Un produs Blogger.

luni, decembrie 21, 2020

Semne proaste pentru sporul OMM. Formatorii Institutului Național al Magistraturii recomandă integrarea lui în plafonul net al pensiei militare

68 comments


În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la București, Întâlnirea președinților secțiilor pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale ale curților de apel, dedicată discutării aspectelor de practică neunitară în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale. Curțile de apel au fost reprezentate, în principal, de președinții secțiilor specializate și de judecători desemnați din cadrul acestor secții.

Punctajul de discuții al întâlnirii a fost elaborat de doamna prof. univ. dr. Luminița Dima și domnul conf. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte, formatori colaboratori ai Institutului Național al Magistraturii la disciplina Dreptul muncii, care au moderat și discuțiile din cadrul întâlnirii.

În urma dezbaterilor, referitor la temele incluse în punctajul de discuții, s-au conturat concluziile expuse în cele ce urmează.

IV. Asigurări sociale


1. Pensie militară. Stabilirea cuantumului pensiei prin aplicarea procentului

corespunzător reprezentând semn onorific


A. Titlul problemei de drept: Pensie militară de stat stabilită în baza Legii nr.223/2015. Aplicarea dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 85/1995 coroborat cu art. 60 dinLegea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 59/2017

Materia: civil

Subcategoria: litigii de muncă şi asigurări sociale

Actul normativ incident: art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificat prin art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017; art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995

Cuvinte-cheie: pensie militară, semn onorific

Problema de drept: calcularea cuantumului pensiei conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015: în forma în vigoare la data emiteriideciziei de pensie sau în forma aplicabilă anterior modificării realizate prin O.U.G. nr.59/2017, fără plafonarea cuantumului pensiei la media soldelor nete, aşa cum a fos tmodificat prin art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017, iar cuantumul pensiei astfel stabilitsă fie majorat cu procentul corespunzător reprezentând semn onorific conform art. 11alin.3 din Legea nr. 80/1995.

În practică s-au conturat două orientări jurisprudenţiale, astfel:

A). Într-o opinie se reţine că având în vedere că plafonul net stabilit de legiuitor cu privire la pensia în plată prin art. VII punctul 3 din O.U.G. nr. 59/2017 este reprezentat de media netă a salariilor/soldelor care se iau în calcul la determinarea bazei de calcul, atâta timp cât contestatorilor li s-a acordat o pensie netă în plată egală cu acest plafon net legal, iar pe durata celor 6 luni de activitate în calitate de poliţist sau funcționar cu statut special alese prin cererea de pensie nu a existat vreun drept salarial derivat din art. 11 din Legea nr. 80/1995 care să intre în calculul plafonului net, contestatorii nu au temei legal pentru a pretinde să le fie plătită această majorare apensiei.

Prin urmare, majorarea corespunzătoare semnului onorific deţinut este legal aplicată şi însumată în pensia militară brută care a determină pensia militară netă,obținută potrivit Codului fiscal prin utilizarea noţiunii definite de art. 3 lit. m) din Legeanr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare (pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare).

În acest sens, sunt relevante dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, aşa cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 59/2017, în sensul că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/ salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Prin urmare, Curtea constată că legiuitorul a stabilit un plafon net cu privire la pensia în plată, fără a exista excepţii în modul de stabilire al acestui cuantum net, care să permită interpretarea că plafonul prevăzut de lege poate fi depăşit.

În ce priveşte Semnul Onorific „În Serviciul Patriei”, acesta i-a fost acordat reclamantului prin Ordin, beneficiile în plan pecuniar ale distincției fiind prevăzute deart. 11 din Legea nr. 80/1995, ale cărui dispoziții rămase în vigoare prevăd că pensionarii militari decoraţi cu acest semn beneficiază de un spor al cuantumului pensiei, de 10%, 15%, respectiv 20%.

Legiuitorul nu face nicio mențiune cu privire la cuantumul la care se adaugă sporul, respectiv dacă este vorba de cuantumul brut sau net.

În lipsa unei precizări exprese în acest sens, instanţa nu poate interpreta că sporul cuvenit reclamantului se referă la un procent din cuantumul net, calculat conform Legii nr. 223/2015, cu atât mai mult cu cât în cazul recalculării pensiilor militare, la art. 3 din Ordinul nr. 31/2016 Anexa I, se prevede includerea în baza de calcul al pensiei a sumelor aferente Semnului Onorific „În Serviciul Patriei” sau similare deţinute.

Se mai reţine că art. 3 lit. m din Legea nr. 223/2015 defineşte pensia militară de stat ca fiind pensia militară stabilită în cuantum brut, din care se deduce impozitul pe venit, neexistând prevederi legale care să poată fi interpretate în sensul că sumele aferente distincției reclamantului se pot adăuga la cuantumul net, contrar prevederilor art. 60 din Legea nr.223/2015.

B).Sporul pentru semnul onorific nu face parte din pensie, trebuie adăugat la cuantumul acesteia, deoarece are un alt caracter juridic decât pensia. Sporul pentru semnul onorific se calculează și evident se adaugă la pensie, doar după ce se cunoaște cuantumul final al pensiei.

Apărarea intimatei, în sensul că plafonul net stabilit de legiuitor cu privire la pensia în plată prin art. VII punctul 3 din O.U.G. nr. 59/2017 este reprezentat de media netă a salariilor/soldelor care se iau în calcul la determinarea bazei de calcul, nu poate fi reținută, deoarece acesta reglementează cu privire la pensie, nu la suplimentele ce se adaugă ulterior la pensie. În cazul de față, sporul pentru semnul onorific nu este parte a calculului cuantumului pensiei, ci un adaos la aceasta, diferit de la caz la caz, în funcție de meritele și condițiile de acordare. În plus, art. 28 din Legea nr. 223/2015 prevede că în baza de calcul nu se includ sporurile prevăzute la literele a-p.

De asemenea, prin raportare la art. 6 din Ordinul nr. 31/M/2016 al M.A.I și art. 11alin.3 din Legea nr. 80/1995, conform cărora recalcularea pensiilor militarilor se realizează pe baza art. 28 din Legea nr. 223/2016, este evident că baza de calcul nu cuprinde sporul pentru semnul onorific.

Dreptul la acest spor este legal câștigat, astfel că reclamantul este îndreptățit să i se emită o nouă decizie de pensie cu reținerea și calcularea sporului de 15% pentru semnul onorific alături de pensie.

Din coroborarea art. 28 din Legea nr. 223/2015, care interzicea includerea sporurilor în baza de calcul, cu art. 60 din același act normativ, care trimite expres la media din baza de calcul, rezultă fără echivoc că suma reprezentând media netă a 6 salarii din baza de calcul nu cuprinde sporul pentru semnul onorific.

