitatea.
(5) Certificarea exactităţii datelor înscrise în fişa de evidenţă se face de către comandantul/şeful unităţii militare şi persoana care face înscrierea, prin semnătură şi aplicarea ştampilei unităţii, la mutarea personalului militar din unitate sau la întocmirea fişelor cu locurile de muncă/adeverinţelor de către centrele militare pentru personalul militar în rezervă/retragere.

Art. 11.

Personalul militar care lucrează în condiţii de muncă deosebite sau condiţii speciale potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condiţii de muncă potrivit legii.

Art. 12.

Pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015 fişa de evidenţă reflectă conţinutul "Declaraţiilor privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul public de pensii şi a obligaţiilor de plată către Bugetul asigurărilor de stat" depuse de către ordonatorii de credite şi condiţiile de muncă pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale.

Art. 13.

Centrele militare sau structurile militare, care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cererea acestuia, înaintează fişele cu locurile de muncă/adeverinţele caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii sau celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Art. 14.

Direcţia management resurse umane şi Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale verifică modul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernuluinr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în toate structurile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 15.


Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

87 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez: Va rog sa ne facilitati intrarea in informatii cu ,,AICI'' pentru ca acesta ne da batai de cap! Nu reusesc sa intru, mai ales cu harbul meu! Multumim!

uber spunea...

La multi ani, bine v-am regasit.

Atentie!!!!!
Pentru cei vizati de acest ordin si nu neaparat cei deja la pensie.
Art. 2 este foarte important, se prevede : Locurile de munca si activitatile ce dau dreptul....
ori
Denumirea locurilor de munca, unitatilor, ACTIVITATILOR SI/SAU ALE FUNCTIILOR....

Scriu asta pentru ca sunt multi care se cred arendasi pe mosie si refuza dreptul de incadrare in grupe conform locurilor de munca SI ACTIVITATILOR, invocand ca daca nu esti incadrat pe functie nu poti beneficia de anumite drepturi chiar daca in fisa postului sunt trecute aceste activitati. Refuzul respectarii acestui ordin si a HG 1294/2001 este infractiune de abuz in serviciu si codul penal are ceva de zis aici.
De asemenea trebuie vazut cine are dreptul sa stabileasca aceste locuri de munca.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Jigodiile astea ne-au facut bucata pana aproape in ultima zi a anului! Bai, panaramelor, cat mama dracului mai aveti de gand sa va bateti joc de militari? Voi, chiar va jucati cu focul, spurcaciunilor! V-am tolerat destul de la Basanau si pana acum, mai duceti-va si la dracul de jeguri spurcate ca ne-ati nenorocit de tot! Asta inseamna politica de dreapta, stimati camarazi: Bataie de joc in flux continuu, taieri la sange si crearea de situatii dramatice! Poate va veti lecui sa mai votati cretini si idioti! Ce-o sa-i mai plangeti pe Ponta si PSD, pe care mereu ii ponegreati si balacareati pe aici si aiurea! Aleaga-se praful de jigodiile din dreapta esicherului politic si tehno-ratati! Aleluia si-un praz verde!

Unknown spunea...

Decirezervistul care depune cerere de pensionare pe 3 ian trbuie sa ceara el reactualizarea adeverintdi de grupa emisa inainte de- 2001 sau ce.i de la sts vor comleta cu o adeverinta pe baza datelor existente din memoriul personal sau ce sa faca ......scuzati va rog

Huhu Rezea spunea...

@Nedelcu
Ordinul si Normele sunt aplicabile cadrelor MApN, nu MAI,SRI,STS etc.

tigri2 spunea...

***Corneliu & All, gata , a trecut vremea blestemelor ,a rugamintilor si a petitiilor. A venit vremea ciomagului si a molotoavelor! nu uitati de Ziua Unirii,amintiti-va de Cuza si de legile stabilite in timpul lui,pentru Armata!

Huhu Rezea spunea...

Daca pensia n-ar fi limitata la 85% din baza de calcul, ar mai fi avut un sens sa umbli dupa noi stagii de vechime suplimentara.
Daca ai 25 ani vechime efectiva si 36 ani vechime cumulata ai si ajuns la plafonul de 85%.
65% + 11% + 9% (ps) = 85%

tigri2 spunea...

***Huhurez ,doar nu o sa ramana "batut in cuie" plafonul de 85%. Noi,la aviatie, aveam o vorba:"spargerea plafonului in sus"asa ca o sa-l spargem peste 100% indiferent daca depasim solda activului.Activii n-au decat sa lupte pentru marirea cuantumului soldei in asa fel incat sa nu-l depaseasca pensionarul. ACUM ORI NICIODATA, ori ne dau drepturile ori MURIM CU EI DE GAT!>>>24 IANUARIE -nu uitati!

Iulian Mareș spunea...

Pentru Admin!
Nu mai inteleg nimic! La ce mai ajuta? Uite eu am 54 de ani vechime cumulata si 36 de ani vechime efectiva?
Poate pe cei in activi, care vor iesi la pensie la 60 de ani? Cum va arata un mr/lt col la 60 ani?
Astept o explicatie, caci eu nu prin logica!
Sau logica lor e fracturata?

Iulian Mareș spunea...

Erata
Astept o explicatie, caci eu nu vad logica!

Iulian Mareș spunea...

Intrucat pe 4 ianuarie se judeca la tribunal contestatia in anulare, introdusa de C si K Iohannis, privind casa obtinuta pe meditatii, nu pot decat sa le urez GHINION MAXIM!
Si sa dea banii obtinuti inapoi si sa se cerceteze cum s-au produs actele de rea credinta!

iceparu spunea...

Citeste Mos Teaca.Prin 1973 aveam un capitan de infanterie al carui fiu era locotenent in aceeasi unitate.Nenea,era comandant de companie la anexa "D",adica comanda soldati pe hartie.Nea Daroga a fost pensionat la 55 de ani.La acea vreme nu era unicat.Asemenea ofiteri gaseai cu preponderenta la Plenita,Vanju Mare,Topraisar,garnizoane de care se fugea ca dracul de tamaie.

Unknown spunea...

Am inteles ca se aplica si la sts ''dar peroana are adeverinta de grupa speciala inca din 1994,depune cerere de pensionare adeverinta ca sa fie reactualizata trebuie sa ceara el asta in scris ,sau cel caruia i se face cerea ,pe baza celei vechi este obligat sa o actualizeze din pe baza memoriului personal, iesirea in rezerva a fost in 1994,toate documentele sant de atunci puteti sa imi spuna ce trebuie facut si ce art din aceast ordin i se z ordin i sea aplica va multumesc mult si iertati ca insist ,imi este teama sa trimita cererea de pensionare la ultimul loc de munca pe care l-a avut la sts si sa nu ii actualizeze adeveri ta accea veche mulumesc din suflet

iceparu spunea...

ARE CINEVA DATE CERTE DACA ORDINUL ESTE DE BINE SAU DE RAU?.
Sa inteleg ca dupa atingerea plafonului de 85% faci munca voluntara?Interesant.

iceparu spunea...

Viorele,vezi ce inseamna sa sapi groapa altuia?Parca tu injurai de mama focului legea 164/2001.Daca gresesc imi cer scuze.Sincer sa fiu nici mie nu mi-a cazut bine cand Boc si Oprea au facut in asa fel incat MM- cel ce va stergea voua praful de pe aparat- ia pensie peste colonel.Nu umblu ca abureala.Am cazuri concrete.Daca vrei iti dau nume.

tigri2 spunea...

DE ANALIZAT
ORDINUL NR.123 / 2015 prevede:
Art. 9.
(1) Personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituţii militare de învăţământ poate beneficia de condiţiile de muncă stabilite

PERSONALUL MILITAR ???-o notiune nedefinita, nici macar de wilkipedia,din cine este constituit si ce articol de lege prevede asta,ca nu mai merge pe '"subinteles"-"document" vorba lu' tanti Leana

LEGEA nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Actualizata 2014
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1)Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se intelege cetatenii romani carora li s-a acordat grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, in raport cu pregatirea lor militara si de specialitate, in conditiile prevazute de lege .
(2)Cadrele militare sunt in serviciul natiunii.

Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Intrare in vigoare: 01/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 12/12/2006
Art. 3
(1) Serviciul militar se indeplineste de catre cetatenii romani, barbati si femei, care au implinit varsta de 18 ani, in formele prevazute de lege.
(2) Serviciul militar se indeplineste in urmatoarele forme:
a) activ;
b) alternativ;
c) in rezerva.
(3) Serviciul militar activ se indeplineste in calitate de:
a) militar profesionist;
b) militar in termen;
c) elev sau student la institutiile de invatamant din sistemul de aparare si securitate nationala, cu exceptia elevilor liceelor si colegiilor militare;
d) soldat sau gradat voluntar.

uber spunea...

Atentie !!!
Lucrurile nu stau chiar asa.
La inceputul fiecarui an se stabileau locurile de munca si activitatile pentru incadrarea in grupe de munca, se trecea in OZU iar apoi se trimeteau aceste incadrari la serviciul financiar.
Pentru fiecare militar incadrat in grupa specifica se plateau contributii!!!
Daca erai incadrat in CS se platea un cuantum diferit fata de cel din CN sau AC, samd.
E greu de crezut ca MApN va reincadra in alte grupe de munca de exemplu pe cineva iesit cu CN pentru care s-a platit un cuantum specific CN, in alta grupa superioara sa zicem CS pentru care nu s-a platit iar cuantumul era superior.
Este doar praf in ochi!!!

uber spunea...

Faptul ca pentru incadrarea in grupe de munca s-au platit contributii nu este dacat un motiv in plus eliminarea plafonarii. Celor care depasesc plafonul de 85% le este interzis dreptul de a valorifica intrega vechime si implicit de a beneficia de aceste sume platite de catre institutie.

Huhu Rezea spunea...

@nedelcu
Ti-am mai spus ca acest ordin este valabil numai la MApN. Daca sts-istul a lucrat vreodata la MApN i se aplica doar pentru acea perioada.Din cate stiu pt sts exista in hg 1294 o anexa secreta pentru locurile si functiile pt care se acorda conditii deosebite, speciale si alte conditii

uber spunea...

Froso ne-ai innebunit cu tampeniile tale. Tu trebuie sa intelegi ca daca nu aveai drept de pensie pe legea 263 nu o sa ai nici pe 223, conditiile sunt aceleasi.

Huhu Rezea spunea...

@anonim
Ordinul avea o logica daca se aplica L 223.
Acum, dupa OG 57, degeaba iti creste vechimea pt conditii de munca.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Vorba Tigrisoruli: A trecut vremea lui gâdi-gâdi şi măi-măi! Parul, Molotov-ul, si freza in mestecătoare de-acum, 'tu-le muma-n cur...peni! I-aş beli pe stâlp si-as pune sare! N-au avut astâmpar pana in ultima zi a anului sa ne faca rau, parazitii si golanii astia politici! Ne-au dat la intors toate socotelile de peste ani si toate asteptarile, si o sa se mai duca dracul in Armata, de-acum! Sa-i sfatuim pe civili ca nu mai au ce cauta acolo, pentru ca vor trage plasa exact ca si noi, desi li se promit marea cu sarea! Nu mai ai de ce sa te sacrifici si sa-ti risti pielea pentru idiotii astia! Unde nu intra rusii peste noi, ca le-as preda cu mana mea toate infectiile, putregaiurile si gunoaiele astea politice, sa-i bage in gulagul Siberiei, si as prefera sub ocupatie ruseasca decat intr-o Europa a erorilor si ororilor politice si sociale! Mai mult respect as avea sub ocupatie ruseasca, decat sub asuprire europeana si injustitie sociala si politica romaneasca, mai ales ca noi, militarii, suntem tratati ca niste zdrente de care s-au lepadat parca cu rusine si oroare! Manca-v-ar cancerul si viermii de vii, panaramelor si hahalerelor politice de tot rasul si rusinea lumii! Sa iasa in strada toata militarimea si celelalte categorii de ordine publica si siguranta nationala pe 24 Ianuarie, fratilor, dar nu cu tigaia si tinicheaua de zgomote, ci cu parul dreptatii si razbunarii in maini, ca altfel nu se mai poate, camarazi! Prea ne-a ajuns cutitul la os si bataia de joc ne-au distrus definitiv moralul si onoarea de militari!

