Un produs Blogger.

miercuri, februarie 11, 2015

Alta discuție despre proiectul Legii pensiilor militare. Din nou sunt discriminati cei pensionați înainte de 2011

87 comments
-S-au facut unele adaugiri contradictorii cu tehnica de redactare a Proiectului Dusa.  De exemplu  alin (2),(3),(4) si (5) ale art. 111 referitoare la pensiile recalculate/revizuite.
-Cine ar putea accepta ca actualizarea pensiilor sa se faca fata de inflatie, ca in Legea 263/2010, dar si in functie de soldele activilor?

INFORMARE - proiectul Legii pensiilor militare de stat

În data de 10.02.2015, orele 10, la sediul Serviciului Român de Informaţii, din strada Nerva Traian nr. 5, sector 3, Bucureşti a avut loc întâlnirea între reprezentanţii şi specialiştii din structurile întregului sistem de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, pe de –o parte, şi liderii organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor şi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, ale funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ale cadrelor militare disponibilizate şi în rezervă şi retragere, pe de altă parte, pentru a discuta prevederile noului proiect de lege a pensiilor militare de stat pe care vi-l anexăm alăturat.

Facem precizarea că, atât Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România cât şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din M.A.I. a susţinut şi susţine în continuare modificarea art. 28 alin. 1 din proiect, în sensul că:

„Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c.

Biroul ExecutivPARLAMENTUL  ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI                                                          CAMERA DEPUTAŢILOR


LEGE
privind pensiile militare de stat


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.
Art. 2. - Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, sunt următoarele:
a)       principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;
b)      principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
c)       principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
d)      principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
e)       principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi administrarea, de sine stătătoare a sistemului pensiilor militare de stat de către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
f)        principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei.
Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) militar – este cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat cu contract, precum şi preotul militar aşa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar;
b) poliţist – este funcţionarul public cu statut special, astfel cum este definit de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
c) funcţionar public cu statut special – este funcţionarul public cu statut special, din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în Ministerul Justiţiei sau în  unităţi subordonate acestuia, astfel cum este definit de Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionar militar – este persoana definită la lit. a) - c), care beneficiază de pensie militară de stat în condiţiile prezentei legi;
e) vechimea în serviciu este perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională s–a aflat în una dintre următoarele situaţii:
  1. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
  2. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;
  3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
  4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
  5. a fost în captivitate;
  6. a îndeplinit activităţi misionar pastorale, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, prin încheierea unui contract invidual de muncă.
         f) vechime cumulată - perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
g) vechime efectivă – vechimea prevăzută la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupa II si I de muncă;
h) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizată din cauza afecţiunilor invalidante;
i) stagiu de cotizare – perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 lit. a), b), şi c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de pensii.
j) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, la care se poate obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;
k) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
Art. 4. – Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activităţii specifice sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bătrâneţii sau decesului.
Art. 5. – (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, exercită controlul aplicării acestora şi pot iniţia propuneri de acte normative în domeniu, în condiţiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 6 - Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale.
Art. 7. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat evidenţa drepturilor de pensii militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrat rezidenţa/şederea în România, pentru care casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de pensie şi întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, sunt furnizate acestora, gratuit, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
 (3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.
Art. 8. – Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acoperă contravaloarea pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale, sumele necesare organizării şi funcţionării sistemului pensiilor militare de stat şi altor prestaţii prevăzute de lege.
Art. 9. – Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special pot fi:
a) normale;
b) deosebite;
c) speciale;
d) alte condiţii.
Art. 10. – Reglementările privind locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite şi speciale stabilite pentru sistemul unitar de pensii publice se aplică şi militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiei din care fac parte şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare.
Art. 11. – (1) Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.
(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii aplicabile militarilor din cadrul Ministerului Justiţiei se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar.
(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile, după caz, şi militarilor, poliţistilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data intrării în vigoare a  prezentei legi.
Art. 12. – În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele drepturi:
a) pensii militare de stat;
b) alte drepturi de asigurări sociale.
Art. 13. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot beneficia de o singură pensie militară de stat.


CAPITOLUL II
Sistemul pensiilor militare de stat

Art. 14. – În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensia de serviciu;
b) pensia de invaliditate;
c) pensia de urmaş.


87 de comentarii:

R-26500 spunea...

Asta e proiectul "pe bune". Pana la urma a confirmat si SCMD [http://paginajuridicascmd.blogspot.ro/2015/02/proiectul-legii-pensiilor-militare-de.html]. Din comunicat rezulta ca necesita din nou reavizare, normal din moment ce e un alt proiect!Poate va fi reeavizat mai repede decat in 2 ani asa cum s-a intamplat cu celalalt! Bine macar ca au scos obsesia alora de la ANCMRR sa NU fie recalculate pensiile sub niciun motiv! Mai departe om vedea!

Huhu Rezea spunea...

@R26500
Chiar ti se pare ca pot fi recalculate pensiile aflate in plata la 01 01 2011 potrivit cârpelilor adaugate in aceasta forma de proiect?
Citeste art. 111 alin (1) si vezi ca nu este schimbat nimic fata de Proiectul Dusa.
Restul alineatelor sunt niste glume proaste, niste smecherii de smenari, prin care se doreste eludarea alin (1).
In primul rând ca art.61 din proiect nu poate rezista concomitent cu art, 60.
In al doilea rând actualizarea si recalcularea pensiilor sunt doua notiuni juridice care nu se pot confunda, pentru a disimula o recalculare printr-o procedura de actualizare, asa cum au scornit autorii modificarilor .
Nu era mai eficient sa se bata pentru inlaturarea completa a art. 110 din Proiectul Dusa? Astfel toate pensiile aflate in plata la data intrarii in vigoare ar urma sa fie recalculate.

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez. Asa este! Cei pensionati pana in anul 2011, suntem luati in continuare de "prosti"! Scuze pt. termen, dar aste este! E tot asa cum a stabilit "partidul" lui Oprea: LULA recalculare, iar o eventuala actualizare functie de soldele activilor e programata oricum la Sf. Asteapta, iar de la Sf. Asteapta mai trebuie sa treaca inca 2 ani! Fara actualizare si recalculare LULA si grupe cu baza 70-80% si tot asa!

In concluzie, nu are sens sa ne mai "imbatam" cu apa! Daca NU protestam, NU obtinem absolut nimic! Negocierile sunt praf in ochi! Suntem "negociati" deja - si numai daca protestam putem demonstra ca existam si cei pensionati pana in 2011! Pana la proba contrarie suntem "morti" pt. sistem, pt. toti! Asta este.

Huhu Rezea spunea...

@R26500
Cât timp militarii pensionari sunt multumiti cu actuala pensia contributiva si unii chiar si cu pensia reintregita prin L 241/2013, n-ai sa vezi mare entuziasm pentru asemenea proteste.
Ce sa faci cu o mâna de nemultumiti ca au pensia in plata inghetata la indexare?

