Un produs Blogger.

marți, decembrie 09, 2014

Normele de aplicare a Legii 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Procedura de restituire

1 comments
Publicat in Monitorul Oficial nr.878/03 12 2014

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii si procedura de efectuare a restituirilor


CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de  la plata a unor debite provenite din pensiidenumita in continuare legesunt aplicabile pensionarilor aflati in evidentasistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrarii in vigoare a legii.

Art. 2. — In sensul legiisintagma pensionari aflati in evidenta sistemului public de pensii inseamna pensionarii ale caror drepturi de pensie sunt cuveniteaflate in platasau suspendate de la plata la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.

Art. 3. — Prevederile legii nu se aplica persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau in evidenta sistemului public de pensiiinsa ulterior acestei date s-a constatat, in mod retroactiv, ca la data de 1 octombrie 2014 nu indeplineau conditiile prevazute de lege pentru acordarea acestorafiind scoase din  aceasta evidenta din cauza incetarii calitatii de pensionar.

CAPITOLUL II Scutirea de la plata a debitelor provenite din pensii

Art. 4. — In conformitate cu prevederile art. alin. (1) din lege sunt scutite de la plata sumele ramase de recuperatinscrise in evidenta debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date.

Art. 5. 
— Sunt scutitede asemeneade la plataconform legiidebitele constatate ulterior datei   intrarii in vigoare a legii in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la aceasta data, corespunzatoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Art. 6. 
— Conform legiidebitele prevazute la art. 4 si 5, care au drept cauza culpa debitorului, nu se scutesc de la plata.

Art. 7. — Fac obiectul scutirii de la plata sumele reprezentand:
a) pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensiipensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilorprecumsi pensii de serviciu;
b) indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantateaprobata prin Legea nr.196/2009, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia pentru insotitorprevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 8. - Beneficiaza de prevederile art. alin. (1) din lege, cu respectarea prevederilor art. 4-7, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii sistemului public de pensii;
b) pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.

Art. 9. - Debitele aflate in evidenta la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plata in baza deciziei emise de casa de pensii competentaintocmita potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui  Casei Nationale de Pensii PubliceDeciziile se emit in 3 exemplare, din care unul se comunica pensionarului. In temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenta contabila.

Art. 10. - In situatiile in care, ulterior intrarii in vigoare a legiirespectiv dupa data de 1 octombrie 2014, se constata debite reprezentand sume platite necuvenit in sarcina pensionarilor aflati in  evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a legii, se procedeaza la revizuirea pensiiloriar pe deciziile de modificare a drepturilor se va   inscrie mentiunea „Suma de ....... lei, incasata necuvenit in perioada ......... 1 octombrie 2014, se scuteste de la plata in temeiul Legii nr. 125/2014”. Pentru sumele platite necuvenit corespunzatoare    perioadei de dupa data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.

Art. 11. - Sumele prevazute la art. 10, scutite de la plata, se evidentiaza intr-un cont in afara bilantului.

Art. 12. - In situatia in care se constata plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauzedintre care unele sunt din culpa debitoruluiprin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect si legal al pensieivaloarea debitului care urmeaza a fi recuperat si sumele scutite de la plata din totalul debitului stabilit.