Sorin spunea...

Pensionarii militari alocati la CPS a MApN pot remite o cerere cf art 6 alin 7 din ordin pt recalcularea perioadelor de munca in noile conditii din anexa secreta aprobata in 2010. Avantajeaza pe cei trecuti anticipat in rexerva dar ne poate avantaja pe toti cein din MApN, STS, si alte structuri deservite de CPS in cazul in care in viitor o decizie politica va reveni la contributivitate pentru militari. Pe de alta parte unele zvonuri afirma ca valoatea vaniturilor luate in calcul pe cele 6 luni este cea din adeverintele primite cu ocazia recalcularii pe OUG 1/L 119, sau pe L 263, sau ca anexa la decizia de pensie. Iar precizarile privind afeverintele/anexele le vom primi in ian sau febr odata cu talonul de pensie.

CEZAR spunea...

@AL..85 % din BAZA DE CALCUL ..oameni buni ..si fara minte ...
Lucrezi mai mult progresezi vei avea O ALTA BAZA de calcul la care se aplica 85%
A NU SE INTELEGE CA EU NU VREAU SA FIE MAI MARE !! VREAU si as vrea sa fie si mai ...TARE .....

CEZAR spunea...

CEZAR2 ianuarie 2016, 12:32
OFF topic..cu scuze !In event. ca Potecarul sterge si in atentia celor care mai cred ca daca i-a pricopsit Ponta cu cuantumul din 2010 ..ii o treaba corecta !!
==============
As ADMITE ce spui doar daca L-164 ar fi fost CORECTA cu TOATA lumea...
Tu ori nu ai putere de a judeca ori esti ..fariseu....
Nu a TAIAT nimeni vreo pensie ...
DIFERENTA DINTRE L ..contributiva si L-164 reflecta amploarea HOTIEI LA UNII INDIVIZI....
Am combatut regimul basist dar ....miscarea cu L-164 a fost corecta ...
Mai las-o cu mortii...tot asa va faceti de ras si cu Pricina pe la televiziuni de va scuipa lumea ...
Au crapat DE CIUDA cei care dupa ce s-au pricopsit cu o basculanta de COMPENSATOARE ...s-au trezit si cu o PENSIE BABANA facuta prin frauda si minciuna ..la o farsta de 39- 42..de ani !
Astia si-au zis ca au ajuns si ei in CAPITALISM si s-au aruncat la credite la banci sa-si faca vile si sa-si cumpere JIPANE....apoi a venit DREPTATEA si li s-a umflat vena .,.
Cunosc foarte bine situatia si multi indivizi care ne RANJEAU INFATA ...doar pentru ca fiind informati pe cai subterane au mai stat pana in 2001......scuze pentru eventualitatea ca Potec arul sterge ...!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Tehnoratatii romani sunt cei mai mari lingai si lustruitori de clante si dosuri ale sorosistilor si perciunatilor europeni, mai rau decat cei bolsevico-stalinisti! Sunt atat de slugarnici si de lachei incat ma fac sa vomit de atata jena! De fapt, acesti tehnoretardati sunt urmasii directi ai bolsevismului stalinist si cu radacini adanci in comunism, prin bunicii si parintii care au tradat idealurile de democratie ale romanilor! Acum o fac pe democratii europeni, in functii de codosi ai connationalilor de care le este rusine la Bruxelless, acolo dandu-se cu radacini extra-romanesti si carora le provoaca greata ortodoxia si obarsia mioritica...Daca satanele europene le zic, doar in gluma si sa se amuze pe seama slugarniciei lor bolnave, sa ne taie cate un deget, ei ne taie, in serios, toata mana, chiar si gatul, atat de putrede le sunt creierele si atat de mult se injosesc sa le fie calcate in picioare demnitatea si onoarea de ,,oameni!'' Mereu avem parte doar de gunoaie si fecale care sa ne saboteze si sa ne mutileze drepturile de militari!

maiag spunea...

LA multi ani de pensie,STIE CINEVA CIT POATE AVEA IN LUNA IANUARIE SOLDA BRUTA UN MAior cu functie medie,actualizata si cu sporuri minime?orientativ,dar sa fie din sursa sigura ca am auzit multe povesti,unul spune ca are 50 mil,altul ca 35,si sunt din aceaisi unitate si functii,cine minte?

Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Anonim spunea...


http://www.secundatv.ro/anchete/dobritoiu-martorul-perfect-pentru-procurorul-enache-3029.html/

Iulian Mareș spunea...

Mint amandoi!
Aici alta e tema!

uber spunea...

@Cezar
Plin de intelepciune si adevar ce spui tu aici:

"@AL..85 % din BAZA DE CALCUL ..oameni buni ..si fara minte ...
Lucrezi mai mult progresezi vei avea O ALTA BAZA de calcul la care se aplica 85%"

Pentru noi astia mai saraci cu duhul, daca ai avea bunavointa sa fii un pic mai precis, explica ce ai vrut sa spui.

Uite un caz extrem de simplu.
Doi militari pe functie de colonel, aceasi varsta, aceaiasi promotie, aceasi functie:

Primul a iesit la pensie in urma cu 5 ani cand a indeplinit conditiile de pensionare si a atins vechimea cumulata de 45 de ani, solda in ultimul an fost de 1000 lei pe luna.
Al doilea a fost mai militaros si a iesit anul acesta in noiembrie la o distanta de 5 ani de celalalt, are o vechime cumulalta de 52 de ani, solda in ultimul an a fost tot de 1000 lei pe luna.