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
R-26500 spunea...

@avianyc. A inceput sezonul de curatire e pomilor fructiferi! E mai sigur asa decat sa stai cu mana intinsa la stat. Azi pensia e, maine poate nu mai e!

R-26500 spunea...

@ Huhurez Rez. Undeva ai dreptate, undeva nu! Unde nu ai dreptate: eu nu cred ca exista doar o mana de nemultumiti. Cum se face sau nu, dar eu cunosc bine ca in C. de Arges, Campulung Muscel si Pitesti numai rezervisti cu pensiile "inghetate".

Alta este situatia de drept: toate organizatiile astea sunt conduse de la Bucuresti unde la varf exista doar "moaste" din astea cu pensiile marite "cu pompa", multumiti cum zici tu! Si cum cei in cauza sunt zilnic langa decidenti, restul se subintelege: nu exista decat ei si restul "prostimii"!

R-26500 spunea...

@ All. Tema! O metoda de rezolvare partiala a problemei! Apare legea asa cum este. Imediat incep vaste exercitii de mobilizare, cu reactivarea pe perioade limitate de timp a rezervistilor. Activarea presupune suprimarea pensiei in plata si acordarea de solde. Sa zicem ca pt. o luna! Apoi urmeaza repensionarea in conditiile noii legi, dupa ultima solda. Si actualizata si cu noua baza de calcul pt. grupele de munca. Asa se iese din schema rezervistilor "negri" si se intra in categoria "albi".

Acum aici e si o chestie! Mobilizarea poate fi efectuata in prima faza doar a rezervei operationale, adica a celor care fost in serviciul activ in ultimii 5 ani sau a celor in rezerva convocati in ultimii 5 ani (au fost cazuri, dar putine). Cei care nu indeplinesc acest criteriu, trebuie mai intai convocati - abia apoi pot fi mobilizati!

Asa se rezolva problema celor in rezerva! Cat priveste cei in retragere (peste 63 ani), nu mai pot fi nici convocati, nici mobilizati!

Mare minune sa nu fie deja o schema in acest sens!

avianyc spunea...

Mare ghinion ! Nici recalculare, nici rușii nu vin ca sa ” miște” lucrurile.
Si cînd stau sa ma gindesc ca prin presa aparuse zvonul ca Dogaru ar fi omul rușilor.
Precis te-a sabotat!!!

avianyc spunea...

R 26500
După aplicarea uniforma a grupelor o sa mai rămîna 200-300 de nenultumiti vesnic.

Huhu Rezea spunea...

@R26500
Pregateste-ti valiza ca, aseara, a intrat ministrul Dusa pe A3 pentru a infirma „zvonul lansat pe un blog” despre inceperea mobilizarii in legatura cu situatia din Ukraina. Posibil sa-l „mobilizeze” pe blogger. :):)

avianyc spunea...

R 26500
Vezi ca deficitul la mobilizare se manifesta in zona cercetare-diversiune,mai ales pe blog.
Dar se pare ca daca vor reusi totuși sa ”mobilizeze” cît de-un ploton de cercetare in adîncime, in mod sigur pe tine te vor pune mare-mare sef. Asa vor scapa (manipulati de Dogaru) de un critic vehement și mare tulburator de ape guvernamentale ”limpezi”.

avianyc spunea...

PS.
R 26500
Eu ți l-aș recomanda si pe mos Alecu ca ajutor de mare sef la pluton dar tare imi este frica ca asa unineural cum e si fara o specialitate militara de sine statatoare va gresi frontul si-n loc sa-l aresteze pe dughin il va aresta pe Oprea.

R-26500 spunea...

@ Huhu Rez. Pai, Dusa are dreptate. Un isteric din generatia Facebook a scos probabil sub influenta prafurilor, un zvon despre posibila mobilizare a tinerilor intre 20-35 ani. Dar nu pierde nimeni vremea cu astia sa ii instruiasca de la zero cat timp sunt zeci de mii de soldati profesionisti in rezerva gata instruiti.

Pe de.alta parte, arhitectura armatei e constituita de asa natura incat nu mai exista centre de.instruire, nu are cine sa ii instruiasca. Unitatile lupta, nu instruiesc pe nimeni. Completarea mortilor si ranitilor se.face din mers, cu cei deja instruiti.

Nu in ultima instanta, daca ar scoate prin absurd bani sa mobilizeze tineri intre20-35 ani si sa reactiveze centre de instruire, e inutil inrrucat razboiul ar.fi terminat inainte de terminarea perioadei de instruire.

Asa ca tot pe noi catanele batrane ne convoaca, nu pe "pupilele" nomenclaturistilor!

mos alecu spunea...

Nu stiu cum dracu' ... dar putulica dobitocul (avianyc) nu oboseste sa tot fie prost !

R-26500 spunea...

@ avianyc. Stai slab si la instruirea militara generala. NU exista PLUTON de cercetare in adancime, ci GRUP de cercetare in adancime. Plutonul este o chestie de infanterie si alte arme cu efective cu mai mult de 6 militari si mai putin de 27!

Huhu Rezea spunea...

@acbrecords
Da click pe titlul blogului pentru a accesa discutiile la zi despre pensii.
Nu se mai impune pastrarea art. 11 din L 119/2010 daca pensia militara nu mai este calculata in puncte de pensie.
Influenta sporului pentru conditiile de munca este diferita in legea pensiilor militare. Vezi art. 28 si urmatoarele din Proiect.

CEZAR spunea...

Sunteti varza....
Toata nadejdea noastra si a lui klaus ..sta in..in..in...cum drakului ii zice ???
A..da ..Diaspora !!
Faceti socoteala : peste 3 milioane - gagicutele care raman sa faca ce au invatat..si rezuta sa zicem pe putin 2 milioane de luptatori ..verzi ...ca bradul trasnit !!
Ii desfasori pe granita de N - E - S..V...si le dai maxim 3 cartuse ...
La un semnal unic ..si secret desigur- cand vor trage astia ..6 milioane de cartuse ..rezulta un zid de plumb...moama ...nu mai au potecarii ce sa faca ..stau si numara .......

calin spunea...

Mai Cezar, ti-ai adus aminte de diaspaora? Da ce zici tu de "diaspara" din tara ?
Ia vezi aici(ca de, baba se peiaptana...)ultima reprezentatie !
http://scmd1filialacluj.blogspot.ro/
(de vazut toata activitatea respectivilor, ca sa intelegem ce se intampla...)

mos alecu spunea...

La : "Daca tot se pune problema ca actualizarea ( la prima actualizare a... ) pensiilor recalculate dupa Legea 119/2010 si OUG1/2011 ..., nu ar fi corect sa se porneasca recalcularea cu momentul intrarii in vigoare a noii legi ?" .

Ar fi foarte corect ! De fapt ... singura varianta corecta !
Dar ...

