Un produs Blogger.

joi, martie 12, 2020

Tribunalul Hunedoara a admis câteva zeci de contestații/revizuiri cu privire la calculul pensiei suplimentare

16 comments
Tribunalul Hunedoara din Deva
In ultima jumătate de an, un complet al Tribunalului Hunedoara a admis toate contestațiile, și au fost zeci de dosare,  prin care rezerviștii, cu deosebire  din MAI, au solicitat calcularea procentelor pentru pensia suplimentară prin adăugare la pensia militară calculată potrivit articolelor 20-30 din Legea 223/2015.
Minuta este formulată în toate dosarele admise similar cu cea de mai jos:

08.01.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: C3 LM-AS
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea de asigurări sociale formulată de reclamantul Mitea Horaţiu Nicolae, împotriva pârâtei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi în consecinţă: Obligă pe pârâtă să valorifice reclamantului contribuţia de 9 % la fondul pentru pensia suplimentară prevăzută de art.108 din Legea nr. 223/2015, prin adăugarea acesteia separat de pensia militară, calculată şi plafonată potrivit art. 28-30 din Legea nr. 223/2015. Respinge ca premature capetele de cerere privind diferenţele de pensie actualizate cu indicii de inflaţie şi dobânzile legale aferente. Respinge în rest acţiunea. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 08.01.2020.
Document: Hotarâre  5/2020  08.01.2020

Puteți identifica toate dosarele pe portalul instanțelor de judecată, Tribunalul Hunedoara, dând căutare ...casa sectorială, ca  aici

http://portal.just.ro/97/SitePages/Rezultate_dosare.aspx?k=casa%20sectoriala&a=%20MJmpIdInstitutie=97

La Curtea de Apel Alba Iulia au și ajuns primele apeluri formulate de CPS a MAI

Din Motivarea Tribunalului Hunedoara:

Instanța r eține că prin decizia nr. xxxxxx/08. 0 8 .2016 emisă de M_________ A_________ I______ -  C___ de P_____ S_________, cu începere de la data de 01.0 4 .2016 , reclamantului i s-a stabilit o pen sie militară de stat de 3.309 lei, ce include pensia militară de stat de 2626 lei, la care s-a adăugat suma de 582 lei – sumă corespunzătoare ordinului/semn ului onorific și indexarea conform art. 59 alin 1 și 5 ,în cuantum de 175 lei (f. 37) .
Din buletinul de calcul al pensiei rezultă : că pensia reclamantului s-a stabilit pe ntru o vechime în serviciu de 28 ani, 10 luni și 8 zile, că vechimea pentr u pensie suplimentară este de 27 ani 5 luni 13 zile , că vechimea cumulată este de 43 ani 1 lun ă 20 zile, contribuția  pentru pensia suplimentară este de 9%, iar baza de calcul este de 3089 lei (f.38-40 ) . 
În ce privește criticile privind faptul că în mod e ronat s-a adunat procentul de 9 % cu cel prevăzut la art. 29 alin. 1 lit. a,b,c și că , în acest fel, practic reclamantul nu a beneficiat la calculul pensiei , de aportul celor 9 % prev. de art. 108 lit. c din Legea nr. 223/2015 instanța le reține ca întemeiat e din următoarele considerente:
Legea nr. 223/2015  privind pensiile militare de stat, modificată prin O . U . G . 57/2015 prin art. 28 – 30  prevede  modalitatea de stabilire a pensiilor militare. Astfel, conform art. 28  baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegere.
Potrivit art. 29 din lege, pentru o vechime cumulată de cel puțin 25 an i, cuantumul pensiei este de 65 % din baza de calcul determinată conform art. 28; pentru fiecare an ce depășește vechimea în funcție de 25 ani  se adaugă câte 1 % din baza de calcul.
Art. 30 din Legea nr. 223/2015 limitează însă pensia stabilită/recalculată/actualizată în conformitate cu dispozițiile anterior enunțate la  maxim 85 % din baza de calcul prevăzută la art. 28.
În consecință, pentru vechimea în serviciu, aplicând  plafonul procentual  d e 85 % la baza de calcul rezultă o pensi e de serviciu în cuantum de 2626 lei, la care se adaugă suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific -582 lei și indexarea prevăzută de art. 59 alin 1 și 5 de 5 % în sumă de 158 lei , în total cuantumul pensiei militare de stat a reclamantului fiind de 3309 lei.
Reclamantul  pretinde însă că  trebuia să  beneficieze și  de un spor  de 9 % în temeiul art. 108 din lege care prevede că “pentru   militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
Contrar modului de calcul uti lizat de pârâtă, procentul de 9 % nu se include în  procentul de  85 %  - plafon prevăzut în art. 30, ci este un  drept suplimentar,  recunoscut  exclusiv în favoarea celor care au plătit contribuția pentru pensie suplimentare și deci trebuia adăugat la pensia determinată conform art. 28-29 din lege.  
Calculul pârâtei în se nsul adăugării procentului de 9 % pentru pensie suplimentară la procentul stabilit pentru vechimea realizată de reclamant, prin aplicarea apoi, per total, a plafonului de 85 %, golește de fapt de conținut dreptul  recunoscut   prin art. 108. Aceeași concluzie rezultă și din succesiunea normelor din cuprinsul legii, sporul pentru pensie suplimentară fiind reglementat doar  în partea finală.  Dacă intenția  legiuitorului era să includă și acest  spor  în plafonul maxim de 85 %, în mod cert reglementarea se regăsea anterior plafonului instituit prin art. 30,  în dispozițiile privitoare la modalitatea de calcul al pensiei  și nu în mod distinct, într-un  alt capitol (final),  sub forma  unui spor procentual suplimentar, care se aplică la pensia stabilită.
Este de observat că în timp ce art. 28-30 au în vedere baza de calcul și stabilirea cuantumului pensiei în raport de vechimea în serviciu realizată, art. 108 reglementează un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite pentru  persoanele care au înțeles să achite contribuțiile la pensia suplimentară. 
Un alt argument că sporul prevăzut de art. 108 nu _______________________________ de art. 30 este faptul că acest spor este o contraprestație a plății contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și nu se confundă cu pensia de serviciu. Prin urmare, numai cei ce au contribuit la acest fond au dreptul de a beneficia de contravaloarea acestei contribuții, deoarece corelativ obligației de plată a contribuției la fondul pentru pensia suplimentară s-a născut dreptul celui ce a plătit această contribuție de a beneficia de acest spor.
În ceea ce privește capetele de cerere privind diferențele de pensie începând cu data de 01.04 .2016 și până la 30.04.2016 , actualizate cu indicii de inflație și dobânzile legale aferente, instanța le va respinge ca neîntemeiate deoarece reclamantul nu are calitatea de pensionar.
  În ceea ce privește capetele de cerere privind diferențele de pensie începând cu data de 01.05 .2016 , actualizate cu indicii de inflație și dobânzile legale aferente instanța le va respinge ca premature deoarece la acest moment nu poate fi analizată existenta acestora, ci doar de la momentul emiterii de către pârâtă a deciziei prin care să fie valorificat procentul de 9% la fondul de pensie suplimentară.
În ce privește beneficiul ordinului onorific, instanța va respinge ca neîntemeiate pretențiile reclamantului deoarece din cuprins ul deciziei nr. xxxxxx/08. 0 8 .2016 și buletinului de calcul al acestei decizii rezultă că suma corespunzătoare acestui semn onorific a fost calculată , distinct , prin aplicarea procentului de 20% la cuantumul pensiei militare de stat, rezultând suma de 5 2 5 lei care a fost adăugată la pensia militară de stat.
Nici pretențiile privind indexările nu sunt întemeiate și în consecință vor fi respinse deoarece tot din cele două înscrisuri menționate anterior rezultă că pârâta i-a aplicat indexarea prevăzută de art. 59 alin 1 și 5 , în cuantum de 18 5 lei,  pe care ulterior a adăugat-o la pensia militară de stat și la suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific.
Î n ce privește capătul de cerere privind obligarea paratei M_________ A_________ I______ - C___ de P_____ Sectoriala la anularea în parte a deciziei de pensionare xxxxxx / 08.08. 2016 și emiter ea unei noi decizii prin care să aplice la cuantumul pensiei stabilite conf. art. 28-30 din Legea 223/2015, sporul de 9 % prevăzut de art. 108 al. 1 lit. "c" din aceeași lege instanța îl va respinge deoarece reclamantul nu a făcut dovada contestării în termen a deciziei nr. xxxxxx/08. 0 8 .2016, conform art. 97 alin 1 din Legea nr. 223/2015, la Comisia de contestații P_____ a MAI, iar prin cererea depusă la fila 42 din dosar, reclamantul a solicitat revizuirea și actualizarea drepturilor sale de pensie și nu a contestat decizia anterior menționată.
Mai mult, prin precizarea de acțiune de la fila 5 din dosar reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor sale de pensie prin adăugarea sporului de 9% pentru contribuția la pensia suplimentară separat de pensia militară.
Față d e cele de mai sus apreciind ca întemeiate în parte criticile reclamantului va admite în parte acțiunea precizată, și va obliga pe pârâtă să valorifice reclamantului contribuția de 9 % la fondul pentru pensia suplimentară prevăzută de art.108 din Legea nr. 223/2015, prin adăugarea acesteia separat de pensia militară, calculată și plafonată potrivit art. 28-30 din Legea nr. 223/2015.
Vor fi respinse ca neîntemeiate celelalte pretenții ale reclamantului menționate în acțiunea precizată.
În ce privește cererea privind obligarea la plata de c heltuieli de judecată , instanța o va respinge ca nefondată deoarece deși au fost solicitate la dosarul cauzei nu au fost depuse documente care să justifice acordarea de sume cu acest titlu "


16 comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Urmaresc cu incantare aceste rezultate, dar pana la Curtea de Apel: Atunci o sa vedem daca exista o circulara secreta sa se tranteasca procesele!

