Un produs Blogger.

joi, aprilie 11, 2019

Circula pe internet: propuneri de modificare a Legii 223/2015

189 comments
Nu am reușit sa mă dumiresc care dintre Asociațiile de rezerviști a redactat propunerile de mai jos, dar, se pare că fiecare din Asociațiile participante la întâlnirea cu liderii PSD a avut termen până astăzi, 11 aprilie, să depună independent propuneri.
Modificările acceptate vor fi supue adoptării în Parlament, astfel încât să între în vigoare de la 01 06 2019.
Rămân de actualitate observațiile din comentariile la acest topic, observații de care sper că vor ține seama și inițiatorii modificării Legii nr. 223/2015.
PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A LEGISLAŢIEI PENSIILOR MILITARE DE STAT
În aplicarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin OUG 57/2015 şi Nr. 59/2017, s-au constatat unele omisiuni şi neconcordanţe ori inexactităţi care au generat erori în recalculare şi actualizarea pensiilor militare de stat, inechităţi şi discriminări între categorii de persoane care au desfăşurat activitatea în condiţii similare, însă au ieşit la pensie în perioade diferite.
Principala cauză o reprezintă modul de interpretare juridică a instituţiei actualizării pensiilor. Recalcularea şi actualizarea pensiei trebuie făcută ţinând seama de elementele salariale, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special în activitate cu care pensionarii din aceste categorii s-au aflat în aceeaşi situaţie juridică prin funcţia şi activitatea exercitate, potrivit principiului egalităţii de tratament juridic, dar şi al excluderii sub orice formă a discriminării.
Elementele salariale, sporurile, indemnizaţiile acordate militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special pentru a compensa restricţiile şi interdicţiile impuse prin statutul cadrelor militare şi legile organice de funcţionare a instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt impersonale, ele vizând situaţia juridică a activităţii exercitate de către aceştia, indiferent de momentul calendaristic când au fost reglementate juridic şi puse în aplicare.
Neincluderea în baza de calcul a unor elemente salariale, sporuri, indemnizaţii şi compensaţii nu semnifică neprestarea activităţii şi condiţiilor care dau dreptul la acestea, ci doar reglementarea juridică de la un moment dat.
Alte prevederi legale care au bulversat grav sistemul pensiilor militare de stat şi au generat numeroase inechităţi şi discriminări, privesc includerea pensiei suplimentare în baza de calcul a pensiei militare de stat, deşi statutul juridic al acesteia este diferit, valorificare doar parţială a sporurilor acordate pentru condiţii speciale şi alte condiţii şi a perioadelor de cotizare de după trecerea în rezervă, îndeosebi în cazul militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special cu vechime cumulată mare.
Aceste imperfecţiuni legislative, ca şi altele, au generat distorsionarea sensului pensiei militare de stat, creându-se decalaje substanţiale, de până la 1-3 ori, între cuantumurile calculate/recalculate ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au desfăşurat activitate în condiţii similare, dar au ieşit la pensie în perioade diferite.
Nr. Art.
Prevederile Art. VII OUG 59/2017
Propuneri de modificare
Argumente
0
1
2
3
Art.VII
Punctul 1, OUG 59/2017
Art. VII. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:
l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;
m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare."
Art. VII din OUG se modifică şi completează după cum urmează:
Art. VII. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera k) se introduc trei noi litere, literele l, m) şi n), cu următorul conţinut:
l) …. (cel din ordonanţă);
m) … (cel din ordonanţă);
n) Solda de funcţie lunară brută maximă cumulată cuprinde solda maximă/salariul maxim de funcţie corespunzătoare/corespunzător fiecărui grad militar/profesional la care se adaugă gradaţiile, solda/salariul de comandă şi un procent de 30% corespunzător sporurilor, compensaţiilor, adausurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor limitate prin art. 25. Alin (2) din Legea 153/2017.

Art.VII, Punctul 2, OUG 2017
2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 59. - Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”
2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 59. - Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”
Indexarea şi actualizarea sunt instituţii juridice diferite.
Art.VII, Punctul 2, OUG 59/2017
Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 60. - La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/ salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/ salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”
Articolul 60 se completează prin introducerea unui aliniat nou, alin. (2), şi va avea următorul cuprins:
Art. 60. – (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, stabilită conform Art. 28, 29 şi 30 din prezenta lege.”
(2) „Cuantumul pensiei militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează soldele militarilor/ salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special în activitate având ca bază de calcul solda lunară brută maximă cumulată/salariul brut maxim cumulat  în vigoare la data actualizării, corespunzătoare/ corespunzător funcţiei maxime exercitate şi gradului militar avut la data trecerii în rezervă, pe baza unei metodologii aprobată prin hotărâre de guvern.”










Actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu majorarea soldelor militarilor/salariile  poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special în activitate este un drept care a existat întotdeauna în legislaţia pensiilor militare.
Actualizarea în funcţie de solda lunară brută cumulată în vigoare la data actualizării (la deschiderea dreptului de pensie sau la recalculare) are rolul important de a preveni sau de a elimina discriminările între generaţiile de militari care au desfăşurat activitatea în condiţii similare de funcţie, grad, vechime, însă au ieşit la pensie în perioade diferite.
Neaplicarea actualizării în această formulă reprezintă o discriminare faţă de pensionarii din sistemul public de pensii care beneficiază periodic de creşterea punctului de pensie.
Această modificare legislativă nu creşte semnificativ cheltuielile bugetare, deoarece sumele rezultate din actualizare se adaugă la cuantumul recalculat al pensiilor, iar circa 68% dintre pensiile militare recalculate au un cuantum mai redus cu până la 70% faţă de cel în plată, iar la cei ieşiţi la pensie după 2010 nu au mai intervenit modificări semnificative privind elementele bazei de calcul..
Art. VII, OUG 59/1017

La Art. VII se completează cu patru noi puncte, punctele 4,5 şi 6, cu următorul conţinut:
4. Art. 108 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Art. 108. Prin excepţie de la prevederea Art. 60, militarii, poliţiştii şi funcţionarii  publici cu statut special, care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget beneficiază de un spor procentual din cuantumul pensiei stabilite şi actualizate în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:
- 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
- 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
- 9% pentru o vechime a contribuţiei de peste 25 ani.”



Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualităţii dintre militari şi a fost instituită prin decretul Nr. 141/1967 în afara pensiei militare de stat.
Pensia suplimentară este rezultatul unei obligaţii legale de contributivitate individual – în multe cazuri timp de peste 30 de ani – care dă naştere obligaţiei corelative din partea statului de a plăti pensia suplimentară separate de pensia militară.
Instanţele de judecată au adoptat hotărâri judecătoreşti de anulare a unor decizii de pensii pe considerentul că au inclus pensia suplimentară în baza de calcul a pensiei militare.
5.

5. La Art. 110, după alin. (5), se introduc două noi aliniate, 51 şi 52, cu următorul cuprins:
„(51) Pensiile militare de stat se pot cumula cu orice alte pensii sau indemnizaţii.
(52) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici care au contribuit la sistemul public de pensii după trecerea în rezervă şi ale căror stagii de cotizare pentru aceste perioade au fost valorificate la casele de pensii sectoriale, conform prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere, pot opta pentru această perioadă, pentru transferul punctajelor medii anuale şi a vechimii acumulate până la 31 decembrie 2015 în sistemul public la casele de pensii teritoriale.”






Veniturile obţinute după trecerea în rezervă nu sunt incluse în baza de calcul prevăzută la Art. 28 (Art. 28 alin (1) – baza de calcul folosită pentru pensiile militare de stat este media soldelor/salariilor lunare realizate în funcţia de bază în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, poliţist şi funcţionar public).
În decizia de pensie emisă în baza Legii Nr. 263/2010 sunt calculate punctaje separate pentru stagiile de cotizare realizate după trecerea în rezervă.
Punctajele au fost stabilite pe baza contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Deciziile CRR Nr. 872 şi 874/2010 şi altele interzic aducerea vreunei atingeri pensiilor contributive pe care le recunosc ca fiind drept de proprietate.
Este necesară simetrie juridică la prevederile Art. 264 din noua lege privind sistemul public de pensii.
Art. 28,
Alin (5),
Legea 223/2015
Legea 223/2015, Art. 28, alin. (5) modificat prin OUG nr. 57/2015.
„(5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.”
6. Art. 28, alin. (5) modificat prin OUG nr. 57/2015, se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(5) Pentru personalul care şi-a desfăşurat/desfăşoară activitatea în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.”
Modificarea este strict necesară pentru a rezolva situaţiile personalului militar care a lucrat sau lucrează în afara instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională fără documente scrise de detaşare, în situaţii speciale impuse de nevoi de apărare a securităţii naţionale.

189 de comentarii:

M spunea...

Am vazut aceste propuneri dar ele apartin, din cate stiu eu, unuia din multele sindicate ale politistilor. Gurile rele (dar informate) spun ca varianta ar fi sot agreata si de SRI.

M spunea...

Am uitat! Mai era o propunere ca procentul din solda (venit) pentru stabilirea pensiei sa fie luat in trepte raportate la vechime si la nivelul soldei. (v-am trimis ceva pe mail) Asa cum era inainte de '89. Ar fi o varianta agreata de unii membri PSD care ar mentine oarecum anvelopa nemodificata.
Informatia asta nu pot sa o verific inca.

Huhu Rezea spunea...

La o primă citire, propunerile de modificare ale art. 59 din lege, modificat prin art. VII din OUG nr. 59/2017, nu ţin seamă că acest articoll este deja modificat prin OUG nr. 114/2018

Huhu Rezea spunea...

Cum se regularizează indexările şi actualizările în anii în care se pot acorda atât indexări cât şi actualizări?

Leo spunea...

Cine a lansat GOGOASA se vede ca habar nu are , din moment ce nu a propus si modificarea lui OUG 114/2018 fara de care tot ceea ce este preyentat in tabelul temei , este o MARE GOGOASA .

Huhu Rezea spunea...

In Legea 153/2017 nu există sintagma soldă brută cumulată. Ce este aia? Poate soldă brută lunară.

Huhu Rezea spunea...

Pe fond, propunerile sunt bune şi răspund necesităţii de a elimina discriminările.
Este bună compoziţia bazei de calcul
Este bună actualizarea cu creşterea soldelor de funcţie şi grad
Este bun modul de calcul al pensiei suplimentare,
Este bună propunerea de extragere a stagiilor civile prestate înainte de 2016 din calculul pensiei militare.
Ca tehnică de legiferare trebuie lucrat pe articolele din Legea 223 /2015 aşa cum ele au fost modificate de ordonanţele 57/2015, 59/2017 şi 114/2018.

avianyc spunea...

”Pamflete”
Pâna cand nu se elimina CASS de 25 din venitul impozabil al activului ca sa se ridice netul propunem ca sa ne facem rău.
Cum vor arata pensiile recalculate mai ales a celor pensionati in perioada 2016 -2017 pâna la OUG 114 daca momentan un activ ,lt .col ,col care ia 7000 -8000 brut la net ramâne cu 4000 -5000.
Mai studiati domnilor care propuneti de dragul de a propune !
Stiti ca azi M Muncii a anuntat ca dupa recalculare ca unii mineri ,mecanici de locomotiva ,etc trec de 5000. Și din septembrie se ridica pe la 6000.
Va mai puteti spune unii lt col sau col?
Nu credeti ca salarizarea militarilor ar trebui facuta separat pe cu totul alta grila care sa diferentieze sistemul?
Sau daca ramân în aceasta grilă dece CASS =25% cât timp militarii nu sunt contributivi ?
Cât timp netul face pensiile din buzunar trebuie multa atentie în propuneri. Bun si brutul mare dar bun si netul mare atat pentru activ cat si pentru pensionar.

Iulian Mareș spunea...

Pt că cineva arunca cu impozitarea progresivă peste 15000! Ea poate fi doar in tandem cu impozitarea salariilor și pensiilor tuturor, altfel este discriminare!

Trofin spunea...

Pentru @ Huhu Rezea la comentariul cu prvire la ce este bun in documentul publicat , nu am analizat decat "Este bun modul de calcul al pensiei suplimentare ". Nu stiu cum de s-a ajuns la acele procente din art. 108 al Legii 223/2015 dar , daca tot discutam posibilitati , pe mine ma deranjeaza acele procente daca le avem in vedere pe acelea din Legea 263/2010. Ma gandesc ca s-ar putea folosi o medie ponderata a procentelor din Legea 263/2010 respectiv suma produselor dintre procentele pe intervalele de ani si numarul de ani lucrati in acele intervale sa se raporteze la vechimea in serviciu , indiferent daca s-a contribuit sau nu s-a contribuit pentru pensia suplimentara sau la buget . Se vor obtine alte procente si vor fi personalizate. La fel as proceda si cu sporurile procentuale datorate conditiilor de munca . In cazul meu , pentru pensia suplimentara as beneficia de un procent de majorare de 13,456 % care este superior celui de 9%. Procentele obtinute pentru conditiile de munca si pentru pensia suplimentara , insumate , le vad aplicate la baza de calcul determinata in conditiile art. 28 din legea 223/2015. In acest mod nu vor mai fi nemultumiri ca nu ni se iau in calcul aceste drepturi cand se aplica limitarea de la art. 30 din lege. Nu exclud nemultumirile !

Leon spunea...