In lumina la ce ai scris:
"Lucrezi mai mult progresezi vei avea O ALTA BAZA de calcul la care se aplica 85%"

poti sa ne faci un mic calcul si sa explici cum al doilea va avea o alta baza de calcul, nu in sens strict pentru ca ce ai spus tu e ilogic, baza de calcul e data de lege si e aceasi, dar presupunem ca am inteles ce ai vrut sa spui. Explica care va fi diferenta intre cei doi in conditiile plafonarii la 85% si tinand cont ca inclusiv dimensiunea bancnotelor e aceasi.
Dar scurt te rog, cu numere si operatii simple. Sa intelegem dracu si noi o data si sa nu mai batem campii cu probleme false.
Multumesc.

Huhu Rezea spunea...

Ion Spirache spunea...
Buna ZIUA. Multumesc pentru raspuns. Mai am o intrebare si anume daca cei care ne-am pensionat inainte de 2011 beneficiem de marirea de(la) 50% a cuantumului grupei a1-a de munca. Multumesc anticipat

sâmbătă, 2 ianuarie 2016,

@Spirache
Aici se comenteaza, nu pe pagini.
Pe legea pensiilor militare grupele si conditiile de munca aduc spor de vechime cumulata, nu punctaj, vechime care, peste 35 de ani incepe sa mânânce din sporul pentru pensia suplimentara, iar peste 45 nu mai valoreaza nici macar un ban.

uber spunea...

Referitor la schimbarea incadrarii in grupe de munca printr-un simplu ordin fara sa se tina cont de faptul ca pentru aceste incadrari se platesc contributii, ma tem ca e cam ilegal. Probabil in cazul modificarii anterioare, ce scrie in articolul prezentat de maxim, cred ca inca nu si-a spus cuvantul Curtea de Conturi, sa vedem ce spune procurorul.

niki spunea...

Conform art 4 alin 1 " (1) Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii." In baza acestui articol o persoana care se afla la pensie de invaliditate de 8 ani va avea posibilitatea sa-si reduca varsta de pensionare cu 4 ani, daca la ultimul loc de munca a fost incadrata in alte conditii?

iceparu spunea...

Prostul de Cezarica are in parte dreptate.Prostul se refera la gradatii dar nu vrea sa admita ca la un moment cei 2 colonei pot avea aceeasi gradatie cu vechimi diferite.

Huhu Rezea spunea...

@niki
Confunzi incapacitatea temporara cu pensia de invaliditate.

CEZAR spunea...

@/uu4 ..pana si Boul de Anonim de la 2 ianuarie 2016, 19:00:00 a inteles si tu NUUUU...??
E foarte grav ...!!!!
Voi mai incerca cu o
exemplificare cat mai ...simplista asa , ca poate vei intelege si tu...desi sincer ma indoiesc , din moment ce Boul de anonim a inteles iar tu ...ba...!!!
In cei 5 ani ..pe care colonelul militaros ii mai presteaza ii foarte normal ..sa ajunga ..GENERAL !!
Daca intre timp se mai si mareste solda de functie grad si ce-o mai fi...situatia ii si mai fericita ..
Este o noua baza de calcul la care se aplica 85% ..sau nu ..??? Sigur tu nu vei pricepe dar BOUL de Anonim...da....!!!

Huhu Rezea spunea...

@cezar
O dadusi din nou in bara.
Daca se mareste solda de functie pentru militaros, potrivit art.60 din lege se actualizeaza si solda de grad si functie a pensionatului in urma cu 5 ani.
Chiar nu intelegi ca peste 36 ani vechime cumulata nu-ti mai poti mari cuantumul pensiei?

CEZAR spunea...

Aici ii greseala ..
Ce povesti cu vechime ..cumulata ..ipotetica ..virtual ..etc ..
Trebuie sa fie Vechime CONTRIBUTIVA si cu asta basta .....se rezolva tot ....!!!
PS..Ai dreptate Huhu...dar cu ..fonctia si gradul de general ..cum sta treaba ..???

CEZAR spunea...

PS... Solda lui devine solda de general ...fata de amarasteanul de colonel ...hi..hi..hi ...

uber spunea...

@Cezar
Ai dreptate, nu pricep. Am inteles ca orice soldat are bastonul de maresal in ranita, eu vorbeam de cazul cu cei doi colonei pe care te-am rugat sa faci un calcul extrem de simplu si sa prezinti ceva cifre comparative sa vedem unde e beneficiul celui cu vechime mare fata de cel cu vechime mica. In ultimii 7-8 ani daca nu mai bine nu a avut loc nicio marire de solde, iar daca va avea loc intr-un viitor incert, Huhurez a raspuns, nu mai reiau. Poti te rog sa faci un mic efort si sa explici ca pentru prosti pe situatia cu cei doi colonei(pot sa fie subofiteri sau mm si atunci nu ne mai impiedicam ca ajunge vreunul general), cu numere si operatii simple ca altfel nu inteleg. Daca e prea specifca problema pot sa-ti dau altele mai generale.
Multumesc.

uber spunea...

@Apropos
Nu uita primul a iesit la pensie acum 5 ani si al doilea in noiembrie 2015. E destul de improbabil ca cel de al doilea sa mai ajunga general, culmea e ca in Romania sansele celui dintai sunt mai mari sa ajunga vreu general sau maresal daca iubeste un partid anume si-l are pe nasu'n suflet, ca asa e la noi, poti sa ajungi general chiar daca esti pensionar.

tigri2 spunea...

Alte legi pentru ciobani, legi ce urmează să fie ''votate'' - sa ne mai si veselim la inceput de an!
1. Când ies cu oile la păscut, ciobanii vor fi obligați prin lege să meargă în urma lor și să le strângă căcărezele în pungi biodegradabile.
2. Se va considera abuz și act de cruzime asupra animalelor folosirea unor cuvinte precum “hoooo”, “dâââr”, “marș”.
3. Dacă vin lupii, ciobanii sunt rugați să anunțe autoritățile și să aștepte în liniște sosirea lor.
4. Stânele trebuie să aibă acordul de funcționare ISU, MISU, PISU și CANISU.
5. Stânele cu o vechime mai mare de două ierni vor avea o bulină roșie pe gard.
6. Ciobanii care pasc turme în Ardeal se vor adresa oilor atât în limba română, cât și în limba maghiară. De asemenea, câinii sunt obligați să latre bilingv.
7. Berbecul care conduce turma va fi ales de către oi prin vot secret, democratic.
8. Oile vor putea fi tunse doar cu acordul lor scris.
9.cezar muci va primi gradatiile VIII:IX siX plus un spor de 50% pentru prostie , purtarea paduchilor si a raiei in clandestinitate.