Prin urmare, se apreciază că modul de calcul şi interpretarea făcute de intimată au fost eronate, întrucât algoritmul folosit la calcularea pensiei, necontestat de altfel, a fost greșit, la cele 6 salarii nefiind adăugat sporul pentru semnul onorific.


Opinia formatorilor INM:

Problema de drept ridicată o reprezintă modalitatea de acordare a sporului aferent distincției „Semnul Onorific” conform dispozițiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr.80/1995, potrivit cărora pensionarii militari decoraţi cu acest semn beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

În primul rând, trebuie subliniat că, fiind un spor al cuantumului pensiei, sporul pentru „Semnul onorific” este un element component al pensiei și nu un drept distinct, neavând relevanță faptul că este prevăzut într-o lege distinctă de Legea nr. 223/2015. Pe de o parte, acest drept nu a fost primit niciodată de militari pe parcursul exercitării atribuțiilor de serviciu, pe durata activității, militarii primind Semnul  onorific, respectiv însemnul și bareta, însoțite de un atestat.

Prin urmare, sporul aferent Semnului onorific este un element ce se ia în calcul la stabilirea pensiei, dar nu face parte din baza de calcul a pensiei. Deși sporul pentru semnul onorific nu este exclus în mod expres de la calculul bazei de calcul prevăzută de art. 28, potrivit lit. p) a acestui articol, sunt excluse „alte venituri care, potrivit legislației în vigoare la data plății, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.” În plus, art. 11 din Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat consolidează ideea de includere în baza de calcul doar a sumelor ce au fost încasate pe perioada desfășurării activității „alte elemente salariale decât cele de la lit. a)-f), realizate în cele 6 luni consecutive”, iar sporul aferent distincției „Semnul Onorific” nu face parte din această categorie.

Pe de altă parte, natura juridică a acestui spor rezultă și din faptul că art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 nu are o existență de sine stătătoare şi nu conferă un drept patrimonial care există independent de stabilirea pensiei de serviciu, ci acesta devine efectiv şi capătă efecte juridice numai în legătură directă cu stabilirea pensiei militare de stat. Mai mult, acest drept nu supravieţuieşte de exemplu, suspendării pensiei sau încetării/revocării pensiei în cazurile prevăzute de lege, pentru a putea fi considerat un drept patrimonial distinct.

Astfel, în acest caz nu suntem în situaţia unei indemnizaţii sau a unui beneficiu care se acordă cu ocazia ieşirii la pensie a titularului semnului onorific, cât timp nu există nici un text de lege în acest sens, totodată neexistând o diferență între caracterul contributiv al pensiei şi caracterul necontributiv al emolumentului decoraţiei, în condiţiile în care această pensia militară este o pensie de serviciu care nu are la bază principiul contributivităţii.

În plus, potrivit art. 3 lit. f) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 31/25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, recalcularea pensiilor militarilor se realizează pe baza unor elemente expres prevăzute, printre care și „Semnul Onorific În Serviciul Patriei sau similare deținute.”

În al doilea rând, modalitatea de calcul prin raportare la sporul onorific rezultă și din modalitatea de formulare a prevederilor art. 30 și ale art. 60 din Legea nr. 223/2015. Pe de o parte, art. 30 face referire strict la pensia stabilită, recalculată și actualizată „în condițiile prezentei legi”, în timp ce art. 60 cuprinde o formulare generală, incluzând așadar toate elementele componente ale pensiei, așa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 223/2015, dar și prin alte legi, inclusiv prin Legea nr. 80/1995.

Toate aceste elemente, indiferent de actul normativ care le prevede, vor fi plafonate în conformitate cu aceste prevederi generale.

Având în vedere că excepţiile sunt de strictă interpretare şi trebuie expres prevăzute de legiuitor, interpretul legii nu poate adăuga, pe cale de interpretare, elemente de calcul a pensiei militare care să se adauge la cuantumul plafonat al pensiei militare de stat expres prevăzut de legiuitor prin dispoziţiile art. 60.

De altfel, acest spor este prevăzut expres de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 31/25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, emisă tocmai în baza Legii nr. 223/2015. Astfel, având în vedere conținutul celor două norme, nu se poate concluziona că art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 este lex specialia în raport cu art. 60 din Legea nr. 223/2015.

Așadar, având în vedere succesiunea normelor în timp, se vor aplica prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015, inclusiv cu privire la sporul prevăzut de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995.

În al treilea rând, de o importanță deosebită este și interpretarea normelor conform voinței legiuitorului, care, prin plafonarea introdusă prin modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015 prin O.U.G. nr. 59/2017, a urmărit plafonarea la un anumit nivel a pensiilor de serviciu, al căror cuantum a fost considerat de legiuitor vădit mai mare față de pensia medie din sistemul public de pensii. Or, a stabili posibilitatea depășirii acestui plafon prin adăugarea sporului pentru semn onorific ar conduce la golirea de conținut a prevederilor anterior menționate, aceasta fiind o interpretare contrară spiritului legii.

În concluzie, pentru militarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 223/2015 ulterior modificărilor aduse de O.U.G. nr. 59/2017, calcularea pensiei se va face potrivit art. 28-29 din Legea nr. 223/2015, urmată de plafonarea la 85% din baza de calcul prevăzută de art. 28, la care se adaugă sporul pentru semnul onorific, sumă totală care se plafonează potrivit art. 60, la media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

În cadrul dezbaterilor a fost agreată opinia formatorilor INM. De asemenea, referitor la problema de drept în discuție, s-a reținut existența pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a unei sesizări pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile (sesizarea nr. 2970/1/2020).

68 de comentarii:

Ein Stein spunea...

Va marturisesc ca nu am citit tot articolul dar din cat am citit va pot spune ca astia sunt prosti de-a binelea, serios. Pai a facut vreodata OMM-ul parte din solda ca el sa fie inclus in pensie si apoi, ea, limitata la netul soldei? Am scris in nenumarate randuri ca jegul asta de L223 este un izvor nesecat de minuni, ea este cauza si noi tot incercam sa indreptam efectele. Asa ceva nu se poate, trebuie eliminata cauza!!!! Doar in ultima perioada au aparut doua noi probleme pentru noi, cei pensionati cu art.30 nu primesc indexare iar cei pe 60, practic, nu mai primesc OMM-ul. L223 trebuie desfiintata, ori sa fim trecuti pe legea publica ori o noua lege copiata cu punct si virgula de la o tara NATO de traditie, pensie doar din grad/functie, vechime, arma. Atat!
Oameni buni trebuie prin orice mijloace sa ne facem cunoscuta optiunea, jos jegul de lege 223. NU va mai lasati angrenati in tot felul de jocuri ale unor "binefacatori", nu mai asteptati minuni, nu vor veni! Am ajuns bataia de joc pentru tot felul de panarame.