Huhu Rezea, modificarile aduse art.59 si art.60 din OuG.59/2017 sunt preluate din OuG.114/2018 cu amendamentele comisiei de aparare din CD.
Propunerile sunt de bun simt si ar putea fi completate:
1.Procentul de 30% poate ar trebui acordat celor care au activat in "alte conditii", 25% pentru conditii speciale si 20% pentru conditii deosebite, sau alte procente; in acest fel ar fi o delimitare intre piloti, de exemplu, si alte activitati.
2. Procentele de 3, 6, 9% pentru Pensia suplimentara ar putea fi introduse in baza de calcul.

VMarian spunea...

O decizie de pensie intocmita cu respectarea acestei (propuneri) legi o contest, și sigur câștig. În legea 153 spune despre maximul de 30% sporuri. Ce n-a înțeles cel care a propus acest draft de lege este faptul ca anumite drepturi banesti nu se considera ca fiind sporuri și se considera ca făcând parte din solda de funcție. Voi da doua exemple. La art. 28 (3) se prevede ca - Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1. La art. 19. se prevede ca — Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 7,5%. Ideea celui care a propus acest draft de lege este interesantă, dar trebuie ținut cont de faptul ca baza de calcul a celor vechi sau viitori pensionari trebuie să fie aceeași și să fie completa. Dacă aș fi pensionar după aprobarea acestui act normativ aș reclama faptul ca solda de funcție avuta și cea din decizia de pensie nu este aceeași.

Alex spunea...

D.le Huhu Rezea,
De noi cei care ne incadram la art.19 vad ca nu spune nimeni ca suntem discriminati.In cazul art.19 ni se iau in considerare doar vachimea in serv.militar si cea din viata civila nu.In cazul meu cu 20 de ani vech.cumulata(doar militara) nu mi se ia in considerare inca 23 de ani vech.civila.Ambele cumulate ar fi fost de43 de ani.Eu ,primesc doar 55% din b.c.cu tot cu p.s.Am vazut multe cazuri de cadre active care au 14-15 ani de serviciu si pe langa acestia mai au din civilie 12-13 ani si primesc PENSIE.Ce spuneti?Este discriminare sau nu ?

avianyc spunea...

La cum suna aceste propuneri si ținând cont de actuala salarizare a activilor pe L 153 trebuie foarte multă prudenta atat timp cat netul pensiei se raporteaza la netul activului .
Daca momentan netul unui lt col este de 4000 lei la un brut de 7000 lei cine pierde cine câstiga.
Cred ca multi vor pierde fata de netul actual in plata pe aceste propuneri.
Prea jos netul activilor.

Si se pare ca se bate palma pentru F 35

ifrim spunea...

Pentru disponibilizatii cu vechime mica nu zice nimic cu plecarea de la 80%!

Cezar spunea...

Poliții au mâncat ciukalata moca....fără avioane
De aia nu au dinti...😂🤣😂🤣

Huhu Rezea spunea...

@Trofin
Am mai avut această discuție si la aplicarea L 223. Important este că procentele pentru pensia suplimentară nu se includ în plafonul de 85%. Este mai puțin important dacă sew adaăga la 85% sau se înmulțesc cu acest plafon.
@VMarian
Potrivit L 153, dispare treptat cuantumul compus al soldei de funcție.
@Alex
Proiectul propune scoaterea vechimii cumulate în civilie din calculul pensiei militare pentru stagiile civile captive în pensia militară recalculată.

Leo spunea...

Eu am inteles ca @ Alex este nemultumit ca nu i-a luat in calcul prin adaugarea stagiului civil la calculul vechimii valorificate.
Dar , @ Alex este in eroare , deoarece problema mare este BAZA DE CALCUL asa zis "actualizata" , care este la cam 1/3 din ceea ce are un similar al lui in activitate.
Apoi , @ Alex in acest context de cum sunt "actualizate" BC-urile , ar trebui sa sara in sus de bucurie ca nu i-au confiscat stagiul civil ca sa-i mareasca procentul pt. o BC de MIZERIE. Pt. stagiul civil va lua o pensie CONTRIBUTIVA la 65 de ani corecta , in raport cu salariile avute si nu va fi furat de hotii din MFA cu "actualizarile" BC-urilor lor de LICHELE gulerate .
Deci @ Alex , nu vechimea valorificata este problema ci cum ti-au actualizat BC-ul , cam de 3 ori mai putin decat ar fi trebuit sa fie .

avianyc spunea...

Nu va mai zdrobiti creierii visând marea cu sarea cu aceste propuneri.
Doua chetiuni sunt clare si batute în cuie.
- la brut cuantumul pensiei nu
va putea depasi 100 % din baza de calcul a activului similar
- netul cuantumului pensiei nu va depasi netul activului similar.
Problema consta in faptul ca netul activilor este mic datorita impozitarii cu aprozimativ 40% a venitului impozabil.
Avantaj guvern. Multe cuantumuri actuale ar avea scaderi pe acest proiect.

Alex spunea...

Multumesc pentru raspunsuri.Poate da dumnezeu sa se faca ceea ce trebuie.Cuantumul s.f.si al celorlalte sporuri ar trebui sa aiba valoarea omologului meu,care este activ la aceasta data.Ar fi si mai bine daca s-ar putea sa beneficiez si de sporurile care sunt in prezent.Am muncit in aceleasi conditii...Locuiesc intr-o zona miniera.Ma minunez in fiecare zi de pensiile pe care unii dintre prietenii mei le-au primit.Au depasit deja 4ooo de lei.Din toamna creste punctul de pensie si vor ajunge la 6.ooo.si au fost mineri.Cei care au iesit cu pensii mai mici pana in 2001 au fost introdusi la recalculare ptr.a-i apropia ca valoare de cei activi.Am un subaltern plecat de la mina in 1997.A luat atunci teapa.A iesit la pensie in 2018,iar pensia a fost calculata cu valoarea pe care ar fi avut-o un activ din 2018.A avut doar 14 ani de subteran ...in sfarsit,i sa redus varsta cu 7 ani ,si ptr.ce a.mai avut lucrat prin alte parti,a primit 2800lei.Cum naiba? De ei cum pot sa aiba grija?Chiar am fost lasati de izbeliste.Nu stiu daca intr-adevar in 2022 vom fi intridusi pe grila din L.153.Legile se schimba peste noapte.Daca nu se modifica nimic in acest an,in sensul bun ptr.noi,sunt slabe sperante sa mai obtinem ceva.

IOAN spunea...

Nu zice nimic de OMM. Un cadru militar cu 30 de ani vechime iesit in 2018 o sa ia mai putin decat unul incadrat in 2006 cu 15 ani vechime care iese in 2022.

iceparu spunea...

Cineva vorbea de pensie functie de contributivitate.In opinia mea ea ar fi dezavantajoasa pentru cei in mare parte disponibilizati cat si pentru pensionatii dupa 2015.Sa nu uitam salariul mediu pe econmie din ultimii ani.Mares poate confirma sau infirma.In opinia mea nu trebuie sa existe diferente de tratament intre indivizi care au avut aceeasi functie ,grad,vechime.Diferenta poate fi data de contributia la pensia suplimentara,specialist de clasa,spor de periculozitate,salariu de merit,indemnizatie de comanda etc.
Si ca sa-l supar pe Cezarica nu poti compara riscul la care se supune in timp de pace un pilot de exemplu cu cel la care se expune un infanterist.

Huhu Rezea spunea...

@IOAN
Nici nu trebuie să zică vreo vorbuliță despre SPORUL OMM pentru că nu este reglementat de legea pensiilor militare.
Acel spor se adaugă la cuantumul final brut calculat potrivit Legii 223/2015

capitanu nemo spunea...

Si pentru aceia care au lucrat cate 300 de ore pe luna si care au fost platiti pentru 168 cum facem?

Huhu Rezea spunea...

Mai constat că din componenta acelei nebuloase solda de funcție lunarp brută maximă cumulată brută de la nr. 1 lipsește solda de grad.

BONIFATIE spunea...

Pentru nostalgici... extras din Legea nr.164/2001.
Pe vremea când nu se vorbea de NET ci doar de BRUT.
Cei care ne-au vrăjit cu NET-ul (poate fi şi INTERNETUL) cred că au avut premoniţia aruncării în spatele angajatului a CAS-ului şi CASS-ului.
Conspiraţie pe termen lung, numai în "avantajul" pensionarului.
..................................................................................
EXTRAS
"ART. 21
(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară bruta avută în ultima luna de activitate, care include solda de grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă.
(2) In cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcţie în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din aceasta perioada, mai puţin solda de grad. La media obţinută se adaugă solda de grad prevăzută la alin.(1).
(3) În cazul în care modificările prevăzute la alin.(2) au fost determinate ca urmare a modificărilor actelor normative incidente, se aplică prevederile alin.(1)".
Şi, dacă mai aveţi răbdare, vă veţi reaminti că:
"ART. 24
(1) Cadrele militare care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei" (1% cum este acum);
"ART. 25
Pensia militară de stat stabilită şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei" (adică pensia era limitată la nu mai mult de 100% din solda brută, NU 85% din net).
Şi, bineînţeles, pensia suplimentară şi OMM se calculau în mod distinct. Acum a rămas separat numai OMM iar P.S. ne-o dă ca să ne-o ia (ex. 85%+9% = 94%, ras la 85%).

Cu respect ,

CEZAR spunea...

Negocieri pentru actualizarea pensiilor militare(circula pe NET !)

După dezastrul din ultimul sondaj, in care PSD a ajuns la 21%, ieri, 04.04.2019, la ora 12,00, la cabinetul Olgutei Vasilescu a avut loc o întâlnire intre aceasta si ANCMRR. Cică... de taina.

Văzând vânzoleala militarilor pensionari, LOV a venit cu unele propuneri, respectiv:

- introducerea actualizării pensiilor militare;
-abrogarea OUG 59/2017 in totalitate
-impozit diferențiat/progresiv pentru sumele care depășesc 5000(inclusiv pentru magistrați) - propunere făcută de ANCMRR
- 85% din baza de calcul actualizata cu impozitare progresiva

Legat de propuneri, având in vedere ca ne-au ars rău si trebuie suflat si iaurt, trebuie sa avem in vedere:

- calculul pensiei cu plecare din 80% a mediei brute,a celor 6 luni alese, conform modificărilor făcute in Senat, la art 40 a OG 57/2015. Pe considerentul ca sunt câteva zeci de mii de militari ieșiți forțat la pensie, odată cu aderarea la NATO si au vechime insuficienta). Si trebuie o reparație morala, in acest sens.

-respectarea deciziei CCR 20/2000, prin care pensiile magistraților a fost asimilate cu cele ale militarilor( magistrati care in prezent au o pensie reprezentând 80% din ultimul salariu brut, plus 1% pt fiecare an depășește cei 25 de ani lucrati ca magistrat, plus 9% pensie suplimentara). In motivarea deciziei CCR 20/2000, s-a învederat:

,,Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor și magistraților obligații și interdicții pe care celelalte categorii de asigurați nu le au. Într-adevăr acestora le sunt interzise activități ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-și crea o situație materială de natură să le ofere după pensionare menținerea unui nivel de viață cât mai apropiat de cel avut în timpul activității.
...........................
,,Un alt element comun care justifică în mod obiectiv și rezonabil un tratament juridic asemănător al magistraților și al cadrelor militare, inclusiv în ceea ce privește regimul de pensionare, îl reprezintă riscul pe care îl implică exercitarea profesiilor respective, ambele având un rol esențial în apărarea drepturilor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de drept.

-respectarea principiul de drept..la munca egala, salariu egal=pensie egala. Fara a se tăia din sporuri, gen salariu de excelenta, nu vad cum vor respecta principiul asta, e inadmisibil ca doi pensionari, cu aceiași funcție, grad si vechime, unul sa aibă sporuri de 1%( caz real văzut de mine in decizia de pensie), iar altul sa aibă 140%, iar pensia primului sa fie mai mica cu 50%.

-care va fi impactul bugetar al acestor propuneri, mai ales ca dacă se actualizează pe brut se va da bugetul peste cap? Un salariu normal acum este cuprins intre 6000-20000 lei brut. A stat cineva sa gândească la impactul bugetar?

- de la ce suma v-a pleca impozitarea progresiva? Acum se impozitează de la 2000 de lei, dar pt a susține pensiile mici, cred ca e nevoie de o impozitate începând cu 3000 lei. Iar ce depășește 10.000 lei, cred ca merita o impozitare de 80%.

-de ce la aceste negocieri nu au participat si alte organizații reprezentative? Asta e marea întrebare.

- aceste propuneri sa fie adoptate pana la alegerile parlamentare, prin ordonanță de urgenta, cu aplicabilitate de la 1.06.2019. Ne-am fript de prea multe ori ca sa mai credem in povesti cu zâne, vrem fapte, nu vorbe.

Altfel, 1 milion de voturi se duc spre ...tarile calde.

88

CEZAR spunea...

I'Teparu,
Pilotii doar aia au invatat sa faca...aia fac si pentru asta au fost platiti regeste chit ca zburau din an in paste !
Vreau sa vad un pilot la o tragere de lupta noaptea cu compania cu munitie de razboi pe ploaie si furtuna..nu-i deloc periculos..
Asa ca mucles ...lasa-l pe Patras Coiul sa vorbeasca..pare mai dastept...hi..hi..hi..!!

avianyc spunea...

Astept propunerile politistilor.
De propuneri si stiinta de cazarma m-am saturat.

M spunea...