CEZAR spunea...

De ce nu ,,VA RADETI" ??
A facut si Flocosul un spirit de gluma ..gen Tiganimea din Hurziceni ....!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez: Acum chiar ca ma perpelesc: Trimit cererea de recalculare si actualizare a pensiei si perioada de 6 luni din cinci ani, luni 04 ianuarie, sau astept sa-mi vina acasa de la ei incadrarea cu grupele de munaca, adica fisa personala cu veniturile si ce dracul or mai trimite de la Comisariat? Sunt derutat...

Huhu Rezea spunea...

@Corneliu
Pentru grupe procedezi conform art.13 din Norme.Fara cerere la CMZ acesta nu inainteaza fisele/adeverintele la Casa Sectoriala.
N-am mai zis ca pentru alegerea celor 6 luni asteptam publicarea Ordinului comun?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ HUHUREEZ: Multumesc respectuos, am inteles! Uitati-va pe pag mea de fb la a trei-a sau a patr-a postare, Maria Mutulescu, unde este un colind, ca eu absolut de loc nu pot sa mai lucrez pe fb datorita defectiunilor de calculator si al paduchilor infiltrati, dar cred ca acel colind e tare! Nici in colindul de mai sus n-am putut intra si abia de scriu si aici. Reparatorii lu' peste inca nu-i dau de capat si am sa caut altii. Daca-mi creste...pensia, peste cativa ani, am sa-mi iau unul de la fier vechi! Dar, pe baza asta, mai degraba-mi creste...boşoalca din budigai, adicatelea...hernia!

@Cezarica, baga-te pe pe pagina mea si gineste-te la colindul politic de care zic mai sus!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Cezarica, si tu o vrei mai mare? Adica pensia...Pai, mini(stresul) Apararii Nationale sa ia, oral, tinctura de branca ursului sa ne-o creasca, fara frecţie manuala, la toti!!!

Trofin spunea...

pentru @Huhureaz:
Am rugamintea sa fiti de acord cu repetarea mesajului privind accesarea aplicatiei EXCEL dedicata calcularii / recalcularii / actualizarii pensiilor militare . Adresa de e-mail este : trofin_vasile40@yahoo.com . Aplicatia este corectata cu sugestiile primite de la persoanele care au accesat-o si au utilizat-o.
Va multumesc !

CEZAR spunea...

..Cornele ...si mai ..tare ...!!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Cezar: Tare ca fularul! Pensia, data de bolsevicii tehno-retardati!

Bejan Ghiorghe spunea...

Comandantului Centrului Militar ...........

Subsemnatul ..............din ............. 36 vă rog ca în conformitate cu prevederile art. 6(pct.7) și art 13 din Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr.M 123/23.12.2015 (Norme metodologice privind încadrarea în condiții deosebite,condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar),publicat în M.Of.nr.982/30.12.2015 să dispuneți următoarele:
1).- eliberarea unei adeverințe (a fișei) cu locurile de muncă privind încadrarea activităților și a locurilor de muncă în condiții deosebite,condiții speciale și alte condiții potrivit HG nr.1294/2001, cu modificările ulterioare, pentru perioada........... când mi-am desfășurat activiatea în unități militare din Ministerul Apărării Naționale(MAI,SRI....).Așa cum se prevede în art.6 pct.8 din Ordinul M.123/2015, pentru situațiile în care condițiile de muncă deosebite,condiții speciale și alte condiții nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidențiate în dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată,vă rog să dispuneți măsurile necesare pentru obținerea adeverințelor de la unitățile militare în care acestea au fost încadrate ori de la structurile care au preluat arhivele unităților militare desființate, transformate sau redimensionate;
2).- înaintarea la Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apărării Naționale a fișei (adeverinței)cu locurile de muncă încadrate conform prevederilor HG 1294/2001, cu modificările ulterioare, în vederea recalcularii pensiei așa cum se menționează în art. 11 din Legea 223/2015 și în OUG nr.57/2015.
Cu stimă, ..............

Data:..........2016

CEZAR spunea...


Onoare si respect ...la barba ..!!!
Generalul în rezervă Mircea Chelaru a fost condamnat, vineri, la trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul disjuns din cel în care sunt inculpaţi, referitor la modul în care şi-au cumpărat locuinţele de serviciu, fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu şi alţi zece generali şi colonei.

Tribunalul Bucureşti a decis aplicarea unui termen de supraveghere de patru ani în cazul lui Chelaru.

Judecătorii l-au obligat pe general să plătească aproape 93.000 de lei, ceea ce reprezintă daune materiale faţă de MApN, dar şi peste 850.000 de lei, ceea ce reprezintă foloasele materiale realizate în urma obţinerii locuinţei.

raul spunea...

O idee de dezbatere: eu, subofițer de stat major, arma infanterie- 3 luni/an; colegul de birou, exact aceeași funcție, arma aviatie- 6 luni/an! Este corect: aceeași funcție, aceeași munca

Huhu Rezea spunea...

@unknown
Corect! Colegul e cu capul in nori si la Statul Major.:);)

Iulian Mareș spunea...

Necunoscutule!
Fisa postului difera?
Dar specialitatea din fisa postului?
Adica tu ai I iar el Av, sau amandoi sunteti sof st maj?
Conditiile sunt date de specificitatea locului de munca!
Asa ca, mergi la seful tau de birou/sectie/compartiment!
Fara frica!

Iulian Mareș spunea...

Cesar, tu esti aviator sau GAZ_ist, ca eu nu mai inteleg nimic, din ironiile celor care te cunosc?
Sincer intreb!