La re..re...re... au fost unii "alesi ai soartei" (baietii din conducerea ancmrr ... cei cu "unpr partidu' de suflet") carora , din start , li s-au goprizat pensiile ... Goprizare care le-a umflat pensiile ... de se mira si ei !
Mai existau niste "huiduieli" de la conducerea scmd , ale caror pensii nu fusesera , inca , goprizate !

Se hotaraste intocmirea unei noi legi a pensiilor militare ... (mîrîiau prea multi rezervisti ... ba chiar si unii din activitate) ! Proiectul de lege prevedea recalcularea , imediata , a tuturor pensiilor aflate in plata ... dar si aplicarea principiului cuantumului avantajos ...

Conducerea scmd inca huiduia (nu pentru pensiile populimii scmd-iste ...ci pentru pensiile lor proprii...) .
Ca urmare au fost goprizate si pensiile conducerii scmd . Baietii schimba foaia : de la "izmanaru'" , trec la "mult stimatul si iubitul super-general , super-doctor , super-profesor si super-prim-vice-prim-ministru" !
Printre cei cu pensiile goprizate prin umflare cu pompa se gasesc si generalii de carton ... productie a "fermei" de generali gopristo-basineasca ... De aceea nu se aude nici musca (pe orice tema delicata) din partea acestora !...

Baietii cu pensiile goprizate isi dau seama ca proiectul existent produce asupra pensiilor lor goprizate niste efecte "dureroase" : recalcularea pensiilor lor (pe principiile l.164) va produce niste pensii la nivelul celor din dec.2010 . Dar pensiile lor goprizate erau "infinit" mai mari .Vor primi cuantumul avantajos ... dar asta insemna "stoparea" cresterii pensiilor lor ...
Ca urmare "baga la inaintare" un nou proiect de lege : pensiile din l.119 NU SE RECALCULEAZA . Ca urmare ... ramin asa cum sint , si intra si la maririle ulterioare ...

Populimea se prinde si reincep huiduielile ... Ba ... s-ar putea sa le fi spus si altcineva ca este o idiotenie sa propui ca unele pensii (cele din l.119) sa nu se recalculeza ...
Calexandrii si "juristii lu' peşte" din conducerea scmd intra in fibrilatie : cum sa-si protejeze pensiile goprizate ? .
Gasesc solutia (partial ... dar de lunga durata) salvatoare : pensiile din l.119 se recalculeaza intr-o perioada de 2 ani dupa prima marire a soldelor celor in activitate .
Pina atunci pensiile lor goprizate "acumuleaza" la cuantum toate maririle care se vor face ...
Pentru ca mariri ale soldelor celor in activitate ... dracu' stie cind se vor face ... Iar de acolo inca 2 ani ... ramin pensiile goprizate ...
Ca urmare apare acest nou proiect ...
---------------------------------
Pentru ca sintem la tema "recalcularea pensiilor" ...
Idiotii de autori au prevazut aplicarea cuantumului avantajos . Dar au uitat , idiotii , sa precizeze PINA CIND RAMINE IN PLATA acel cuantum !
Din textul "produs" de ei rezulta ca acel cuantum (avantajos) ramine in plata PENTRU VECIE ...

mos alecu spunea...

Buuuun !...
Chestia (mai generala) a vechimii in serviciu care se ia in considerare de acest proiect de lege ...
Atentie : nu sint propunerile mele ; nu sint sustinerile mele ... asa ca nu sariti cu dintii la intre-picioarele mele ! Nu sint vinovat cu nimic ! Asa zice proiectul !
----------------------------------------------------------
Deci vechimea in serviciu care se ia in considerare sint toate perioadele in care impricinatul a muncit : in militarie sau in civilie (inainte sau dupa militarie) .
Conditia este ca acele perioade muncite sa fie "recunoscute" :
- la cei in activitate prin documentele de pensionare (in care se inscriu perioadele muncite in militarie dar si in civilei)
- la cei pensionati deja (cei din l.119 sau cei din l.263) prin decizii de pensie existente LA DATA INTRARII IN VIGOARE a proiectului .

La cei din l.119 :
- daca au mai muncit dupa re...re...re... (dupa 01.01.11)
------ daca au trimis documentele necesare la CPS li s-a emis o decizie cu "stagii ulterioare" precum si o noua decizie de re...re...re... in care au fost incluse si noile stagii .
------ daca n-au trimis acele documente la CPS ... nu li s-a emis alta decizie (care sa includa acele stagii ulterioare)
------ recalcularea pensiilor lor (in ideea proiectului) se va face in termen de 2 ani dupa prima marire de solde la cei in activitate
------ in aceasta perioada ei au dreptul sa trimita la CPS documentele de mai sus . Astfel recalcularea se va face luind in considerare tot ceea ce vor fi avut (ca vechime) la data intrarii in vigoare a proiectului
------ daca , in perioada de mai sus , nu trimit documentele la CPS ... recalcularea se va face considerind doar vechimea pentru care au decizie de pensie (pe l.119/263)
------ pentru cei care nu si-au "valorificat" (trimis documente la CPS) stagii realizate pina la intrarea in vigoare a proiectului , precum si pentru stagiile realizate dupa intrarea in vigoare a proiectului , valorificarea acestor stagii (vechimi) se va face in sistemul public de pensii (la casele de pensii civile)

mos alecu spunea...

Continuare ... chestia cu vechimea in serviciu ...

La cei din l.263 :
- daca au mai muncit dupa pensionare
------ daca au trimis documentele necesare la CPS li s-a emis o decizie cu "stagii ulterioare" precum si o noua decizie de pensie in care au fost incluse si noile stagii .
------ daca n-au trimis acele documente la CPS ... nu li s-a emis alta decizie (care sa includa acele stagii ulterioare)
------ la data intrarii in vigoare a proiectului se ia in considerare ultima decizie pe care o are impricinatul
------ daca a avut si acele stagii ulterioare "valorificate" ... li se iau in considerare ca vechime pentru calculul pensiei militare
------ daca nu a avut "valorificate" acele stagii ulterioare ... pa !
------ stagiile ulterioare (realizate ... categoric , in civilie) dupa intrarea in vigoare a proiectului (impreuna cu stagiile "nevalorificate" la data intrarii in vigoare a proiectului) se valorifica in sistemul public de pensii
-----------------------------------------------------

Vechimea in serviciu obtinuta NUMAI in militarie este folosita NUMAI la stabilirea pensiilor anticipate si a celor de invaliditate .

mos alecu spunea...


La : " De unde să mai scoţi alte documente pentru recalculare..." .

Chiar daca ar trebui "o grămăzie" de date ... toate sint sub nasul celor de la CPS : in dosarele de pensie ale impricinatilor .

