Un produs Blogger.

marți, iulie 09, 2024

Printr-o singura actiune, 15 pensionari militari din Bucuresti au obtinut obligarea CPS a MApN sa calculeze corect impozitul progresiv pe pensiile militare

59 comments

 Tribunalul a admis si sesizarea CCR pentru neconstitutionalitatea art.101 din Codul Fiscal, modificat prin Legea nr. 282/2023, cu opinia de neadmitere a exceptiei, dar a respins cerere de suspendare a judecatii pana se pronunta CCR, continuand judecata pentru capatul de cerere vizand aplicarea gresita de catre CPS a impozitarii pensiilor militare.

CPS a MAPN a si declarat apel impotriva sentintei, pe data de 03 07 2024

Sunt tare curios cum a putut CPS a MApN sa motiveze apelul. Modelul de calcul al blondei de la CNPS

Daca unul dintre reclamanti intimatii este cititor al blogului, este rugat sa trimita o copie a Apelului formulat de CPS pe adresa blogului, huhurez2013@gmail.com

 

MOTIVAREA SENTINTEI, de catre Tribunalul Bucuresti


Hotarâre nr. 4275/2024 din 05.06.2024 pronunțată de Tribunalul București, cod RJ 4e5626697 (https://www.rejust.ro/juris/4e5626697)
Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2024:006.###### Dosar nr. ####/3/2024 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2024 Şedinţa publică de la 05 ##### 2024 â Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe reclamanţii ##### #######, ##### ######-####, ŞIPU ##########, ##### #######, ####### ####, ##### #######, ####### #######, ####### #######, ##### ########, ##### #####, ##### ####, #### ##########, #### ######, ###### ###, ######### #### şi pe pârât #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, pârât MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, expert CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, având ca obiect pretenţii impozit Cs.jr. ####### pentru pârâtă solicită respingerea acţiunii, arată că instituţia militară a calculat corect impozitul asupra pensiilor reclamanţilor, în conformitate cu dispoziţiile legeale incidente, respectiv art. 101 C.fiscal aşa cum a fost modificat prin Legea 282/2023. INSTANŢA Asupra cauzei de faţă : Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ####/3/2024 la 4.03.2024 reclamanţii ##### #######, ##### ###### ####, Şipu ##########, ##### #######, ####### ####, ##### #######, ####### #######, ####### #######, ##### ########, ##### #####, ##### ####, #### ##########, #### ######, ###### ### şi ######### #### au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii #### de Pensii Sectorială a MApN, Ministerul Apărării Naţionale şi cu citarea obligatorie a Consiliului naţional pentru Combaterea Discriminării pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtei #### de Pensii Sectorială a MApN la restituirea sumelor reţinute cu titlud e impozit din pensia fiecărui reclamant începând cu luna ianuarie 2024, reţineri efectuate cu titlu de impozit în aplicarea art. 101 C.fiscal aşa cum a fost modificat prin Legea 282/2023. Solicită şi sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 C.fiscal aşa cum acestea au fost modificate prin legea 282/2023 ......... ##### că în baza art. 101 alin. 2 Cod fiscal, astfel cum a fost modificat, impozitul lunar se determină de fiecare plătitor de venit din pensii, astfel: . ##### că acest algoritm de calcul al impozitului conduce la diminuarea discriminatorie a veniturilor provenite din pensiile militarilor Solicită a se constata că solicitarea de sesizare a Curții Constituționale este admisibilă, dispozițiile criticate sunt cele care sunt de interes și au legătură cu prezenta cerere de chemare în judecată. Astfel, în baza dispozițiilor asupra cărora se solicită controlul de constituționalitate, respectiv art. 101 Cod fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, s-a dispus o nouă modalitate de impozitare a pensiilor militare ce a avut ca efect scăderea substanțială a acestora, excepția vizând o lege în vigoare, (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) asupra căreia Curtea constituțională nu a mai pronunțat o decizie de admitere, în forma modificată prin Legea nr. 282/2023, publicată în M. OF. nr. 950 din 20 octombrie 2023. Ca atare, sunt întrunite condițiile de admisibilitate ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 pentru sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în forma în vigoare începând cu data de 1.01.2024 . ##### că obiecțiile de neconstituționalitate privind art. 101 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin Legea ######## pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu sunt redate în mod detaliat în ARGUMENTELE anexate acţiunii şi solicită consemnarea acestora în cadrul încheierii de sesizare ce urmează să fie înaintată. potrivit art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992. Curții Constituționale. În ce priveşte capătul subsidiar de cerere arată că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, notabil articolul 101 din Codul Fiscal, cu amendamentele aduse prin Legea 282/2023, se bucură de dreptul la o aplicare corespunzătoare a normelor fiscale referitoare la impozitarea pensiilor. Contrar acestor reglementări, pârâta a efectuat rețineri fiscale ilicite începând cu luna ianuarie 2024, adoptând un regim de impozitare incompatibil cu legislația curentă. Invocă în acest sens dispoziţiile OG ######## şi Decizia ##/2016 a ÎCCJ şi arată că în opinia sa impozitul progresiv prevăzut de art. 101 C.fiscal are un caracter sancționator Invocă discriminarea faţă de pensionarii din sistemul public, arătând că militarii sunt sancţionaţi suplimentar pentru partea necontributivă din pensia ce li se cuvine., criteriul de diferenţiere fiind statutul profesional iar sancţionarea fiind lipsită de o justificare obiectivă. Solicită şi actualizarea sumelor datorate cu indicele de inflaţie şi acordarea dobânzii legale. Anexează în dovedirea acţiunii înscrisuri. Pârâta #### de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a formulat întâmpinare prin care a invocat, în principal, excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive arătând că sumele reţinute cu titlu de impozit sunt virate la bugetul de stat. Că în ce o priveşte nu este organ fiscal şi invocă prevederile art. 170 C.pr.fiscală Solicită pârâta şi respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale ca inadmisibilă, arătând că anterior Curtea Constituţională a mai fost sesizată cu critici de neconstituţionalitate privind dispoziţii ale Codului fiscal şi ale legilor de modificare ale acestuia şi le-a respins argumentat Pe fondul cauzei arată că instituţia militară a calculat în mod corect impozitul datorat. Anexează în dovedirea acţiunii înscrisuri şi solicită soluţionarea cauzei în lipsă. Ministerul Apărării Naţionale a depus întâmpinare prin care a invocat, în principal, excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive, arătând că nu are nici un fel de atribuţii de stabilirea şi plata pensiilor. Anexează înscrisuri. Reclamanţii au formulat răspuns la întâmpinare prin care au arătat că pârâta a aplicat în mod eronat şi dezavantajos pentru ei dispoziţiile legale, deducând suma neimpozabilă de 2000 lei din prima tranşă avută în vedere la calcularea impozitului progresiv iar nu din cuantumul total al pensiei. De asemenea, au arătat reclamanţii că nu este corectă abordarea pârâtei conform cu care pensiile lor nu ar fi unele contributive câtă vreme legea ######## prevede reţinerea unei contribuţii egale cu cota de contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu singura diferenţă că în ce priveşte militarii cota de contribuţie se virează la bugetul de stat. La termenul din 5.06.2024 tribunalul a dispus disjungerea cauzei în ce priveşte pe reclamantul ####### #######, cu formarea unui dosar separat. La termenul din 5.06.2024 tribunalul a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 C.fiscal astfel cum au fost modificate prin Legea ######## şi a dispus, prin încheiere separată, sesizarea Curţii Constituţionale. La acelaşi termen, tribunalul a respins cererea de suspendare a cauzei până la pronunțarea Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituționalitate, cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la acea dată. Excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei #### de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale a fost soluţionată în sensul respingerii, cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la 5.06.2024, fiind admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Ministerul Apărării Naţionale. Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat şi prin raportare la dispoziţiile legale criticate, tribunalul reţine următoarele: Reclamantul sunt pensionari militari, drepturile acestora de pensie fiind deschise în baza legii 164/2001, cu excepţia reclamanţilor ####### ####### (ale cărui drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul legii 263/2010, ulterior transformată în pensie militară conform legii 223/2015), #### ##########, ##### ####### şi ##### #### (ale căror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul Decretului 214/1977). Pensiile reclamanţilor au fost ulterior indexate şi actualizate în conformitate cu prevederile Legii 223/2015, astfel cum rezultă din deciziile de pensie anexate la dosar În conformitate cu prevederile art. 101 C.fiscal astfel cum a fost modificat prin art. VIII din Legea ######## pârâta a procedat la calcularea şi reţinerea impozitului progresiv asupra pensiilor de serviciu ale reclamanţilor, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, aşadar fără a determina, în prealabil, cota contributivă din pensiile acestora. În ce priveşte critica referitoare la nelegalitatea şi caracterul discriminatoriu al aplicării impozitului progresiv tribunalul reţine că acest impozit este prevăzut de dispoziţiile art. 101 alin 2 C.fiscal, astfel cum acesta a fost modificat prin legea 282/2023. Tribunalul reţine, sub acest aspect, că prin decizia ######## Curtea Constituţională a reţinut că acordarea suplimentului suportat din bugetul de stat [în privința pensiilor de serviciu] ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu cade în sfera de protecţie constituţională a dreptului la pensie şi a dreptului de proprietate, astfel că legiuitorul este liber să acorde, să modifice sau să suprime componenta suplimentară a pensiei de serviciu, în funcţie de posibilităţile financiare ale statului. Curtea a constatat că marja de apreciere a legiuitorului cu privire la valoarea componentei necontributive a pensiei de serviciu sau a pensiei militare, stabilită în mod direct sau indirect (ca rezultat al aplicării unei sarcini fiscale), este foarte largă [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 136]. A reţinut Curtea că “Întrucât componenta contributivă a pensiei de serviciu nu constituie bază de impunere a sarcinii fiscale, cuantumul pensiei din sistemul public stabilite în baza principiului contributivităţii nu este afectat, astfel că instanţa constituţională nu poate reţine critica potrivit căreia, reconfigurând sistemul de impunere, legiuitorul a creat o discriminare între contribuabilii persoane fizice beneficiare de pensii obţinute în baza unor legi sau statute speciale şi contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă primite în sistemul public de pensii [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 139]”. Opţiunea legiuitorului în sensul impunerii unei sarcini fiscale asupra unui venit, acordat cu titlu de compensaţie, cu privire la care are libertatea de a-l modifica sau chiar elimina, în funcţie de politica statului în domeniul asigurărilor sociale, se plasează în marja proprie de apreciere, atât timp cât impunerea fiscală vizează toate categoriile de pensii de serviciu şi de pensii militare. Astfel, persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, respectiv beneficiarii de venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă acordate în baza unor legi sau statute speciale, li se aplică acelaşi tratament juridic sub aspectul modului de fiscalizare a venitului, cu respectarea dispoziţiilor art.56 alin.(2) din Constituţie referitoare la justa aşezare a sarcinilor fiscale. Nu mai puţin, tribunalul constată că modalitatea de impozitare progresivă avută în vedere de legiuitor este aplicabilă tuturor categoriilor de pensii stabilite prin legi speciale, aşadar nu doar pensiilor militare, situaţie în care nu poate fi reţinută vreo discriminare sub acest aspect. Nu poate fi reţinută nici existenţa vreunei situaţii discriminatorii în care s-ar afla reclamanţii faţă de alţi beneficiari ai unor pensii de serviciu, câtă vreme dispoziţiile legale incidente se aplică tuturor categoriilor de pensii de serviciu nu doar pensiilor militare În ce priveşte eventuala discriminare a reclamanţilor faţă de pensionarii din sistemul public, tribunalul apreciază că nici faţă de aceştia reclamantul nu se află într-o situaţie identică sau măcar comparabilă, pensiile din sistemul public fiind stabilite în baza principiului contributivităţii şi având în vedere contribuţia pe care aceste persoane au achitat-o, dea lungul carierei, la bugetul asigurărilor sociale de stat. Trebuie precizat, în acest context, că pensiile militare stabilite de Decretul ######## şi, ulterior, de legea ######## erau complet independente de vreo formă de contribuţie la sistemul de pensii.( Observatie a blogului: Nici pensionarii civili nu au platit CAS pana in aprilie 2001) Cu alte cuvinte, aceasta categorie socială beneficia de pensie militară de stat fără însă a contribui pe durata desfăşurării activităţii, în nici un fel, la sistemul de pensii. Ulterior datei de 1.01.2011 şi până în anul 2016, militarii, poliţiştii şi personalul asimilat acestora au contribuit la sistemul public de pensii, în care erau integraţi conform legii ######## pentru ca ulterior datei de 1.01.2016 (data intrării în vigoare a legii 223/2015) beneficiarii pensiilor militare să achite la bugetul de stat o cotă de contribuţie individuală, egală cu cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (art. 31 din Legea 223/2015). Drept urmare tribunalul remarcă faptul că reclamanţii, beneficiari ai unor pensii militare stabilite în baza legislaţiei anterioare abrogării Legii ######## (aşadar fără a fi contribuit vreodată la bugetul de pensii) se află într-o situaţie complet diferită de beneficiarii din sistemul public, neputându-se aşadar reţine vreun tratament discriminatoriu sub acest aspect. Chiar şi situaţia reclamantului ####### ####### (ale cărui drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul legii 263/2010, la 5.08.2011 – fila 84 dosar) este identică cu a celorlalţi reclamanţi, acesta contribuind la bugetul de pensii doar o perioadă de 8 luni din cei 32 ani reţinuţi ca vechime utilă la pensie. Din analiza actelor aflate la dispoziţia sa tribunalul reţine că pârâta a calculat cotele de impozit progresiv cu aplicarea dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, calcularea cotei contributive din pensia reclamantului fiind obiectiv imposibilă, câtă vreme această pensie a fost stabilită independent de achitarea vreunei contribuţii de la bugetul de stat. Sub acest aspect tribunalul reţine că, în practica sa constantă, Curtea Constituţională a reiterat că statul este liber să decidă cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau să aleagă tipul sau cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre aceste regimuri. Singura condiţie impusă statului este aceea de a respecta principiul nediscriminării, fiind absolut necesar ca măsura de reformare a regimului fiscal privind pensiile obţinute în baza unor legi sau statute speciale să fie aplicabilă tuturor categoriilor de beneficiari ai unor astfel de pensii, fără distincţie [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 140]. Analizând Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, rezultă că partea necontributivă a pensiilor de serviciu poate face obiectul unei impozitări distincte față de partea sa contributivă condiționat de aplicarea acesteia tuturor categoriilor de beneficiari ai pensiilor de serviciu, fără distincție. Tribunalul reţine, suplimentar, că prin Decizia nr.