Ein Stein spunea...

Parerea me e ca va pierdeti timpul degeaba incercand sa explicati ce spune L80, ca nu e drept, ca articolul nu stiu care spune altceva, etc. L223 trebuie sa dispara de urgenta, trebuie eliminata cauza, va garantez, cum am mai facut-o si in trecut, vor aparea alte si alte necazuri pentru noi. L223 pentru asta a fost facuta, special. Cauza vs efect!

Niky spunea...

Absolut de acord, trebuie ca șefii asociațiilor să ceară factorilor decidenți o nouă lege a pensiilor militare copiată eventual(pentru a se evita mânăriile românești) de la o țară NATO. Numai să nu ajungă la conducerea asociațiilor unii colonei/ generali proaspăt pensionați cu pensii umflate de Oskar-uri, si ore suplimentare, că aceștia nu vor vrea să audă în veci de așa ceva. Trebuie să le scriem asta tuturor asociațiilor.

Burebista spunea...

Când va spuneam eu ca este o deosebire de formulare a art. 30 fata de art. 60,....
Și din cauza asta 99% am pierdut procesele....
Ghinionul nostru ca în legea 80 scrie,, beneficiază de un spor la cuantumul pensiei "iar în legea 168 de o indemnizație în afara pensiei militare...
Deci se prevede decizia ICCJ din 15 februarie 2021..

Gigi spunea...

Vã asteptati la ceva bun? Legea era destull de bunà,dar suferind atâtea modificari,bombardata vi violata din toate pozitiile,de idioţi,stim care,nu-i mai inşirui acum,a rãmas gãunoasa,lipsita de conţinut.
Unde naiba s-a mai pomenit,vãzut,auzit,ca dupã stabilirea Brutului,sã fie impozitata odatã şi iar încã odatã,adicã netul stabilit din brut,şi iar netul din net.Iar OMM-ul sã disparã pur şi simplu.Numai cineva bolnav cu capul se putea gândi la aşa ceva.
Nimic nou sub soare,la noi e posibil orice.

Xpert 86 spunea...

Am citit minuta acum o saptamana, practic s-a stabilit practica unitara la nivelul tuturor unitatilor curtilor de apel din tara pentru SOSP si SOMM!! Li s-a trasat sarcina clara presedintilor curtilor de apel ca sa mearga toti pe aceiasi idee, adica sa o includa in baza de calcul sporul, cu toate ca nu reprezinta un element salarial!! La magistrati nu e relevant acest fapt, singurul lucru relevant este ca hotararile lor sa nu afecte bugetul de stat!! Ganditiva daca ICCJ s-ar pronuntat in februarie 2021 favorabil in favoarea reclamantului si nu a caselor de pensii ce deranj ar fi la bugetele MAI si MAN, revizuirea a mii de decizii de pensionare de dupa data de 15.09.2017 plus si plata sumelor retroactiv neincasate pentru spor!!! Mai bine isi bat joc de toti rezervistii, magistratii si asa isi vor apara spatele pentru toate sentintele pronuntate ilegal si se va face in continuare economie la buget prin incalcarea acestui drept!!! Dar oare ei uita ca mai exista si Curtea Pentru Apararea Drepturilor Omului de la Strasburg, unde orice sentinta judecatoreasca ilegala poate fi atacata dupa epuizarea tuturor mijloacelor de atac din tara???? Nu stiu ne cred atat de tampiti si cred ca pot sa o continue la nesfarsit cu dispunerea unor sentinte judecatoresti cu incalcarea prevederilor legale?? Din cuprinsul minutei asta rezulta ca vor da castig de cauza caselor de pensii, fara sa le pese de prevederile legale ale L 80/1995

mosmartin16 spunea...

Huhu, știi că am vorbit acum ceva timp că am un exemplu edificator care vizează...abuzul și discriminarea ...în ceea ce privește interpretarea normelor legale de către casele de pensii sectoriale !! Nu uit că trebuie să arăt asta..doar...încă puțină răbdare !! Mulțam fain ! Cu respect !

Burebista spunea...

Nu ar fi nicio paguba la ministere dacă s ar acorda sporul pt OMM la pensia netă plafonata în plată, pentru ca oricum pe dia bugetat din banii ministerelor este cea brută maaare. Diferența care nu ajunge la pensionari după 15.09.2017 este mult mai mare decât sporul pt OMM.
Deci nu acesta este motivul... Legea 80 a fost făcută pentru 1995 când nu existau pensii brute și nici plafonari.
Poate, ICCJ va da totuși o hotărâre favorabila mai ales ca exista câteva cazuri de acordare a sporului pentru OMM la pensia netă plafonata acordate de unele curți de apel ce nu mai pot fi schimbate și astfel s a creeat o discriminare între pensionari cu pensiile militare stabilite pe aceeași lege de după 15.09.2017.
Poate asta va fi singura șansă. Chiar dacă iccj da o decizie nefavorabila celor ce au câștigat definitiv nu li se mai poate lua.
Trebuie modificat ceva ori la legea 80 ori la 223...

Calinmihaib12 spunea...

Textul arată că tovarășii de la INM..EXECUTĂ O COMANDĂ POLITICĂ folosindu-se de sofisme,interpre tări arbitrare,ABUZIVE..etc. ale
legilor implicate(223..,80/1995) pt.a-și "argumenta"= concluziile "dezbaterilor"..!
PRACTIC: din concluzie( cele 15 rânduri) rezultă CLAR că scopul dezbaterilor a fost:
1. Aplicarea în continuare a STABILIRII pensiilor militare după data de 15.09.2017: conform cu prevederile art. 60 modificat cu OUG. 59/2017..!
2.Justificarea, unificarea și IMPUNEREA..JURISPRUDENȚEI APLICATE deja (și aplicabile și în viitor..?)în acest domeniu al soluționării litigiilor apărute privind aplicarea legii 223..în STABILIREA pensiilor militare după data de: 15.09.2017 [ și.. posibil în viitor:și la pensiile recalculate/actualizate,precum și la pensiile stabilite anterior datei de 15.09.2017= pe legea 223..],conform cu art. 60 din lege, modificată cu OUG. 59/ 2017,adică exact așa cum deja sunt în plată PENSII NETE STABILITE = egale cu SOLDA LUNARĂ NETĂ= 58,5 % din SOLDA LUNARĂ BRUTĂ..fără OMM..!,
..fără PENSIE SUPLIMENTARĂ și DUBLU IMPOZITATE..!
(..mai rămâne un pas de făcut.. până la abrogarea art. 11 din legea 80/1995..!)...și dacă privim: în ansamblu cum ar arăta legea 223 din perspectiva asta: am constata că ea devine = NIMIC = 0..!!; adică legea pensiilor militare 223 ar avea un singur articol,care ar arăta cam așa:
"Art.1 Pensiile militare se stabilesc și plătesc în cuantum net,calculat în baza venitului /soldei/../lunare brute, [alese din:."x".luni, din: ."x".ani consecutiv..] din care se rețin taxe(le) și impozite(le) din Codul fiscal/(+/-)Legea asigurărilor de sănătate..!".(rețineri în prezent de aprox. 41,5 % din BAZA DE CALCUL..!)