CEZAR spunea...

Iulica....Comandant de arme intrunite !!!
Invidia ....omule ....:D

CEZAR spunea...

..ar cam fi trebuit sa stii...la fonctia matale ..inalta !!
De cand umbla GAZ-istii cu TAB-uri ...???

Anonim spunea...

Cauta pe net programul gratuit ''advancedcare'' si instaleaza-l DUPA aia dai ''Care'' si astepti sa gaseasca in pc virusi si erori .La sfarsit dai ''repair '' si astepti pana apare 'finis'' Asa o sa ai un pc brici Cand ai nevoie repeti operatia.

Iulian Mareș spunea...

Psi ma miram si eu!
Oricum, eu am dat multiple OA (ORDINE DE ACTIUNE) pentru piloti si structuri de aviatie!
Mi-a placut cum a trecut muntii, cu elicopterul IAR 330 H, unul Tigri, stiind ca elicopterele zboara VFR, adica la vedere, respectiv adetaliilor de planimetrie si nivelment, ca nu erau SOCAT atunci!
Oricum aterizarea unui elicopter in teren neamenajat e o mare problema, mai ales ca era si iarna!
Abureli pt copii! Sa nu mai sounem ca sunt limitari de conditii meteo, Z/N, V/I! E cam romancier!
Oricum OA emis de mine avea in final: Fara asumarea riscurilor ce ar pune in pericol aeronava si/sau echipajul, precum si a personalului de la bord! Sa-i intrebe si ma identifica!
Si mai e ceva... nu oricine face misiuni VIP, ca sa nu mai spun ca sunt destinate si echipate specific El VIP! Sa nu mai bage din burta.....:-) ....zambesc!

Iulian Mareș spunea...

Maxim, tu nu si A/V sa-i faci update?
Da mail si-ti trimit av de la romatsa!

uber spunea...

@Unknown
Incadrarea in grupe de munca se face conform OM 123, citeste cu atentie ordinul nu HG 1294.
Incadrarea se face pe 'locuri de munca', 'activitatilor si/sau functiilor'. Functia de stat major este una generica, in anexele HG 1294 modificata ci HG 1019 nici macar nu o sa regasesti sintagma 'subofiter de stat major', incadrarea se va face tinand cont de locul de munca sau activitatile pe care le desfasori. Nu este relevanta comparatia intre tine si oricare alt subofiter de stat major atat timp cat aceasta functie nu e specificata in anexele HG 1294. Daca in fisa postului ai trecute activitati de genul "delaborarea si distrugerea munitiilor" poti fi incadrat in AC, insa daca activitateta ta este una pe la vreun birou atunci vezi unde este incadrata activitatea in anexe.
De asemenea incadrarea poate fi facuta si prin locul de munca, daca iti desfasori activitatea in punct de comanda subteran sau semingropat beneficiezi de CS indiferent de activitatile pe care le desfasori.
Eu nu stiam ca exista subofiteri de aviatie.
De asemena trebuie sa tii cont ca pentru perioada desfasurata in grupe de munca se plateste o contributie, pentru tine s-a platit pe CD care este o suma mai mica decat pentru CS sa AC. Daca se va face reevaluarea activitatii tale sau a locului de munca, trebuie sa iei in calcul ca trebuie platita diferenta de contributie intre grupe si ma tem ca acest lucru nu il doreste nimeni din conducere.
Citeste cu atentie OM 123.

Iulian Mareș spunea...

Ce draku are r26500, in pana tehnica? :-)

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Ghiorghe Bejan: Multumesc pentru postarea ciornei cererii, in nume peronal si in numele tuturor postatorilor! Mi-a fost foarte utila, maine dimineata am si expediat-o, onorabile!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sotia mini(stresului) Apararii, doamna cu ţoalele alea de ţoapă, de care au ras toti ziaristii, si fiind pe culoarea partidului pe care l-a slugarit, galben-portocaliu, pusa in banda verticala, a fost sluga la stapanul cu borhotul in nas, amanta blonda si aeroport pe scafarlie! Pentru zelul cu care a lins clantele ani de zile si a dat verdicte in defavoarea poporului, a fost trimisa sa roada varza de Bruxeless pe mii de euroi. Cand bautorul de şpârlă l-a vazut pe consort pe fonctia de la catane, si-a adus aminte ca rafuiala cu catanele si politistii nu-i terminata, mai ales ca l-au facut javra ordinara si i s-au aruncat caschetele prin ograda, asa ca i-a telefonat fostei slugi sa-i aminteasca faptul ca el i-a pus painea si cutitul in mana ani de zile si bine ar fi ca sa-i spuna consortului ca agitatii sa-si primeasca pedeapsa pentru vechile obraznicii si ocare, dupa cunoscutele violari ale drepturilor militarilor si politistilor! Asadar, ea s-a dus la barbaţel si i-a atras atentia ca fostul stapan i-a ordonat mazilirea habotnicilor, drept pentru care a gandit si elaborat criminala Ordonanta cu lovitura de osanza sub centura! Pana acum totul le-a mers bine tuturor acestor sabotori ai catanelor, dar sa-l vad, dupa caderea guvernului de tehno-ratati, ce-o sa faca musiu perciunat sorosist prin Romanica, ca pentru marele act de sabotare nu va fi uitat si va fi urmarit de ghinion in cariera pana dincolo de mormant! Povestea asta a mea e cat se poate de reala, si mai putin fantezista, pentru ca mi-a soptit-o o pasarica la fereastra calculatorului!

Iulian Mareș spunea...

Uu4
Nu-l incadrau gresit ... si nici nu-i mare problema sa-i plateasca retro daca s-a gresit!
E o kestie de investigatie si de solicitare/raport!
Cum nu stiai ca sunt sof de aviatie? Pai sunt si in PC!
Cere si ti se va face dreptate!
Nu ceri, ramai cu ce ai!

avianyc spunea...