### din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.792 din 30 octombrie 2014, Curtea Constituţională a invocat jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, prin Decizia din 15 mai 2012, pronunțată în Cauza ########## ####### şi alţii împotriva României, a statuat că diminuarea pensiilor militare de stat din ####### (prin Legea 119/2010, n.n) a reprezentat o modalitate de a integra aceste pensii în sistemul general prevăzut prin Legea nr.263/2010 şi a arătat că motivele invocate pentru adoptarea acestei legi nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 16). De asemenea, Curtea Europeană a subliniat faptul că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe raţiuni obiective, şi anume contextul economic şi corectarea inegalităţilor existente între diferitele sisteme de pensii (paragraful 15). ##### în vedere aceste considerente, Curtea de la Strasbourg a considerat că măsurile criticate de reclamanţi nu i-au determinat pe aceştia să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate, şi nu au fost în mod nejustificat discriminaţi în raport cu alţi pensionari (paragraful 20). De asemenea, prin decizia ###/2020, Curtea Constituţională a apreciat că dispoziţiile art.53 din Constituție „sunt lipsite de relevanţă, întrucât dreptul la pensie vizează pensia obţinută în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constituţional la pensie specială, deci la suplimentul financiar acordat de stat” Aşa stând lucrurile, având în vedere că în mod corect pârâta a apreciat incidente dispoziţiile art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, tribunalul urmează a verifica în ce măsură aceasta a aplicat corect dispoziţiile legale incidente. În acest demers, tribunalul reţine că potrivit dispoziţiilor art.102 alin 2 lit. c C.fiscal: “pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere: (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta; (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta; (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Rezultă, aşadar, că aplicarea corectă a prevederilor legale sus-citate presupune ca prim pas deducerea din cuantumul pensiei de serviciu a plafonului de venit neimpozabil lunar de 2000 lei. Ulterior, asupra cuantumului rezultat, se aplică tranşele de impozit progresiv prevăzute de pct. (i) – (iii) ale art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal. Cu titlu de exemplu, în situaţia reclamantului ##### #######, care beneficiază de o pensie militară de stat de 12.586 lei cu începere de la 1.01.2024, conform talonului de pensie anexat la fila 17 dosar, tribunalul reţine că tranşele de impozit progresiv se aplică, după deducerea plafonului neimpozabil de 2000 lei, asupra sumei de 10.586 lei, după cum urmează (având în vedere că salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este 7.567 lei iar salariul mediu net corespunzător acestuia este de 4.426 lei): Asupra sumei de 4.426 lei se aplică un impozit de 10%, rezultând un impozit de 442,6 lei Asupra sumei de 7.567 - 4.427 = 3.140 lei se aplică un impozit de 15%, rezultând un impozit de 471 lei Asupra sumei de 10.586 – 7.567 lei = 1.493 lei se aplică un impozit de 20%, rezultând un impozit de 603,8 lei Rezultă aşadar că impozitul total datorat asupra pensiei reclamantului este de 1517,4 lei. Or din datele prezentate de pârâtă rezultă că aceasta a calculat şi reţinut un impozit în cuantum de 1718 lei asupra pensiei acestui reclamant, calculat prin deducerea plafonului neimpozabil de 2000 lei doar asupra sumei care nu depăşeşte venitul mediu net iar nu asupra întregului cuantum al pensiei. Un asemenea mod de calcul însă nu îşi găseşte susţinere în reglementările legale incidente, câtă vreme dispoziţiile art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal prevăd în mod expres că impozitul se aplică exclusiv asupra părţii din pensie care depăşeşte 2000 lei, ceea ce înseamnă că plafonul neimpozabil se deduce din întreg cuantumul pensiei iar nu doar din partea mai mică decât venitul salarial mediu net.
Aşa stând lucrurile, tribunalul urmează a admite acţiunea sub acest aspect şi va obliga pârâta să calculeze impozitul aferent veniturilor din pensie ale reclamanţilor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, respectiv prin calcularea cotelor de impozit progresiv exclusiv asupra părţii din pensie ce depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei.
Va obliga pârâta la plata către reclamanţi a diferenţelor de impozit reţinute nelegal, retroactiv începând cu 1.01.2024 şi până la data recalculării efective, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei şi la care se va adăuga dobânda legală, calculată de la data efectuării reţinerilor la data restituirii efective. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite în parte acţiunea privind pe reclamanţii ##### ####### (#############) domiciliat în Bucureşti, #### ####### ##### ##### ### #, ### ###, ### #, apt. 16, sect. 5, ##### ######-#### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, ##### Rahove4i nr. 305, ### ##, ### #, apt. 7, sect. 5, ŞIPU ########## (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ######## ### #, ### ###, ### #, apt. 23, sect. 5, ##### ####### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ############ ### #, ### ###, ### #, apt. 49, sect. 6, ####### #### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ######## #### ### ##, ### ####, ### #, apt. 42, sect. 5, ##### ####### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ########## ########### ### ##, ### ##, ### #, apt. 18, sect. 4, ####### ####### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ########### ### ##, ### ####, ### #, apt. 9, sect. 5, ##### ######## (CNP#############) domiciliat în Bucureşti, #### ########## ### #, ### ##, ### #, apt. 23, sect. 4, ##### ##### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti #### ##### ######## ### ##, ### ###, ### #, apt. 80, sect. 5, ##### #### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, Bdul ######## ######## nr. 20, #### #, ### #, apt. 22, sect. 4, #### ########## (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, Bdul Timişoara nr. 29, ### #, ### #, apt. 15, sect. 6, #### ###### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### Botorani nr. 11, ### ###, ### #, apt. 23, sect. 5, ###### ### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ######## ### #, ### ###, ### #, apt. 61, sect. 6 şi ######### #### (CNP #############) domiciliat în Bucureşti, #### ##### ### #, ### ###, ### #, apt. 18, sect. 5 şi pe pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ###### ####### ### ##, sect. 6 , expert CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII cu sediul în Bucureşti, Piaţa ###### ########### nr. 1-3, sect. 1 Obligă pârâta să calculeze impozitul aferent veniturilor din pensie ale reclamanţilor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, respectiv prin calcularea cotelor de impozit progresiv exclusiv asupra părţii din pensie ce depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a diferenţelor de impozit reţinute nelegal, retroactiv începând cu 1.01.2024 şi până la data recalculării efective, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei şi la care se va adăuga dobânda legală, calculată de la data efectuării reţinerilor la data restituirii efective. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, #### ##### ### ###, sect. 5 ca fiind îndreptată în contra unei persoane lipsite de calitate procesual pasivă Respinge acţiunea ca nefondată pentru rest. Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei conform art. 402 C.pr.civ, astăzi, 5.06.2024 Preşedinte,