Călugărul spunea...

Nu ați înțeles încă că singura lege care se respectă la noi în colonie este omerta?

vasile iosif spunea...

Cateva intrebari legitime:
1.Cine sunt acesti "formatori" si ce autoritate au ei asupra Instantelor?
2.Cine ii controleaza pe formatori si ii instiga impotriva SNAp?
3.Mai sunt Instantelele independente, ca de platit sunt bine platite, si in activitate si la pensie, doar sunt putere in stat, cum spune CCR?
4.Care mai este rolul ICCJ daca alt organism uniformizeaza practica judiciara?
5.De ce dezbaterile au avut loc la un hotel privat si nu la un sediu oficial apartinand Statului Roman?
6.De ce dezbaterile au loc sub sigla UE si nu sub sigla NATO daca vorbim de un tratament legislativ egal si uniform al militarilor din state NATO?
Cu stima,

avianyc spunea...

Cu parere de rau ,vreti nu vreti ,va trebui să constatați că singurul care a interpretat corect in spiritul legii art 11 din L 80 si art 60 din OG 59 ,coroborate cu L223 a fost avia-avianyc.
În rest doar pălăvrăgeală pe lângă interpretarea corecta a legii.
Probabil că sa se interpreteze cum ne dorim cu toții, dupa cum spunea avia-avianic ar trebui modificata legea 80 art 11 si acel spor mentionat de art 11 sa fie transformat in indemnizație.
Indemnizația are o cu totul alta conotație juridică si nu intra sub incidenta OG59 art 60.
Se pare ca avia-avianyc le cam stie destul de bine in orice domeniu.

Leo spunea...

Citez :
"Legiuitorul nu face nicio mențiune cu privire la cuantumul la care se adaugă sporul, respectiv dacă este vorba de cuantumul brut sau net.
În lipsa unei precizări exprese în acest sens, instanţa nu poate interpreta că sporul cuvenit reclamantului se referă la un procent din cuantumul net, calculat conform Legii nr. 223/2015, cu atât mai mult cu cât în cazul recalculării pensiilor militare, la art. 3 din Ordinul nr. 31/2016 Anexa I, se prevede includerea în baza de calcul al pensiei a sumelor aferente Semnului Onorific „În Serviciul Patriei” sau similare deţinute."
Deci , LEGEA NU ESTE CLARĂ şi nu respectă criteriile de CLARITATE prevăyute de Legea 24/2000. Deci , NU ESTE RESPECTATĂ LEGEA 24/2000 la articolele care prevăd calitatea textului unui act normativ. Deci - "Legiuitorul nu face nicio mențiune cu privire la cuantumul la care se adaugă sporul, respectiv dacă este vorba de cuantumul brut sau net" - a formulat u text de lege NECONSTITUŢIONAL , care a generat o practică judiciară neunitară. Acest fapt se poate invoca printr+o excepţie de NECONSTITUŢIONALITATE într-o acţiune în instanță.


HALA spunea...

Ein Stein, de ce și din arma?????!!!!!! De ce nu și din combativ? Adică tot sa ne tragem ceva în plus, pe un criteriu aiurea. Dacă e spuza pe turta celor de la aviație care mereu au pus avionul în calea interesului general creând asa nevinovat, încă din 2010 bresa discordiei prin care am fost îngenunchiat toti,atunci hai sa dam din nou cale libera criteriilor și de culoarea ținutei. Lăcomia nu este buna mai ales ca la anumite arme, gradul funcției era mult mai mare decât al celorlalte arme.

Leon spunea...

Si Magistratii au beneficiat de majorarea pensiei cu procentele de 10-15-20% acordate de Ordinul Meritul judiciar(Art.109/L.92/1992)
"Magistrații pensionari, decorați cu Ordinul "Meritul judiciar" clasele a III-a, a II-a și I, beneficiază de o majorare cu 10%, 15% și, respectiv, 20% a cuantumului pensiei, fără a se depăși salariul de bază actualizat"
Legea 303/2004, a abrogat acest articol, si se pare ca doresc si pentru militari acelasi lucru..!

Leo spunea...

Iosife , Iosife ,
Nu are nici o legătură formarea profesională continuă a judecătorilor cu activitatea ÎCCJ. Sunt 2 aspecte DISTINCTE.
Formarea e una , activitatea judiciară e alta. Numai prin formare se poate asigura o calitate bună a actului judiciar.
Dacă nu mă crezi pe mine , atunci întreabă-l pe camaradul luptător Dan Bazavan , dar și pe Flavius măcicuarul de Pădureni

CEZAR spunea...

Ein Stein ,
ASA ZIC SI EU DIN 2015 !!!

CEZAR spunea...

De vazut ! Ceva ASIMPTOMATIC!!
Asa CA NU VA MAI MIRATI...daca ASTA care se zbate in chinuri pe aici de ceva vreme (cu scopuri mirsave evident) inca nu a INTELES ca PENSIA ii ALTCEVA ...si ca in niciun caz nu-i o recompensa pentru gaurile DATE IN BETON DOAR DE UNII ..ce sa ne mai miram !!!

Cezar
luni, decembrie 21, 2020
EU ZIC...
LEGE S PENSIILOR MILILITARE ...NOUĂ
.. DOAR ACTIVITATE MILITARA
..25..ANI.MINIM
...SOLDA DE FUNCTIE..DE GRAD..GRADATIILE...DE BAZA
SE ADAUGA PENSIA SUPLIMENTARA. SI OMM...

Ștergere

Iulian Mareș
marți, decembrie 22, 2020
Cezar,
numai atat au facut diferenta intre noi?...poate mai gasesti!

Gogu Pintenogu spunea...

Heil Klaunus, élő Ludovic (am zis Ludovic să nu încurcăm Orbanii dar oricum ambii se bucură), élő Barna (se citește Borno), élő Kelemen, stăpânii acestei micuțe dar bogate colonii încă numită România! Din nefericire se pare că se pregătește o creștere negativă a unor pensii militare care au cuantumul OMM/SOSP adăugat la pensia netă. Când este vorba de tăieri nu trebuie să ne minunăm de nimic. A zis el Ciucă la un moment dat că nu lasă pe nimeni să se atingă de militari. Se ocupă el!

Xpert 86 spunea...

