Un produs Blogger.

miercuri, februarie 04, 2015

Ordinul MAI nr. 489/2005 de aplicare a HG nr.1822/2004 privind condițiile de munca pentru politisti

14 comments
Ordinul MAI nr.489/20.10.2005
pentru aprobarea Normelor de încadrare a poliţiştilor
în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii

Având în vedere prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului 1822 din 08,11,2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti:
În temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2003 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr 604/2002 emit următorul:

ORDIN

Art.1 - Se aprobă normele de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.
Art.2 - Prezentul ordin intră în viguare la data de 15.02.2005.

Ministerul Administraţiei şi Internelor
Vasile Blaga


ANEXĂ
la Ordinul ministrului administraţiei
şi internelor nr.489 din 20.01.2005


NORMELE DE ÎNCADRARE A POLIŢIŞTILOR
ÎN CONDIŢII DE MUNCĂ DEOSEBITE,
SPECIALE ŞI ALTE CONDIŢII


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - În sensul prezentelor norme, termenii sau expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a. - activitate - ansamblul de acte fizice şi/sau intelectuale efectuate în scopul obţinerii unui anumit rezultat.
b. - funcţie - expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfărşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi, respectiv rolul (de conducere sau execuţie) ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei.
c. - compartiment de muncă - element component al structurii organizatorice constituit dintr-un grup stabilit de persoane subordonate nemijlocit unei autorităţi unice care desfăşoară activităţi relativ omogene şi unele complementare, exercitând atribuţii cu caracter permanent prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare.
d. - formaţiune - parte componentă a unei unităţi/subunităţi în care sunt dispuşi poliţişti pentru îndeplinirea unor misiuni.

CAPITOLUL II
PROCEDURI ŞI CRITERII DE ÎNCADRARE
ÎN CONDIŢII DE MUNCĂ

Art.2 - (1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul poliţiştilor la sporul de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr.179/2004 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, sunt cele prevăzute în anexă la Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti.
(2) Beneficiază de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, poliţiştii care desfăşoară efectiv activităţi sau lucrează în locuri de muncă prevăzute în anexă la Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, ce constituie atribuţii cu caracter permanent potrivit fişei postului coroborate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare referitoare la atribuţiile specifice compartimentului din care face parte.
(3) Încadrarea poliţiştilor în codiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se face prin dispoziţie de personal emisă de şeful unităţii în a cărei competenţă se află, odată cu numirea în funcţie.
(4) În categoria poliţiştilor care desfăşoară activităţi de reprezentare şi apărare a M.A.I. în faţa autorităţilor publice, se includ poliţiştii care, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi atribuţuţiilor din fişa postului, angajează şi îşi asumă responsabilităţi în numele unităţii în care este încadrat (ordonatorii de credite, contabili şefi, consilierii juridici, ataşaţii de afaceri interne).

Art.3 - (1) Pentru perioadele de timp în care poliţiştii sunt încadraţi concomitent în condiţii de muncă diferite, aceştia beneficiază de drepturile cele mai avantajoase stabilite potrivit prevederilor legale.
(2) Activităţile desfăşurate sub acoperire pe termen lung (care presupun infiltrări în organizaţii criminale) sunt cele care se desfăşoară potrivit prevederilor art. 17 şi 18 din Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. În aceste situaţii dispoziţia de personal pentru încadrarea în alte condiţii de muncă se emite la terminarea misiunii.
(3) Poliţiştii beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite potrivit Capitolului I punctul 1 şi 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 numai în baza buletinelor de măsurători/de determinare prin expertizare din care să rezulte că valoarea noxelor depăşeşte limita maximă admisă potrivit prevederilor din Normele Generale de Protecţie a Muncii.

Art.4 - (1) Timpul efectiv de muncă în care poliţiştii au lucrat în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se stabileşte prin totalizarea perioadelor lucrate în aceleaşi condiţii de muncă.
(2) Perioadele de timp în care poliţiştii sunt în incapacitate temporară de muncă (spitalizare, concediu medical, program redus) în concediu de odihnă şi concediu de odihnă suplimentar se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea la data apariţiei acestor situaţii.
(3) Orice alte perioade de timp în care poliţiştii erau încadraţi în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii şi s-au aflat în situaţia concediului de sarcină şi lăuzie, concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani, concediului de studii, absenţe nejustificate de la program, învoiri plătite, concedii fără plată, suspendarea din funcţie, pe timpul punerii la dispoziţie (rămas neîncadrat), cât urmează o instituţie specifică de învăţământ, cursuri de pregătire sau perfecţionare, nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile de mai sus.
(4) Evidenţa perioadelor se păstrează pe formularul prevăzut în anexa nr.1 din prezentele norme. ACestea se consemnează în dispoziţia de zi pe unitate şi transmit compartimentelor de resurse umane.

Art.5 - (1) Evidenţa perioadelor de timp în care poliţiştii lucrază în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se păstrează pe forumularul prevăzut în anexa nr.2 din prezentele norme.
(2) Formularul menţionat la alineatul (1) se întocmeşte şi se completează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme sau de la chemarea/rechemarea ori transferul în cazul M.A.I, după caz. Actualizarea fişelor prin înscrierea schimbărilor intervenite, pe linia atribuţiilor funcţionale ale fiecărui poliţist se face ori de câte ori este cazul, în termen de maxim 15 zile, de către compartimentul evidenţă personal (lucrătorul desemnat).
(3) Înscrierea datelor se face pe baza dispoziţiei de personal emisă atât la începutul lucrului în locurile de muncă şi/sau în activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, cât şi cu ocazia modificării raporturilor de serviciu. Dispoziţia cuprinde obligatoriu data de la care cel în cauză beneficiază de încadrare şi baza legală.
(4) Timpul lucrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite şi condiţii speciale se evidenţiază în ani, luni şi zile.

Art.6 - (1) Punctul I.7 al "fişei matricole" din anexa nr.6 a Ordinului M.A.I. nr 300/2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I, se încheie la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului cu expresia "se certifică exactitatea acestor date", se semnează de şeful unităţii şi al structurii de management resurse umane şi se aplică ştampila.
(2) La mutarea/transferul poliţiştilor în alte unităţi ale ministerului şi la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se certifică exactitatea datelor înscrise până la ziua plecării prin semnătura şefului unităţii şi a şefului structurii management resurse umane, aplicându-se ştampila unităţii.
(3) Pentru poliţiştii transferaţi în alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se eliberează adeverinţe privind condiţiile de mucă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii în care şi-au desfăşurat activitaea potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 din prezentele norme.
(4) Persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în M.A.I. în calitate de poliţist li se eliberează la cerere în vederea deschiderii drepturilor de pensie (sau recalculării pensiei), adeverinţe privind condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea. Adeverinţele eliberate pentru a fi utilizate în sistemul de pensii specific apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se întocmesc pe formularul prevăzut în anexa nr.3 din prezentele norme, iar cele eliberate pentru sistemul public de pensii se întocmesc pe formularul prevăzut în anexa nr.4 din prezentele norme.

Art.7 - Poliţiştii detaşaţi la alte unităţi de poliţie, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, beneficiază de încadrare în condiţii de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de acele unităţi de poliţie. Punctele I.6 şi I.7 din "fişa matricolă" din anexa nr.6 a Ordinului M.A.I. nr.300/2004 privind activitaea de management resurse umane în unităţile M.A.I. se completează la terminarea detaşării de către lucrătorii din structurile de management resurse umane ale unităţii.

Art.8 - (1) Poliţiştii care lucrază în condiţii deosebite sau condiţii speciale prevăzute în Lega nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de încadrare în aceste condiţii de muncă.
(2) Poliţiştii detaşaţi la alte instituţii din afara M.A.I. beneficiază de încadrare în condiţii deosebite/condiţii speciale de muncă dacă acestea au fost stabilite potrivit prevederilor Legii nr 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Operarea în documentele de evidenţă personal se face pe baza adeverinţelor eliberate de unităţile unde au fost detaşaţi.
(3) Poliţiştii detaşaţi la Parchetul Naţional Anticorupţie, care desfăşoară activităţi de poliţie judiciară, beneficiază de încadrarea în condiţii speciale de muncă. Operarea în documentele de evidenţă se face la terminarea perioadei de detaşare, în baza unei adeverinţe eliberată de către această instituţie.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE

Art.9 - Formularele pentru evidenţa timpului lucrat în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, precum şi cele pentru evidenţa perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea timpului lucrat în asemenea condiţii, întocmite pentru poliţişti în baza prevederilor Ordinului M.A.I. nr.283/2002 se vor utiliza în continuare.

Art. 11. - Fişa matricolă prevăzută în anexa nr 6 din Ordinul MAI 300/2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. se modifică pentru poliţişti, în mod corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art.12 - (1) Şefii unităţilor de poliţie şi Direcţia Management Resurse Umane vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea prezentelor norme.
(2) În cadrul activităţilor de control, sprijin şi îndrumare se verifică modul de aplicare a prezentelor norme.

Art. 13 - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme. 
 • 3

  #2 
  iav

   14 comentarii:

   mos alecu spunea...

   'Ga-mi-as ... ca iar nu se afiseaza ultimele comentarii ... si treb'e sa iei la laba toate articolele ca sa vezi daca n-au aparut noutati ! ...

   mos alecu spunea...

   He , he , he !...
   Baietii joaca tare !
   Da-s idioti in acelasi timp !...

   Propun cresterea procentelor "de start" la 70-75-80% ... ca sa se bucure populimea de grija pe care i-o poarta "conducerea de partid si de stat" a scmd si calexandrii ancmrr-isti ...
   In acelasi timp mentin "ne-recalcularea" pensiilor din l.119 ... ceea ce , bineinteles , populimea nu baga de seama ...

   Propun , baietii , aplicarea hg s-1019 si celor care erau pensionari la data aparitiei acelei hotariri ...
   Iar bucurie mare la populime ...
   Numai ca , pensiile populimii ne-recalculindu-se ... nu se va putea folosi de acea propunere ...

   Tot la propunrea cu aplicarea hg s-1019 si celor care erau pensionari la data aparitiei acelei hotariri ...
   Este complet inutila aceasta propunere ...
   Cei care se vor pensiona pe acest proiect au asigurata aplicarea hg s-1019 . Cei carora li se vor recalcula pensiile (conform acestui proiect) sint cei pensionati pe l.263 ... carora le-au fost aplicate prevederile hg s-1019 ...
   Atunci pentru cine mai are valoare propunera ?

   Unknown spunea...

   stiti ca sant in ttezerva ofiteri plecati inainte de 2001 care au lucrat la sts si carora casa sectoriala de pensii a mapn nu le recunoaste adeverinta pentru condiotii de munca specia;a care le da dreptul la vechime suplimentara la implinirea varstei dupa acel tabel pe legea 263\2010? ca nu tin cont de aricolele din lege care le da dreturile respective /

   avianyc spunea...


   ”Se sustine. Este nevoie de promovarea unui alt act normativ” scrie in ultima rubrica din document.

   Deci moșorogule,acel act normativ o sa clarifice incadrarea rezervistului in grupă.
   Te vei prezenta la cmj unde ti se va intomi noua fisa care o sa fie trimisa la CSP de unde iti va sosi noul cuantum in care se va reflecta noua incadrare in grupa de munca.
   Îmi pare rau ca sunt pus in situatia de a cauta in continuare un neuron in garantie de imprumut pentu acest rablă de mosorog.

   mos alecu spunea...

   Pe un alt blog putulica dobitocul se jura ca nu este el cel care ma musca printre picioare ...
   Dau vine aici si repeta spusele dobitocului de acolo ...
   Iata ce i-am raspuns populanului de acolo :

   Tot pentru populanul cu zicerile lui mobilizatoare ...
   Nu ca as spera ca vei intelege ceva ... dar pentru altii care ar putea sa creada ca tu nu esti complet diliu ...

   Populane ... pentru a ti se emite acea noua decizie despre care vorbesti tu va trebui sa mergi la CMJ pentru a ti se da un Certificat privind conditiile de munca in care ai fost in timpul cit erai in activitate ...
   Tu , populane , in activitate ai fost "categorisit" conform hg 1294/2001 .
   HG S-1019 s-a aplicat (pentru intreaga lor perioada de activitate) numai celor care erau in activitate la data de 01.01.2011 .
   Pentru tine , populane , nu s-a emis nici un act normativ care sa spuna ca "beneficiezi" de "categorisirea" din hg s-1019 .
   Ca urmare ... CMJ iti va elibera un Certificat cu conditiile din hg 1294 ...
   Cum sa-ti emita CPS acea idioata decizie noua ? Cind , la ei , nu exista perioadele in care ai fi lucrat tu in conditiile din hg s-1019 ?

   Populane ... nici dogaru si nici pricina nu au spus asa ceva ... Desi interesul lor este tocmai acesta : sa-i faca pe populanii ca tine sa se bucure da magaria pe care o pun ei la cale !

   mos alecu spunea...

   Tot pentru putulica dobitocul :
   mos alecu5 februarie 2015, 15:32

   In timp ce incercam sa-l conving cum sta treaba cu acea "noua decizie" ... populanul a intervenit cu o zicere "beton" (dupa parerea lui) : "...daca ti-am dat un drept pe fisa de incadrare in grupe ..." .
   Asta-i problema , populane , in fisa ta de incadrare in conditii (grupe) de munca scrie ca tu ai fost incadrat in conditiile definite de hg 1294 . Nu scrie , populane , ca ai fost incadrat in conditiile din hg s-1019 ... pentru ca tu , la data aparitiei acestei hg s-1019 , nu erai in activitate ... Tu nu munceai (ca sa fii incadrat in acele conditii de munca) ... tu stateai "cu burta la soare" , ca pensionar . Ca pensionar caruia i s-au recunoscut conditiile de munca din perioada lui de activitate ...

   mos alecu spunea...

   Si iarasi pentru putulica dobitocul (avianyc)
   :
   mos alecu5 februarie 2015, 15:53

   Populane esti catastrofic de prost ...
   Art.11 din proiect se refera la cei in activitate .
   Introducerea (prin propuneri) a acelui aliniat 2 (referitor la rezervisti) este dovada faptului ca propunerea este facuta de unul de-ai tai : prost facut gramada !

   Chiar daca propunerea ar fi facuta "la locul ei" ... consemnarea acelui "se va intocmi act normativ nou" inseamna "la sfintul asteapta" ...

   Chiar daca s-ar intocmi acel act normativ nou ... nu va avea cui sa fie aplicat . Pentru ca , populane , l.119 este abrogata de proiectul acesta ...

   Chiar daca s-ar face acea "masinarie" , tie , populane , nu-ti va putea fi aplicat ... Pentru ca proiectul spune ca pensia ta nu se recalculeaza . Proiectul spune ca pensia ta , populane , devine pensie militara de stat ASA CUM A FOST recalculata de l.119 . Asa cum era la data intrarii in vigoare a acestui proiect de lege ... Nu dupa alte modificari aduse acelei pensii a tale , populane !

   Huhu Rezea spunea...

   @eufrosina
   Daca sts-istii nu mai erau cadre active la data deschiderii dreptului la pensie, nu pot beneficia de art. 29 din L 263 si nici de prevederile HG 1249/2001.
   Vezi raspunsul dat in acest sens si pe site-ul Casei de Pensii a MApN.
   Li se aplica dispozitiile pentru civili.

   Unknown spunea...

   dle huhurez , este o tampenie art 29 se aplica asa cum spuneti celor care sant in rezerva dupa 2001 si care azi cer pensie conf legii 263\2010 eu mma refer la cei care sant in rezerva plecati inainte de 2001 si care trebuie sa li se aplice dreptul conferit de documentele privind grupa de munca eliberate la data emiterii lor fiindca erau emise inainte de legea [ensiilor militare din aprilie 2001 vedeti art 156 lege 263 nu inteleg dece nu se rezolva si acest lucru sa vedem ce zice noua lege . cineva spune ca a stat cu burta la soare , sa ii fie rusine omul acela a plecat inainte de implinirea varste pe considerente de munca in conditii care nu le mai suporta si acum nu ii da pensie fiinca nu i se dau dreptul de a completa vechimea cu nenorocita aceea de adeverinta care ii completa vechimea minima va rog sa ma scuzati dar stiu de acest caz va multumesc

   Huhu Rezea spunea...

   @eufrosina
   Dintr-o neglijenta, Legea 263/2010 nu a preluat art.9 din L 164/2001, asa cum acesta fusese completat prin L18/2008.
   Ca urmare, niciun rezervist nu mai beneficiaza de HG 1294/2001, daca isi deschide dreptul de pensie dupa 01 01 2011, indiferent când a fost trecut in rezerva fara drept de pensie, inainte de 2001, dupa 2001 sau dupa 2010.
   Sindicatul si asociatiile rezervistilor au ramas surde la strigatul acestor rezevisti.
   Nu veti întâlni niciun femers al lor in acest sens.

   Unknown spunea...

   multumesc de raspuns era legea 14\2008 ,pai dece sa ramana surzi ,pai sa se duca la dusa sau la care o mai fii ca acea lege 14\2008 ar trebuii reactivata si pe urma daca omul a lucrat ultimul lo de munca fiind armata nu poate lua pensie de la civili sa vedem ca se [are ca sintagma drepturi c astigate este doar apa de ploaie dar cum ramane cu articolele dedin legea 283 care spun clar ca se tine cont de documentele de grupa inainte de 2001 care sant si spor vechime si contributive oricum trebuie sa iasa in strada si sa isi dea foc?sa se duca la televizor sa se duca ,,, multam ii voi comunica

   Huhu Rezea spunea...

   @eufrosina
   Daca ultimul loc de munca este o institutie militara, inseamna ca era in activitate la data pensionarii si beneficiaza de HG 1294/2001.

   Unknown spunea...

   Ca sa nu mai existe discutii,...La data edictarii HGR 1294, SINGURA ANEXA LA HG IN CARE SE PREVEDE IN MOD EXPLICIT CA ACEASTA SE APLICA DE LA DATA DE 01.04.2001 ESTE ANEXA MAPN....PUNCT!!!!
   Cum anexele la HG s-au comunicat numai institutiilor interesate, normal ca oamenii aflati la acea data in pensie nu au aflat ce si cum.
   De aceea Ordinul M116 s-a aplicat numai cadrelor militare IN ACTIVITATE si numai dupa data de 01.04.2001..tinandu-se totusi "socoteala" acordarii sporurilor la stabilirea drepturilor de pensie pentru acestia "pentru intreaga perioada de activitate..."...adica, de la data numirii in prima functie inscrisa in fisa de evidenta,dupa caz.
   REPREZENTANTII MAI NU AU FOST DE ACORD CU INSCRIEREA ACELEI "NOTE" DIN ANEXA MAPN SI IN ANEXA MAI, MOTIVAND CA NU AR PUTEA face DISCRIMINARE FATA DE REZERVISTII AFLATI IN PLATA LA ACEA DATA.iN PLUS, I-AU "AJUTAT" SI SPORURILE IN ACELASI CUANTUM FATA DE LEGISLATIA ANTERIOARA PE O PARTE, IAR PE DE ALTA PARTE PRIN FAPTUL CA MAI-UL FATA DE MAPN NU A VENIT SA COMPLETEZE MASIV ANEXA CU NOI LOCURI DE MUNCA SI ACTIVITATI SPECIFICE ACESTUI MINISTER ASA CUM S-A INTAMPLAT LA MAPN...NU STIU DACA M-AM FACUT INTELES!?
   FACETI ROST DE UN DCS NR.247/1977 SI DE OG.-UL DE APLICARE LA MAPN, SI COMPARATI-L CU ANEXELE DE ACUM....O SA LUATI CU LAMAIE SA NU VI SE FACA RAU.

   Huhu Rezea spunea...

   @dan sutu
   HG 1294/2001 privind conditiile de munca a fost aplicata unitar, pâna in 2002, de toate Casele militare de pensii, numai cadrelor militare in activitate care si-au deschis drepturile dupa intrarea in vigoare a L 164.
   Caracterul discriminatoriu al acestei hotărâri de guvern rezulta din insusi titlul ei.
   Nu art. 9 al Legii 164/2001 a fost discriminatoriu.
   Din pacate acest titlu a fost preluat de L 263/2001 si de aceea HG 1294/2001 cu modificarile ulterioate nu se aplica militarilor care nu mai sunt in activitate la data deschiderii dreptului de pensie.
   Casa de pensii a MAI a fost obligata prin anii 2002-2004, prin hotărâre judecatoreasca, sa adauge sporurile de vechime prevazute de Ordinul MI de aplicare a HG 1294/2001 si celor pensionati inainte de aprilie 2001.
   Nu pre era Internet pe atunci. Doar Casa de Pensii Sectoriala a MAI ar putea sa publice acea hotarâre judecatoreasca. Sau, chiar ANCMRR din MAI, contestatoarea Ordinului discriminatoriu.
   Pana la L 14/2008 Casele Militare de pensii nu au aplicat HG/1294 celor care treceau in rezerva fara drept de pensie, asa cum se întâmplă si in prezent pe L 263/2010.
   Decretul 247/1977 il gasiti publicat si pe acest blog.