@salut Mareș
bine ai venit pe Huhurez si r 26500.
Sa fii atent ca pe cele doua bloguri circula o haita de maidanezi care te înhata de cum prind . Seful lor este mos Alecu . Din haita fac parte serg. Bulă- Cezar ,motanul tigri 2-Maxim One, Cordeleone-DC-Doru Serban, avianyc-tigri3-p.d.
Separat se tine în ritm si potecarul r 26500.
Acum s-au retras deoarece trebuie sa obtina avizul de functionare anual (ITP) de la Balaceanca.
Sa te feresti ca-s rai si musca cum prind.

Anonim spunea...

Nu e adevarat.Eu nu atac decat cand simt miros de manipulator securist care incearca sa ridice in slavi oug 57 si guvernul mason Ciolanis-Soros. Oricum potecarul a tradat si a trecut de partea guvernului Ciolanis .

Iulian Mareș spunea...

Pentru Maxime One
-nu ma tem de atacuri, chiar daca sunt mai nou, pentru ca:
-nu jignesc
-nu sunt specialist in legi
-ma pricep doar la profesia noastra si mi-am construit un trecut solid, angajandu-ma si nerefuzand lupta la cel mai inalt nivel......
-am argumente, de genul celor din 03.01 2016 18.38
-va citesc pe toti cu placere.... si asta conteaza

Iulian Mareș spunea...

Mutumesc Maiag!

Iulian Mareș spunea...

Ceva tare rau....
Accesati si voi linkul si o sa va cruciti de instructia in timp si spatiu a secretarului de stat Jugan, de la mediu!
Are cursuri de salvare vieti, durat 5 zile, dar nu e tot...altele au tinut 2 zile!
MOR!
http://www.mmediu.ro/categorie/conducere/63

CEZAR spunea...

Serviciile i-au ordonat lu Potecxarul
,,Inchide imediat ..mizeria de blog ""....hi..hi...

CEZAR spunea...

@ maiag ..-comunistul ..decand Mos Alecu face parte din Gasca ...???

tigri2 spunea...

***cucuvaie de ce lasi comentariile unor dobitoci care contin atacuri la persoana?

CEZAR spunea...

@ Mares ..este ca T2..ii un mincinos notoriu ...tractorul ala cu sfarleaza merge doar ..impins ..cu funia .....!!!!

Neculai Lupurel spunea...

Noutati de la altii ...
Mos Alecu
https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu/posts/1728904484010781?pnref=story

Năuci mai sint unii la cap !
Un haidamac neiubitor de mos alecu a gasit de cuviinta sa se alature luptei pentru decredibilizarea mosneagului ...
Neputind sa combata spusele mosului , haidamacul , se foloseste de proasta reputatie a haitei de maidanezi ... si-l "promoveaza" pe mos alecu in calitatea de "sef al haitei de maidanezi"...
Haita de maidanezi fiind o grupare ad-hoc creata de niste zapaciti tocmai pentru ca nu le conveneau spusele mosului ...
Haita de maidanezi fiind compusa din : cezar - prostovanul de sergent bula (autodeclarat sef al haitei) ; tigri2 - motanelul cacacios ; don corleone-akord75-dezacordatul ; avianyc - putulica dobitocul ; unknown-loremipsum-timpitul tolomac ...
Singura lor activitate fiind "bruierea" spuselor mosului ... Neavind , membrii haitei de maidanezi , nici in clin nici in mineca_cu logica sau cunoasterea legilor , se lansau in frecvente atacuri "de-a-n-pulea" , numai pentru "a-l scoate din ritm" pe mosneag ...
Nu le reuseau actiunile ... mosul aplicindu-le dese "flocăieli" !

S-acuma haidamacul spune undeva :
"maiag spunea...

@salut Mareș
bine ai venit pe Huhurez si r 26500.
Sa fii atent ca pe cele doua bloguri circula o haita de maidanezi care te înhata de cum prind . Seful lor este mos Alecu . Din haita fac parte serg. Bulă- Cezar ,motanul tigri 2-Maxim One, Cordeleone-DC-Doru Serban, avianyc-tigri3-p.d.
Separat se tine în ritm si potecarul r 26500.
Acum s-au retras deoarece trebuie sa obtina avizul de functionare anual (ITP) de la Balaceanca.
Sa te feresti ca-s rai si musca cum prind." ...

Mai , haidamacule , eu nu mai comentez de multa vreme nici la pasarica si nici la r26500 ... Nu mai comentez pe-acolo din cauza unor acuzatii absolut mincinoase facute de "patronii" acelor bloguri ... Pina cind , cei doi "patroni" nu-si vor recunoaste greseala minciunilor , cu scuzele de rigoare ... eu , mos alecu , nu voi mai "păşi" pragurile blogurilor lor ...
In concluzie : haidamacule bati cimpii !

Iulian Mareș spunea...

Fratilor!
Eu nu sunt suparat pe nimeni si va citesc cu placere, intrucat suntem animati de aceleasi idealuri nobile!
Sau nu?!
Singurul lucru care ma deranjeaza putin este faptul ca unii se ascund sub nume si/sau nickname-uri bizare, dar imi trece! Eu sunt obisnuit, la vedere!

Iulian Mareș spunea...

Singurul care m-a atacat, nepermis, e un tip, mai in varsta...zicea ca e promotie 1974 de AMG si ca manca pe paine defuncta DOMPI cu Olteanu/Coman/Ilie &...
Nu am de ce sa-i dau replica aci....prefer in privat, daca da o adresa de mail!
Nu comentez de ce nu mai exista DOMPI.....cea mai tare din parcare, dar nici nu i-am retinut nickname-ul!
Sa fie sanatos si la punga gros!

tigri2 spunea...

***maiag,prostovane, aici ai dat cu muci-n fasole deoarece mos partz s-a retras,el dand in Parkinson,il gasesti doar prin parcuri vorbind singur"Legea 164 vis a vis de 223 si viceversa".S-a rugat dobitocul de Mos ,toata toamna ca L223 sa nu se aplice si aproape ca i-a reusit,numai ca "nu mor caii cand vor ...prostii" si legea va reveni in fagasul normal!