Leonard, nu ai înteles mare lucru, indiferent unde îl introduc, în baza de calcul, adică în brut sau net, SOSP sau SOMM va fi inclus în plafonare și se va evapora, pentru ca să rămânem doar cu bucata de hârtie, adică cu brevetul, pentru că acuma numai acordă și medalii, deoarece e zero disticția, pentru că așa vor politicienii și magistrații!!!!!!!!!!!
Pur și simplu nu vor să acorde acest drept, acest bonus, cu toate că nu reprezintă și nu face parte din elementele salariale!!!!!!!!! Așa se înfăptuiește justiția la ordinul politicienilor în țara asta, unde rezerviștii au ajuns să fie tratați ca ultimii oameni sau paria societății, la fel cum se întâmplă și cu actualizarea pensiilor, pensia suplimentară și cu salariile compenatorii!!!!!!! Când o să devină din nou stagiul militar obligatoriu să vadă și politicienii ce înseamnă armata, atunci poate o să realizeze ce înseamnă să nu ai numai obligații și să ai și drepturi!!!!!!!!!!!

Xpert 86 spunea...

Tendențios, în minută se face referire la Ordinul nr. 31/25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat și NU la Ordinul comun MAN nr. M.24/15.02.02.2016, MAI Nr. 30/12.02.2016 și SRI Nr. 8.147/12.02.2016, care reglementeaza modalitatea și algoritmul de calcul al pensiei brute și nete, pentru a se putea concluziona și induce în eroare pe magistratii care vor dispune în viitor sentințe!!!!!!!!!!! Sunt convins că cei care au susținut această teză că au întocmit materialul în cauză în colaborare cu marii specialiști din cadru caselor de pensii MAI sau MAN, pentru ca să le salveze onoarea, dar tot ce este expus nu e decât o grobiană teorie care nu respectă principiile dreptului și ei știu asta!!!!!!!!!!!!!!!! SOSP sau SOMM nu repezintă un element salarial și nu are ce căuta în calculul pensiei brute și nete, acest spor se impune a fi adaugat la pensia netă stabilită și rezultată la final după plafonare!!!!!!! Nimeni nu spune că nu trebuie plafonat brutul sau netul, dar nicăieri nu se precizează că sporul aferent SOSP sau SOMM că trebuie înclus în baza de calcul a pensiei nete sau brute, el trebuie adugat doar la pensia netă stabilită, care de fapt reprezintă media sumelor salariilor nete!!!!

avianyc spunea...

@ Leon
Cu această postarea ati venit doar in sprijinul interpretărilor date de avia-avianyc.

"Magistrații pensionari, decorați cu Ordinul "Meritul judiciar" clasele a III-a, a II-a și I, beneficiază de o majorare cu 10%, 15% și, respectiv, 20% a cuantumului pensiei, fără a se depăși salariul de bază actualizat"

Asta spunea si el ,ca un spor doar majorează un cuantum ,care în continuare se numeste pensie militara de stat.

Transpus pe art 11 din L80 rezulta clar ca un spor doar majorează un cuantum ,care în continuare se numeste pensie si intra in plafonarea prevazute de OG 59.
Înclin si eu sa cred ca rezolvarea este doar prin modificarea art 11 din L80 in sensul înlocuirii termenului spor cu termenul indemnizație.
Magistrații stiu bine efectele termenilor folosiți si ce anume prevăd in lege ,exact ca si in cazul de mai sus. Au o lege a pensiilor din 10 fraze ,clare ,la obiect cu subiect și predicat.
Militarii le-au ametit rău iar parlamentarii le-au votat altliteram .
Se pare ca din discuțiile de pe blog au tras concluzii si au folosit pentru L168 termenul indemnizație, adică ceva in afara cuantumului pensiei care nu se supune pledoarii.

marvas66@yahoo.com spunea...

Sunt prosti cu putere si pensii nesimtite...ce mai conteaza dreptatea cand, daca ar face dreptate, s-ar afecta pe ei in primul rand?

marvas66@yahoo.com spunea...

Sunt niste politruci...care nu au avut tangenta cu dreptu...

marvas66@yahoo.com spunea...

Pintenogule tu ai minte scurta??? Nu stii cine a inghetat pensiile militare? Psd si volguta... Ti-ai amintit...

Vasilescu Vasile spunea...

Dl Burebista numai casa dvs. de pensii are dia bugetat din banii ministerelor este cea brută maaare....
Au facut acest lucru incalcind articolul 3 litera m) din lege.
Astfel, din sumele bugetate, ei ramin cu aproximativ 30% nefolositi. Din aceste sume, bugetate ilegal, au putut sa incalce legea si sa acorde acel 5% la actualizarea din 2017. Si tot le mai ramineau bani nefolositi! Atunci au hotarit sa emita retroactiva ordonanta 75 din 2020 prin care mai consuma ceva din bugetarea aceea excesiva!
La celelalte case se aplica articolul 3, litera m)... astfel din pensia limitata la netul soldelor se stabileste brutul corespunzator. Brut din care scazindu-se impozitul rezulta netu l pensiei platite. In acest fel ei nu ramin cu bani nefolositi din sumele bugetate.

Huhu Rezea spunea...

Gulerații activi si-au dat cu stângul în dreptul când au reformulat textul art. 60 prin OUG nr.59/2017. Și-au tăiat din propriile viitoare drepturi de pensie prin formularea exclusivistă potrivit căreia pensia stabilită după 15 09 2017 nu poate să depășească pensia rezultată din media soldelor nete.
Doar naivii si cei cu gărgăuni politici antipedediști la cap mai cred că textul OUG 59 a fost redactat de LOV și nu de gulerații din sistemul de apărare.
Prin Pl x 199/2020 gulerații vror să repare gafa din 2017, atunci crezând că-i afectează doar pe pensionarii în plată.
Opinia formatorilor INS, doi reputați universitari, reia in sinteză apărările Caselor Sectoriale de Pensii din Intâmpinările depuse la instanțe în procesele cu cei pensionati după 15 09 2017.
E o prostie pentru un profesor universitar să spună că sporul OMM nu a produs efecte salariale pentru personalul activ, că are regim de pensie militară rezultat din dreptul de asigurare, așa cum este definită pensia militară în art. 1 din L 223/2015, să nu înțeleagă că sporul OMM este prevăzut în alt articol al Statutului cadrelor militare , separat de articolul care prevede că pensia pentru militari este stabilită prin lege separată. Sporul are regim juridic de stimulent pentru cei decorați.
Acordarea sporului OMM rezultă direct din Statutul cadrelor militare, nemaifiind nevoie de recunoastere de altă lege. Statutul prevede că doar pensia pentru militari, pensie militară sau civilă, este reglementată prin altă lege.
Este descalificant pentru cei doi universitari să formeze opinia că sporul OMM face parte din cuantumul pensiei militare, așa cum este definit de L 223/2015, doar pentru că un act normativ de rang inferior Statutului Cadrelor Militare, respectiv Ordinul M25/2016, include la art. 3, lit f) și sporul OMM printre elementele componente ale dreptului de pensie militară.