Acum cativa ani legea privind pensiile politistilor britanici a fost modificata. Si ei aveau tot 85% (parca, nu sunt sigur) din media ultimilor 3 luni. A fost introdus un sistem bazat pe contributivitate la care se adauga un procent anual "de ramura de munca". Se constatase ca nu pentru toti ultimile 3 luni sunt cele mai bune. Interesanta e implementarea noii legi:
- cei care erau la pensie sau mai aveau mai putin de 10 ani pana la pensie ramaneau pe legea "veche"
- cei care mai aveau intre 10 si 20 de ani pana la pensie aveau un an de zile sa decida ce lege li se aplica
- cei care urmau sa se incadreze si cei care aveau mai mult de 20 de ani pana la pensie treceau automat pe legea noua.
La noi legile ii afecteaza si pe cei deja pensionati iar ei la randul lor cred mereu ca cei pensionati in alti ani au beneficii uriase. Cei care au luat salarii compensatorii acum tipa ca vor pensii egale cu cei care nu au luat.
Ala care are pensia de 5000 de lei zice ca se se impoziteze cu 80% pensiile incepand de la 5001. Ala cu 6000 zice ca de la 6001. Sa vorbim de principii nu de cazuri particulare!

Iulian Mareș spunea...

Numai că tocmai acel hulit de unii, Palatul, excede expresia "muncă egală", conform definiției și scopului; în plus acesta există în tot sistemul bugetar!
O alta variantă... luând în calcul munca egală: X a muncit 17 ani iar Y 36! Deci, care este clamată munca egală?

iceparu spunea...

Rabdarea are si ea o limita.Cineva zice sa asteptam pana la alegerile parlamentare.Dece nu pana la calendele grecesti?

mosmartin16 spunea...

...cica la punctul 1 ...la literele l si m .... se adauga ....( cel din ordonanta ) !!!! Ha,ha,ha ...parca ordonanta nu ar face parte din legislatie ...parca ea e eterna si nu ar urma sa se adopte o lege pentru ea ....parca ordonanta ar fi in dezacord cu o alta reglementare in vigoare !!!

mosmartin16 spunea...

...art.3 lit n !!! ...de unde au mai scos-o pe asta cu ...solda de functie lunara bruta maxima cumulata ? ...mai era putin si nu incapea pe o foaie !!! Ia uitati ce zice Legea 153 / 2017 ... Solda lunară se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de
comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale !!! Da, de se doreste ...le introducem pe toate intr-o galeata !!! Si exemplele pot continua ....

mosmartin16 spunea...

...iar acel 30 % limitat la pentru sporuri, compensatii etc. se refera la ordonatorul de credite, nu neaparat la fiecare persoana in parte !!! Mai continui ? O sambata frumoasa !!!

Ein Stein spunea...

Nu ma indoiesc ca documentul este o emanatie a contopistilor pe care au de gand sa o puna in aplicare deci nu e un fake. Este limpede ce vor, tot o jonglerie, "Solda de functie lunara bruta maxima cumulata" va inlocui "cuantumul compus al soldei" adica aceasi Marie cu alta palarie. Ce cuprinde ea? "solda maxim?/salariul maxim de func?ie corespunz?toare/corespunz?tor fiec?rui grad militar/profesional". Ce e aia "solda maxim?"? Daca esti incadrat pe aia minima te baga obligatoriu la aia maxima? Atunci de ce mai cuprinde Anexa 6 valori minime si maxime pentru "fiec?rui grad militar"?
Va spun eu ce au de gand. Vor calcula soldele de functie tot cu indicele de referinta sectoriala, adauga alea 30% sporuri, vechime si ce o mai fi, daca ajungi la cuantumul din Anexa 6, e bine, daca il depasesti iti taie pana la "solda maxima". Daca nu ajungi la cuantumul din Anexa 6 iti adauga pana o atingi ca sa indeplineasca conditia obligatorie din legea 153, aia ca nu poti avea solda mai mica decat ce e trecut in anexa. Acelasi lucru l-au facut si cu "cuantumul compus al soldei", nimic nou sub soare.
Art.60 as adauga formularea corecta "pensia net? nu poate fi mai mare -ca- media soldelor/salariilor lunare ...", gramatica nu se invata din reclame cu vopsea lavabila.
Aici vad ca vin cu lamuriri "...functiei maxime -exercitate- si gradului militar avut la data trecerii în rezerv?", sa vedem ce inteleg ei prin "pe baza unei metodologii aprobata prin hotarâre de guvern." Asta din urma ma ingrozeste. Nu inteleg de ce au adaugat la "functiei maxime exercitate" si "gradului militar avut ", daca ai fost incadrat pe o functie mai mare ca a gradului ce se intampla? Dar mai mica? Cum se va face recalcularea?
La Art.108 e bine ca o adauga la cuantum si nu o baga in baza de calcul.

mosmartin16 spunea...

....art.59 ...pastrarea indexarii pensiilor cu rata inflatiei va mentine mereu decalaje intre pensii !!! Singurul element care poate mentine echilibrul este raportarea permanenta si exclusiva la salariul minim brut pe economie ( vezi Legea 153 ) !!!

mosmartin16 spunea...

...voi reveni pentru art.60 !!! Numai bine !!!

CEZAR spunea...

Nu aveti impresia ca m-Alul s-a cam dilit ???!!
Sau ii beat manga de dimineata ....

Iulian Mareș spunea...

Ce sa mai cred?
Un lucru este cert: nici la "Aviasan" (😂🙃) nu se mai plătește ca pe timpuri, de se dau unii singurii știutori de slovă și sunt atât de prolifici in idei!

Cristian Dumitru spunea...

Eu zic ca va complicati stimati colegi, parerea mea este ca daca dupa calculatea pensiei nete care sa nu depaseasca media salariiolo s ar adauga omm ar fi bine. Pensia sa fie pensia neta plus omm

Militar de la 14 ani spunea...

Cred că toate anomaliile s-ar rezolva printr-o revenire la Legea 164/2001. Era o lege corectă din mai toate punctele de vedere.
Impozitarea progresivă și alte găselnițe s-ar întoarce tot împotriva noastră în viitorul apropiat. Și eu aș putea gândi negativ, pune-mi impozit mai mare dar și ceilalți să dea ajutoarele inapoi si din acest fond să mărească pensiile nai mici.
De asemenenea, să nu uităm că cei pensionați după 2010 nu au beneficiat de ajutoare la trecerea în rezervă. Poate că și pensia un pic mai mare compensează această inechitate. Deci să fim rezonabili. Nu se poate egalitate doar pentru unii. Trebuie să fie un acord în această problemă. Oamenii nu sunt vinovați că unii au luat ajutoare, alții nu, că unii au pensia mai mare (în special după 2010), alții nu. Se poate găsi un echilibru, dar just, nu la modul să îi dăm în cap ăluia cu pensie mai mare, ci cum să fac să mă apropii de el, să fiu la o diferență cât de cât acceptabilă (cred că o diferență de până în 1000-1500 lei e de bun simț față de cei care nu au beneficiat de ajutoare).

Leon spunea...

@BONIFATIE, pensia suplimentara era cuprinsa in procentul de max.100% si in Legea nr.164/2001..!
@mosmartin, procentul de 30% adaugat in baza de calcul, limiteaza toate celelalte sporuri avute in activitate, chiar daca unele se apropiau de 100%; numai in acest fel pot fi eliminate diferentele intre doi pensionari iesiti la pensie in ani diferinti..!

brenda spunea...

Artrebui ca cineva sa se adreseze celor care vin cu asmenea texte ca ori sa fie corectate ,ori sa ne spuna cine ii invata sa ne zapaceasca ca acum cativa ani ,cand amenendamentele foarte pertinente ajusesera in CD si pe care le-au lasat balta Dar poate OLGUTA daupa ce s-a maritat o avea mintea la ea nu in chilotoi............si ii spune lui DRAGNEA ca ea vrea sa se revina asupra tampeniilor debitate de ea cand era in ...calduri

reddog spunea...

@Militar de la 14 ani

Absolut corect. 😂😂

Personal mi-as dori o echipa de negociere pe tema pensiilor militare formata din cei ce mai scriu pe aici...

Ar fi foarte vesela atmosfera de la negocieri. 😂😂

„Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”

avianyc spunea...

Daca pun in aplicare ”textul asta- militar- numit subsecvent - PPROPUNERI” tov Mareș a bagat-o rău pe mânecă.
Îl aranjeaza ”drept ai lui” de i-o fac jumatate !!!!!.
Și poate mai „propun” sa-i dea si „ajutoarele” impozitate cu 40% cum le-au luat altii!!!!
Mareș , nu dezarma că sunt de-ai tai ........

Iar daca „PROPUNERILE MILITARE - nivel avansat ” duc catre un viitor cuantum ”negociat ” al pensiei care sa nu depaseasca netul mediei soldelor activului similar9 dupa ce venitul impozabil a fost debarasat de aprox 40% ) inca câteva ”batalioane„ de pensii intra in vrie.
Atâta pot atâta primesc !

Leon spunea...

@Militar.., ajutoarele acordate in anul 2000 au fost impozitate cu 40% la intreaga suma, iar rata medie a inflatiei se apropia de 50%...!

Cezar spunea...

SINGURA SOLUTIE: CONTRIBUTIVITATEA NUMAI PE ANII PRESTATI IN ARMATA
NIMENI NU MAI POATE COMENTA NIMIC!
MUNCA SPECIALA..STAGIU 20 ANI
PS + MM...ADAUGATE LA CUANTUM.

CEZAR spunea...

DAOGARU.....


Apelul structurilor asociative ale rezervistilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala
Daca doriti cu adevarat sa se infaptuiasca dezideratele din Apelul structurilor asociative ale rezervistilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, veniti cu totii in partidul care are ca obiectiv principal sa indeplineasca acest deziderat de dreptate si adevar, din interiorul puterii legislative. Daca *****veniti alaturi de UNPR****veti fi cu cei care infaptuiesc dorinta exprimata prin Apel

Leo spunea...

AZI , pe Romania TV , dupa orele 19:30 , se va face un anunt important privind pensiile militare . Se pare ca chiar daddy va vorbi.

Leo spunea...

La 19:35 a intervenit o reportera si a spus ca daddy cu min. finatelor cu cel al muncii , au hotarat ca sa fie o NOUA lege a pensiilor militare , dupa modelul legii pensiilor civile , prin care sa fie eliminate inechitatile. Draftul va fi accesibil in toamna , iar adoptarea in parlament in anul viitor la inceput.

M spunea...

@Cezar - sunt de acord cu tine dar unde mai este "statutul special"? Unde mai sunt compensațiile pentru drepturile Constituționale suspendate?
Să ne facă atunci salariile ca la alții cu drepturile suspendate (salariul unui procuror debutant este egal cu cel de general) și atunci ar fi corect.
Drepturile suspendate dar salarizare și pensie ca la "civili" vi se pare corect?

Leon spunea...

Leonard, am urmarit emisiunea pa RTv, pana cand a intrat in direct T.B. si am butonat pe alt canal..!
Corespondenta cred ca era pe langa subiect, dar a zis cam asa: Se va lucra la un nou proiect de lege al pensiilor militare, dupa modelul de calcul al sistemului public de pensii, cu intrare in vigoare anul viitor, dupa aprobare in parlament..!

M spunea...

@Cezar - sunt de acord cu tine dar unde mai este "statutul special"? Unde mai sunt compensațiile pentru drepturile Constituționale suspendate?
Să ne facă atunci salariile ca la alții cu drepturile suspendate (salariul unui procuror debutant este egal cu cel de general) și atunci ar fi corect.
Drepturile suspendate dar salarizare și pensie ca la "civili" vi se pare corect?

Gigi spunea...

Nu mă pot pronunța,deocamdată,
pe acest proiect,din anumite motive:
1.Nu știu cine la scos;
2.Sunt unele mici greșeli;
3.Nu și-l asumă nimeni etc.
Lucrul bun ar fi,totuși,
revenirea la actualizarea pensiilor,PS calculată înafara plafonării.
Nu am văzut dacă se menține plafonarea la85%,cu plecare de la 65%!?
Tehnica mea de la un timp îmi cam joacă feste!

Cezar spunea...

@M
Sa zicem ca ai fost plătit pentru asta

Militar de la 14 ani spunea...

Nu cred că activii vor agrea o astfel de lege pentru că vor ieși cu maxim 50% net față de cât iau acum. Deci, puțin probabil. Să zicem că vor mai veni cu 20-30% OMM și tot nu ar ajunge la 70% din ce e acum.
Pe de altă parte legea pensiilor civile întâmpină greutăți în aplicare, așa că marsarea pe actualizare în condițiile legii actuale e cea mai bună variantă. Și să nu uităm anii la care se împart punctele (care nu vor mai fi 20 ci peste), asta până la înmulțirea punctelor cu suma propusă, parcă 75 lei.
Eu nu am auzit din 2011 până astăzi ca cineva să vrea pensie pe baza contributivitatii (poate opta). E lesne de înțeles motivul.

BONIFATIE spunea...


Aşa-i d-le LEON, numai că toate adunate + P.S. + OMM ajungeau la limita, legală şi morală, de 100% din baza de calcul.
Nici o lege nu-i mulţumeşte pe toţi dar parcă Legea nr.164/2001 îi satisfăcea pe mai mulţi, chiar dacă unii, cu mulţi ani de muncă, ajungeau la procente spre 120% din care pierdeau 20 de procente.

Vă salut pe toţi cu respect !

BONIFATIE spunea...