59 de comentarii:

Cătălin spunea...

EU STIAM CA ABUZUL IN SERVICIU ESTE INFRACTIUNE. DE AICI REZULTA CA CEI CARE AU APLICAT GRESIT LEGEA TREBUIE SA PLATEASCA PECUNIAR SAU PENAL.

Mario spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Claudiu Marin spunea...

@Mario
Este suparator ca dupa atatea explicatii si dupa atatea decizii ale instantelor in care cu exemple s-a stabilit care este calculul corect al impozitului progresiv, veniti d-voastra sa introduceti un dubiu.
Din cuantumul brut al pensiei militare de 10 586 lei se scade mai intai partea de 2000 lei , ca de aceea i se spune neimpozabila, iar pe rest se aplica transele de impozitare de 4426 lei si 7567 lei.
Mai intai se aplica art. 100, pentru a stabili care este venitul impozabil din venitul brut al pensiei.

John1 spunea...

Viorel.
Mă refeream la valorificarea stagiilor de contributivitate, la fel ca la magistrați, în sensul de a nu fi total pe necontributivitate calculul impozitului nostru. Iar eu consider că alin. 2) din lg. 223/2015 este valabil doar în condițiile alin 1) în care nu beneficiezi de pensie militară, adică nu ai cel putin 10 de ani în sistemul militar, conform art.14 lit.a și b precum și art. 19. Eu cred că se pot cumula stagiile militar și civil doar atunci când îndeplinești prima dată condițile pentru una dintre tipurile de pensii, neputănd beneficia de două pensii concomitent. În fine, poate greșesc.

Claudiu Marin spunea...

@John
Una este calcularea pensiei militare si in cuantum contributiv, la implinirea varstei standard prevazuta de L 223/2015, si alta este pastrarea calculului exclusiv al cuantumului pensiei militare si extragerea din ea a stagiilor civile lucrate dupa pensionare.
In prima varianta ramane in plata cuantumul mai avantajos, contributiv sau necontributiv,platit in ambele situatii de Casa de pensii secotoriala, iar in cea de-a doua situatiie primesti concomitent 2 pensii dinsticte, una platita de Casa Sectoriala, cea necontributiva, si una platita de Casa Teritoriala, cea contributiva, fiecare platita din fondurile unde se duc CIBS-urile sau CAS-urile.

Rezervistul spunea...

Atenție... vorbește în câteva min pe Realitatea. .d nul gen... deputatul AUR... fost șef de stat major... poate fi zice ceva și de pensiile militare

Rezervistul spunea...

Îl văd acum pe sticlă..la realitatea TV plus pe onorabilul Mircea Chelaru deputat AUR... fost șef de stat major al armatei române.. cu pensia doar o treime cât a Ciucanuui Ăăă...Păăii... umflatului Să sperăm că nu face doar prezența pt casierie la final...ca ceilalți generali de paie invitați permanent la A3..că spune și el ceva despre nedreptatea existenta la pensiile militare... Aștept cu nerăbdare...

John1 spunea...

Ok, domnule Claudiu Marin, însă vă rog frumos să analizați art.26 din lg. 223/2015, alin. 1) și alin. 2) prin coroborare cu art.14, li. a) și b) și art. 19 din aceeași lege. În art. 26, alin.1) este precizat faptul că beneficiezi de stagiul civil numai dacă nu ai indeplinit condițiile pentru pensie militară. Poate interpretez eu greșit și îmi cer scuze dacă nu este așa cum cred eu. Mulțumesc frumos.

VALNIC74 spunea...

Ar fi bine ca Chelaru sa fie pt . militarii rezerviști!

Rezervistul spunea...

M-am desumflat... nimic nou de la d nul general Mircea Chelaru... rușine că te mulțumești cu salariul de deputat...acum ce să zic... fuguța la casierie să-ți iei obolul.. de la tv Ești la fel ca ceilalți ..generali de cârpă..O să-ți aduci aminte de rezervisti atunci când ăia din AUR ...după alegerile parlamentare se vor sătura de d ta și ți vor da un picior in dos..pe scările Parlamentului..

John1 spunea...

Mario, eu am considerat altceva logic: conform legii, partea impozitată cu 10% este mai mică sau egală cu 4426. Păi dacă ei scad intotdeauna suma de 2000 de lei din 4426, nu are cum să rezulte vreodată o parte impozitată cu 10% egală cu 4426. Întotdeauna va fi mai mică.

Leo spunea...

Eu v-am tot zis, că numai BARBA și BĂRBILE este de acest individ chelaru.
La fel și cu ălălalt cu nume de marcă de camion, parcă roman.
Nu sunt departe de AMIBA ĂĂĂ..ÎÎÎ..că doar sunt fabricați pe bandă rulantă de aceeași uzină CAROL I.
NIMENI NU VA FACE NIMIC.
Covrigaru habar nu are pe ce lume trăiește.
Și nici nu-l interesează.
SĂ-L VOTAȚI BINE și pe el și pe AMIBĂ !

Claudiu Marin spunea...

@John
Dupa comentarii se poate deduce ca ai studii juridice dar nu ai practica in aplicarea dreptului civil.
Hai sa interpretam art. 26 in coroborare cu articolul 14 si apoi in coroborare cu art. 19 si art. 21 si 32.
In primul rand acest articol se aplica militarilor care sunt trecuti in rezerva sau demisioneaza inainte de a indeplini conditiile minime cumulative, de varsta si vechime, pentru a primi o pensie de serviciu, indiferent care.
Se pune problema cum isi valorifica aceste cadre stagiile militare la implinirea varstei standard sau redusa prevazuta in anexele la lege, mentionate
in art. 14 si in art. 21?
Daca militarul continua sa munceasca in sistemul public sau in alt sistem neintegrat, poate sa indeplineasca mai repede conditiile de pensionare din art. 21 alin.(3) in care la momentul implinirii limitei de varsta redusa pentru vechime poate sa foloseasca si stagii civile pentru deschiderea dreptului de pensie militara de serviciu. Stagiile civila utilizate la deschiderea dreptului de pensie nu vor fi utilizate si pentru calculul cuantumului pensiei militare si nici nu pot fi extrase si transferate in sistemul public pentru calculul unei pensii contributive. Stagiile civile neutilizate pentru deschiderea dreptului de pensie militara in conditiile art. 21 alin(3)bpot fi folosite pentru deschiderea unui drept de pensie civila.
-Alta situatie care se poate intampla este ca militarul lucreaza in civilie suficienti ani cu care impreuna cu vechimea de militar indeplineste conditiile cumulative pentru deschiderea unui drept de pensie pentru limita de varsta in civilie, (Vezi Protocolul dintre CNPP si Casele sectoriale)) Casa teritoriala ii deschide drept de pensie civila, dar ii calculeaza punctajul contributiv numai pentru anii in care a contribuit in sistemul public, fara vechimea ca militar pensie. Primeste adeverinta ca stagiile militare nu au fost folosite in calculul pensiei. Cu aceasta adeverinta, militarul isi poate deschide un drept de pensie militara chiar daca vechimea este mai mica de 10 ani. Daca vechimea militara este de 10-15 ani, primeste pensie de serviciu in conditiile art 19.