Dar ...
Documentele necesare pentru recalculare (in ideea proiectului) sint : coeficientii de ierarhizare a soldelor de functie si de grad precum si datele privind conditiile de munca .
Acestea se gasesc in dosarele de pensie ale impricinatilor , si , la nevoie , in Memoriile originale de la CMJ-uri ...
------------------------------------
Era cineva pe aici care plingea de mila functionarilor de la CPS ... care nu mai poate dovedi cu munca !
Sarmanii !
Pe vremea l.164 , la Sectia pensii a DFC erau 40 de persoane care "gestionau" aproape 80.000 de pensiii , in conditiile in care se iesea la pensie "pe banda rulanta" (restructurarile) ...
Acum sint , la CPS , 120 de persoane ...
Sa termine cu linsul intre picioarele sefilor si sa treaca la lins hirtiile (pe care le au la indemina) necesare pentru recalculare ....

mos alecu spunea...

La : "Vechimea ca civil după pensionare se considera vechime ca militar?" .
Da ! Vechimea ca civil PINA LA DATA INTRARII IN VIGOARE a proiectului . Daca acea vechime a fost "valorificata" intr-o decizie cu "stagii ulterioare" . Daca nu a fost inscrisa intr-o decizie de pensie precum si cele de dupa data intrarii in vigoare a proiectului se valorifica in sistemul public de pensii ...
--------------------------------------
La : "Cum vine asta ,cum se calculeaza pensia pentru cei care au lucrat după iesire la pensie /20 sau /30.
Cum se calculeaza vechimea totala in grupe. Cum se mai calculeaza acel 2% peste 25 , la total " .
Da !
Acei ani (reali) se aduna la citi mai are (din civilie sau din militarie) . Conditiile de munca pentru acei ani "genereaza" vechime suplimentara care se aduna la ce am spus mai sus . Acestora li se aplica cei 25 de ani ... si plusul de 2% pentru anii peste 25 ...

mos alecu spunea...

La : "Păi dacă la jăndari + poliţişti + alţii din MAI şi SRI li s-au recalculat pensiile cu HGS 1019..." .
Nu !

A inceput ceva Huhurez sa spuna ... dar doctorii si avocatii nu vorbesc decit "contra cost" !
Asa si el : arunca momeala si atit !
N-ar explica pe intelesul "prostimii" nici sa-l pici cu ceara !

Deci ....
Stiu c-am mai spus-o ... dar ... "repetitio mater studiorum est !".

La "infiintarea" l.164/2001 trebuia "o ceva" care sa statueze problema conditiilor de munca pentru militari .
S-a "editat" hg 1296/2001 . Pentru toata "militarimea" romaneasca : MApN , MAI (pe vremea aceea si politistii erau militari) , SRI , STS , SIE , SPP , Ministerul Justitiei (gardienii de la penitenciare erau militari ... ca politistii) . Aceasta are 6 anexe : pentru fiecare "parohie" in parte .

In 2004 politistii si gardienii de la penitenciare se "civilesc" .
Se emite o lege a pensiilor de stat pentru politisti .
Este nevoie de "redifinirea" conditiilor de munca ale politistilor in contextul noii legi a pensiilor lor .
Se emite hg 1822/2004 ... conditiile de munca pentru politisti .
Aceasta este mult "mai generoasa" ca hg 1294 . Este , cumva , "imbunatatita" ... asa cum , abia in 2010 , se va realiza (NUMAI) pentru MApN cu hg s-1019 .

Deci politistii sint multumiti de conditiile de munca ... pen'ca ele fusesera oficializate inca inainte de re...re...re... Ca urmare ele putind fi luate in calcul si pentru cei re...re...re...

Pe cind la MApN ... hg s-1019 nu este aplicabila decit celor care erau IN ACTIVITATE la data aparitiei ei .
Este aplicabila pentru toata perioada in care respectivii au fost in activitate ... nu numai pentru "restul" de activitate de la data aparitiei hg s-1019 .
HG S-1019 modifica NUMAI anexa 1 (aia a MApN) din hg 1294.
------------------------------------
Chestia garienilor de penitenciare ... mi-este neclara din punct de vedere alnormativelor conditiilor de munca ...
Se pare ca ei (dupa civilire) au ramas cam "cu curu-n doua luntri") ... De aceea acest proiect de lege spune ca si gardienii de penitenciare beneficiaza de prevederile hg 1294 ... Probabil ca se refera la acea anexa din hg 1294 despre gardienii de penitenciare de pe vremea cind ei erau militari ...

mos alecu spunea...

Aaaaa ! Ca sa nu uit ...
La chestia cu includerea in vechimea in serviciu (aia care genereaza pensiile militare de stat) si a vechimii din civilie ...

S-ar putea ca acest aspect sa fie pretul (mita , spaga) cerut de Ministerul muncii pentru a da avizul necesar .
A spus rovigneta : "Va dau avizul daca luati din bugetul asigurarilor sociale si citeva j'de mii de puncte ! Pentru pensiile lor sa nu mai platim noi ! Sa-i platiti voi , direct de la bugetul statului !" .
Iar baietii (autorii proiectului) au zis : "Gata , coana mare ! Chiar daca au muncit numai 20-25 de ani in militarie ... ii platim si pentru anii din civilie ca si cum ar fi muncit in militarie !" .

Numai ca aici se ascunde si o chestie magareasca ...
Prin acest fel de stabilire a pensiilor militare de stat cuantumul acestora creste . Creste si media acestor pensii !
Desi cresterea este datorata si platii (ca pensii militare) a unor perioade civile ...
Iar populimea abia asteapta sa sara iar la curul "armăţii" : ia uite , bă , ce pensii nesimtite au apevistii !

mos alecu spunea...

Tot din seria "repetitio mater studiorum est !" ...
La chestia cu nemultumirea si nemultumitii de includerea politistilor (dar si a gardienilor de penitenciere) legea pensiilor militare de stat ...
Am mai spus-o de multe ori ... cred ca si pe aici ... dar "este unii se da mareti" cu ideile lor (putine , dar fixe) , si le tot scot la inaintare .

Deci ...
Problema se rezolva simplu : Legea sa se numeasca "Legea pensiilor de stat" ; sau "Legea sistemului pensiilor de stat" ; sau "Legea pensiilor de stat pentru militari , politisti , ...." .
Iar in textul legii sa fie specificate categoriile de personal careia i se adreseaza ...

avianyc spunea...

@ all
Intrebare de baraj.
Cum calculam in conditile proiectului sumele cuvenite la cuantum prin aplicarea unitara a grupelor de munca pentru o pensie la care cuantumul după contributivitate (L 119) a coincis la zecimala cu cuantumul din decembrie 2010(L 241).

Huhu Rezea spunea...

