Un produs Blogger.

miercuri, februarie 22, 2012

Baza legala a re-revizuirilor la Casa Sectoriala MApN - art. 9 din M. 116/2001 si Legea 90/2007

0 comments
 Comentariu Socrate.

Pentru cei interesati...
HG1294/2001 a fost modificata cu HG nr. S-1019/2010. In baza acestei HG , ministrul apararii nationale a emis ordinul nr. MS132 din 28. 12.2010. Acest ordin nu abroga ci modifica ordinul anterior M116/05.09.2002 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii , specifice cadrelor militare in activitate.Deoarece ordinul MS132/28.12.2010 modifica doar Anexa nr. 1 la normele aprobate cu ordinul M116/05.09.2002 , normele in sine raman valabile. In aceste norme ,la Art. 9 , se precizeaza ca si cadrele militare care au trecut in rezerva incepand cu data de 10.04.2001 ( completare ulterioara cu Legea 90/2007 pentru toate cadrele militare trecute in rezerva ) beneficiaza de drepturile acordate prin HG 1294/2001 , modificata acum cu HG nr. S-1019/2010. In consecinta , Anexa nr.1 la HG. S-1019/2010 va fi aplicata tuturor militarilor in rezerva si care au drept de pensie, deci si revizuitilor. Sa mai asteptam.... 


Iata  si textele la care Socrate face referire:

Art 9 din Ordinul MApN M.116/2001

(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă. 


LEGEA 90/2007 de completare a L 164/2001

Art. I   din Legea 90/2007
 La articolul 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, dupa caz, si cadrelor militare care aveau calitatea de pensionar militar la data intrarii in vigoare a prezentei legi." 

Articolul II din legea 90/2007 mentioneaza: "Drepturile de pensie recalculate conform art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se acorda si se platesc de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in termenul legal de prescriptie."

Art. III al legii 90/2007 statueaza: " Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2008. Documentele necesare stabilirii dreptului de pensie se pot depune de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Articolul 9 al legii 164/2001 privind pensiile militare mentiona, inainte de modificare prin legea 90
 " (1) Conditiile de munca în care se desfasoara activitatea cadrelor militare pot fi:
a) normale;
b) deosebite;
c) speciale.
(2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica si cadrelor militare care îsi desfasoara activitatea în conditii similare.
(3) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale, specifice pentru cadrele militare*), se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale."
------------------------------
   *)A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

   (4) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3) va fi adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Legea nr.14/2008 de aprobarea a OUG nr.77 /2007 pentru modificarea si completarea L 164/2001

 Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"La articolul 9, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
«(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, dupa caz, si cadrelor militare trecute in rezerva/retragere pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.»"
 COMENTARIU
Asa cum, prin lege, s-a stabilit ca dispozitiile legale privind conditiile de munca (HG 1294/2001) nu se puteau aplica diferentiat pentru militarii trecuti in rezerva/retragere inainte sau dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2001... tot asa nici HG S-1019/2010  si nici Ordinul M-S-132/28 12 2010 nu puteau crea discriminari intre militari  in rezerva si cei in activitate care au lucrat in locuri de munca si activitati similare.


N-a fost demisa, inca, GENERELEASA!!!???

Niciun comentariu: