Un produs Blogger.

luni, septembrie 23, 2019

CPS a MApN continuă să nu aplice cuantumul mai avantajos pentru pensiile de urmaș

44 comments
 
Serialul „Soții de militari” la Diva Internatuinal
Problema am mai dezbătut-o pe blog prin anul 2016 AICI, preluând un caz de pe blogul lui Olescu.
Credeam că lucrurile s-au rezolvat, mai ales că potecarul făcuse demersuri pentru rezolvarea situației unei soții de militar, căreia  amărâta de CSP i-a redus pensia în plată la jumătate din pensia recalculată pe L 223/2015, în loc să-i acorde jumătate din pensia în plată ce i s-ar fi cuvenit soțului dacă trăia. Adică, să i se aplice și pensiei urmașului cuantumul mai avantajos prevăzut de  L 223/2015  în art. 111.
Nici nu s-au mai semnalat asemenea probleme pe blog... deși sunt mii de pensii de urmași ai militarilor decedați.
Ori lumea este neinformată și înghite neghiobiile funcționarilor CPS, ori cazul pe care il semnalez mai jos, aflat și în prezent în judecată... culmea  la apelul Casei Sectoriale, este un caz izolat.
In luna ianuarie 2019, Tribunalul Neamt a obligat CPS să respecte legea, dar Casa nu s-a lăsat și a declarat Apel la CA Bacău. 
Curtea se va pronunța astăzi.Sentință TRIBUNALULUI NEAMT în dosarul 
 nr. 880/103/2018


Solutia pe scurt: Admite contestaţia modificată formulată de contestatoarea CAJBAN GH. COCULEANA în contradictoriu cu intimaţii: CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – COMISIA DE CONTESTAŢII şi în consecinţă: Anulează decizia de nr. 153469/1/2017 emisă de intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi Hotărârea nr. 37204/17.09.2018 emisă de intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – COMISIA DE CONTESTAŢII . Obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să emită contestatoarei o nouă decizie de pensie în soluţionarea cererii formulate de către aceasta şi înregistrată la U.M. 02538 Piatra Neamţ sub nr. CR 487/12.10.2017, în concordanţă cu dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 223/2015, prin raportare la drepturile de pensie stabilite prin decizia de pensie nr. 126819/31.10.2013, după aducerea în prealabil la zi a pensiei soţului defunct. Obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să plătească contestatoarei diferenţa dintre drepturile de pensie legal cuvenite şi cele efectiv achitate pentru intervalul cuprins între emiterea deciziei nr. 153469/1/2017 ( 01.11.2017) şi până la emiterea noii decizii de pensii, precum şi dobânda legală aferentă sumelor datorate, calculată de la data scadenţei şi până la data achitării efective a drepturilor. Obligă intimaţii să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de 800 lei. Executorie . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va putea depune de partea interesată la Tribunalul Neamţ , Secţia I- Civilă şi de Contencios Administrativ. 
Pronunţată în şedinţă publică , azi, 31.01.2019.
Document: Hotarâre  44/2019  31.01.2019
CURTEA DE APEL BACAU dosar nr. nr. 880/103/2018
16.09.2019
Complet: A1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la 23.09.2019 pentru când pronun?area se va face conform art.396 alin.2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2019.MOTIVAREA Sentinței 
TRIBUNALUL NEAMT