@mos alecu
Vorba multa, saracia omului!
Scurt:
1. HG S 1019/2011 se refera numai la cadrele militare din MApN, nu si din celelalte structuri militare. Anexa 1 a HG 1294/2001, pe care o modifica hotararea secreta din 2010, era doar pentru MApN.
2.Dreptate pentru actualii pensionari inseamna ca toate pensiile sa fie recalculate, daca se adopta o noua lege a pensiilor militare.
Auzi sofism la doamna Caloianu: pensiile stabilite potrivit Legii 263/2010 se recalculeaza pentru ca beneficiariilor au apucat sa plateasca CAS. Ce legatura are o pensie militara cu CAS-ul?
Era mai corect sa spuna ca acele pensii ramân contributive pentru ca impricinatii au apucat sa plateasca CAS

Unknown spunea...

am impresia ca legea asta va crea si mai multe posibilitati asa fel incat aia dela casa de pensii sa faca cum cred ei adica sa admita adeverintele de grupa de munca emise inainte de 2001 ===dupa caz ---sau cum ? cum e cu vechimea
adica se va lua in calcul si anii lucrati in civilie inainte de 2000 acum la deschiderea drept de pensie sau iar o balbaiala ca zice OBTIONAL ehheee cam multa brambureala legea trebuie sa fie clara sa nu dea nastere la interpretari si sa faca aia dela casa depensii cum vor muschii lor si sa trimita oamenii in justitie , daca avet cum luati legatura cu cei indrept si mos alecu sa le traga o paopara ca dansu vad ca este in ta=ema

Unknown spunea...

deci cm e cu ,,dupa caz? sau obtional astea trebuies numite ca casa sectoriala si asa face ce vrea ea m si cum adica dece sa nu se aplice corect hg 1294 si la mapn acea 1019 ceeaza discriminari daca puteti dati-le peste nas ca iar o sa fie de rahat si legea asta dar cum e cu vechimea , adica si ceea dinainte de a fii militar daca am lucrat ca civil vreo 4 ani se iau in calcul la deschidere drept pensie sau cum mulutmesc

Unknown spunea...

e foarte bine ca se iau in calcul si anii din civilie mai ales cei lucrati inainte de a lucra in armata , inainte de 2000 ssiu caz care a trecut in armata prin transfer in interesul serviciului si a lucrat pana in 2000 apoi a trecut in rezerva dar nu avea varsta de pensionare acu o are asa ca eu cred ca e corect nea alecule daca la disponlizati le ia in calcul anii de dupa ce au iesir la pensie dar sa vedem ca mai e pana vedem legea aprobata

Huhu Rezea spunea...

@Eufrosina
-Proiectul elimina limitarile de aplicarea HG 1294/2001, privind conditiile de munca, existente in art.29 al legii 263/2010. Nu ar trebui sa va mai faceti probleme in legatura cu adeverintele eliberate pentru perioada anterioara anului 2001.
-Expresia „dupa caz” din legi nu inseamna optional.
-Anii din civilie efectuati inainte de incadrarea in armata se iau in considerare ca vechime pentru pensia militara doar daca sunt recunoscuti ca vechime in deciziile de pensie pe Decretul 214/1977, Legea 164/2001, Legea 119/2010 sau L 263/2010.
Daca nu, se merge la Casele judetene de Pensii pentru deschiderea dreptului de pensie.

mos alecu spunea...

Imi spune cineva , la misto , : "Vorba multa, saracia omului!
Scurt:..." . Si repeta ceea ce spusesem eu ...

Adica ... dupa ce-am ametit-o eu , lui ii este usor sa prinda maslina ! ...

Că , pe alt blog , raspunsul lui fusese atit de scurt incit se intelegea ca exista o hg.1294 , cu niste modificari ...

mos alecu spunea...

Nu-mi mai amintesc daca , in "noua formula" a blogului , a aparut pe aici un utilizator "Elena" ...
In vechile "administratii" apareau comentariile ei ...
Acum este consiliera la presedinte ...
://www.presidency.ro/?_RID=avere&exp4=adm

Bineinteles (hm !) ca la "Securitate nationala" ... ea fiind ofiter in rezerva ... dar ofiter de justitie ... specializat in imputatii ...

Huhu Rezea spunea...

@mos alecu
De ce crezi ca trebuie sa ii cicalesti pe cititori cu explicatii multilateral dezvoltate?
Nu au toti rabdare sa citeasca asemenea lungi texte.

Despre consiliera lui Iohannis n-am gasit pe acest blog decât o chemare a userului @Tigri2 sa intervina sa lamureasca o problema. Nu stiu de unde stia el ca doamna, fondatoare a SCMD, citeste acest blog.
Din impresionanta Declaratie de avere rezulta ca este vecina cu d-ta, prin Nordul Moldovei.
Inseamna ca SCMD-ul are o pila puternica la Cotroceni.
Oare... o fi si dânsa interesata de recalcularea pensiilor puse in plata prin Legea 241/2013? Nu cred. Dupa ce si-a luat pensia din dec 2010 a incetat sa mai militeze pe Roarmy, asa cum au incetat si alti beneficiari ai reintregirii.

Huhu Rezea spunea...

@mos alecu
De ce crezi ca trebuie sa ii cicalesti pe cititori cu explicatii multilateral dezvoltate?
Nu au toti rabdare sa citeasca asemenea lungi texte.

Despre consiliera lui Iohannis n-am gasit pe acest blog decât o chemare a userului @Tigri2 sa intervina sa lamureasca o problema. Nu stiu de unde stia el ca doamna, fondatoare a SCMD, citeste acest blog.
Apare, cu poze, in câteva articole mai vechi preluate de la Plano-Lupus.
Din impresionanta Declaratie de avere rezulta ca este vecina cu d-ta, prin Nordul Moldovei.
Inseamna ca SCMD-ul are o pila puternica la Cotroceni.
Oare... o fi si dânsa interesata de recalcularea pensiilor puse in plata prin Legea 241/2013? Nu cred. Dupa ce si-a luat pensia din dec 2010 a incetat sa mai militeze pe Roarmy, asa cum au incetat si alti beneficiari ai reintregirii.

avianyc spunea...

Huhurez
Foarte interesata, dar pe ideea sindicala. Din cite imi aduc aminte a fost printre membrii fondatori ai scmd ,ocupîndu-se de problemele juridice. Ca jurist ,ma abtin. Dupa ”disparitie” din scmd se pare ca ”s-a înaltat ”mai mult prin filiera politica pnl.

Huhu Rezea spunea...

@aviannyc
Pe roarmy spunea odata ca este coautoare a proiectului in varianta Comisiei Sârbu-Dobritoiu, se pare cel publicat pe site-ul Dep Juridic al SCMD, proiect de care se dezice, acum, domnul Dogaru, care a trecut in tabara Oprea -Dusa.
Da, din punct de vedere politic este o adevarata militanta pe Facebook.
Cred ca va deveni un personaj important pentru cauza pensionarilor militari in cazul in care, dupa alegeri, vom avea un guvern liberal condus de Gorghiu. :):)

avianyc spunea...

Huhurez
Nu stiu pe ce filiera de "competenta" a "urcat". Din cite stiu sindicatul s-a nascut intr-un birou parlamentar din Parlamentul Romaniei, avind ca membri fondatori consilieri parlamentari in frunte cu Dg ,sprijiniti de parlamentarul respectiv.