CEZAR spunea...

marvas66@yahoo.com
marți, decembrie 22, 2020.....Chiar esti IDIOT?
Daca eram pe mina lui LOVE..aveam cu 2000 in plus cel puti!
Guleratii si Gusatii din MApN...si MAI ..au facut asta...
NB
Nu mai fi IDIOT si nu mai fa POLITICA
PSD..a cistigat alegerile !

Calinmihaib12 spunea...

P.S.:OBSERVAȚI că legea 223 NU ARE NORME DE APLICARE LA: STABILIREA PENSIILOR..!,iar la RECALCULARE și ACTUALIZARE de pensii anterioare legii 223.., are norme de aplicare:.cel puțin 2 ordine ILEGALE(la:M.Ap.N.):
=Ord. COMUN: 31/M.25/999/../2016
=Ord. SECRET: MS.60/2016..!
Ambele ordine AU TĂIAT DREPTURI CUVENITE LEGAL..!!
TOATĂ "dezbatdrea" tovarășilor de la I.N.M:.."reputați"(..?..)
"formatori"de:"juriști".."români",.=mercenari,..=vânduți"politru cilor": DE MULȚI ANI,.. și care executâ ORDINE aberante, (..iată motivele: pt...care sunt PLĂTIȚI ..pe măsură..!)este o OPERAȚIUNE DE "DESENSIBILIZARE" a militari
lor și populației..făcută ACUM,
POST-FACTUM,..în contextul "nebuniei"=IMPUSE LUMII ÎNTREGI, care are SCOPUL ESENȚIAL: de...A MAI TĂIA din cuantumul PENSIILOR MILITARE (..care le stau..ca un GHIMPE ÎN OCHI..politrucilor..!)

Huhu Rezea spunea...

Greșit!
Normele de pensionare sunt în Ordinul comun M24/2016.

https://www.huhurez.com/2016/02/ordinul-comun-m24308147-de-aprobare.html

HALA spunea...

Atâta timp cât militarii activi sau rezervisti nu vorbesc și nu acționează ca militarii, toti se vor șterge cu ei la fund. Când ii vezi cum fug numai și de prezenta pe forumuri a unuia care propune masuri ferme specifice, ți se face scârbă de ei.

un oscar = o pensie spunea...

am observat ca cei decorati cu Oscar nu isi exprima ingrijorarea privind OMM
ei oricum au pensii de 15.000 si stau cau fundul pe un sac de bani

vasile iosif spunea...

Daca opinia "formatorilor" este insusita ad literam de sefii sectiilor cum nu se poate spune ca formatorii se substituie ICCJ?
NE ascundem dupa deget?

Leon spunea...

Astept in zilele urmatoare, adoptarea de catre urmatorul guvern a OuG nr.nr.212/2020, care ne va readuce cu picioarele pe pamant, prin masurile de Austeritate aplicate de la 1 ianuarie 2021, masuri dorite si de votantii PNL&USR+...!
Cu siguranta vor fi articole privind salarizarea bugetarilor, cresterea/descresterea pensiilor(militare), etc...!

Burebista spunea...

Plus discriminarea celor care primesc sporul pt OMM la pensia netă plafonata în plată, chiar dacă sunt câțiva, fata de marea majoritate care nu primesc sporul pt OMM.
Toți pensionati după 15.09.2017.

Gigi spunea...

Semnale proaste,semnale proaste,nimic de zis,ele au fost date an de an,indiferent cine a fost la putere.Autorii principali sunt cei din ministere,ai noştrii,ei sunt cei care ne-au faultat de fiecare data.Exemplul cel mai edificator este acesta cu Plx 199,cu amendamentele introduse de au intors la 360 grade tot ce se discutase prin Comisii.Partea proasta,cea mai proasta este aceea cã SEFII unor forumuri in special cei doi B&B au fost de acord.Ce au urmãrit cei doi prin acordul lor,fiecare gandeste ce doreşte.

Burebista spunea...

La CPS MAPN un alt abuz.... Sau o greșeală sau o introducere în calcule a unui brut fictiv ce nu este prevazut în lege plecanduse de la valoarea netă plafonata.
Practic se calculează pensia brută mare, cu tot cu OMM, se retine impozitul, apoi mai calculează ei inca un brut fictiv??? Din care rețin iar impozit ca sa iasa pensia netă in plată plafonata. E de noaptea minții.

Burebista spunea...

Cei cu pensiile de 15000 nu au timp sa scrie pe aici... 🤣 Sunt tot timpul prin vacanțe exotice. 🤣 😊

Huhu Rezea spunea...

Cred că aproape jumătate dintre actualii pensionari militari, care mai au pensiile militare în plată stabilite mai avamntajos pe L 263/2010, nu sunt afectați nici de actualizarea proastă din 2017, nici de deciziile Curții de Conturi si nici de eliminarea sporului OMM pentru cei pensionți după 15 09 2017.

Burebista spunea...

Corect! Poate chiar mai mult de jumătate... Insa la o eventuala actualizare fără se se introducă și articolul clar cu aplicarea la net sau modificarea lg 80 și schimbata denumirea de spor cu indemnizație, vor fi afectați peste 85%... Restul au pensii nete mari de peste 10000 și nu îi deranjează prea mult...aia cu 10000 sunt îngrijorați de texarea suplimentară care mai mult decât sigur se va întoarce printr-o altă lege asa cum a spus CCR..

Huhu Rezea spunea...

Asa ar vrea să facă prin Plx 199. Vor să-i aducă în aceeasi situație si pe cei pensionati înainte de 15 09 2017.
Toate Casele Sectoriale sunt bugetate la nivelul pensiilor militare brute, inclusiv pentru pensiile stabilite după 15 09 2017.Pentru acestea din urmă platesc pensiile nete potrivit noului art. 60 si impozitul fictiv pe pensiile brute, fără să rețină vreun leu din drepturile finale ale beneficiarilor.
Tot le mai rămâne să redistribuie cca 30% din bugetul primit pentru pensiile stabilite după 15 09 2017.

Iulian Mareș spunea...

Asa este...

Huhu Rezea spunea...

Nu Vasile, cursurile astea la INM sunt ca învățămânntul profesional pe vremuri.
Un judecător stăpân pe sine poate înlătura ușor clișeele preluate și de cei 2 universitari.După ce se va pronunța ICCJ... altfel vor sta lucrurile.

Iulian Mareș spunea...

Ce s-a dorit a spune prin "gradul funcției era mult mai mare decât al celorlalte arme"?
☆Cum adică pensia nu este o recompensă! Este o recompensă a întregii activității în slujba țării și poporului!
De aceea se și dorește altfel calculată. 2 la. col pensionari, 30 de ani cumulati, unul la Bg și celalalt la SMAp, ar fi corect sa aibă pensii egale?