Am onoarea!
Pentru cei care insistă pe sintagma "pensiile speciale ale militarilor", redau mai jos istoria acestora de la Regulamentele Organice până la zi.
În toată istoria noastră au existat numai două categorii de pensii, respectiv pensii civile şi pensii militare.
Doar 5 ani (2011-2015) din toată istoria am fost asistaţi social.
Le respect şi opţiunea celor care susţin revenirea la pensia contributivă (pe care am câştigat şi subsemnatul) pentru că au şi aceştia argumente rezonabile dar totuşi... am fost o viaţă militari şi ţinem şi la onoarea de militar, dincolo de partea materială a problemei. Apropo de partea materială, dacă politrucii schimbă regulile (legea) şi ne blagoslovesc iar cu nişte formule de calcul de ajungem ca pe H.G. nr.735/2010, ne vom da iar cu cărămida în...
"Pensiile speciale" au apărut recent numai la câteva categorii de civili, categorii pe care le ştim cu toţii.
Aceste pensii au fost clocite de politicieni şi decidenţii din câteva caste, pe principiul "cine împarte parte îşi face", care, motivau ei, "au suferit privaţiuni" ca şi militarii. Şi ce parte şi-au mai făcut!!!
....................................................................................

ISTORIA
PENSIILOR MILITARE DE STAT

1.
Introducerea „Regulamentelor Organice” (1831) în cele două principate, relevă faptul că pensia era considerată o recompensă din partea statului.
2.
LEGEA nr.1712 din 03.12.1864 asupra poziţiei ofiţerilor (Alexandru Ioan Cuza)
TITLUL III
Despre soldă
Art. XV. Solda activităţii este hotărâtă după tarifele aprobate de Domn.
Art. XVI. Solda disponibilităţii este hotărâtă 4/5 din solda activităţii.
3.
LEGEA pentru pensiile militare din 9 iunie 1889 (CAROL I)
TITLUL I
Despre drepturile la pensie
Art. 2. Cuantumul pensiei la care au drept ofiţerii, asimilaţii şi funcţionarii se stabileşte astfel:
a) Pentru un serviciu de 18 ani împliniţi, pensia va fi egală cu 1/2 din solda de mijloc a gradului ce va fi avut în cei din urmă doi ani de serviciu;
b) Pentru fiecare an servit mai mult de la 18 la 25 de ani, va primi peste cuantumul fixat un adaus de 1/30 din solda gradului ce are în momentul retragerii;
c) Pentru un serviciu de 25 de ani împliniţi, pensia va fi de 3/4 din solda de mijloc a gradului ce a avut în cei din urmă doi ani de serviciu; iar acei care şi după 25 de ani continuă serviciul, va primi peste cuantumul fixat un adaus de 1/60 din solda gradului ce avea în momentul retragerii, pentru fiecare an servit în plus peste cei 25 ani până la 40 ani de serviciu, fără însă să treacă suma de 900 lei lunar, maximum de pensie.
d) Cuantumul pensiei se stabileşte după solda propriu-zisă, fără accesorii.
Art. 3. Reţinerea pentru alimentarea fondului pensiilor la pensiile militare se fixează de la 5 la 10%.
Această lege s-a votat de Senat în şedinţa de la 16 mai 1889, şi s-a adoptat cu majoritate de 76 de voturi, contra 1.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 26 mai 1889 şi s-a adoptat cu majoritate de 82 voturi, contra 7.
Promulgăm această lege şi ordonăm ca să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată prin Monitorul Oficial.
4.
Marea Adunare Naţională - MAN
Decretul nr.293/1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordă ofiţerilor şi subofiţerilor**)
5.
Consiliul de Stat
Decretul nr.141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară*)
Consiliul de Miniştri
Hotărârea nr.2006/1967 pentru aplicarea Decretului nr.141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
6.
Consiliul de Stat
Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat*)
7.
Parlamentul României
Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
8.
Parlamentul României
Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
9.
Parlamentul României
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10.
Parlamentul României
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

Noapte bună!

M spunea...

@ Cezar - sa zicem ca imi spui unde figureaza in salarizare un plus pentru asta?
Soldele militarilor/politistilor sunt la baza piramidei salariale. Un ofiter absolvent de AMT are acelasi venit cu o invatatoare cu BAC.
Colonelul = grefier cu studii medii??? Agentul de politie = supraveghetor de noapte spital (studii generale)????
Sunt 2 categorii de angajati care au drepturile constitutionale restranse (aproape similar): militarii si magistratii.
Procurorul de Judecatorie (ZERO ani vechime) are salariul de baza mai mare decat Seful Statului Major.
Uita-te pe ultimile pagini din livretul militar!!!! Imi spui ce alti pensionari mai au atatea indatoriri????
Deci?

Leon spunea...

@BONIFATIE, aveti dreptate, acum as castiga si eu pe "contributivitate", dar prefer totusi o lege a pensiilor militare de stat.
Am salvat "Istoria pensiilor militare de stat", o sinteza reusita si poate utila decidentilor politici din zilele noastre..!

CEZAR spunea...

@/M.,
Cu respect...uitati-va cu mandrie patriotica (sic) La cel care a dormit in cort ..si care o sa mai doarma un an...nu la mine...!!~!
Nu a fost intodeauna asa ! Pe vremea cruntei dictaturi ..eram la loc de cinste cu salarizarea...
@/Leon...,
Pe contributivitate in baza legii LOV plus cate ceva adaugat pentru...demnitate si onoare am iesii foarte bine !
Am pe unul care calculeaza la fix..
Pensia pe Contrib...este OCROTITA DE CCR..ca un drept castigat si inalienabil..
PS.
Si cand a picat L-164..si a intrat contrib..L119..erau casandre care urlau ..vaaai ..pensioara mea militara ..
Au castigat unii si de 3x mai mult
Crezi ca au mai recunoscut ...
Au si pierdut cei care nu au fost TOOOOATA viata colonei sau generali..(sic)

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...

@Cezar - am dormit în cort și m-am uitat la fumul scos de bucătăria de campanie și parcă aia era cu adevărat iahnie de fasole.
Da, o salarizare corectă și o pensie calculată pe contributivitate ar fi soluția. Îți spun că nici nu ai mai avea nevoie de OMM. Poate ceva în plus pentru obligațiile ca rezervist...
Dar decât să plătească 30 de ani salarii corecte și apoi și pensii încă vreo 10 preferă varianta actuală.
Și dacă nu mă mai interesează nici pe mine obligațiile de rezervist??? Nu mai pot să îmi aduc cascheta dar parca as arde livretul militar! 😁

M spunea...

@Draghici - nu cunosc personajul. Ceva informații în plus? Care ar fi problema? Chiar ca nu am treabă! 😁

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Romel spunea...

Bine ar fi ,sa fie data pana la 1 Mai , altfel PSD va pierde voturile .Dl. Ionel Danca, la 2 aprilie a.c. a declarat la B1 Tv ca "a doua zi dupa ce venim la putere, desfiintam pensiile militare". Asa ca sa lasam draqu UNPR , Pro Romania si sa votam cu PSD , daca si ei se uita la rezervisti militari printr-o lege buna.

BONIFATIE spunea...


D-le ROMEL (sau Erwin Rommel)!
În timp şi pe rând, cam toţi politicienii s-au transformat în politruci şi şi-au piedut credibilitatea iar pentru că nu putem totuşi face abstracţie de ei, din păcate, aş fi de acord cu dvs., cu inima îndoită, numai dacă se vor uita la noi (rămânem iar cu privitul) şi nu ne vor uita.
O zi bună!

M spunea...

@Draghici - sa înțeleg ca nu ați fost chemat în septembrie 2017? OK! 😁
Mă întreb cați din pensionari trebuie să se prezinte periodic la instruire?
Pentru militari cine negociază? Angajatorul? Să avem și noi drept de grevă! Colegii cert la SMURD să poată să spună că nu au chef să iasă! Sau poliția aeriană! Sau garda de coasta! Sau pompierii!!!!
Atunci să vedem negocieri!!!!
PS am să insist cât o să am chef. Dacă veniți cu argumente va ascult dacă nu.... Hai, pa!

Dan spunea...

Nu se vorbește niciunde de actualizarea pensiilor detașaților în alte structuri. Știți că nu a existat nicio prevedere legală pentru actualizarea acestora? Doar actualizarea cu rata inflației se aplică la aceste pensii.

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Romel spunea...

@ Draghici..ai fost secretar de partid tavarase.. ai darul de abate subiectul si tema cand n-ai ce spune ? , ce t f grija de instruire noastra..?,Sunt persoane aici cu studii care au detinut fctii mari si pe care nu are cine sa-i instruiasca pentru ca au fost ei instructori adevarati..e cum i-ai spune lui Lucescu sa mearga la instruire la Teja...))

M spunea...

@Draghici - nu știu, aveti dreptate. Noi am fost 132 timp de 3 zile jumate.
Singurii care pot negocia sunt polițiștii care au sindicate dar nici ei nu au mijloace eficiente de protest.
Acum vreo 10 ani a fost o acțiune într-o seară când tura de noapte OP din București au refuzat să ridice armamentul pentru a intra în serviciu. A doua zi revendicările ai fost rezolvate dar și o parte din inițiatorii sancționării.
Repet : cam ce drepturi am primi dacă doar o săptămână facem și noi o grevă?????

Sebi spunea...

In 2018, pensia medie de invaliditate a militarilor a fost de 1599 de lei, fata de pensia medie de serviciu de 3839 de lei, multi pensionari de invaliditate aflandu-se ad literam la limita subzistentei. Pe Legea 223, casele sectoriale nu mai adauga perioada de invaliditate la implinirea varstei standard, lasandu-i pe acestia in mizerie. Inechitati? Hai sa fim seriosi: autorii acestor propuneri, cine-or fi ei, nu se gandesc decat la propriul interes. Nu-i doare de inechitati nici in dos.

Iulian Mareș spunea...

Drăghici,
Tu crezi că vb cu rezerviști sau cu of în rezerva?
Care este limita ta de vârstă pt mobilizare și care este a mea?
Pregătirea se face pe banii ministerului nu ai mei!
Vrei să-ți explic cum se face la alții? La ce îți folosește?
Dpv al unui update este suficient 2-3 zile la 5-7ani! Alții fac altfel, dar au bugete enorme. Să-ți mai taie din pensia și să fie bani pt pregătire intensivă!
Știai că Garda Națională are unități de aviație cu piloți in rezerva, pe F-16 și El?
Tu nici slt nu mai știi ce trebuie sa faci!
Sfat: mergi in alt cerc de urmăritori!
Întrebare: iar ai fost "răcit" de "ne-ai lipsit?"

Cezar spunea...

Dragnea a anunțat
În maxim 2 saptamani intra in pensiile militare
Prima in care intra este a 🤣😂😜😜😜m.Alului si o face.. harcea parcea !

fiducius55 spunea...

: LUCRĂRILE COMISIEI PENTRU APĂRARE. Azi, pe ordinea de zi a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, s-a aflat şi Propunerea legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. Iniţiativa legislativă a primit raport de admitere în urma analizei din cadrul lucrărilor comisiei. O altă iniţiativă legislativă dezbătută în şedinţa de azi a fost Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. Mă număr printre iniţiatorii acestui proiect de lege şi am prezentat argumente suplimentare în susţinerea adoptării unui raport de admitere. Iniţiativa reglementează preluarea personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea de la art.40 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Astfel, efectivele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor menţionate vor dobândi personal cu înaltă experienţă şi se va asigura o mai bună intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. Am mai votat azi un raport de admitere cu amendamente la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Reglementările inserate pentru completare se referă la asigurarea condiţiilor necesare unei mai bune coordonări a eforturilor comune şi a unei mai bune cooperări la nivel naţional, dar şi teritorial, între entităţile publice cu atribuţii în menţinerea, asigurarea sau restabilirea ordinii publice. Au fost de asemenea adăugate prevederi în legătură cu statutul celor 8 grupări mobile de jandarmi, omise din textul iniţial al legii, având atribuţii pe mai multe judeţe şi cu sediul în Constanţa, Craiova, Timişoara, Târgu Mureş, Bacău, Braşov, Cluj, Ploieşti. Am propus vot pentru un raport de admitere. Legea va merge pe ordinea de zi a Senatului care este camera decizională.

fiducius55 spunea...

DR,BUDAU Eexa : LUCRĂRILE COMISIEI PENTRU APĂRARE. Azi, pe ordinea de zi a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, s-a aflat şi Propunerea legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. Iniţiativa legislativă a primit raport de admitere în urma analizei din cadrul lucrărilor comisiei. O altă iniţiativă legislativă dezbătută în şedinţa de azi a fost Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. Mă număr printre iniţiatorii acestui proiect de lege şi am prezentat argumente suplimentare în susţinerea adoptării unui raport de admitere. Iniţiativa reglementează preluarea personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea de la art.40 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Astfel, efectivele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor menţionate vor dobândi personal cu înaltă experienţă şi se va asigura o mai bună intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. Am mai votat azi un raport de admitere cu amendamente la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Reglementările inserate pentru completare se referă la asigurarea condiţiilor necesare unei mai bune coordonări a eforturilor comune şi a unei mai bune cooperări la nivel naţional, dar şi teritorial, între entităţile publice cu atribuţii în menţinerea, asigurarea sau restabilirea ordinii publice. Au fost de asemenea adăugate prevederi în legătură cu statutul celor 8 grupări mobile de jandarmi, omise din textul iniţial al legii, având atribuţii pe mai multe judeţe şi cu sediul în Constanţa, Craiova, Timişoara, Târgu Mureş, Bacău, Braşov, Cluj, Ploieşti. Am propus vot pentru un raport de admitere. Legea va merge pe ordinea de zi a Senatului care este camera decizională.

vasile spunea...

De acord cu propunerile facute referitor la faptul ca pensia suplimentara de 3,6,9% sa se calculeze conform legii dupa baza de calcul. Obligatoriu sa se prevada ca pentru pensiile aflate in plata:,,dacă în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

Patrascioiu spunea...

Lasa-l pe Mares. Ai grija de tine ca nu se știe. Dacă ai ieșit înainte de 50 ani ai putea sa o iei în bot de nu te vezi.Mai bine pune mana pe plaivaz pune-te pe treaba și vezi ce varianta Îți cade bine.

Leon spunea...

Termenul de 01.06.2019 este mult prea optimist, tinand cont ca in luna mai parlamentarii vor fi mai mult pe teren in campania electorala pentru europarlamentare..!

Iulian Mareș spunea...

Preluare....

”Prim-vicepresedintele ROMIL dl.col.r. NAON MISU informeaza :
LEGEA,REALITATEA SI BUNUL SIMT,
Ca un grup de președinți de asociații ale militarilor pensionari au început un dialog cu ,,puterea actuala,,pe tema repararii discriminarilor si NEDREPTATILOR din sistemul pensiilor militare, nu mai e un secret ,motiv pentru care in calitate de inițiator al acestui demers alături de ceilalți colegi de grup,am sa fac cunoscut stadiul acestor întâlniri. In cea de a doua întâlnire a grupului de lucru,au fost avansate trei variante de abordare a temei aflate în dezbatere ,urmând ca asociațiile sa aleaga varianta care avantajează majoritatea pensionarilor militari.Dintre cele trei variante,două fac obiectul analizei aprofundate astfel: V1-propusa de reprezentantii puterii.Actualizarea pensiilor aflate în plata sa se faca functie de creșterile salariale ale militarilor aflați în activitate(asa cum e in lege)Iar DISCRIMINARILE dintre generatiile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții si au îndeplinit aceiași functie,sa fie eliminate prin luarea în calcul la stabilirea pensiei a valorilor actuale ale soldelor militarilor activi. In aceasta situatie in care toate pensiile vor crește,toți beneficiarii având acelasi tratament egal,se solicită acceptarea aplicării pentru sumele ce depășesc un anumit plafon (care urmează a fi negociat) a IMPOZITULUI GRADUAL. In urma simularilor se vor stabili cotele de impozit.
V2 propusă de un reprezentant al unei asociații, este revenirea la Legea bazată pe contributivitate,cu toate consecințele care derivă de aici. Aceste sunt variantele in discutie DECIZIA cu siguranta trebuie să aparțină celor multi care au fost si sunt afectați.”

Iată deci că s-a gândit cineva că e timpul să informeze și ”populimea” cu ceea ce discută ”șefimea”. Nu e cam târziu? Nu e, niciodată nu e prea târziu. De ce marii capi ai asociațiilor nu spun nimic? Păi să îi întrebe subordonații. Ce decizie se va lua și în ce bază? Eu prevăd că va rămâne în picioare varianta Olguței, pentru că nu are nimeni curaj și nici argumente să o înfrunte. Dar nu vi separe ciudat că în loc să se spună că se revine la prevederile legii 223 privind actualizările se folosește sintagma ” varianta poropusă de Olguța Vasilescu ? Măi să fie, păi e varianta ei, sau varianta Legii 223? a DOUA ÎNTREBARE A MEA ESTE, TOTUȘI CÂȚI EVANGHELIȘTI AU FOST, CĂ DIN 3 VARIANTE NI S-AU PREZENTAT NUMAI DOUĂ. A TREIA CARE E?

PS-impozitul progresiv va fi ca si la magistrati!.... :))....adica, peste cei 50000 ai lui Lazar!

CEZAR spunea...

Dragnea a anunțat
În maxim 2 saptamani intra in pensiile militare
Prima in care intra este a 🤣😂😜😜😜m.Alului si o face.. harcea parcea !

CEZAR spunea...

Patras Coiu
Orice varianta in care m-Alul iese tuns barbierit si frezat ..ii foarte buna...!!!

CEZAR spunea...

@Vaile Vasilovici
Ar fi bine sa-ti iei adio de la aceasta hotie numita cuantum mai avantajos...
Legea noua cu moment C-0:
Azi nimeni nu mai are pensie _ de maine intra NOUA LEGE ! Asta-i dreptate pana la capat!
Trebuie eliminata aceasta hotie care a functionat dupa principiul de GASCA:
Lasa bai facem o lege sa ne umflam cat putem CUANTUMUL...
Daa..dar ii imorala ..ilegala ...etc
Nu-i bai ..SA O SCHIMBE APOI NOI RAMANEM CU CUANTUMUL MAI MARE
GATA..ADIOS...si un praz verde!!!

Leon spunea...

@ff 55, este foarte bine ca s-a intocmit un raport de admitere pe repede inainte la proiectul de lege privind completarea Art.21 din Legea nr.223/2015 ( avea termen 16.04), dar se pare ca saptamana viitoare Senatul nu are programata sedinta de plen !

Gigi spunea...

Am spus mai demult,iar la timpul respectiv s-au găsit cineva să sară în sus că mingea!
Da,impozitul progresiv,aplicat
sal/pen.ce depășesc SMB/economie.
Adevărul este următorul:
Cei care li s-au recalculat pensia pe L.119 au pensii mai mari față de cei ieșiți la pensie pe L.263.
De ce?Am mai spus.
PMA s-au împărțit la 20,la cei recalculați ieșiți pe 119,iar cei
Ieșiți din 2011 pe 263 PMA s-au împărțit în funcție de anul și luna de naștere,cnf.Anexa VI.
Chiar daca unii au pierdut ulterior la recalculare pe l.223,au rămas cu cuantumul mai avantajos,adică cel recalculat pe La.119.
Cei mai câștigați sunt cei ieșiți din 2016-15 iunie 2017,până când Lov.a dat criminală OuG 59.
Asta este purul adevăr!
D'aia vor unii contributivitate.
Nu zic că nu ar fi bine,dar și cei ieșiți din 2011 să fie recalculați ani contrib.20.

Gigi spunea...

Și tot pentru adevăr!
Dacă cei recalculati pe L.119 au câștigat aproape și dublu,cei disponibilizați,nu din vina lor,au pierdut,dar și lor Ponta le-a făcut într-un fel dreptate în 2012,știți cum nu mai intru în detalii.
Iar până în 2010,toți care au ieșit la pensie au beneficiat de ajutoare, compensatorii cei disponibilizați,ceea ce după 2010 au fost nu s-a mă luat .Chiar și acum ne luptăm pt.obținere lor.
O fi bine?

mosmartin16 spunea...

...daca vor fi schimbari in ceea ce priveste legislatia pensiilor militare - pentru eliminarea inechitatilor dintre generatii - raman la ideea ca singura formula corecta o constituie utilizarea ca baza de calcul a pensiei numai a acelor elemente salariale comune tuturor militarilor in decursul timpului !!! E vorba de solda de grad, de functie, gradatia si, dupa caz, solda de comanda !!! Atat si nimic mai mult ( similar Legii 164 / 2001 ) !!! Bineinteles ca aceste elemente sunt diferentiate in functie de coeficienti, iar ele sa fie actualizate permanent in functie de evolutia lor in cazul celor aflati in activitate !!! Iata un exemplu care evidentiaza pastrarea inechitatii dintre generatii in situatia in care s-ar mentine - pe langa cele 4 elemente salariale aratate - si altele !!! Doi ofiteri ...unul trecut in rezerva recent si un altul cu ani multi in urma !!! Ambii au avut acelasi grad, aceeasi functie, aceeasi vechime si aceleasi conditii de munca !!! Primul beneficieaza la pensie de sporul pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale ( de pana la .... 50 % din solda de functie, conform Legii 153 / 2017 ), iar celalalt - cu toate ca a realizat in activitate misiuni speciale cu un grad maxim de risc - nu beneficiaza de un astfel de spor....deoarece nu era reglementat la acea vreme !!!! Si uite asa .....discriminarea se mentine !!!! Si exemplele pot continua .....

Gigi spunea...

@Leon
În două săptămâni se intră în campanie.Numai de pensiile noastre le mai arde lor!
Aici sunt două mari probleme:
1.Dacă,la alegeri,PSD pierde alegerile,va fi dezastru!
Mulți vor migra,iar din această cauză vor pierde și majoritatea în parlament.
De aici trageți concluziile!
2.Dacă,se pierd alegerile,guv.o să fie format din noua majoritate ghici din cine?
Sper că acest scenariu să nu se aplice!

Huhu Rezea spunea...

@mos martin
Pierzi din vedere că deja, de 9 ani, militarii în activitate plătesc contrribuție CIBS ca și civilii.
Baza de calcul a pensiei militare nu poate fi alta decât baza de calcul a CIBS, respectiv solda lunară brută.
la civili, potrivit L 263/2010, punctul de pensie se calculează din veniturile salariale brute, nu nete.

Leon spunea...

@Huhu Rezea, am intrebat un ofiter activ,daca pe fluturasul de salariu, i se retine CIBS si pentru sporuri, indemnizatii, prime,etc.si nu stia..!
Stie cineva sa raspunda la aceasta intrebare ?

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Ce să mai întrebi activii, dacă art. 31 din lege, modificat prin Codul Fiscal zpune că baza de calcul la care se aplică CIBS de 25% este solda brută lunară?

iceparu spunea...

Cei care pedaleaza pe contributivitate sa se puna in pielea celor care au fost obligati de restructurare sa se pensioneze.Daca tot vor contributivitate sa tina cu ghiarele si cu dintii sa se pastreze actualele grupe de munca precum si cuantumul cel mai avantajos.Nu trebuie sa functioneze treaba cu capra vecinului.

Cătălin spunea...

Zilele următoare va apărea o nouă formă a proiectului Legii pensiilor militare: https://www.capital.ro/dragnea-a-facut-anuntul-pensiile-a-mii-de-romani-vor-fi-modificate-ce-lege-pregateste-psd.html

Iulian Mareș spunea...

În primul rând impozitarea progresivă trebuie privită că o decizie întrunită, salariați și pensionari, apoi cuantumul brut al salariului se impozitează robust, nu văd care ar fi beneficiul? Să vă înjure salariații? Apoi sa analizăm ce beneficiu ar aduce impozitarea progresivă pt pensionari! De la ce sumă în sus să intervină pt a reprezenta ceva făcut cu cap!
Ați văzut cândva un comentariu mai negândit decât al lui....?
Ar trebui sa fie mai reținut, căci nici nu știe ce-și dorește!
Parcă văd că va fi o lege doar pt viitor și cu ceva reparatii morale pt actualii! Macar dacă ați avea informații despre pensia actuala a unui omolog ieșit începând cu 2018!

PS-pt cei care au activat în ultima perioada la GAZ se va prevede diferența în natură, în miei merinos, import Jamaica, cu o nară!

Leon spunea...

Huhu Rezea, Art.3 al.2) din Anexa VI-Legea nr.153/2017:
"Solda lunara se compune din solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale"
Sa intelegem ca, CIBS se retine si la toate aceste venituri ?
Daca asa este , inseamna ca se vor mentine in continuare diferentele intre doi pensionari iesiti la pensie in ani diferiti, de exemplu in anii'90 cand nu se acordau aceste sporuri si dupa anul 2010 cand sporurile aveau o mare pondere in baza de calcul.

CEZAR spunea...

iceparu spunea...bla bla ..
--------------------------------
Esti GONFLAT DE OPREA NEBUNULE ..Gata s-a terminat...!!

reddog spunea...

Pai impozitul progresiv face parte din filozofia politica a socialistilor/social-democratilor.
Astia de la guvernare ce sunt? Social-democrati?
Cred ca nici ei nu stiu. 😁
Sau poate stiu...

Ok, o problema ar fi si Moliceanu care la o adica le-ar pune frana si se duce dracu tot "programul de guvernare" sau altfel sus "cum sa scapam de puscarie?"... 😁😂

Nici daca gasca ciordaca aka " social-democratii" era singura la guvernare nu cred ca marsa pe chestiunea impozitului progresiv.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
E suficient dacă se egalizează soldele de grad şi de funcţie. Nu putem avea pretenţia ca noi, cei ieşiţi la pensie în urmă cu 10-15 ani, să avm aceleaşi sporuri şi indemnizaţii ca activii prezenti, mai ales că acestea sunt limitate la 30%.
De ce nu vrei să faci socoteala ce pensia vei avea dacă în calculul ei se pleacă din solda de funcţie de 5000 lei, fată de 1500-2000 în prezent?

Gigi spunea...

@Mares
Stați liniștit că nu se va întâmpla niciodată să se aplice această variantă de impozit progresiv,deși pt.o anumită categorie de sal./pen.ar fi necesar!
Aici mă refer la cei cu 20-40.000 lei.
Am vrut să glumesc cu un amic care m-a și sunat după ce a văzut postarea spunând că am înnebunit!

Lăsând la o parte gluma,am spus cum trebuie procedat că să fie bine pt.toată suflarea ostășească,actualizarea pensiilor cnf.Anexei VI din Lume.153.
Dar nu se vrea,se pare.

Dan spunea...