SENTINȚA CIVILĂ NR.44

Ședința publică d__ 31 ianuarie 2019


T R I B U N A L U L,
 asupra litigiului de asigurări sociale de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei  instanțe sub numărul XXXXXXXXXXXX  d__ 25.04.2018, contestatoarea  C_____  GH. C________ ,   cu domiciliul în  ______________________________  în contradictoriu cu intimata C___  DE  P_____  S_________ A M___________  A_______  NAȚIONALE  a formulat contestație împotriva deciziei nr.xxxxxx/1/2017  emisă  de  intimată,  pentru ca pe baza probelor administrate să se dispună anularea acesteia și  obligarea  intimatei  la  emiterea  unei  noi  decizii  de  pensionare  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr. 223/2015, precum  și  plata  diferențelor  dintre  drepturile  de  pensie  legal  cuvenite  și  cele  efectiv  plătite  de  la  data   emiterii  deciziei  contestate  și  până  la  emiterea  noii  decizii de  pensie,  după  aducerea  în  prealabil  la  zi  a  pensiei  soțului  defunct,  cu  cheltuieli  de  judecată   . 
În fapt, a arătat că, în  anul  2017  îndeplinind  condițiile  legale pentru  a  primi  pensie  de  urmaș  după  soțul  său  decedat ,  C_____  C____,  angajat  al  M___________  A_______  Naționale,  a  solicitat  instituției  intimate  emiterea  unei  decizii  de  pensionare,  fiind  emisă  decizia  nr. xxxxxx/1/2017, prin  care  i  s-a  stabilit  o  pensie  de  urmaș  în  cuantum  de  806  lei, 
Împotriva  acestei  decizii  de  pensie   a formulat  în  termen  legal  contestație  pentru  remedierea  deficiențelor  conținute,  în  opinia  sa  pensia  de  urmaș  trebuind  să  se  raporteze  la  pensia  de  serviciu  avută  de  soțul  defunct,  în  cuantum  de  2420  lei,  conform  ultimului  cupon  de  pensie  pentru  luna  octombrie  2013,  în  concordanță  cu  dispozițiile  art. 47,  ale  art. 51,  ale  art. 53  alin. 2  lit. a  și  ale  art. 122  d__  Legea  nr. 223/2015. Până  la  data  promovării  prezentei  contestații  nu  a  primit  un  răspuns  la  contestația  prealabilă  formulată  împotriva  deciziei  deduse  judecății.
În  drept,  contestatoarea  și-a  întemeiat  acțiunea  pe  dispozițiile  art. 100  și  următ.  d__  Legea  nr. 223/2015.
În  dovedirea  susținerilor,  contestatoarea  a  înțeles  să se  prevaleze  de  proba  cu  înscrisuri, sens  în  care  a depus  la  dosarul  cauzei,  copii  de  pe  actul  de  identitate,  un  cupon  de  pensie,  cupon  de  pensie  pentru  lunile  februarie  2018,  februarie  2014,  octombrie  2013,  actul  decizional contestat  și  contestația  prealabilă  formulată  împotriva  acestuia ( filele 8-18).
Intimata, C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale prin întâmpinarea  formulată  în  cauză,  a solicitat respingerea cererii contestatoarei ca fiind nefondată.
În susținerea a_______ a menționat că, prin  decizia  nr. xxxxxx/31.10.2013  contestatoarea  a  fost  înscrisă  la  pensie  de  urmaș începând  cu  data  de 01.11.2013,  pentru  o  perioadă d e  6  luni,  în  temeiul  art. 87  d__  Legea  nr. 263/2010.
Prin cererea înregistrată la U.M .xxxxx Piatra N____ cu nr. CR – 487/12.10.2017, contestatoarea a solicitat înscrierea  la  pensie  de  urmaș  conform  Legii  nr. 223/2015,  optând  pentru  ultimele  6  luni  de  activitate  ale  susținătorului  C_____  C____.  Întrucât  la data  solicitării  acordării  pensiei  de  urmaș  numitul  C_____  C____  nu  se  mai  afla  în  plată,  fiind  decedat  la  data  de  17.10.2013,  drepturile  de  pensie  ale  susținătorului   au  fost  stabilite  în  baza  dispozițiilor  Legii  nr. 223/2015.  Potrivit  soldelor/salariilor  lunare  brute  realizate  la  funcția  de  bază,  actualizate,  în  perioada  mai  2002- octombrie 2002,  pentru numitul  C_____  C____  a  rezultat  o  medie  a  soldelor  lunare  brute  realizate  la  funcția  de  bază  în  cuantum  de  2.249  lei  brut,  ce  a  fost  folosită  ca  bază  de  calcul  pentru  stabilirea  pensiei. Respectându-se  prevederile  art. 29  d__  Legea  nr. 223/2015,  la  baza  de  calcul  de  65%  s-a  adăugat  câte  1%  pentru  fiecare an  vechime  ce  depășește  vechimea  cumulată  de  25  de  ani,  rezultând  în  final  o  bază  de  calcul  majorată  cu  13%. La baza  de  calcul astfel  majorată,    de   78%  a fost  adăugat  sporul aferent  contribuției  la  fondul  pentru  pensia  suplimentară pentru  o  vechime  a contribuției  de  peste  25  de  ani,  ajungându-se  la  87%. Ținându-se  cont  de  prevederile  art. 30  d__  Legea  nr. 223/2015,  cuantumul  pensiei  reclamantului  a  fost  stabilit  prin  plafonarea  acestuia  la  85%  d__  baza  de  calcul,  rezultând  astfel  o  pensie  de  serviciu  de  1912  lei,  la  care  s-a  adăugat  suma  corespunzătoare  Ordinului  M______  clasa  I,  de  383  lei,  totalul  pensiei  brute  fiind  stabil it  la suma  de  2295  lei.
Întrucât  potrivit  prevederilor  art. VII,  pct. 3  d__  OUG  nr. 59/2017  la  stabilirea  pensiei  militare  de  stat,  pensia  netă  nu  poate  fi  mai  mare  decât  media  soldelor  lunare  nete  corespunzătoare  soldelor  lunare  brute  cuprinse  în  baza  de  calcul  a  pensiei,  s-a  stabilit  o  pensie  netă  plafonată  pentru  susținătorul  decedat  de 1611  lei.
În  temeiul  art. 53  alin. 2  lit. a  d__  actul  normativ d e  referință,  cuantumul  pensiei  de  urmaș  pentru  reclamantă  a  fost  stabilit  la  806  lei,  reprezentând  50%  d__  drepturile  de  pensie de  care  ar  fi  beneficiat  susținătorul.
Menționează  intimata  și  faptul  că  la  data  deschiderii  drepturilor  de  pensie  de  urmaș  reclamanta  nu  îndeplinea  condiția  de  vârstă  prevăzută  de  Legea  nr. 263/2010,  prevederile  art. 122  d__  Legea  nr. 223/2015  nefiindu-i astfel  aplicabile.
În  apărare,  intimata  a  depus  în  copie  decizia  contestată  și  documentația  care  a stat  la  baza  emiterii  acesteia  ( f. 37-73).
În drept, invocă prevederile art. 205 Cod procedură civilă, precum și actele normative menționate în cuprinsul întâmpinării.
Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, prin care în esență, a reiterat susținerile d__ cererea introductivă. În  plus  a  susținut  că,  în  cauză  nu  sunt  incidente  dispozițiile  art. 30  d__  legea  nr. 223/2015 și  nici  prevederile  art. VII  pct. 3  d__  OUG  nr. 59/2017,  întrucât  a  fost  emisă  deja  o  decizie  de  pensie  a  susținătorului  decedat de  la  care  s-a  pornit  calcularea  pensiei,  iar  dacă  acesta  ar  fi  trăit  se  impunea  a fi  aplicate  dispozițiile  art. 111  d__  lege,  respectiv  păstrarea  cuantum,ului  mai  avantajos  aflat  în  plată.
În  opinia  contestatoarei  trebuiau  aplicate  prevederile  art. 49  și  ale  art. 50  d__  lege  care  nu  ar  fi  diminuat  drepturile  de  pensie  stabilite  anterior.
La  data  de  29.09.2018,  contestatoarea  și-a  modificat  contestația  în  sensul  că  a  chemat  în  judecată  alături  de  pârâta  indicată  inițial  și  pe  intimatul  M_________  A_______  Naționale – C______  de  Contestații ,  cu  sediul  în  București,  Drumul  Taberei  nr. 7-9,  sector 6,  solicitând  în  contradictoriu  cu  acestea,  anularea deciziei  xxxxxx/1/2017 și  emiterea  unei  noi  decizii  de  pensionare  prin  care  să  fie  valorificate drepturile  de  pensie  câștigate  prin  decizia  nr. xxxxxx/31.10.2013, după  aducerea  în  prealabil  la  zi  a  pensiei  susținătorului  decedat  și  plata  diferențelor  dintre  drepturile  de  pensie  legal  cuvenite  și  cele  efectiv  plătite  de  la  data   emiterii  deciziei  contestate  și  până  la  emiterea  noii  decizii de  pensie,  precum  și  dobânda  legală  aferentă  sumelor  datorate,  cu  cheltuieli  de  judecată  ( fila 87).   
În  dovedire,  contestatoarea  a depus la  dosar,  în copie, decizia  civilă  nr. 621/21.06.2018,  pronunțată  de  Curtea  de  Apel  Bacău  în  dosar  nr. XXXXXXXXXXXXX   (filele 88-89).
Intimatul,  M_________  A_______  Naționale,  pentru  C______  de  Contestații  a  formulat  întâmpinare  prin  care  a  solicitat  respingerea  contestației  îndreptate  împotriva  acesteia,  ca  nefondată,  pentru  motivele  expuse  pe  larg  în  conținutul  întâmpinării,  ce  sunt  identice  cu  cele  invocate  în  apărare  și  de  cealaltă  intimată  în  cauză.
Ulterior,  față  de  împrejurarea  că  între  momentul  formulării  acțiunii  și  termenul  de judecată  d__  20.09 .2018  a  fost  emisă  Hotărârea  Comisiei  de  Contestații  d__  c_____  m___________  A_______  Naționale  nr. xxxxxxx.09.2018,  contestatoarea  ,  prin  apărătorul  său  în  instanță,  și-a  completat  contestația  dedusă  judecății  în sensul că  a contestat  și  această  hotărâre,  solicitând  anularea  acesteia.
Analizând probatoriul administrat raportat la dispozițiile legale în materie, instanța constată contestația întemeiată  contestația  formulată,  astfel  cum  a fost  modificată  și  completată,  pentru  următoarele considerente:

Prin  decizia  de  pensie  nr. xxxxxx/31.10.2013  contestatoarea  a  fost  înscrisă  la  pensie  de  urmaș,  începând  cu  data  de  01.11.2013,  în  temeiul dispozițiilor  Legii  nr. 263/2010.

La  data  de  12.10.2017,  prin  cererea înregistrată sub nr. CR 487/2017, contestatoarea  a  solicitat  acordarea   pensie  de  urmaș  după  susținătorul  C_____  C____, în  temeiul  Legii  nr. 223/2015  (f. 48-49) .

Prin decizia nr. xxxxxx/1/2017 emisă de C___ S_________ a M___________ A_______ Naționale, ce  formează  obiectul  prezentei  contestații, a  fost  admisă  cererea  de  înscriere  la  pensiei  formulată  de  contestatoare,  sens  în  care  acesteia  i-a  fost  stabilită  ,  începând  cu  data  de  01.11.2017,  o  pensie  de  urmaș  în  cuantum  de  806  lei,  reprezentând  procentul  de 50%  d__  pensia  susținătorului     C_____  C____.
Împotriva  acestei  decizii,  contestatoarea  s-a  îndreptat  cu  contestație  prealabilă ,  soluționată  prin  Hotărârea  nr. xxxxx/17.09.2018,  emisă de  intimatul  M_________  a_______  Naționale,    C______ de  Contestații,  contestată  de  asemenea  în  cauza  de  față,   în  sensul  respingerii  contestației,  ca  neîntemeiată.
Astfel, analizând decizia și hotărârea contestate în cauză  prin  prisma  dispozițiilor  legale  incidente  materiei,  Tribunalul  constată  că    sunt    nelegale  .
Aceasta   întrucât,  potrivit  art. 14 lit. c  și  ale  art. 28  alin. 1   d__ Legea   nr. 223/2015,  în sistemul pensiilor militare de stat se acordă  pensia de urmaș,  baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat a  susținătorului  fiind  media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ:
...........................................
Conform  art. 49  alin. 1  d__  legea  nr. 223/2015, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puțin 15 ani și nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% d__ câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Totodată,  potrivit  art.  53   (1)   lit. a   d__  același  act  normativ, pensia de urmaș se stabilește, după caz, d__  pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat.
Văzând   dispozițiile  legale   de  referință  anterior  invocate, tribunalul constată  că  petenta,  în  calitate  de  soție  supraviețuitoare  dobândește  o  pensie  prin  raportare  la  drepturile  și  beneficiile  recunoscute  de  legiuitor  soțului  decedat,  unul  dintre  aceste  beneficii  fiind  cel  prevăzut  de  art. 111  d__  Legea  nr. 223/2015,  potrivit  acestor  dispoziții  legale   în situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 d__  lege  și cuantumul pensiilor aflate în plată, fiind  păstrat   în plată cuantumul avantajos beneficiarului.
Or,  în  condițiile  în  care  soțul  său  în  cazul  în  care  ar  fi trăit, ar  fi  beneficiat  de  cuantumul  mai  avantajos,  contestatoarea  este  îndreptățită  să  beneficieze  de  același  tratament,  soluția  de  plată  adoptată  prin  decizia  contestată,  menținută  prin  hotărârea  dedusă  judecății,  fiind  nelegală  întrucât  drepturile  de  pensie  astfel  stabilite    se  situează  sub  nivelul  celor  acordate  în  baza  deciziei de pensie  anterioare.
  D____ urmare, în aplicarea prevederilor legale invocate, se apreciază că, atât decizia de acordare a pensiei de urmaș nr. xxxxxx/1/2017 emisă de intimata  C___ de  P_____ S_________ a MApN, cât și Hotărârea nr.  xxxxx d__ 17.09.2018 sunt nelegale, urmând a fi anulate,  în  consecință.
Intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale va fi obligată să emită contestatoarei o nouă decizie de pensie de urmaș, în  soluționarea  cererii  formulate  de  aceasta  sub  nr. CR487/12.10.2017, prin care să fie valorificate drepturile câștigate prin decizia nr. xxxxxx/31.10.2013,  după  aducerea  ,  în  prealabil  la  zi  a  drepturilor  de  pensie  ale  susținătorului.
Așadar,  față  de  considerentele  ce  preced,  în  temeiul  textelor  de  lege  invocate, Tribunalul  urmează  să  admită  acțiunea  formulată  astfel  cum  a  fost  modificată  și  completată,  potrivit  dispozitivului.
În temeiul art. 453 C .pr.civ., intimații vor fi obligați  să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de 800 lei, reprezentând onorariu avocat.
................................
Cu  drept  de  apel  în  termen de  30  zile de  la  comunicare,  apel  ce  se  va  putea  depune  de  partea  interesată  la  Tribunalul  N____ ,  Secția  I- Civilă  și  de  C_________  Administrativ.
Pronunțată  în  ședință  publică ,  azi, 31.01.2019.