Iulian Mareș spunea...

Intrebare pt toți!
☆Dacă în noua lege pe care o tot trâmbițat unii s-ar radia, normal de altfel, dispensare de studii pe ocuparea unor funcții?
Ex. Pe funcția ocupată (prevedere A/ATh) cu o dispensa de studii, des folosita până prin 96-98 ti se anulează site-uri și treci în recalculare pe una conform studiilor?!
Hai, aud, ce este mai de porc, dragii mei deontologi, Dispensa sau Oskar?
Azi mai există functie de Lt.col fără ULD sau Master Conducere? Dacă nu atunci sa se facă dreptate cu La Loc Comanda!
Aviz imbuibatilor....
Dacă mai deapănă amintiri povestesc și cum se obținea pana prin 96 gradul de col, pt cei ce erau "puși pe funcții, cu dispensă" și cum este normal și legal azi...

Iulian Mareș spunea...

Nu se va îmbunătăți situația noastră...

un oscar = o pensie spunea...

ex lui mares- ar fi corect ca ambii colonei sa aiba sub 10.000 pensie indiferent de locul de munca,acum sunt 2 colonei la pensie,cand erau activi luau salarii diferite ca aveau activitati diferite,daca nu va convine va treceti pe contributiva si gata

vasile iosif spunea...

Asa sa fie, dle H, numai sa stiti ca si in Academia Militara putini aveau curajul sa avanseze alte solutii decat cele ale "catedrei".
Daca ii indoctrineaza pe judecatori ca pensiile militarilor sunt necuvenite, ca albul e negru sau, cel putin, gri inchis si aceasta e o forma de presiune asupra independentei lor.
Dezbaterea nu a fost una de principii ci foarte aplicata, pe spete concrete si cu solutii unisens.
Vom vedea in curand solutiile si motivarile Curtilor de Apel.
Cu stima,

Calinmihaib12 spunea...

D-le HUHU:..eu nu am greșit,..
eu m-am referit la "norme de aplicare a legii 223/2015",cum au avut toate legile de pensie sau legile de salarizare(de ex. lg.138/1999 a avut ca normă de aplicare un Ordin:"Fi-3/1999")

Huhu Rezea spunea...

Pe mine mă îngrijorează concordanța dintre soluția recomandată de formatorii INM și Intâmpinările Caselor sectoriale, cu toate că gulerații propun în Plx 199 adăugarea sporului OMM, fără să propună și modificarea articolului cu pricina, cel care zic ei că, până acum, le interzicea adăugarea sporului OMM.
Instanțele vor trage de timp până se pronunță ICCJ. Nu si cele care au respins acțiunile până acum.

Iulian Mareș spunea...

Oscaruke,
Mie îmi convine foarte multe, unora nu prea!
Tu asa stii, ca treci pe contributiva în zilele cu soț și oul pe dreapta?

Iulian Mareș spunea...

Este ca ești deștept în cap?
La Bg = La SMFT?

Ein Stein spunea...

@Unknown
Pentru ca am scris "..noua lege copiata cu punct si virgula de la o tara NATO de traditie..." si gandesc eu ca daca asa fac ei nu inteleg de ce sa inventam apa calda. Daca ar fi sa ma intrebi pe mine de ce procedeaza asa eu presupun ca ei nu pun pe acelasi palier pe unul de la "arma contabilitate" cu unul de la aviatie, ca tot ai adus vorba.
Asa zic eu.

Leo spunea...

La ATM nu era așa.
Acolo dacă puneai o problemă derivată nouă , prin care se ajungea la demonstrarea ipotezei , luai un ZECE și aveasi și 90% examenul promovat

Huhu Rezea spunea...

Normele de aplicare se emit doar in limita prevăzută de o nouă lege.
L 223/2017 a cerut numai Ordine comune ale instituțiilor militare.
Instituțiile militare au dat doua ordine comune, unul pentru intocmirea dosarului de pensionare și altul pentru recalculare, respectiv ordinele M24 și M25/2016.
Am văzut ca de multe ori susții că o lege nu se poate aplica daca nu are norme de aplicare. Multe legi nu au nevoie si nici ni cer norme de aplicare.

Calinmihaib12 spunea...

Iulian MAREȘ:
..o funcție,să zicem de:COLONEL având coef.de f.cție: 4,7-5,5, putea fi încadrat în funcția de
= Șef birou "x",la coef.: 4,9
la nivel: "Bg.",sau în aceeași funcție:la nivel "C.A." și coef. de f.cție: 5,10..!;adică și cu veniturile:implicit,diferite..!

Viorel spunea...

Pun și eu o întrebare de om neinformat și derutat datorită faptului că (nu știu pentru alții, dar așa simt eu) după tăierea salariilor cu 25% din 2010, acest sfârșit de an (cu procesul dintre C.P.S. a M.Ap.N. și Curtea de Conturi....etc., fără a ști dacă finalitatea va fi în folosul nostru sau nu / tăieri din pensie / restituiri bani / neindexare 2021 pentru cei cu procentul peste 85%), deci acest sfârșit de an nu-mi aduce nici o bucurie, este un sfârșit de an sumbru din toate punctele de vedere. Ce treabă au acești „Informatori” ai Institutului Național al Magistraturii cu pensile militare ? De ce această întâlnire a avut loc în luna noiembrie 2020 și nu ori de câte ori a fost nevoie de un punct de vedere comun la nivel national. Unde erau când în ultimii 10 ani în procesele pensionarilor militari se dădeau hotărâri contradictorii de la Tribunal la Tribunal sau de la C.Ap. la C.Ap.
Nu mai vorbesc de deciziile contradictorii ale Î.C.C.J. pe art. 20, alin. (1) și (2), Secțiunea a 3-a, Capitolul II, Anexei nr. VII din Legea - cadru nr. 284/2010 privind ajutoarele la trecerea în rezervă.
Este valabil și pentru domnii judecători de la C.C.R. prin Decizia nr. 403/2019.
Au venit cu lecția neânvățată sau cu răspunsul la subiect în buzunar, simulând o așa-zisă întâlnire (la indicație / cu dedicație negativă pentru noi).
Nu mă pricep, dar de curiozitate, nu trebuiau invitați și reprezentanți (D.G.F.C. și D.G.J.) din toate structurile doar pentru a-și expune un punct de vedere ?

Iulian Mareș spunea...

Malaxor odată pornit numai un fenomen social violent îl mai poate zdrobi! Iată unde a dus cretinusmul fără margini al unor derbedei din ministerele afectate, ce în viata lor cretina și mizera nu au răspuns de oameni...
Probabil ca cei fără sarcini de mobilizare la starea de asediu și război, magistrații, de instante, CSM și INM, vor umbla cu arcanul pt asigurarea oastei profesioniste a țării...