Militarul care are o vechime in serviciu de 10-15 ani si n-a mai lucrat in civilie, primeste pensie de serviciu in conditiile art. 19 numai la implinirea varstei standard prevazuta in L 223/2015.

Militarul care pensie de invaliditate in sistemul public isi poate deschide drept de pensie de invaliditate si in sistemul militar, dar numai pentru stagiile militare.

Leo spunea...

Iar la @Flavius și @Viorică , după comentarii se poate deduce că au studii la SNSPA .......

Claudiu Marin spunea...

@Leo
In care din situatiile expuse mai sus ai primit d-ta pensie militara?

Leon spunea...

@Claudiu, sa facem precizarea ca perioada ca militar in termen si/sau elev in Scolile militare, sunt perioade asimilate si se iau in considerare numai la unul din cele doua sisteme, militar sau civil!!

John1 spunea...

Chestia cu adeverințele este ceva interesant. Nu cred că știu mulți despre acest aspect referitor la cumularea perioadei de vechime în armată mai mică de 10 ani cu perioada din adeverințe, bineînteles, dacă au știut să le ceară. Eu interpretam această situație doar în cazul celor care au fost trecuți în rezervă ori le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimpozabile acestora, ca urmare a reorganizării U.M. sau a reducerii unor funcții din statele de organizare, precum și pentru alte motive ori nevoi ale instituțiilor din domeniul ANOPSN.
Sper să existe cazuri de militari care au beneficiat de acest protocol. Unii au pierdut cățiva ani prin aplicarea defectuoasă a legii de către CPS.
Te felicit, Claudiu Marin. Ai multă răbdare cu toți și ești diplomat. Sper că nu te-am supărat cu articolul nepublicat. Oricum, interesul tău este să păstrezi ordinea și disciplina. Baftă.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
JUDECATORUL DIAVOLULUI spunea...

Tot timpul în Mapn GASCA a format ,ceea ce eu numesc O TURMA DE OVINE.
Ca sa dai in judecata MINISTERUL APARARII în PROCES CU PENSIILE ,toată aceasta GASCA CU AVOCATUL LOR SUNT BATUTI IN CAP .
Nu mai publicați HOTARARI CARE SUNT ATACATE CU APEL . O SENTINTA CARE NU ESTE DEFINITIVA EU O PUN LA WC ul de la țară .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leo, acum am profil-proffiller de petitionar-revolutionar bomfaier, anti borfașul ciucanos mălăios si jejos si pe față si pe dos, intrucat la pensia mea pe jumătate am rezolvat-o definitiv cu impozitul pe castitate si sterilitate la pensia ruptă-n spate si coate! Succesuri cu țidule, daraghia tavarăsci, in procestele țivile!

Claudiu Marin spunea...

@0
Un baiat destept, nu unul ca d-ta, cu morcovul in fund ca avatar, pune sentinta in executare.
CPS, ca institutie de stat, este fortata sa atace hotararile judecatoresti in care a pierdut, chiar daca le pune in executare pana se pronunta instanta de apel.
Le public pentru a invata si altii cum sa formuleze actiuni judecatoresti. Esti cumva unul dintre oamenii luca-jienilor?

Cătălin spunea...

Am castigat la prima instanta la Tribunalul Botosani DREPTURILE BANESTI LA DATA TRECERII IN REZERVĂ/ SALARIILE COMPENSATOTII.Penalii de avocati au mintit si au dus in etoare judecatorii de la Curtea de Apel.Au invocat orice numai sa nu plateasca aceste dreptuti.La fel si guvernul a emis OUG-uri abuzive si au anulatsau au suspendat niste drepturi prin OUG-ul TRENULETUL, care erau prevazute intr-o lege ANULATA.NISTE PENALI.

Outlander spunea...

”Ca sa dai in judecata MINISTERUL APARARII în PROCES CU PENSIILE ,toată aceasta GASCA CU AVOCATUL LOR SUNT BATUTI IN CAP .
Nu mai publicați HOTARARI CARE SUNT ATACATE CU APEL . O SENTINTA CARE NU ESTE DEFINITIVA EU O PUN LA WC ul de la țară.”

Și ce să facem, să ne predăm?
Să ne dați și cu linia la palmă pentru că pensionarii militari îndrăznesc să își ceară drepturile în instanțe!
Atâta fermitate și siguranță în aceste afirmații denotă faptul că sunt convinși că la instanțele de apel se va proceda la ”optimizări”!

Nu pot să înțeleg...judecătorii care emit aceste decizii la prima instanță, motivând că CPS nu respectă legea, sunt niște nepregătiți, sunt niște proști?

Sau instanțele de apel au în coaste niște înțelegeri tacite pentru optimizările dorite de CPS?
Întrebam și eu!

Outlander spunea...

Cel care face astfel de recomndări de noncombat, de blazare, de consolare face parte fără doar și poate dintre cei care afirmă, fără rușine, ”...dați-ii dracului și pe rezerviștii ăștia, pentru că oricum sunt pe ducă!”

Vezi, că ”trage”...și se ia, implacabil!
Toți ajungem...acolo!
Dar mai bine, unii dintre noi, preferăm să ne păstrăm onoarea, verticalitatea și mai ales loialitatea, nicidecum să trăim ca niște râme!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Outlander, cinel-cinel si cătinel ca la Curtile de Apel sunt bubele cu secretizarile care incurcă hotararile pe care le dau tribonalele, ca nu degeaba li s-au imborțoșat si salarizarile sa tranteasca toate hotararile care se pare ca dau dreptate rezervelor meletare!

John1 spunea...

Pentru dreptul tău trebuie să lupți cât poți, însă fără să-ți afectezi psihicul sau sănatatea în general, cu toate că unii mor cu dreptatea în mână din cauza justiției și a principalelor instituții de stat care au rol consultativ sau decizional asupra problemelor noastre, și care sunt aservite politic. Ca exemplu, am trimis Curții de Conturi în luna martie 2024 să îmi dea un pdv referitor la modul incorect de stabîlire a impozitului meu pe pensie, adică despre suma de 200 de lei lunar. Mi-a răspuns că începând cu luna aprilie vor efectua un control la MApN si că îmi vor trimite un răspuns. Suntem în iulie și nu au trimis nimic, deși lunar am revenit cu aceeași problemă la ei. Nu mai vorbesc de justiție cu plățile compensatorii. Asta pe de-o parte, iar pe celaltă parte, nù vrem să ne creadă proști, in special Cristea de la CPS și Luvadariu. Eu sunt indignat cel mai mult pe Baciu, fiindcă a semnat ca primarul exemplele de calcul făcute de cosiliera blondă, Robu. Asta e...O să le ,,rezolvăm" problemele bugetare prin ,,retragerea noastră din luptă pe cale naturală".

Col. Hathi spunea...

Vă salut,

Încă mai sunt pensionari militari care nu cunosc felul în care le este calculat impozitul începând cu 01.01.2024 și cum ar fi corect să le fie calculat.
S-ar putea ca următoarele exemple să-i ajute.
Deoarece comentariul depășește 4096 de caractere (limită impusă de blogger) voi fragmenta în 3 părți comentariul.