Huhu Rezea spunea...

ATENTIE!
Când cereți revizuirea deciziei de pensie, dincolo de termenul de contestare, nu mai puteți cere și anularea deciziei de pensie.
Revizuirea înseamnă îndreptarea, nu anularea deciziei emise.

BONIFATIE spunea...


Corect!!!

Iulian Mareș spunea...

Iohanis și PNL scuipă pe România!
Când am spus că-i autist, nu m-ați crezut!

reddog spunea...

Fals!
Citu le-a dat nicleara micutilor de la pesedea. 😁
Pe frontul politic a facut o miscare strategica foarte buna.

Iulian Mareș spunea...

Asta crezi tu! Iohanis își caută suspendarea și demiterea! Ar fi cazul! Pun pariu că Diaspora i-o dă!

Anton spunea...

Cu ce ți-au dat bot ca să latri asa frumos.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

De data asta Ciolan si peneleaua-beleaua si-au vutut norocul cu diasporenii! PNL kaput! Picăăăăăăăăă!

mosmartin16 spunea...

Huhu, sunt si o serie de erori in motivare ! Revin !

Huhu Rezea spunea...

Or fi. dar gasesc corectă motivarea în privința pensiei suplimentare adăugate la pensia militară calculată potrivit art. 28-30, așa cum era reglementat in art. 108 din varianta inițiala a L 223/2015. Modificarea adusă prin OUG 57 nu este atât de clară încât să includă pensia suplimentară în plafonul de 85% al art. 30.

mosmartin16 spunea...

Erori in motivare ! A) Dupa modul de calcul al Casei...2626 lei ( pensia bruta, adica 85 % din baza de calcul, respectiv din 3089 lei ) + 525 lei ( 20 % din 2626 lei pentru OMM, nu 582 lei !!! ) + 158 lei ( indexare 5 % la 2626 + 525, deci nu 175 lei !!!) = 3309 lei. B) Modul de calcul corect... 1) Pensia bruta = 2564 lei ( 65 % + ( 43 - 25 ) % = 83 %. 83 % din baza de calcul ( 3089 ) = 2564 lei. 2) Pensia suplimentara = 231 lei ( 9 % din 2564 ). 3) Total = 2795 lei ( 2564 + 231 ). 4) Meritul Militar = 559 lei ( 20 % din 2795 ) 5) Total = 3354 lei ( 2795 + 559 ). 6) Indexare = 168 lei ( 5 % din 3354 ). 7) Total brut = 3522 ( 3354 + 168 ). Asadar un brut mai mare cu 213 lei ( 3522 - 3309 ). Abia ulterior, trebuie calculat cuantumul net de care a fost vaduvit cel in cauza din 2016 incoace ( urmare a indexarilor aplicate ) si luat in considerare dreptul acestuia de a primi sumele de care a fost privat in mod ilegal !!! Sa auzim de bine !!!

Calinmihaib spunea...

..cred ca pensia suplimentara =spor inclus în legea pensiilor se adaugă la vechime,rezultă "cuantumul brut al pensiei, la care se adaugă O.M.M.-ul =
ca un spor -acordat printr-o alta lege..=rezultând pensia brută =neidexata...;în concluzie:..calculul lui MOS MARTIN -de mai sus=principial e corect,dar mai EXISTA DANDANAUA cu LIMITAREA ..asta de 85 % =PRIN CARE SE TAIE DIN DREPTURILE LEGAL CUVENITE...!!...

Huhu Rezea spunea...

Pierzi di vedere că este o cerere de revizuire, nu de contestare, și că drepturile revizuite se acordă de la data constatării lor, nu de la deschiderea dreptului de pensie.

mosmartin16 spunea...

Huhu, cred ca nu e asa ! In art. 65 alin 2 din 223 se arata faptul ca sumele se acorda in termenul general de prescriptie ( adica in decurs de 3 ani, poate chiar esalonat ), termen care incepe sa curga de la data constatarii diferentelor ( a sumelor de primit ) ! Asta nu exclude ca sumele legal cuvenite pensionarului din perioada anterioara constatarii sa-i fie date acestuia in timpul acestui interval de 3 ani ! Prin aceasta se pastreaza intact cuantumul legal cuvenit al pensiei de la data deschiderii dreptului la pensie !

Huhu Rezea spunea...

Nu vrei sa înțelegi deosebirea dintre contestație și revizuire.
Doar contestație se întoarce până la data emiterii deciziei, pentru că ea anulează decizia.Revizuirea îndreaptă decizia de la data constatării greșelii.
La revizuirea la cerere data constatării este data data inregistrarii cererii de revizuire la CSP.
Termenul de prescripție pentru valorificarea revizuirii este data în care CSP s-a sesizat din oficiu sau la care a înregistrat cererea de revizuire.

mosmartin16 spunea...

Da, asa e !!! M-am grabit !!!