In 2018, pensia medie de invaliditate a militarilor a fost de 1599 de lei, fata de pensia medie de serviciu de 3839 de lei, multi pensionari de invaliditate aflandu-se ad literam la limita subzistentei. Pe Legea 223, casele sectoriale nu mai adauga perioada de invaliditate la implinirea varstei standard, lasandu-i pe acestia in mizerie. ”Bonus” din pensia de mizerie li s-au taiat si vechimea ca militari in grupele de munca (care le-au avut iainte de pensionarea ca invalizi ,( zeci de ani de conditii cumplite care i-au terminat),ca sa nu poate cere pensionarea anticipata.Inechitati? Hai sa fim seriosi: autorii acestor propuneri, cine-or fi ei, nu se gandesc decat la propriul interes. Nu-i doare de inechitati nici in dos

Iulian Mareș spunea...

Aparent ai dreptate cu impozitarea, dar sunt și altele de luat în calcul..., așa că ori ceri consultanta de la specialistul multidisciplinar, ori încerci să te documentezi in domeniu. ... sunt niste limite, condiții necesare, praguri... samd!
Cum crezi că ar primi cei ce lucrează acum o impozitare progresivă, la scurt timp după L153?

"Înclinația marginală de a consuma"

Cezar spunea...

Impozitul progresiv se poate calcula punctual...
Ex.
Doar lu m.Al...95 % ce trece peste 4000...
Corect..?...corect...ca oricum nu are stofa de militar la origine🤣😂😜😜😜😎

M spunea...

@reddog - deci un inrait anti-PSD-ist ca domnia ta, unul care ar omorâ Ciuma Rosie, un fan al politicilor liberale sau chiar sexo-marxiste ar dori o impozitare progresiva?
Pai in primul rand asta ar lovi in pensionari, bugetari si in corporatisti.
In corporatisti pentru ca ei au salariile cele mai mari si vor fi cel mai afectati. Si atunci adio trepanati in strada mergand zombi dupa liderul lor cel inapt - Dide!!!
In bugetari pentru ca statul va strange SIGUR impozitul de la cei platiti de el dar va avea probleme mari la colectarea de la firmele private. Deci bugetarii vor plati din ce in ce mai mult impozit pentru a compensa pe cei care nu vor mai plati (vor gasi diferite metode ilegale sau la limita legii).
In pensionari pentru ca statul va trebui sa reduca de undeva cheltuielile si cei mai afectati sunt persoanele "neproductive".
Si de ce de la salariul mediu pe economie? Daca e bal - bal sa fie! Sa inceapa de la salariu MINIM. Numai cei cu salariul minim sa plateasca impozit minim. Sa vedem daca iubitorii de penali si de tortionari ai USR+PNL a sa propuna asta!!!

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

@Huhu Rezea, pana in 2022 mai sunt ceva ani..!
Am facut totusi un calcul pentru anul 2019, in varianta ca se actualizeaza pensia cu majorarea soldelor activilor cu 25% din anul 2018 si un sfert din majorarea soldei de functie, ca diferenta intre SF din 2022( include 23% gradatii+ 7,5% prerog.constit.) si SF din ultima decizie de actualizare( h3 ). Si ar rezulta o pensie bruta mai mare cu aproape 1000 de lei fata de ce am in plata. De unde acesti bani, cand bugetul de pensii la MApN in acest an este cu putin peste 2% mai mare ca anul trecut si deja 1,3% au fost alocati..?

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Eu nu sunt medic neurokirurg să-i deskid capul lui Dembélé!...de deskis, hai că m-aș pricepe, dar nu vreau să-i scot creierul din anus!
Să și-l scoată singur, cu un știulete, sau cu degetul ca 🙊🙉🙈!

Huhu Rezea spunea...

Romil informează:
Că un grup de președinți de asociații ale militarilor pensionari au început un dialog cu „puterea actuală” pe tema reparării discriminărilor și NEDREPTĂȚILOR din sistemul pensiilor militare, nu mai e un secret, motiv pentru care în calitate de inițiator al acestui demers alături de ceilalți colegi de grup, am să fac cunoscut stadiul acestor întâlniri. În cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru, au fost avansate trei variante de abordare a temei aflate în dezbatere, urmând ca asociațiile să aleagă varianta care avantajează majoritatea pensionarilor militari. Dintre cele trei variante, două fac obiectul analizei aprofundate astfel:
V 1 - propusă de reprezentanții puterii. Actualizarea pensiilor aflate în plată să se facă funcție de creșterile salariale ale militarilor aflați în activitate (așa cum e în lege) iar DISCRIMINĂRILE dintre generațiile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții și-au îndeplinit aceiași funcție, să fie eliminate prin luarea în calcul la stabilirea pensiei a valorilor actuale ale soldelor militarilor activi. În această situație în care toate pensiile vor crește, toți beneficiarii având același tratament egal, se solicită acceptarea aplicării pentru sumele ce depășesc un anumit plafon (care urmează a fi negociat) a IMPOZITULUI GRADUAL. În urma simulărilor se vor stabili cotele de impozit.

V 2 - propusă de un reprezentant al unei asociații, este revenirea la Legea bazată pe contributivitate, cu toate consecințele care derivă de aici. Aceste sunt variantele în discuție DECIZIA cu siguranță trebuie să aparțină celor mulți care au fost și sunt afectați.

reddog spunea...

@M
Nu sunt inrait si nici nu as omori pe nimeni.
Era vorba de impozitarea progresiva si doctrina unui partid de stanga.
Sau unii nici nu stiu de ce voteaza stanga?
In alta ordine de idei, credeti ca PSD este partid social-democrat?

Nu va mai fortati intelectul in aprecieri deplasate despre mine.
Si nici de alte partide sau personaje.
Nu le-am adus in discutie.

Stanga e in principiu cu cei mai batuti de soarta, apara toate fiintele vii, de la om pana la musca pitica cu cioc, politici pro imigranti etc.
Dreapta e in principiu pro politici liberale in economie, pro armata si forte de ordine etc..
Sau asa ar trebui sa fie si pe la noi, cum e in lume.

Patrascioiu spunea...

Mares dacă tot faci trimitere la cei pensionați în 2018 dece nu faci tu un act de bunăvoința sa vedem și noi o decizie a unuia pensionat în 2015?
Cezarica@Tu ești beat și când nu bei dar când bei te tâmpești de tot.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
era vorba de 3 variante! Despre Varianta 3 nu prea se vorbește nimic!
Ai ceva date?

Cătălin spunea...

Nu sunt de acord cu varianta nr.2 deoarece colegi de ai mei spre exemplu care aveau în atribuții instruirea colegilor parașutiști și-au dobândit o pensie astronomică numai pentru simplu fapt că acele salturi cu parașuta erau plătite și a fost considerat venit salarial deci a fost luat și în calculul pensiei de serviciu.Cu alte cuvinte singura lor atribuție era să sară cu parașuta cât mai mult instruind astfel cât mai mulți parașutiști în interes personal și mai puțin ca sarcină de serviciu.

Cătălin spunea...

Dacă la militari se încearcă introducerea impozitului gradual atunci acesta să fie aplicat tuturor categoriilor de pensionari (magistrați, diplomați, politicieni, medici, profesori,etc)

Cătălin spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Militar de la 14 ani spunea...

Contribuția la bugetul de stat în procent de 25% se reține din total brut. La fel si 10% CASS. Impozitul se reține din total brut - cuantum CABS și CASS.
Totalul retinerilor din brut este de 41,5%. Deci netul e 58,5% din brut.
E necesară utilizarea sintagmei de a rămâne in plată cuantumul mai avantajos, pentru că cei ieșiți după 2011 au plătit contribuțiile existente la totalul brut. Nu se poate nega existența netului ieșit din calcul la vremea respectivă (să ne gândim că nu au luat nici ajutoare și dacă tot vorbim de echitate să o respectăm cât de cât). Pe de altă parte, la graba existenta, nu se știe niciodată dacă va ieși un net mai mare (poate la cei sub 3000-4000 lei brut acum).
De asemenea, impozitul progresiv ar fi bun pentru brutul mai mare de 10000 lei. Pentru că va fi brutul mare dar netul doar 58,5%. Apoi să îți mai ia și impozit, vei ajunge aproape de unde ai plecat. Ulterior, poate vor mai crește pensiile și automat și baza progresivă.
De contributivitate se poate vorbi avantajos, cât de cât, mai mult pentru cei care au ieșit la 55 ani și peste, cu grupe de muncă mari, doar în varianta totalizarii punctelor și înmulțite apoi cu 75 lei, ulterior mai mult.
Sunt plusuri și minusuri, dar oricare varianta ar fi, cred că 2 lucruri se impun: păstrarea cuantumului net avut dacă e mai mare și fără impozit progresiv.

M spunea...

Ce ziceți de prepunerea PMP ca la referendum să se solicite "eliminarea pensiilor speciale"?
@reddog - dar dragă, nu mă forțez absolut deloc! 😁
Dreapta sau PNL au tăiat salarii și pensii, au închis spitale și au desființat pensiile militare! Ai uitat de Boc????

Leon spunea...

O varianta mai simpla ar fi actualizarea pensiilor militare la nivelul acestui an in urma majorarilor soldelor activilor cu 25% din anul 2018, si a soldei de functie de la 01.01.2019, limitarea pensiei nete la nivelul soldei nete, si majorarea acesteia cu procentele acordate pentru OMM/SOSP.
In acest fel fel ar creste in mod sigur pensiile stabilite dupa 15.09.2017, dar o usoara crestere, de 2-3 %, pentru ceilalti pensionari in acest an.
Pentru anul 2020 cresterea ar fi mai mare de 10%, in urma actualizarii in functie de majorarea soldei de functie la activi cu inca un sfert din diferenta intre anii 2022 si 2018. Parerea mea..!

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Pop Iuliu spunea...

Am studiat aceasta propunere, din nefericire pentru camarazii trecuți in rezerva și care sunt in prezent discriminați nu se aduce nimic in sprijinul lor!
Practic prin acest proiect se vizează ca cei care avem pensii foarte mari, sa le primim și mai mari.
Halal justiție socială și vai de Steaua celor care au inițiat un astfel de proiect!

Gigi spunea...

@călin
Mai ales lor.Adică,acestor categorii de bugetari,plus aleșilor!

Iulian Mareș spunea...

Ice,
SSID!

Iulian Mareș spunea...

Calin,
Nu este corect ce ai scris despre munca instructorilor de parașutism!
Este mai bine sa fim numai noi impozitați progresiv! Exemplu viu, pe picioare, dat țării întregi că se poate! Sa suportam numai noi privațiunile codului fiscal! Daaa, vreau! 👮😁😝😜😂

Huhu Rezea spunea...

Introducerea pensiei nete si a soldei lunare nete în calculul pensiei militare a fost cea mai proastă idee pe care au avut-o inițiatorii OUG 59/2017, în frunte cu LOV.
Orice modificare se produce în sistemul fiscal obligă Casele Sectoriale să recalculeze cuantumul tuturor pensiilor militare pentru ca se modifică cuantumul soldei lunare netă. Instabilitate și munca în zadar.

Known spunea...

A ajuns SSID-ul de râsul unor derbedei...
Auzi la dumnealui, decizia de pensionare este clasificată SSID.
De aia nu are ursul coadă... De aia se supară lumea când aude de pensiile militare...
Mai declasificați-le frate, daca pensiile militare sunt așa mici cum pretindeți!
Sau tocmai pentru că sunt rușnos de mari(pentru cur pe scaun toata activitatea) sunt CONFIDENȚIALE în cel mai înalt grad...

Glume, glume... Ce ne-am face fără ele...

Leon spunea...

Diseara la ora 21.00, poate ne aduce ceva noutati Liviu Dragnea pe Antena 3..!

Gigi spunea...

@@@
CSM-nu este de acord cu eliminarea PENSIILOR DE SERVICIU ALE MAGISTRAȚILOR ȘI PARLAMENTARILOR.În consecință,a dat aviz NEGATIV,la o inițiativă legislativă.
Motivarea,o citiți pe site,STIRI PE SURSE.

ARDELEANUL spunea...

Bine...bine pana cind?????Gata cu milogiala ,despre ajutoarele de trecere in rezerva:2010-2017 NIMIC???Ce pensie mai vrei rezervistule care te-ai infruptat din ajutoare????MIII de EURO???iar cei pensionati ulterior 2010-2017 ...la plimbare cu ei???Pana cand pana unde ,,FLAMANDULE,,???Sacii tai sau ...si saci MEI???

Militar de la 14 ani spunea...

Studiind problema mai analitic și propunerile de variante cred că ne aflăm într-o situație asemănătoare cu mărirea salariilor apoi cu taxarea lor cu CABS de 25% și obținerea unui net cu 3-4% mai mare.
Cred că această inițiativă ne va aduce în acest punct. Coroborat cu impozitare progresivă sau alte surprize, cu siguranță creșterea va fi infima. Singurul lucru câștigat ar fi actualizarea dar și aici sunt probleme. Discrepantele vor exista. Dacă pentru cei pensionați se proiectează sporuri de 30%, pentru cei activi care ies la pensie nu e limitat acest procent. El este înglobat în acele majorări ale SF care la pensionar nu se găsesc (prerogative constituționale 7,5%, specialist clasă 7,5%, spor viză 10%, lucrări speciale până la 50% și multe altele). Acestea au fost scoase din categoria sporuri si sunt adăugate la SF. Deci, dacă un colonel are SF maximă în 2022 de 6844 lei, ea ajunge la un activ și până la 15000 lei și chiar mai sus. Adăugați acum și sporurile, gradațiile, comanda, gradul.
Deci, un colonel după propunere ar ajunge în 2022 la un net între 6 și 7000 lei cu actualul sistem de impozitare. E bine, da. Dar în 2022 un colonel activ va ajunge la 9-10000 lei net dacă va ieși la pensie. Se mai reduce decalajul dar să nu uităm de găselnița cu impozitarea progresivă.
Și pentru cei cu grade mai mici diferențele sunt asemănătoare ca pondere. Deci faceți un calcul cât va fi de la 01.06.2019. Nu prea știm. Știm cam ce e în 2022. Dar vorba regelui... să fie bine ca să nu fie rău!