Pragurile de impozitare pentru anul 2024 sunt:
SMBE= 7.567 lei (câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului - Art.19 din L422/2023)
SMNE= 4.426 lei (câștigul salarial mediu net pe economie rezultat din SMBE)

Exemplul 1.
- pensia brută are cuantumul mai mare decât SMBE
- pensia brută are cuantumul de 12.586 lei


Metodologia incorectă de impozitare folosită ce CPS, pe baza căreia sunt tipărite acum sumele pe cupoanele de pensie:
1. Se compară "brutul" cu pragurile de impozitare:
4.426 < 7.567 < 12.586
2. Se calculează în acest caz trei "impozite parțiale":
I3 = 20% x (12.586 - 7.567) = 1.003,8
I2 = 15% x (7.567 - 4.426) = 471,1
I1 = 10% x (4.426 - 2.000) = 242,6
3. Se calculează impozitul:
I = 1.003,8 + 471,1 + 242,6 = 1.717,5 => I = 1.718 lei (valoare tipărită pe cupon)
4. Se calculează pensia netă:
N = 12.586 lei - 1.718 lei = 10.868 lei (valoare tipărită pe cupon)
-----------------------------------
Metodologia corectă de impozitare progresivă, conform Legii 282/2023 și validată de judecătorii Tribunalului București:
1. Din pensia brută se scade suma de 2.000 lei reprezentând "plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei"
Venitul Impozabil = 12.586 lei - 2.000 lei = 10.586 lei
2. Se compară Venitul Impozabil cu pragurile de impozitare:
4.426 < 7.567 < 10.586
3. Se calculează în acest caz trei "impozite parțiale":
I3 = 20% x (10.586 - 7.567) = 603,8
I2 = 15% x (7.567 - 4.426) = 471,1
I1 = 10% x (4.426 - 0) = 442,6
4. Se calculează impozitul:
I = 603,8 + 471,1 + 442,6 = 1.517,5 => I = 1.518 lei
5. Se calculează pensia netă:
N = 12.586 lei - 1.518 lei = 11.068 lei
-----------------------------------
Diferența lunară de bani "reţinută nelegal" (formularea aparține judecătorilor TMB) de CPS:
Dif= 11.068 lei - 10.868 lei = 200 lei

Vor urma încă două exemple.

Col. Hathi spunea...

Continuare (1)

Exemplul 2.
- pensia brută are cuantumul cuprins între SMNE și SMBE
- pensia brută are cuantumul de 6.000 lei


Metodologia incorectă de impozitare:
1. Se compară "brutul" cu pragurile de impozitare:
4.426 < 6.000 < 7.567
2. Se calculează în acest caz două "impozite parțiale":
I2 = 15% x (6.000 - 4.426) = 236,1
I1 = 10% x (4.426 - 2.000) = 242,6
3. Se calculează impozitul:
I = 236,1 + 242,6 = 478,7 => I = 479 lei (valoare tipărită pe cupon)
4. Se calculează pensia netă:
N = 6.000 lei - 479 lei = 5.521 lei (valoare tipărită pe cupon)
-----------------------------------
Metodologia corectă de impozitare:
1. Din pensia brută se scade suma de 2.000 lei
Venitul Impozabil = 6.000 lei - 2.000 lei = 4.000 lei
2. Se compară Venitul Impozabil cu pragurile de impozitare:
4.000 < 4.426 < 7.567
3. Se calculează în acest caz impozitul:
I1 = 10% x (4.000 - 0) = 400
4. Se calculează pensia netă:
N = 6.000 lei - 400 lei = 5.600 lei
-----------------------------------
Diferența lunară de bani "reţinută nelegal" de CPS:
Dif= 5.600 lei - 5.521 lei = 79 lei

Va mai urma încă un exemplu.

Col. Hathi spunea...

Continuare (2)

Exemplul 3.
- pensia brută are cuantumul mai mic decât SMNE
- pensia brută are cuantumul de 4.000 lei


Metodologia incorectă de impozitare:
1. Se compară "brutul" cu pragurile de impozitare:
4.000 < 4.426 < 7.567
2. Se calculează în acest caz impozitul:
I1 = 10% x (4.000 - 2.000) = 200 (valoare tipărită pe cupon)
3. Se calculează pensia netă:
N = 4.000 lei - 200 lei = 3.800 lei (valoare tipărită pe cupon)
-----------------------------------
Metodologia corectă de impozitare:
1. Din pensia brută se scade suma de 2.000 lei
Venitul Impozabil = 4.000 lei - 2.000 lei = 2.000 lei
2. Se compară Venitul Impozabil cu pragurile de impozitare:
2.000 < 4.426 < 7.567
3. Se calculează în acest caz impozitul:
I1 = 10% x (2.000 - 0) = 200
4. Se calculează pensia netă:
N = 4.000 lei - 200 lei = 3.800 lei
-----------------------------------
În acest caz, chiar dacă se utilizează algoritmul greșit, suma reținută ca impozit coincide cu cea calculată corect.
===================================
Pentru ușurarea calculelor puteți folosi programul Calculator_pensii_militare_2024_v10.xls în care aveți de introdus un singur parametru și anume pensia brută avută în anul 2023.
Programul de calcul l-am distribuit în cadrul unui comentariu mai vechi pe huhurez.com (11 iunie 2024 la 16:12):

https://www.huhurez.com/2024/06/tribunalul-bucuresti-invata-cps-mapn.html?showComment=1718111562387#c7360838689682567010

Observații:
Cu datele numerice din exemplul 1., pensia brută din anul 2023 se calculează cu formula următoare:
Brut[2023] = Brut[2024] / 1,138 = 12.586 / 1,138 = 11.059,7 => Brut[2023] = 11.060 lei
Pentru exemplul 2.: Brut[2023] = 6.000 / 1,138 = 5.272,4 => Brut[2023] = 5.272 lei
Pentru exemplul 3.: Brut[2023] = 4.000 / 1,138 = 3.514,9 => Brut[2023] = 3.515 lei
===================================
Vă doresc multă sănătate tuturor!

Cu stimă,
Col. Hathi

xmax spunea...

Putem sa comentam putin situatia TAROM(piloti) in comparatie cu cit de nesemnificativi suntem noi rezervistii???
Vedeti: 10 oameni au schimbat radical salarizarea, prin cererea de majorare de 1500 EURO(nu LEI!!!!!) plus majorare de diurna, iar noi rezervistii nu reusim sa ne obtinem in instanta drepturile legale conform constitutiei

Este doar o comparatie "X vs Y". Nu vreau sa se inteleaga gresi ca aplic proverbul "cu capra vecinului" dar se vede clar, importanta sau neimportanta unui anumit "segment" de oameni.

Buturuga MICA rastoarna carul MARE

Rezervistul spunea...

Cornelius F Ifrim...Treaba cu " sau câștigat anumite drepturi în primă instanță" e bună pt camarazi ..deoarece le crează anumite așteptări..vise...bucurie...Apoi vine cealaltă hotărâre... definitivă după o lungă perioadă de timp...iar cei care stau cu inima " în pioneze" cedează... și se duc la loc cu verdeață Tocmai asta este și scopul judecătorului... anume..de a face economie la bugetul statului Nu vezi că este o joacă de-a șoarecele și pisica...sau mai bine spus... Niciodată.. dacă ești în mașină..să nu te întreci cu trenul...cine trece primul...la barieră Întotdeauna câștigă trenul...sau ăla îmbrăcat în togă.. și cu ciocănel...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Rezervistul: Daca nu ar fi mafiotizată intreaga Armată, care s-a intamplat o dată cu numirea parazitului acarian, Afidă, ca Boss de St. Major si s-a dezvoltat cand a ajuns sinistru, azi nu aveam nici o problemă, si regret toata viata mea ca, atunci cand Dragnea l-a depistat ca e ober mafiot a vrut sa-l scoata din funcție eu l-am criticat pt asta, nestiind ca erau debuturile nasterii marii mafii din Armata romana, caci prost, îngălat si bâlbâit dar l-a dus capul sa puna bazele Cammorei siciliene printre cele mai inalte grade, pana a distrus total intreaga Armata romana, el fiind si autorul unor ordine secretizate catre inaltele instante sa nu castige rezervistii procesele pe rol pentru drepturi de pensii!

Vasile Anghel spunea...

Avem aceiași funcționari nepricepuți sau fricoși să nu greșească.Lucrurile sunt clare și pentru ei care știu că au greșit.Intotdeauna dacă sunt deduceri neimpozabile se scad aceste sume și ce rămâne le impozitezi în funcție de câte trepte de impozitare sunt.

Rezervistul spunea...

xmax... Foarte bună poziția dv...Dar piloții civili au avut un as în mânecă " Șantajul" Ciolacu dacă ar fi avut cu cine-i schimba fi sigur că o făcea dându i afară pe toți..dar ce punea în loc ? Că piloți de linie nu găsești pe toate drumurile... fără a face comparație cu ăia de afară...Turkis,Qatar,El Al .. plătiți dublu deoarece țările alea au cu ce...A mai încercat și Vacăroiu să dea jos mecanicii de metrou sau șoferii de la RATB când a fost greva aia generală... și să pună armata reusindu i parțial manevra...Treaba cu șantajul o putea realiza Poliția la alegerile recente... anunțând dimineața pe nepișate guv că trebuie să se aplece serios să analizeze la cererile îndreptățite salariale ale milit și funct cu statul special+ pensiile militarilor care au rămas de izbeliște...de atâția ani și că se retrag împreună cu jand de la toate secțiile de votare... Sindicatele atunci ar fi putut spune ...la fel ca piloții... că nu sau putut prezenta la serviciu din cauză de " cufureală generalizată"... Să vedem atunci pe unde scotea cămașa Ciucă,Ciolacu in fața țării...Dar se vede treaba că sindicatele respective sunt de fațadă...de cârpă mai pe românește..și nu au sânge în instalație ..Ar fi schimbat Ciucă și Ciolacu toată poliția și jand...sau și-ar fi dat demisia ei cu toți ciucalaii?

Claudiu Marin spunea...

@Vasile Anghel
Functionarii nu sunt nepriceputi. Au sefi ticalosi cu tentacule si in justitie.
In anii trecuti, deciziile Curtilor de Apel privind pensiile militare au fost influentate de formatorii de opinie ai Institutului National al Magistraturii prin seminariile de instructaj cu sefii sectiilor de contencios administrativ din Curtile de Apel.

Cătălin spunea...

PENTRU PENALII DIN MAPN CARE SE PREZINTA LA PROCESE INTREBARE. CUM SA SUSPENZI UN DREPT(DREPTUL BANESC LA DATA TRECERII IN REZERVĂ/ SALARII COMPENSATORII) CU UN OUG, DREPT PREVAZUT INTR-O LEGE ORGANICA SI CARE A FOST ANULATA, MA REFER LA VECHEA LEGE A SALARIZARII DIN 2010. CAND VOR FI ARESTATI FUNCTIONARII PUBLICI CARE SAVARSESC ABUZURI IN SERVICIU?

Claudiu Marin spunea...

@Catalin
Sa nu te mai prind ca vii cu minciuni despre ajutoarele prevazute in Anexa la L 284/2010!
Exact in ziua in care L 284/2010 a fost publicata in MO, s-a adoptat Legea 285/2010 prin care, printre altele, a fost suspendat articolul care acorda ajutoare. Deci, a fost lege nu ordonanta.

Articolul 13
(1) În anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.

Cătălin spunea...

CONFORM CONSTITUTIEI ROAMANIEI SI ALTOR LEGI SPECIFICE UN DREPT CUVENIT UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURIFICE, NU POATE FI SUSPENDAT LA INFINIT. DOMNUL CLAUDIU ORICUM AR FI AU INCALCAT LEGEA.AU DOVEDIT ASTA DE N ORI INCLUSIV ATUNCI VAND AU INCASAT ABUZIV CAS SAU AU PERCEPUT TAXA AUTO, ACESTEA FIIND RETURNATE CELOR ABUZAȚI.AVEM UN STAT ABUZIV SI NU UN STAT DE DREPT.

Rezervistul spunea...

Am primit un anunț pe WhatsApp de la un camarad care sper să nu se împlinească....În atenția cadrelor militare în rez MAi. In imediata perioada de vor primi deciziile de impunere și recuperare a unor sume de bani ce au fost încasate necuvenit conf Curții de conturi ce aveau calitatea de cadre militare active la data trecerii în rez cu drept de pensie militara... Asta este mulțumirea pe care o dă statul nouă care ne-am sacrif viața și sănătatea... Să de-a d zeu să le stea în gât sumele obținute...de la noi

Rezervistul spunea...

Cine nu crede... să intre pe CSP - MAI... Informare..... la final semnat gen r Dr.Sandu Tudorel Viorel șef casă sect a MAI 9 iulie 2024..O bucurie mai mare ca asta nici că nu se putea...la mijlocul verii

Arfy spunea...

Rezervistul* cu tot respectul!
Sumele primite nelegal trebuie recuperate de la cei care le-au primit!
Dacă le-ai investit în afaceri, n-ai nicio pierdere!
Dacă ai folosit sumele pe consum... iar nu ai pentru că prețurile actuale sunt mult mai mari... așa că spune mulțam fain că va dat și mulțam fain că vă ia!
Eu am decizie de indemnizatie de refugiat amânată doi ani la rând! Total 18.000 de lei!
Să fie primiți poporului!

Claudiu Marin spunea...

@Rezervistul
Inca din luna aprilie i-am avertizat pe pansionarii militarii din MAI, nu pe politisti, ce se va intampla dupa ce CPS a MAI va primi Motivarea Sentintei nr, 707/19 04 2024, prin care a pierdut procesul in contencios administrativ cu Curtea de conturi, in privinta Deciziei nr. 5/2020 referitoare la actualizarea soldei de functie din anul 2017.