Iulian Mareș spunea...

Vasile,
Asa era odată. Pe timpul meu nu prea..., însă trebuia sa iti susții varianta cu argumente solide!

Iulian Mareș spunea...

Corect. Și tot asa, sef secție și serviciu...
Nu este o asa mare diferență de bani de la 5 la 5,5! Ulterior, cu alte elemente salariale se evidențiată o diferență mai robustă.
Eu postasem despre încadrarea unei funcții cu dispensa de studii...cea mai mare prosteala a timpurilor recent trecute!

Calinmihaib12 spunea...

"Intrunirea"asta a"formatorilor"
de la INM..e o diversiune,menită să dea "girul"de.."specialitate"
unor acțiuni,operațiuni viitoare
DE RĂU AUGUR..referitoare la subiectul:.."pensii militare" și soarta lor și implicit: pensiona rilor militari..!=SIMPLU CA BUNĂ ZIUA..!!( cam cum se procedează în altă "zonă"..: a fenomenului pandemic..:"covidoid", în care adevărații specialiști: virusolo gii cam..TAC!(și..NOI "nu știm" practic:de ce e "pericolul" atât de.."periculos"..!?)

Calinmihaib12 spunea...

D-le HUHUREZ: nu vreau..și nu e cazul să polemizez pe o problemă care e deja lămurită.. cam de mult timp:..!:
..cam..mai toate legile de salarizare și pensii militare, dar nu numai ele ,ci și cele civile( lg.263/2010: cu norma de aplicare:= "H.G.257/2011..),
Legea 223..prevede,înart.122.1.1 emiterea de norme de aplicare a legii,etc.,legea 284/2010:în anexa VII,art.95: prevede emiterea de norme de aplicare a legii..!
La legea 223..NU s-au emis aceste norme de aplicare: A ÎNTREGII LEGI,..nu numai a articolelor referitoare la recalculare și actualizare de pensii..!
ORDINUL COMUN: 31/M24/999/..//
din 2016 se referă strict la recalculare/actualizare ..pensii militare..!
Sigur:e posibil să se aplice o lege și fără norme de aplicare, dacă legea e bine scrisă,CLARĂ: cam cum a fost lg.223 ORIGINARĂ, promulgată și care:totuși avea câteva formulări "aiurea",cu sens îndoielnic,.!.
FAPTUL că legea 223 NU a avut NORME DE APLICARE a permis "guleraților" COMANDAȚI de POLITRUCI să facă MALVERSAȚIUNI cu textul legii,ceea ce ar fi fost..ceva mai greu de realizat în prezența unor norme de aplicare..= care ar fi impus.. MALVERSAȚIUNI și asupra acestora ..!

Viorel spunea...

Domnule Iulian Mareș, și totuși l-am avut pe domnul Gl. Ciucă (,) care a trecut (mai puțin Cdt. Cp.) prin toate funcțiile posibile și cu ce ne-a ajutat ? Dimpotrivă, a tolerat subordonaților (deci fiind părtaș) actele de indisciplină prin neaplicarea corectă a legilor și regulamentelor civile și militare.
Cei nominalizați de dumneavoastră vor fi primii care se vor ascunde în beciurile sau podurile caselor asta dacă nu și-au construit buncăre în vilele pe care și le-au ridicat din salariile nemeritate.
Mă întreb, unde sunt cei 300-400.000 de membri PSD în aceste zile când li se calcă în picioare principiile și doctrina de partid ca să mă exprim ca cineva de pe blog.

Huhu Rezea spunea...

Doctore, e clar ca d-ta nu înțelegi că acele ordine comune sunt norma de aplicare emise asa cum a cerut legea. D-ta înțelegi norme de aplicare numai cele care sunt aprobate prin HG.
Instituțiile militare nu s-au putut pune de acord să emitâ un ordin comun care să reglementeze mai aprofundat actualizarea pensiilor militare pentru că nu se așteptau ca Legea de adoptare a L 99/2016 să marească soldele de funcție cu 15%.
Gulerații erau preocupați să elaboreze drafturi pentru suspendarea actualizărilor prin L 153 sau , dacă Dragnea le-a dejucat intențiile criminale inpotriva rezervistilor, să pregătească OUG 59/2017.
Curtea de Conturi reproseaza superficialitatea instituțiilor militare în redactarea Anexei 2 din ordinul M25/2016.

avianyc spunea...

Dle Huhurez ,ne puteti da un exemplu de" dejucare" de către Dragnea si Olguta a planurilor guleratilor.
Sper sa fie in concordanță cu vestitele citate din Olguta culese din spusele pe toate televiziunile facandu-ma sa las capul de rusine in pamant inca odata dupa odiseea cu pdlistii.

Huhu Rezea spunea...

@Nero
Uitucule, citește aici
https://www.huhurez.com/2017/10/dragnea-stopat-suspendarea-actualizarii.html

Calinmihaib12 spunea...

D-le HUHU:..ți-am mai scris că înțeleg tot ce citesc..și chiar mai mult decât iti inchipui(ai tendința de a face "proști"pe oricine are OPINII= care = pot fi perfect ADEVĂRATE..!( pt. că a spune cuiva că "nu înțelege = ="PROȘT"=înseamnă..!); în plus imi atribui afirmații pe care eu nu le-am făcut:și dacă aveai curiozitatea să citești artico lele de lege invocate de mine din legea 223/:122.1.1 și 284/.. anexa VII:art.95..ai fi văzut că se referă la: "ORDINE" emise de conducătorii din ministerele din sistemul de apărare..!( eu nu am scris că o "norma de aplicare".. a unei legi cu specific militar ..trebuie să fie o..H.G..!= cum= din "viteză"..:ai crezut..că aș crede eu..!(H.G.257/2011 pomeni tă...se referă la o LEGE UNITARĂ de PENSII..nr.263/2010..!)
Chiar mai mult: "politrucii" și "gulerații" NU S-AU ÎNȚELES (așa cum afirmi)..în sensul emiterii unui ORDIN NORMATIV al ÎNTREGII LEGI,inclusiv aprofundarea proce durilor de recalculare/actualiza re a pensiilor:ceea ce se impunea chiar în artic.invocat de mine: 122.1.1/lg.223..!,dar acest fapt, pe mine nu mă interesează = pt.că: printre altele așa ceva:..ERA NEPERMIS ..unor STRUCTURI STATALE care au menirea să rezolve TOATE PROBLEMELE..ivite în mod corect, legal,moral..etc.

Lucian spunea...

De parcă opinia formatorului INM ar ține loc de lege. Trebuie doar să aibă răbdarea necesară să înțeleagă legislația incidentă pe acest domeniu.