Unknown spunea...

intrebare vechime cumulata adica cum se refera la deschiderea drept pensie adiva pentru vechime inainte de armata contributii si pensie militara numai pentru anii efectivi in armata?

Unknown spunea...

anii de vechime inainte de armata acum conf legi actuale ca e-a depus cerere de pensionare si iau luat in considerare anii de armata care nu au fost completati nici cu suplimentul de vechime dat de adeverinta eliberata inaintevde aprilie 2001 si nu s-au consderat in calculul vechimii la deschidere drept pensie nici anii de dinainte din civilie ori art 153 dil dispozitii tranzitorii nu s-a luatin calcull si nici nu au vrut sa motiveze in vreun fell au spus ca lipseste contributia aia nenorocita asa ca si legea asta spune acelasi lucru dar degeaba ca nu se va tine cont

Huhu Rezea spunea...

@eufrosina
S-a aplicat corect Legea 263, asa cum ea a fost adoptata.
Daca si-a deschis dreptul de pensie dupa ce a trecut in rezerva, nu beneficiaza de prevederile HG 1294/2001, ci de cele referitoare la civili, cu privire la sporul pentru conditiile de munca, iar pentru perioadele lucrate in civilie i se calculeaza punctul de pensie ca la civili.
Potrivit Proiectului, pentru perioada lucrata in civilie si-ar deschide drept de pensie la Casele Judetene de Pensii.

Unknown spunea...

multumesc,dar nu e corect pentruca in legea 262010 in normele de aplicare pentru militari se precizeaza ca .la art 6]....se iau in calcul vechimea si documentele pelberate inainte de aprilie 2001 , pentru cei in rezeva si in acest proect nou de lege se spune la fel ,, tot la dispozitii tranzutorii , dar macar sa se adopte legra asta noua ca va curge multa aps pe dambovita mai ales ca vor trebuii si norme de aplicare asa ca daca in 2016 inainte de alegeri se publica in mo este mana cereasca oricum e o tampenie ca nimic nu e clar si se lasa loc la interpretari eu va multumesc pentru rabdare sa auzim de bine

Huhu Rezea spunea...

@Eufrosina
Indicati articolul din Proiect in care se vorbeste despre ,,,vechime cumulata ,,,,,

avianyc spunea...

Am urmarit prima parte a adunarii Federatiei militarilor din Ro& invitatiii desfasurată la Parlament si am ramas stupefiat.
Nu-mi vie sa cred ce am auzit de la doamna Cristina Anghel.
Astia sunt seriosi sau sunt ca deobicei,neseriosi.

avianyc spunea...

Acum inteleg de ce nu au participat invitati fiind reprezentantii MApN,MAI,SRI,fruntasi ancmrr si scmd.
Daca lucrurile erau in ordine nu cred ca ar fi pierdut ocazia.
Lupul schimba parul dar naravul ba ,ca de obicei se pare ca mai inghitim o galusca sau dezvaluirile ii vor trezi la realitate si se vor apuca serios de treaba,pe un proiect serios si nu pe parodii de proiecte prezentate de unii si altii spre divertisment si placerea sublima a unora de a beneficia de pensie cel putin 150% peste limita standard de 100%.

Unknown spunea...

vedeti art 2 par f asta e cu vechime cumulata si i ., dar dupa cum vedeti astia nuci nu striu la care proect se discuta ca sant doar variante de lucru asa ca dpar vorbe

Unknown spunea...

mai va rog .poate stiti , am vazut ca si in legea 263\201 chiar actualizata la capitolul dispozitii tranzitorii spune clar cum se aplica legea celor care au documente verificabile inainte de 10 aprilie 2001 , atunci dece casa sectoriala nu aplica , deoarece vad ca si in legea asta a pensiilor militare oricare varianta la dispozitii tranzitorii spune la fel , atunci cui sr aplica fiindca in cazul cunoscut de mine aceea persoana a lucrat in armata pana in 1994 ultimul loc de munca fiindui armata si avea nevoie de acel supliment de vechime conf adeverintei de grupa 1 deci tot asa va face si in cazul eventualei legii ce va fii daca va fii? va doresc tot ce e mai bun

Huhu Rezea spunea...

@Eufrosina
Se iau in considerare acele adeverinte pentru perioada anterioara anului 2001, dar numai pentru cei care sunt activi la data deschiderii dreptului de pensie.
Din cauza art. 29 din Legea 263/2010, niciunui militar care isi deschide dreptul de pensie din pozitia de rezervist nu i se aplica deloc dispozitiile HG 1294/2001.

Unknown spunea...

si e normal ? cum adica omul are un drept al lui castigat la locul de munca in armata asta nu e discriminare? dar dece casa de pensii a mapn nu spune asta cand in contestatie este intrebata care este motivul pentru care nu i se recunoaste adeverinta emisa de la armata si il trimite in justitie fara sa i se spuna nimic asa cum spuneti dvs aacum va relatez asta fiindca vreau sa stie cineva poate ca spuneti mai departe casa sectoriala de pensii a primit dim partea conestatarului intrebarea ca dece nu i se recunoaste adeverita acestia nu spun nimic si de trei ori in trebati de trei ori l-a trimis in justitie fara nici o explicatie va intreb si eu este corect va rog sa nu va suparati de insistenta cu tema sata multumesc

Unknown spunea...

deci cine trebuie sa atace acest nenorocit de art 29 noi sau idiotiicare au facut legea? bine ma voi duce eu la ziare sa fac o informare la toate publicatiile si televiziunile fiindca nu e drept nu se poate o asa crasa discriminare are confirmare s prin adeverinta si in2008 ca i se aplica hg 1294 chiar spunea in ea ca nu a auzit sa nu se plice cuiva dar si noua lege la fel o sa faca sau elimina porcaria asta asa am inteles

Unknown spunea...

revolta mea este ca acea comisie de contestatii nu spune motivul pentru care nu i se ia in calcul adeverintaq de grupa , pentru activitaTEA din armata , i se ia numai anii efectivi lucrati si i se spune ca nu are suficienta contributie adica acea adeverintea ii conferea si supliment de vechime si contributia asa nenorocita dar ei nu spun nimic nu motiveaza tefuzul pentru care nu i se ia in calcul ca sa poata omul sa mearga in justitie pentru dreptul lui. PUTE SA SPUNA ASA CUM ATI SPU DVS DAR EI NIMIC asa ca eu sant hptarata sa factaraboi pentru modul in care solutioneaza ei fara a spune omului cla despre ce e vorba ,, poate legea cealalta ce va fii sa fie mai clara

Huhu Rezea spunea...

@Eufrosina
Nu stiu de ce nu motiveaza contestatiile, dar poti gasi o explicatie pentru neaplicarea HG 1294/2001 cadrelor militare trecute in rezerva, citind raspunsul pe care Directia Financiara il da in 2012.

http://www.huhurez.com/2013/01/halucinant-functionarii-din-mapn-cred.html

Mai sus, eu am facut o sinteza a interpretarii oficiale.

Unknown spunea...

si e normala exolicatia aia cum spuneti ca se aplica corect 263 daca art 29 creaza discriminari asta e corct in sfarsit dupa ce se vede ce mai e corect in tara asta ? acum ponta e bagat si el in chingi asa ca sa nu credeti ca de militari ii arde lui acum , asteptam mult si bine ca in tara asta sa fie ceva corect si cu asta nu mai am ce spune va salut cu respect

CEZAR spunea...

Bre PILOATE ..fa ceva ca-i jale : in prostia lui Potecarul R123..abramburit de chelbosul de Neacsu ..sustine cum ca eu Cezar sunt unu si acelasi cu Avianyk !
Zau asa ..m-a jignit profund ..hi..hi..hi...

CEZAR spunea...

Atentie pentru TOTI .!! POTECARUL ..sterge tot, dar tot...ce nu-i convine ! Nu canti in struna lui dezacordata ..te-a sters ..!
Inca odata se demonstreaza cum incearca unii sa-si promoveze INTERESELE !!
Vorbeste in numele Armatei ..a tuturor ..militarilor rezervisti..dar in fapt practica manipularea si cenzura ..mai abitir decat Suzana Gadea ...Rusinica Potecar R123..dezakordat ...

avianyc spunea...

Ca si Dogaru nici Potecaru nu cred ca are în mod sigur ”cercul” bine strîns.
Daca pîna si mos Alecu la dibuit !!

avianyc spunea...

Ca si Dogaru nici Potecaru nu cred ca are ”cercul” bine strîns.
Daca pîna si mos Alecu l-a dibuit.
”Dusmanii” de neiertat ai potecarului in ordine;
-Cezar , Avianyc , mos Alecu (in dubiu) si vesnicii ruși

Huhu Rezea spunea...

@Cezar
Vezi ca licenta pentru „Potecaru” imi apartine.
Eu ii public comentariile aici, indiferent ce spune, dar in mod decent.
In schimb, el mi-a cenzurat comentariul in care ii combateam fixul ca prin L 241/2013 pierde la pensie, nu câstiga.

avianyc spunea...

Vă redau un citat din gîndirea unui potecar cu doagele nestrinse suficient cu cercul.

” Ca sa nu mai discutam de faptul ca un avion de linie nu poate depasi bariera sonica. Alti cetateni recunosc insa imediat zgomotul reactoarelor aviatiei de lupta si cunosc bine ca se intampla ceva.”

Este vorba de avioanele reactive rusesti pe care cetateanul român le recunoaste după zgomotul motorului in opinia potecarului. Bietul nostru cetateaan ce dibaci si atent la tot ce misca a devenit.Ai nostri ar putea face economie la radare iar banii economisiti sai dea la pensiile militare.Asta doar in cazul in care se leaga cu ”logica” potecarului.

Totusi cine se incumeta sa mai strînga ”cercul” pe doagele potecarului.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Pe tine te-a trecut trecut la sticleti si securisti. Asta doar cind combati argumentat ilogica lui.

mos alecu spunea...

Nu "l-am bibuit" abia acum !
L-am dibuit de pe vremea cind era gourcha (sau nu stiu ce "cag...") .
Dar , pe vremea aceea , era benign ... unul din multii cu idei putine dar fixe ...
Dupa ce "si-a tras" blog a inceput sa dea sfaturi ... imperative...
Am inceput sa-i arat ca "nu tot ce zboara se maninca" ...
aratindu-i ca "se ezista" niste legi care-l contrazic ...
A citit citeva din legile prezentate de mine si a devenit convins ca stie tot ...
Si isi continua peroratiile pe cele citeva marote ale lui ...
Oricine nu-i cinta in struna ... este declarat dusman al militarilor ...

Despre putinatatea resurselor lui ... se vede cu ochiul liber : ca sa declari ca mos alecu este unu si acelasi cu cezar si avianyc trebuie sa ai "buba" la cap !

CEZAR spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

PS..totusi ..porecla de ,,Potecari '..ii veche si era atribuita ..Vanatorilor de munte ....ia poteca precum ursul....
Din experienta mea cu VM..acestia sunt niste oameni de toata isprava ! asta ..a deraiat ..si cred ca-i si un vopsit ..fost translator cica....
In prostia lui...orbetele nu vede decat ..razboi cu rusii...
Si cine crezi doamne ca ne apara ...ei ..care au practicat in ,,Theatre"(sic)..grupa in cercetarea unui drum de tara dupa ce au trecut bastinasii cu caprele v...
Nu unitatile de Tc ..Artilerie ..rachete ...Infanterie Mecanizata ...Aviatie ..Elicoptere ...pe care din pacate ..nu prea le mai avem..decat reduse la maximm...
E rau sa fi ..prost ..!!!

CEZAR spunea...

@ Mos Alecu ...si pe mine m-a jignit in amorul propriu ..cand m-a confundat cu tine ....hi..hi..hi...

CEZAR spunea...

..licenta ..scuze ..

Huhu Rezea spunea...

Doi ani m-am straduit sa-i explic ca, potrivit art.20 din OUG nr.1/2011, si pensiile ale caror cuantumuri au fost stabilite de instante se revizuiesc si ca, pâna la urma, va pierde.Nu a vrut sa inteleaga. M-am ales cu etichetari peiorative; comunist, militian, securist etc.
A scos bazaconia ca statul trebuie sa-i plateasca 2 pensii: una militara, stabilita de Tribunalul Arges, si una revizuita.
Se pare ca nici lui nu-i convine recalcularea pensiei reintregite;in ultimele zile viseaza doar repunerea in vigoare a defunctei Legi 164/2001.
Totusi, in ultima vreme, constat ca a mai revenit cu picioare pe pamânt. Pare ceva mai rational.

avianyc spunea...

”mos alecu16 februarie 2015, 17:24
@ g.olescu
@ eu
@ r26500
@ admin
@ anonimi ... cit cuprinde ...
Toti fiind unu si acelasi ....”

Plus AC/DC ....................
Nu recunoaste ca ar fi Gourcha.

Din cîte rezulta ,el centreaza, el da cu capul,el.....

Cred ca nici cel mai bun psihiatru prof.dr. docent nu-l mai recupereaza.

avianyc spunea...

Căprare,
regretabil ca potecarul-”cercetaș” a confundat o asa personalitate ”bine crescuta ” la coada oii din prispa stînii ,cu un oarecare mos Alecu sau chiar Avianyc.
Iti dai seama ce de ”cercetaș-cercetaș” am avut.

mos alecu spunea...

@Huhurez Rez miercuri, 18 februarie 2015, 18:18:00 EET :
La : "Totusi, in ultima vreme, constat ca a mai revenit cu picioare pe pamânt. Pare ceva mai rational. " .

Asta inseamna ca vorbim despre cetateni diferiti !...

Cel despre care vorbeam eu a devenit , in ultimul timp , tot mai "spitalizabil" !

CEZAR spunea...

Daaa..baaaa ..PILOATE...!!!
Asta confunda inamicul ...cu scoala de asistente....medicale ....

Huhu Rezea spunea...

@mos alecu
Posibil sa vorbim de dedublati diferiti. :):)
Avem si din ce sa alegem. Culmea este ca tot el vorbeste de boala dedublarii.
A evoluat in sensul ca nu ma mai ameninta cu cu pstolul mitraliera. Si nici amenintari cu atentat nu mai face.
@avianyc
Nici chiar asa. AC/DC nu este R26500.

CEZAR spunea...

PS..@ /Piloatu...dar , totusi ..sa ma confunde pe mine ....cu tine si mos Alecu ..ii prea de tot ...
Asa a putut sa ma ,, jigneasca in amorul propriu ....

avianyc spunea...

@ Cezar
Las'că te ”repară” mos Alecu. Nițică răbdare.

mos alecu spunea...

Asa-i cind copiii sint lasati de capul lor !
Vorbesc si ei ca sa se creada ca au ceva de spus !

Ei se tin de nimicuri .. in loc sa se ingrijoreze ca , de ieri de la ora 19.37 , "s-au tras obloanele" la blogul unde erau primiti "cu bratele deschise" ... Erau primiti pentru a fi trimisi direct la spam ...

Huhu Rezea spunea...

Lasati-l pe R26500! Probabil l-a „mobilizat” Dusa, ca prea si-o dorea.
E ocupat cu problemele de incartiruire si n-are acces la Internet.
A uitat blogul pe setare totala.:):)

mos alecu spunea...

Nu-i potrivit la acest articol ... dar ...
Pentru cineva mare iubitor si sustinator al curvernarii tinerilor pesedei...

Se-mpauneaza baietii (tinerii pesedei) ca_cum_ca ei sint "de stinga" ...
Numai ca-mpaunarea asta a lor este buna numai pentru culegerea voturilor populimii !...
Pen'ca'n realitate tinerii pesedei sint niste javre la fel de dreptace ca basinestii-boccii ...

A fi partid-curvern de stinga insemneaza , printre altele , a fi pentru functionarea unui "stat-social" ... Adica un stat care are grija si de defavorizatii soartei capitaliste ...
Pentru a avea grija de defavorizati treb'e sa ai bani ... Bani pe care-i aduni de la "favorizati" ! Bani pe care-i aduni prin impozite si contributii !

Dar ce fac idioţeii nostri tineri pesedei ?
Promit micsorarea impozitelor si contributiilor !
Adica... dati-va-n p..a mea de năcăjiţi ... eu am grija sa iau mai putin de la "favorizati" ! Pentru voi ... Dumnezeu cu mila 1 ...

mos alecu spunea...

Si tot pentru marele iubitor-sustinator al idioţeilor de tineri pesedei ...

Vuieste lumea ca_cum_ca sistemele de pensii contributioniste sint "in moarte clinica" ...
Ca aceste sisteme isi vor da , cit de curind , obştescul sfîrsit !...Din cauza ca_contributiile la sistem sint din ce in ce mai mici ... si ca nu sint nici un fel de perspective pentru mentinerea sistemelor in viata ...

Ce fac idioţeii nostri tineri pesedei ?
Reduc contributia pentru angajatori ! Adica ... reduc fondul de plata a pensiilor ...
Pen'ca nu este destul de convingator ... tinerii nostri idiotei-pesedei au de gind sa reduca si contributiile individuale ...

Ramii tablou cit de idioti pot fi cei in care isi pusese intreaga nadejde populimea telectualista a Roamnicai : tineretul conducator !

avianyc spunea...

Decît sa ne agreseze la fiecare comentariu duplicitar cu excentricitatile lui, mai bine asa.
Acum isi poate pune in ordine strategiile de negociere a pensiei ,influenta rusilor asupra chemarii rezervistilor si a drepturilor acestora la pensie militara -grupa 0,incartiruirea trupelor și lucru deloc de neglijat, stabilirea breselor de scapat cu fuga.
Mai exista si posibilitatea sa fi primit ordin de la ”superiorii” lui ( nu in modul de gindire) pe linie de pensii militare sa inchida „recitalul ” duplicitar ,nu cumva sa vada vreun ”boss” ministerial pe care l-au ametit cu memorii peste memorii si interventiile ”dușmanilor militarilor”.

avianyc spunea...

Lovitura grea și pentru R-26500 ,sindicalistii vocali, angajatii din cuiul catarii si ........
mos Alecule ,tacîmu-i complet daca amintesti si ca ,coabitacul ”investitor” rosti cu aceasta ocazie si o fraza pentru populimea(prostimea)anului 2016 ”cu asta am incheiat intreg setul de masuri propus in campania din 2011-2012”.
De aci ar rezulta si rezolvarea pensiilor militare( fara lege ,evident) ?

mos alecu spunea...

Se pling unii ca , vezi doamne , sint oprimati pe anumite bloage !...
Ca-i cenzureaza unii patroni mai ceva ca SRI-ul pe Nuţi! ...

Dar ... minune ! Le apar comentariile mai ceva ca fetele in Playboy ...

mos alecu spunea...

Vaz ca , _ca-ntre patroni , unii "are" poarta deschisa la o bloaga care nu primeste pe cei care au idei ! Idei care nu "se pliaza" pe fixurile patronului !

mos alecu spunea...

Sarmanul prazar !
Convins fiind ca ideile lui vor salva universul de la cataclismul final , a ajuns sa o ia pe cocoasa , pe "face-buci" , de la cineva care se prezinta ca fiind in activitate ...
Il "bumbăceşte" acel cetatean pentru situatia si dorinta lui (a prazarului) ca pensiile militarilor sa fie mai mari decit soldele celor in activitate ...

Pen'ca prazarul pina nu-i fudul nu-i prazar destul !
A "iesit in lume" cu vestitele lui propuneri ca , la calculul pensiei , sa se aiba in vedere toate sporurile care se pot adauga la ultima solda ...
Cind eu am incercat sa-i explic ce inseamna propunerile lui ... m-a trecut la "persona non grata" pe bloaga lui ...

avianyc spunea...

mosule ,din păcate incercarea de ”resuscitare” intre ”patroni” nu are efect.

Huhu Rezea spunea...

Multumiti-i lui @Trofin ! E l l-a incitat pe @R26 sa nu mai publice anonimii.

@mos alecu

Nu se va accepta o pensie militara mai mare decât baza de calcul.
Nu este mai bine ca sa luptam pentru o baza de calcul cât mai mare, decât sa ne iluzionam ca se va aproba un procent peste 100% din baza de calcul?

Unknown spunea...

decin cum e cu vechime cumulata dle huhurez ati zis sa va spun pai in legea postata aci vedeti litera f la vechime