A se vedea topicul

https://www.huhurez.com/2024/04/amenintarea-ca-militarii-pensionari-ai.html

Pana in prezent Sentinta nr. 707/2024 nu a fost motivata si nici comunicata. Ca atare, nu putea fi pusa in executare de CPS. Despre ce comunicare este vorba, ca pe pagina CPS nu este.
Deciziile de debit care sunt publicate pe pagina CPS se refera la alte debite nu la cele din contenciosul administrativ cu Curtea de Conturi.

Rezervistul spunea...

Ok.... mulțumesc pt sfaturi...deci să moară și capra mea.... ca să rămânem toți fără ele...asa este echitabil...Așteptăm să vedem..ce va fi...

Viorel spunea...

Și cât le trebuie acestor judecători ca să emită o motivare la Hotărârea nr. 707/2024 ? Ca de obicei. O mare lă…..lă în parte din justiția românescă.

andrei popa spunea...

Eu am încasat azi cu aproape 170 lei mai puțin la pensie. Deci au început recuperarile.(m.a.i)

Leon spunea...

@Claudiu, este cat se poate de adevarat, chiar asta-seară am vazut o Decizie de Actualizare a SF din iunie 2017, in care NU mai apare Indexarea de 5% din anul 2016, si o a 2 a Decizie cu un Desfasurator de recuperare a 1100 lei !
Comunicatul este dat de ANCMRR a MAI

Vasile Anghel spunea...

Au făcut și ei o greșeală în favoarea pensionarilor (dacă indexarea era mai mare decât creșterea soldei de funcție rămânea cea mai favorabilă) au dat și indexare și actualizare.Dar cu impozitarea progresivă au făcut greșeala în defavoarea pensionarilor.

Rezervistul spunea...

Ați văzut stimați camarazi... că cele transmise mie de fostul meu coleg de la MAI se adeveresc? Să fiți sănătoși toți... vă doresc

Claudiu Marin spunea...

@Leon
Din portalul instantelor de judecata se vede ca CPS a MAI nu a formulat inca recurs impotriva Deciziei din Dosarul 7095/2020 al CA Bucuresti si nici pe portalul Rejust nu este publicata motivarea hotararii 707/2024.
Ce a pus in executare CPS a MAI ? Poate are de gand sa emita decizii!
Decizia in contencios administrativ nu este opozabila pensionarilor militari MAI cata vreme Curtea de Apel Bucuresti nu a acceptat interventii in nume propriu in procesele pe care CPS MAI si MApN le-au avut cu Curtea de conturi in privinta anularii deciziilor 4 si 5 din 2020 ale Curtii de Conturi.
Nu ca vreun pensionar MAI s-ar fi grabit sa introduca vreo interventie in favoarea CPS a MAI, in ciuda insistentelor fostului administrator al blogului, Huhu Rezea. Acum suporta consecintele, mai ales ca CPS a MAI a fost singura care a respectat litera art. 60 alin(3), adaugand la cuantumul in plata la 31 12 2016 diferenta dintre cresterea reala a actualizarii soldei de functie cu 15% si indexarea cu 5,25% prevazuta pentru anul 2017, asa cum preciza alin (3) al art. 60.
Leon, indexarea cu 5% din anul 2016 nu este eliminata, de niciuna din case Ea se regaseste in cuantumul pensiei militare de la 01 01 2017 care urma sa fie actualizat prin cresterea soldei de functie din baza de calcul cu 15% sau prin indexarea cu 5,25% pentru anul 2017, care era mai mare.

Leon spunea...

@Claudiu, la Dosarul 7095/2/2020, dupa Hotararea din 19.04.2024 mai apare o ultima modificare in data de 22.04.2024, probabil este depus Recursul !!
Se pare ca Deciziile emise de CPS a MAI, se refera numai la cerinta CC cu depasirea procentului de 85% a BC !
In Decizia vazuta de mine astazi, restituirea este calculata numai ptr. perioada iunie 2017-noiembrie 2018

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Si pe camaradul Banceanu Vasile, de la MAI, l-au potcovit cu imputari la pensia militara, fiind foarte revoltat!

Claudiu Marin spunea...

@Rezervistul
Pe blog se atrage atentia de 3 ani ca aici se va ajunge, dar atat pensionarii militari MAI cat si ANCMRR-ul lor au dormit in cizme.
Ca sa te convingi de avertismente citeste articolele scrise de fostul administrator si de mine aici

https://www.huhurez.com/search/label/Curtea%20de%20Conturi%20si%20pensiile%20militare

Rezervistul spunea...

Ce să mai spun admin. .. decât să vă dea d zeu sănătate alături de camarazii mei... Consider totuși că asta este răzbunarea. ...de după alegeri a politicului că nu am votat cu nemernicii...Unii au distrus si anulat voturile... că nici unul nu merită încrederea noastră...

Florin Staiculescu spunea...

Ceea ce nu spune nimeni se diminuează și valoarea pensiei sau numai se recuperează debitele?

Claudiu Marin spunea...

@Florin Staiculkescu
Pe desfasuratorul Notei de calcul cu retinerile, aveti cuantumul pensiei cuvenite si in plata pe intreaga perioada de dupa 30 06 2017. Va ramane in plata pensia diminuata la valoarea corespunzatoare lunii mai 2024 din desfasurator.

Florin Staiculescu spunea...

Eu încă nu am primit decizia dar mi s-au oprit 120 lei. Acum eu nu știu ce reprezintă acești 120 lei,este diminuarea pensiei sau au început să oprească din debit?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Vi se taie din drepturi, sunteti batjocoriti, terfeliti, umiliti, furati si majoritatea va complaceti in aceste terfeliri fara sa reactionati energic impotriva lor! Chiar daca unii poate ca rad de mine, dar eu permanent si neobosit trimit petitii la toate adresele interne, importante, cat si la Casa Alba, unor congresmani, la sefii NATO si sefii europeni, saptamanal si fara oprire si cu un limbaj aproape licentios ca sa-i usture si-n fund, netemandu-ma sa-i fac mafioti, sabotori, analfabeti functional si cu atitudini de bombardieri si cocalari, fiindu-mi ciuda ca nu mai exista ca mine vreo 50.000 de revoltati macar, existand doar cat ai numara pe degete ca mine... Ne meritam soarta!

Leo spunea...

BRAVO FLAVIUS!
Bine le-o mai faci.
Măcar să vadă lumea ce LICHELE și ce IMPOSTORI conduc MFA-ul și ROMÂNIA

raul spunea...

Din cauza habarnismului si prostiei umane din cadrul Curtii de Conturi se intampla astfel de fenomene !Scarba imensa pt acest stat las ,impostor si ,,,nenorocit cu cetatenii sai!Toate institutiile sunt pline numai de nestiutori ,habarnisti si de multe ori dobitoci ,aflati acolo datorita faptului ca sunt rude etc cu politicieni la fel de prosti si de corupti ca ei!Cercetati de curioziate CV-urile lor!80-90 % SUNT ABSOLVENTI DE FACULTATI PARTICULARE ale unor Universitati de care nici nu ati auzit!Nici macar de Universitati de stat!De strainatate ,RARA AVIS!Ce sa ceri unor astfel de prosti si neaveniti care nu stiu decat sa jumuleasca bugetul tarii si sa apere interesul unor mafioti caree ii dirijeaza din umbra ???Scarba si sictir!