Art. 13. - Nu fac obiectul prevederilor art. alin. (1) din lege debitele stabilite in sarcina   pensionarilor prevazuti la art. 8, care au drept cauza culpa acestorarespectiv:
a) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor,  a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementarilor legale in vigoare, ulterior infirmate de catre angajator sau de catre detinatorulde drept al arhivei    angajatorului;
b) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de munca sau adeverinte in care sunt inscrise date neconforme realitatiirespectiv: date personalestagiu de cotizare,venituri asigurate, care au suferit modificari necertificate conform prevederilor legale in vigoare si care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realitatii;
c) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civila care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realitatii;
d) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacitatii de munca, care s-au dovedit ulterior ca au fost neconforme realitatii sau au fost obtinute fara ca titulariisa fi urmat procedura de incadrare in grad de invaliditate sau de revizuire medicala prevazuta de lege;
e) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoana cu handicap care s-au dovedit ulterior ca au fost neconforme realitatii sau au fost obtinute in lipsa derulariiprocedurilor prevazute  de lege;
f) declararea nesincera sau nedeclararea unor situatii pentru care legea prevede declaratia pe propria raspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
g) necomunicarea de catre beneficiar sau de catre reprezentantul legal catre casa de pensii competenta a modificarilor intervenite in situatia proprie, de natura sa conduca la modificareaconditiilor in functie de care a fost stabilit si s-a platit dreptul respectiv;
h) incasarea, de catre aceeasi persoana, cu incalcarea prevederilor legale, a doua prestatii de asigurari sociale incompatibile intre eledintre cele prevazute la art. 7, obtinute ca urmare adepunerii a doua solicitari sau a nedeclararii tuturor drepturilor de care beneficiaza;
icumularea pensiei cu venituri de natura salariala, in cazurile interzise de reglementarile legale in vigoare;
j) utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente in cazul carora s-a constatat nulitatea
k) orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.

CAPITOLUL III Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentand debite recuperate pana la data de 1 octombrie 2014

Art. 14. - Restituirea sumelorreprezentand debite recuperate de la pensionari, in perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai catre titularul dreptului de pensie, alindemnizatiei sociale pentru pensionari sau al indemnizatiei pentru insotitoraflat in evidenta sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia.

Art. 15. - Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul restituirii sumele reprezentand debite care au drept cauza culpa debitorului.

Art. 16. - Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentand:
a) pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensiipensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si pensii de serviciu;
b) indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia pentru insotitorprevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 17. - Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentand debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu data de 2octombrie 2014.

Art. 18. - Sumele prevazute la art. 16, care fac obiectul restituiriisunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 si recuperate, total sau partial,dupa caz, in perioada 1 ianuarie 2011- octombrie 2014. Aceste sume se evidentiaza prin contul de creditori.

Art. 19. - Restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizatiei sociale pentru pensionari sau al indemnizatiei pentru insotitordepusa la casa de pensii competentain carei evidenta se afla titularul dreptuluirespectiv a tutoreluicuratorului, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, a mandatarului.

Art. 20. - Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectueaza in perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, in cinci transe anuale egale.

Art. 21
 - Dupa inregistrarea cereriicasa de pensii procedeaza la verificarea indeplinirii conditiilor pentru restituirea sumelor recuperate si calculeaza suma totala de restituitprecum sicuantumul celor cinci transe anualecorespunzatoare perioadei anilor 2015-2019. In situatia in care suma totala de restituit nu se divide in   egal la cincifractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarilorurmand ca in ultima transa sa se faca regularizarea.

Art. 22. - Restituirea primei transe catre solicitant se efectueaza in maximum 3 luni de la data inregistrarii cererii la casa de pensii.

Art. 23. - In situatia cererilor depuse la casele de pensii in cursul anului 2014, dar nu mai devreme de  1 octombrieesalonarea la plata este cea corespunzatoare cererilor inregistrate in luna  ianuarie 2015.

Art. 24. - Transele urmatoare de restituire se fac anual, in luna octombrie a fiecarui an.

Art. 25. - In functie de data depunerii cereriicasaa  de pensii poate achita mai multe transe  cumulate, maximum cinci.

+Art. 26. - Suma de restituit se achita odata cu drepturile
de care beneficiaza solicitantulprin aceleasi mijloace de plataPe talonul de plata a drepturilor se va inscrie distinct suma restituita ce face obiectul legii.

Art. 27. - In situatia persoanelor care, la data efectuarii transei de plata, nu mai sunt in evidenta sistemului public de pensiisuma de restituit se achita prin mandat postal.

Un comentariu:

Huhu Rezea spunea...

PENSIILE POT FI REVIZUITE IN CONTINUARE.
IN CAZ DE REVIZUIERE PRIN MICSORAREA CUANTUMULUI, sumele platite necuvenit pâna la 01 10 2014 nu se mai recupereaza, dar se recupereaza sumele platite in plus dupa data de 01 10 2014.Vezi art 10.
-Daca actul in baza caruia au fost platite unele drepturi a fost anulat, sumele platite in plus se recupereaza.