CEZAR spunea...

Militar de la 14 ani s..a concluzionat corect..
..."cred că 2 lucruri se impun: eliminarea cuantumului net avut dacă e mai mare și aplicarea impozitului progresiv.
AVE,

ARDELEANUL spunea...

Pana cand si pana unde????Pensii dupa inechitati???REZERVIST FLAMAND:ai beneficiat de mii de euro ajutoare la trecerea in rezerva!Cei din perioada 2010-2017 ce sa faca???Sa-ti numere tie banii luati, iar TU vrei sa fii in rand cu LEGEA 223???Aha...asta nu te mai intereseaza..stiii capra vecinului.HALAL DRAGOSTE si PATRIOTISM.Tu sa fii multumit, restul....la GLINA.

Militar de la 14 ani spunea...

Atenție : în calculul aproximativ am mers pe principiul că avem 85% procent + 20% OMM. Ce e sub... vă dați seama!

M spunea...

PSD continuă bătaia de joc la adresa militarilor.
Acum la rand sunt pompierii. "derogarea de la art.40 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare" și preluarea civililor din serviciile de urgentă care nu mai pot fi finanțate de autoritățile locale au produs consternare în rândul adevăraților pompieri.
Arafat este din ce în ce mai contestat. După ce a impus în fruntea pompierilor un specialist în rachete practic destructureaza aceasta armă.
Și domniile voastre așteaptă ceva bun de la PSD? Nu că ăilalți ne-ar iubi!!! 😁

Iulian Mareș spunea...

Da, PMP și USR plus, au solicitat la negocieri cu Partizanul încă 3 întrebări pt referendum! Foarte bine, căci se va transforma in neștiință auto! Categoric, una din întrebări privește pensiile speciale, în care vestitul politician Tomac ne include și pe noi!

Leo spunea...

Ambele variante ale ROMIL sunt una mai buna decat alta , numai sa fie ADEVARATE si nu GOGOSI ELECTORALE "made F&M"
Baga-ti din nou LOGGO-ul amabile , ca-mi este greu sa te urmaresc si in plus , deja devenise o INSTITUTIE la care prea usor ai renuntat.
Tot o institutie este si "macica" lu' Flavius , care in 2 saptamani le va sparge capul padurenilor.........

Dan spunea...

http://www.in-cuiul-catarii.info/2019/04/10/noua-lege-a-pensiilor-sau-noua-teapa-15948#comment-55950

Vasile spunea...

Sigur ca nu mai votam Ciuma Rosie, dar poate sa ne raspunda un intelept de pe acest forum pe cine votam la aceasta ora?

CEZAR spunea...

In "CUIUL CACARII"...manipulare abjecta
S-au trezit cei care traiesc si rontaie diverse cuantunuri mai avantajoase ..gen L-164 sau L-119 dublate de diverse bonificatii!!
Le este teama ca zboara ..puiul cu ata ...si va zbura desigur ..poa sa manipuleze Neacsu cat vrea....

Iulian Mareș spunea...

Nu te-a manipulat cu nimic...ROMIL a expus 2 variante, dar a amintit că sunt 3! Pe a 3a nu a dezvoltat-o!

CEZAR spunea...

Zice NEACSU ,,cu aplomb si deosebita competenta (sic)

Pe lângă vechime, condiții de muncă și grade și funcții, în baza de calcul mai intră și alte elemente care vor face ca niciodată aceste condiții singure, să nu ducă la o egalitate perfectă, nici măcar între doi oameni ieșiți la pensie în același an.
Dacă două persoane vor avea o pensie identică, va fi numai dintr-o întâmplare, căci nu pot exista două persoane cu performanțe identice.
Ca să aduci acuma la aceeași pensie toți militarii care au aceeași vechime, absolut aceleași condiții de muncă grade și funcții, chiar și fără a mai băga sau lua în calcul alte elemente, este o muncă de Sisif, pentru că trebuie să iei fiecare individ în parte și să găsești modalități de a-i ridica pensia, ceea ce înseamnă că unuia îi vei adăuga să zicem 100 de lei, altuia 200, altuia 300 șamd. ÎN CE BAZĂ? Ce soluție tehnică aplici ? Cum faci acest lucru? Cine îmi dă răspuns aici un răspuns viabil din punct de vedere tehnic, dar care să se aplice printr-un articol tuturor, poate să se înscrie la premiul Nobel.
Dacă vrei să egalezi aceste pensii, și repede și la toți, ar însemna să le nivelezi în sus, că nu poți să o faci în jos fără a –i lua cuiva un drept câștigat. A făcut cineva socoteala cam care este impactul financiar ? Eu cred că ne-ar trebui cel puțin încă un buget de pensii pentru a le egaliza, fără a mai băga în calcul ce ar fi să dea și retroactiv. De unde, când chiar Olguța a recunoscut că a fost nevoită să dea ordonanțele din lipsă de fonduri.""
DECI NU SUNT FONDURI ! AHA...

CEZAR spunea...

SI TOT NEACSU SPECIALISTUL !!~
Oricum, admițând că există lucruri proaste la ora actual în modul de acordare a pensiilor militare, NICI OLGUȚA ȘI NICI DRAGNEA NU AU ADMIS CĂ ACESTEA PROVIN ÎN PRINCIPAL DIN ORDONANȚELE 57, 59 ȘI 114 și se pare că nici liderii asociațiilor nu au prea insistat pe această idée, când de fapt de aici ar fi trebuit să pornească. Eu dacă eram în locul lor le-aș fi spus stimabililor că dacă vor să-și dovedească bunele intenții să pornească de la anularea articolelor care vorbesc despre pensiile militare DIN CELE TREI ORDONANȚE, DIN TOATE TREI și de la acest punct începem să discutăm despre orice, până atunci nimic. Sunt convins că mulți vor fi de acord cu asta, dar sunt și mulți care vor spune că ”lasă că eu m-aș mulțumi și cu.. ” și de aici pleacă divergențele și certurile între rezerviști.

PAI PRIN ANULAREA ORDONANTELOR NU SE AJUNGE TOT LA ,,,,,FONDURI..MULTE FONDURI...!
Dar asa ar fi foarte bine caci multe fonduri ar intra si in buzunarul ..lui ..ati ghicit...hihihi

CEZAR spunea...

m-Ale daca NU INTELEGI ..nu-i nicio problema ! Incearca macar sa ..taci ...!

Gigi spunea...

Cele trei variante discutate de reprezentanții rezerviștilor sunt de fapt două?

V1-Cred,după părerea mea că este o variantă bună
V2-Si această variantă este bună,dar cu o singură condiție și anume:
Imediat cum apare Legea să se treacă la calcul aplicându-se principiul prevăzut în L.pensiei civile,adică nr.total de puncte obținut în întreaga activitate care să se înmulțească cu ...de referință de 75.
Dar,imediat,nu în 2021,2022...
Numai așa se elimina nedreptatea făcută față de cei recalculați pe legea 119 și cei ieșiți pe legea 263.
Să fie clar,pe 119 la 100 puncte obținute s-au împărțit la 20,iar pe legea 263 s-a împărți punctele obținute la 23,24,25...în funcție de luna și anul nașterii cnf.Anexei 6.
Așa ,dacă se aplică Referință 75 se elimina aceste probleme.
Toți plecăm la fel, departajați,desigur,de nr.punctelor obținute de fiecare în întreaga activitate.
Dacă se va merge pe calcul "punct pensie"vor fi iar discriminări și nemulțumiri,mai ales din partea celor ieșiți pe legea 263/2010 și cei care nu au o vechime mare din cauza disponibilizărilor din anii precedenți
Dar,am zis,varianta cea mai rapida este V1,fără a se mai trage de timp.

M spunea...

@Vasile - EXCELENTĂ ÎNTREBARE!!!!!

reddog spunea...

@Vasile
Imi permit sa va raspund eu cu toate ca nu ma consider un intelept.
Important este ca romanii sa se implice la vot daca isi iubesc tara.
Sa cantareasca bine si sa voteze conform propriei constiinte.

La ultimele alegeri prezenta la vot a fost de 39%. Rusinos si iresponsabil.

A fost si unul din motivele pentru care PSD a castigat.

La o prezenta mare la vot pesedeaua este pa si sunt sanse ca nici udemereaua sa nu intre in Parlament.
Ar cam fi cazul pentru ultimii, cu procente de 5-6% au fost aproape in toate guvernele jucand destul de murdar adeseori.

Gigi spunea...

În comentariul precedent am omis ceva foarte important și anume:
La cuantumul calculat să se aplice Pensia Suplimentara și OMM.
Asta pentru a se elimina pentru totdeauna nedreptatea făcută prin legea 223 în care Pensia Suplimentară a fost inclusă în plafonul de 85% iar la unii dintre noi a fost exclusă datorită faptului că depășeam acest plafon.
Numai așa s-ar face dreptate până la capăt,după cum suna un
slogan electoral.
Dacă se va proceda așa,se va trăi până la adânci bătrâneți atât politicieni,cât și rezerviști,în liniște și voie bună.
Dacă cei care negociază vor urmări interesul propriu sau al unui grup restrâns,
nemulțumirile vor persista în continuare.

Iulian Mareș spunea...

P Vânătă,
Hai că l-ai luminat....😂
Zii ceva concret, nume, prenume...

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Eu înțeleg f multe, inclusiv că dacă tu puteai înțelege mai bine, erai in locul meu și eu în locul tău! Dar cum nu s-a întâmplat așa, este f bine că mănânci pensie de 20 de ani și acuzi oamenii de manipulare!
Nu sunt avocatul lui, dar Neacșu ca tine a fost, tu că el... poate într-o altă viață! Poate...
Așa, să arunci cu zoaie în toți, din spatele monitorului, ...și un prost mult mai mare decât tine o poate face! Așa că nu poți excela nici măcar aici, dar te străduiești zi de zi și cred că vei reuși în scurt timp, pt că ai capacitatea și voința necesară!

Iulian Mareș spunea...

Excede subiectul...
Partizanul și-a luat-o rău peste cap, de la 2 dizidenți politici, kiar la Cotroceni!
Acum deja coloana oficială este la Câineni!

Iulian Mareș spunea...

Poartă Vânătă,
Din sfaturile tale, sublime, concluzionez că nici nu știi pt ce se va vota în curandt, dacă scriu despre Parlament și câștigarea puterii!
Dar,...te poți reabilita, mai ales că ai și predicat asta....😂😱😬👮

Iulian Mareș spunea...

De la Securitate la Aiud...gl(retragere) de securitate Iancu...:

Am întâlnit rar pe cineva cu o biografie mai tragică decât a lui Marin Iancu. A fost ofiţer de Miliţie şi Securitate, dar a vrut să protesteze în exteriorul României când i s-a părut că e tratat ne­drept de superiorii săi. A devenit un duşman al regimului condus de Nicolae Ceauşescu şi a făcut ani grei de puşcărie pentru că a vrut să trimită o scrisoare la Radio Europa Liberă. La Aiud a stat în celulă cu aproape toţi cei care încercau să facă ceva concret împotriva lui Ceauşescu la începutul anilor ’80.

Cezar spunea...

Vivat PSD.ALDE !
CASA DE PIATRA LOV

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Gigi spunea...

Dacă îmi este permis,vreau să arăt că cineva care nu vine aici cu propuneri pt.a participa la îmbunătățirea legislației actuale,sau viitoare în domeniul pensiilor militare,își permite să împroaște cu noroi un OM care deține un blog.
Este vorba de dl.col.Marin Neacșu și blogul lui"În Cuiul Cătării".
Este rușinos și în același timp lipsit de bun simț să redenumești un blog folosind apelative nedemne de un fost militar,punând în lumină proastă atât blogul cât și autorul blogului.
Dacă am luat atitudine pe proprietatea d-lui Neacșu atunci când dl.Huhu a fost bălăcărit de cineva, un autostiutor în toate,cred că este camaraderește să iau atitudine,aici unde omul este bălăcărit.
Să-ți fie rușine obrazului!

CEZAR spunea...

"Gigi..uite ti-a raspuns un P.C.recte Draghici! - referitor la Neacsu cu care "ma cunosc si ma lupt" ..de pest 10 ani..
Comunica-i lui Neacsu sa-i dea Nobelul ..omului!!~

Blogger Draghici spunea...
Pentru domnul Neacșu, referitor la o noua lege a pensiilor militare:
Îl citez cu respect:
"Ce soluție tehnică aplici? Cum faci acest lucru? Cine îmi dă răspuns aici un răspuns viabil din punct de vedere tehnic, dar care să se aplice printr-un articol tuturor, poate să se înscrie la premiul Nobel." ???

Nu e cazul să amintim mereu de descoperitorul dinamitei(E o aluzie?),
o lege corectă pentru militari ar trebui să țină cont de toate câștigurile lunare din toți anii lucrați. Legea pensiilor civile este un bun exemplu de urmat.
S-a preluat un model din Occident, simplu ca Bună ziua!(Pe loc repaus, Cezar!).