Iulian Mareș spunea...

Tigri2
Esti rautacios!
Nu e rau ce-si dorea!
Uite, eu nu mia-am luat ajutoarele prevazute, alea 20! Ma deranjeaza rau!
Stiu ca tu ai luat tot!

Iulian Mareș spunea...

Stie cineva ce s-a intamplat cu blogul R26500?
Este nefunctional!
.... trebuie sa fie dus la RC sau face doar un zbor tehnic?

emillian123 spunea...

uu4: contributii...pt. pensie (nu pt CASS=sanatate)se platesc din 01 ian.2011-pana in 01. ian.2016...-asa ca grupele de munca-nu trebuie sa tina cont de plata/sau nu- a acestor contributii...cel putin -pentru pensionarii mai vechi...

uber spunea...

emilian diferenta intre L 263 si L 223 este ca prima opereaza cu valori concrete iar cea de-a doua cu valori abstracte. Acele sume banesti pentru grupele de munca se includeau in suma veniturilor din care se calcula punctul de pensie, ele erau sume de bani, lei romanesti. Daca acele sume nu se mai platesc nu se vor lua in calcul pentru stabilirea punctului de pensie pentru cei care aleg sa iasa pe L 263 si deci implicit grupele de munca nu vor avea relevanta pentru acestia, pur si simplu nu conteaza daca esti incadrat in AC sau CD, rezultatul e acelasi. Ce sa-ti ia in calcul atat timp cat pentru tine nu se platesc contributii? Pe L 263 nu are nicio relevanta 1% sau 30%, legea lucreaza cu sume de bani nu cu procente.
Iar pentru pensionarii 'mai vechi' la recalcularea pensiei s-a facut un artificiu, s-au inclus in calculul pensiei acele contributii pentru grupe de munca ca si cum s-ar fi platit altfel grupele de munca nu aveau relevanta.
Pe L 223 chiar daca opereaza cu valori abstracte, grupeleari atat timp cat ti se limiteaza dreptul de a beneficia de intrega perioada. Cu a de munca aproape nu au relevanta pentru o parte dintre pensionari sau viitorii pensionlte cuvinte au reusit sa duca in derizoriu grupele de munca atat pe L 263 cat si pe L 223, ele nu reprezinta decat praf in ochi si motiv de atacarea legii la CCR.

emillian123 spunea...

uu4: in raport cu cele aratate in comentariul tau,pot sa spun ca in legile 164/2001si 223/2015 -pe sistem de calcul procentual al pensiilor- dintr-un venit lunar anume... platit de la bugetul de stat-si pensia calculata/recalculata-incluzand in algoritmul de stabilire /recalculare - grupele de munca -altele dacat cele normale,NU CONTEAZA-CONTRIBUTIVITATEA-pt.pensionabil/pensionar-chiar daca militarii-contribuie din soldele lor- cu aprox. 10,7 % -incepand cu 01.01.2011(deci e problema - asumata... a statului sa "acopere"...eventualele cheltuieli necesare unitatilor militare -privind incadrarea locurilor de munca -in respectivele grupe de munca...); pe legea 263/2010-pe sistem contributiv-incepand din 01 ian. 2011- e alta discutie, dar daca un militar activ-alege -la pensionare -in per.2016-2020 - sa i se stabileasca pensia pe lg. 263/2010 -calculul de stabilire e ca pana in 31.12.2015-adica -pe contributivitate-indiferent daca in vechimea in serviciu/ efectiva (militar in termen,elev/student militar+ cadru militar....etc.) intra perioade diferite-adica inainte de 01.ian.2011 (per. necontributiva) si cele de dupa aceasta limita(perioada contributiva);la pensie vor intra si conditiile de munca-altele decat cele normale, dupa caz....=desigur- in limita a 85 % din baza de calcul(daca legislatia asta ramane asa cum e acum...)

Unknown spunea...

Multi facem doar "inflorituri"pe marginea HG sau a ordiniloe Ministrului !Concret cum se clarifica nemultumirile individuale,neclaritatile legisative si modul lor de aplicare??La Centru Militar esti incadrat pe functie de evidenta cadre in rezerva.In OZ nr 1 ,in fiecare an se precizeaza ca vei indeplini suplimentar functia de evidenta umana si materiala a unei zone din judet sau din oras pentru mobilizare deci pe linie de mobilizare cu acces la documentele strict secrete.La sfarsitul anului in Apreciera de serviciu se fac referiri la modul cum ti ai indeplinit functia de baza dar si ce suplimentara.Intrebarea este daca ma incadrez sau nu in conditii de muncadeosebite, speciale ori,obisnuite.Exista un jurist care poate da o solutie legala?

emillian123 spunea...

1. Acest ordin de ministru (al M.Ap.N.-ului)-va rog sa observati: ADAUGA TEXT CARE NU EXISTA IN LEGEA 223/2015 -si anume "SA CERSIM"...! CEEA CE LEGEA NU PREVEDE SA FIE CERUT...!; eu cred ca e un ABUZ...! 2. FUNCTIILE MILITARE care dau dreptul la diferite tipuri de conditii de munca (... speciale si alte cond...)-din STATELE DE ORGANIZRE ale unitatilor militare- sunt prevazute in anexele la ordin-unele dintre ele -IN MOD EXPLICIT, alte functii - si locurile si functiile "SIMILARE" nu sunt foarte clar definite-dand LIBERTATE de INTERPRETARE- cat cuprinde...! DAR regula e ca interpretarea TREBUIE FACUTA IN FAVOAREA PENSIONARULUI..!Conditiile deosebite -le au- toti cei care sunt- prevazuti in anexa....Personalul militar activ-are dreptul si poate vedea anexele la ordin...!pt. a se dumirii unde se "incadreaza..."-privind grupele de munca si -in plus -poate intreba COMISIA NUMITA- din unitate care STABILESTE INCADRAREA FIECARUI MILITAR -in grupa de munca -corespunzatoare functiei indeplinite(+atributiunile functionale din fisa postului+ vedeti ordinul M. 123/2015 ....cu mare atentie...!)