Cezar a insinuat ca unii(cu pensii mari rezultate din 6 luni cu venituri foarte mari, umflate) ar dori să li se păstreze pensiile calculate acum, eventual să le mai creasca !!
Într-adevar asta cere bani mulți și ar fi o treabă inutilă pentru că s-ar naște noi diferențe nejustificate(evident și noi nemulțumiri). Recalculare pentru toți după o lege simplă și AVANTAJOASĂ(de fapt ECHITABILĂ) pentru toti militarii. Bineinteles că vor apărea diferențe între militari, nu se poate face o egalizare forțată. Și la civili e la fel și va fi la fel cu legea nouă votată.

Multumesc domnului Draghici
Sper ca Neacsu pe care il ridica unii pe aici pe inalte culmi et...bla bla...sa se tina de cuvant
Sa te cheme la Craiova si in cadru festiv asa cum ii place lui sa-ti inmaneze NOBELUL (sic)
Eventual sa-l aduca si pe Dobritanu sa tina o cuvantare presarata cu hiii...aaa....
Eu sincer nu cred !

CEZAR spunea...

Eu nu aplaud si nu sustin nici-o organizatie din asta..de doi bani !
Deocamdata am incredere in Dragnea si Olguta si ma bucur pentru ca au dat- pentru inceput un semnal cum ca, burtile verzi ..albastre ..azuriii..etc..au cam fost EXCLUSE de la masa celor care vor hotari !
AVE!
Vivat PSD ALDE...asteptam o victorie zdrobitoare in alegeri!

CEZAR spunea...

Daca vrei sa vezi un blog adevarat (sic) ...este al meu !!

Blog ,,Space ARMYA - International"
==== ganduri,dupa ce mi-am lins ranile ! ====


Un produs Google TraducereTraducere

Militar de la 14 ani spunea...

Cei care tot aclama egalitate, dreptate până la capăt, nepăstrarea cuantumului net mai avantajos cred că sunt cei ieșiți înainte de 2010. De fapt sunt cam 3 categorii de pensii: mici până în 2-3000 lei, medii între 4-6000 lei și mari peste 6-7000 lei.
Prima categorie majoritară sunt ieșiți până în 2000, a 2-a categorie sunt ieșiți până în 2010 iar a 3-a după 2010. Diferențele constau că cei până în 2010 au luat ajutoare și plăti compensatorii între 20 și 50 solde lunare. Și eu ieșit după 2010 vreau să iau nu 50, măcar 20 de solde impozitate cu 40%. Așa că dreptatea până la capăt e undeva la mijloc. Cred că recalcularea și păstrarea cuantumului net mai avantajos înseamnă să ținem cont de acest lucru.

CEZAR spunea...

Va este clar ce vedeti la Craiova ...trepadusii astia nerusinati ai unor partidulete..care va vanturati si pe aici..??
PSD..a pocnit Dragnea din doua degete si s-a umplut Craiova de oameni..va zdrobeste !
Mai vine si ALDE si...se ocupa de dat cu mir.....
Vivat PSD,ALDE...VICTORIEE...!!

reddog spunea...

@Draghici
Da, sunt soldat!

Soldati sunt toti militarii, indiferent de grad sau functie.

Nu incerca totusi sa faci prea mult pe peroraiatisticul-istet. 😁
Sa nu se rupa ceva in dumneata daca tot te fortezi prea mult nu de alta. 😁

Dumneata mai stii cate ceva si asta e de apreciat.

Am spus in principiu.
Nu stau sa scriu romane pe aici despre doctrine politice.

capitanu nemo spunea...

Daca pana la alegerile parlamentare psd nu rezolva situatia pensiilor militare si fac numai promisiuni atunci vor trece in opozitie,multi dintre militari vor vota cu unpr si pro romania,eu fiind unul dintre ei.

Iulian Mareș spunea...

Nemo,
Până pe 26 mai, hmmm, cam greu, pt oricine!

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Nu te da pe muci și zici că-i gheață! Neacșu a făcut și filologia și a muncit ani buni, la UNAP, predând în cadrul unui curs! De la tine până la el este o distanță enormă, totuși! Nu cred că este cazul sa jignești, dar ție îți stă în caracter să bălăcărește pe oricine care a fost cu mult peste statutul unui Mr de B.I.!
Cred că trebuie să te și spovedești...
Cât despre blog...lauda de sine nu pute bine!
Sfat: când mai ai propuneri specifică: "am cu puțin peste 1/2 din vekimea efectivă!" Ca să se înțeleagă bine intenția ta!

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Nu e mare lucru!
E suficient ca săptămâna care vine să introducă pe ordinea de zi a CD legile de aprobare a Ordonanţelor 57 şi, în special, a OUG /2017, să-i dea propunerile de mai sus lui Solomon, ca să le introducă în raport şi săptâmâna ailaltă legile sunt şi publicate în MO.
E nevoie doar de voință politică.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Eu as vrea, dar mai sunt și avizele comisiilor!

Cătălin spunea...

PSD-ul pleacă în OPOZIȚIE, dacă nu rezolvă problema discriminărilor pensionarilor militari până la alegeri.

Leo spunea...

Era mai frumos loggo-ul de dinainte.
Acesta seamana cu 2 cadre de film 24x36 , sau co o treapta din "scara fericirilor" Celalalt era "Deco Art".

Iulian Mareș spunea...

RED,
asa treceau zilele de munca?...pe Scaletki, l-am cunoscut personal, ... si stiu adevarul, nu povestea romantata....
El aminteste si de Marin Iancu, la Aiud, care....kiar daca a facut parte din DSS tot detinut politic este!

https://jurnalul.antena3.ro/scinteia/special/amintiri-din-celula-mortii-513154.html

CEZAR spunea...

@/m-Al
Bine ca ne-ai infomrat !
Personal nu cunosteam ca si FILOLOGIA ..a contribuit la intarirea capacitatii combative a Armatei Romaniei (sic)
Biiine ca nu ne-a atacat nimeni ...cu doftoroii , cu filologii si mai ales cu specialistii in ..agronomie (asta-i formatia ta de baza ..spun sursele !! ) MUCI II FACEAM.....

CEZAR spunea...

PS...
m-Ale de ce nu folosesti ..lecitina ..?
Am precizat de n!x....am 26ani de portcascheta...+ 9 care rezulta din grupe..
Din cate cunosc 45 de ani ii varsta la care in NATO se iese in mod NATURAL la pensie...!!
Numai tu..ai putut sa ajungi ..varsta FARAONILOR in functie...!!

Iulian Mareș spunea...

Titlul este obraznic, dar o foto cu Ponta militar in termen merita oricum!

https://www.comisarul.ro/articol/s-au-mai-scris-astea-despre-prostea-dar-e-bine-sa-_863390.html

CEZAR spunea...

Uite un individ care nu se mai ascunde dupa cires ! Spune clar ce gandeste ! Ca gandeste foarte prost asta-i alta treaba ..!

Nitu Constantin
12 aprilie 2019 - 14:10
Șmecherie electorală. Să fie repusă în funcțiune șegea veche, fără contributivitate, și gata!

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Tu nu știi ci doar bănuiești! Vârstă limita de ieșire la pensie nu este 45 de ani în armate NATO!...nemții au 62!
Așa că tu nu ai nevoie nici macar de lecitină pt că asta lucrează doar cu creierul!
Cum sa nu aibă armata nevoie de filologi? Devii penibil...cursurile despre proceduri, tactici și documente de stat major în lb engleza/franceză cum ai vrea să ți se predea? Pe țigănește? Armata înseamnă puțin mai mult decât Cp și B!😂
Cu cât scrii mai mult cu atât de descoperi mai abitir!
Și pt mintea ta: Neacșu are misiuni externe în pionierat, cu un B.I., combatant fiind!
Deci, iar țeapă!
Dar, nu problema lui trebuie sa te intereseze ci problema ta: ...puțin mai mult de 1/2 vekimea efectivă!...roaga-te că pe noua lege sa nu ai parte de penalizări! Apoi dacă îți ia în calcul toate soldele nu 6 alese, vei fi mai sifonat decât o cămașă stoarsă la 1200 rotații/minut!
Pssât, mergi pe burtă!...treci pârleazul, apoi măcăne!

PS- nu te mai concentra că dai in depresie: în armata US sunt cadre pe 2 filiere (ca la noi), dar unii pot rămâne până la o vârstă sau până la o anumită funcție și grad! Olescu ți-a mai explicat, numai că lecitină face bine doar la creier, nu și la grăsime simpla!

Iulian Mareș spunea...

Și Nițu Constantin, pe care îl categorisești greșit, de ce gândește prost?
Tu reprezinți o entitate intelectuala absolută, de referință?
Tare multe îndoieli am...
Lasă omul să scrie, combate dar fără epitete sau...ce nu-ți convine trebuie să blamezi?

CEZAR spunea...

Italia

– Ofiţeri inferiori: vârsta: 45-55; ani de serviciu: 25-30; pensia: 80% din ultimul salariu brut;
– Ofiţeri superiori: vârsta: 45-55; ani de serviciu: 20-30; pensia: 80% din ultimul salariu brut;
– Generali: vârsta: 60-65; ani de serviciu: 35-45; pensia: 80% din ultimul salariu brut.

Marea Britani

CEZAR spunea...

m-Alul zice doct""
""Cum sa nu aibă armata nevoie de filologi? Devii penibil...cursurile despre proceduri, tactici și documente de stat major în lb engleza/franceză cum ai vrea să ți se predea? Pe țigănește?

Esti chiar ..penibil
Pentru asta angajezi fetite cu fustita scurta - absolvente adevarate de ..filologie ,specialiste in 2 sau mai multe limbi (sic)
Nu scoti din 'productie " un ditamai ofiterul..
Asa fac si SUA!

Cezar spunea...

P.S.
Culmea.i ca imi convine ce zice Nitu
Dar..nu.i realizabil
Este o tîmpenie susținută de unii ca voi..si care m.a adus în situația de a pierde cam m 1000 pe lună
Asta dacă rămâneam pe L.119
De aia ma apuca toti dracii...

Iulian Mareș spunea...

C,
Dar ești și kior...., însă doar pofticios; fetele alea știu tactică, proceduri, documente și terminologie militară? Ce ai?
Tu vezi doar XXX....

Cezar spunea...

Nu trebuie să știe..
Ele doar traduc...si apoi vine m.Alul....nu..nu ca nici tu nu sti🤣😂🤣😂😜😜
Vine un ofițer cu scoala militară la baza si vede ce si cum...

Iulian Mareș spunea...

C,
Vezi ce se întâmplă când doar îți inkipui cum este cu școala? Ai doar fantezii...

Iulian Mareș spunea...

C,
Oricum, pluton, companie, stana sunt cam la fel...., iar ceea ce iti trebuia sa exprimi tu, reuseai prin mima!...In plus cand ai plecat tu, in 2000, primavara, de baza erau cea, ho, inainte, Haida...etc!
Cum ti-am mai spus: nici nu ti-a trebuit si nici nu-ti va folosi! 1/4 AN-4, 1/6 AN-7 1/10 AN-3 si 1/7 RSI ti-au dat osanza suficienta! Plus Manualul gradatului...
....ce sa mai vrei? 5 carti... si jucai poker! ...ah, mai citeai si buletinul, doar in wek!

M spunea...

@Iulian Mares si Cezar
In multe institutii de siguranta nationala se foloseste metoda de a trece "la birou" cadrele care dintr-un motiv sau altul nu mai pot/vor lucra in operativ.
Nu stiu cum mai e acum la noi dar mai demult nu puteai sa lucrezi in St Maj decat daca aveai minim 5 ani intr-o structura operativa. Incadrarea de "fetite cu fustita scurta - absolvente adevarate de filologie" este un accident in mai toate institutiile de siguranta nationala din lume.
In Germania era un site intranet in care cadrele vedeau politica de personal si puteau sa se pregateasca pentru un anumit post. De exemplu, cel care ma insotea, imi arata ca peste 4 ani urmau sa treaca in rezerva 3 ofiteri de la un anumit compartiment si pentru ca viza una din functii incepuse sa isi ia calificarile (limbi straine in cazul lui + nu stiu ce specializare PC).
La fel era si in SUA!

Iulian Mareș spunea...

M,
aproape identic....exista Ghidul carierei militare si ti se face consilierea: catre ce ai cele mai mari sante de promovare! In statele majore ale categoriilor de forte daca gasesti cateva functii de capitan; in principal cu ULD saupt absolventii de AcTh.!
Lasati-l pe Cezar...el este iesit din 2000, habar nu are nici ca este aerian; pfesorul de limbi straine din UNAP are rang de profesor universitar si in afara de preparator, incepand cu asistentul trebuie sa fie cel putin doctorand. Functiile didactice mai mari, neaparat doctorat pe domeniul lui!
Cum astea sunt norme legiferate, el stie doar de scoala de gradati!

Leo spunea...

Auzi , sa fie doctori..
Pai eu stiu 2 antreprenori la care le spui datele , platesti taxele si in maxim 48 de ore , primesti diploma de DOCTOR.
Exista in portofoliu , inclusiv diploma de DOCTOR patiser (in patiserie).
Daca ma supar oleaca , peste 48 de ore sunt doctor.

M spunea...

@iulian - ok, am înțeles. Și mulțumesc de lămuriri. Pe stimabilul pot și simplu nu am să-l mai citesc. Viața e prea scurtă!
Ma bate gândul să mă înscriu într-un partid și să promovez cauza militarilor.
😁

Iulian Mareș spunea...

Leonardos,
Numai că ME nu-ți va recunoaște acel titlu; periodic, școlile doctorale sunt evaluate și...din câte am constatat eu sunt tot mai puțin acreditate!
Pt bucătăreală exista până la 5* Michelin!...și aici, examene teoretice și practice cu un juriu fff exigent și profesionist!