44 de comentarii:

tehnocrat spunea...

Spurcaciunile astea avide dupa bani si functii sunt in stare sa fure banii de ajutor de inmormantare si de ani de zile nu ne fac noua dreptate si nu este vorba de cativa pensionari ci de 75000 asa ca ce pretentii aveti? oare cine-i "tine in brate" cine-i protejeaza si cu ce scop.
Oameni buni haideti cu totii si sa nu ne lasam pana nu se face dreptate , pana la capat, sa murim cu ei de gat, ajunge atata umilinta si atata suferinta. Ascutiti cutzitele fara nicio frica , pre ne batjocoresc nemernicii!

tehnocrat spunea...

La mitingul din 25 octombrie sa iasa , odata cu noi, vaduvele si urmasii ca si ei sunt discriminati .

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

Pun un pariu..cine tinee..??
Pe 25 Octombrie ..Tehnocrat (fals..aka T-2 MaKiSS..Viurel..tractorist ) nu va fi in piata ...
Nu-i o noutate ..s-a mai intamplat ..!!
PS
Are peste 4000..adica 1000 euro ...cat o mai vrea puiul asta cu sange de Atila ..???

CEZAR spunea...

N.B.,
Completez informatia ..scuze ..
LA O VECHIME REALA.. de 20 de ani !!!!

Gigi spunea...

Citind unele postări din 2016,deci de acum 3ani,observ că nimic nu s-a schimbat în ceea ce ne privește,ba,parcă este și mai rău,ținând cont ce ne-a făcut vipera roșie!
Atunci,ținem minte,sperăm că vine la guvernare un partid care să fie al Poporului,să înlăture orice in echități făcute de precedentul.
Prin intermediul neobositei noastre gazde,@H,observ din acest art.că nu s-a rezolvat nimic.
Deci,pe 25.10,de ziua eroicei noastre armate,să mergem în piață să ne strigăm păsurile.
Cu neamurile proaste,trebuie să fii mai neam prost,altfel nu se poate!
Că un termen de comparație,să luăm unele pensii și salarii de la alte categorii sociale din 2016 și să le comparăm cu cele actuale,iar după să le comparăm cu cele militare(2016-2019),mari surprize o să avem!!!

avianyc spunea...

Ce sa-i faci. De unde nu-i nu poti să ceri.
Se vede că au fost instruiti de @ Mares & Iceparu Patrascioiu (sef de catedra) !
Poate ca din cursuri in cursuri nu au avut timp sa se puna la punct cu legislatia in domeniu.
Le mai lipseste în mod sigur un curs .......... cel de bun simț fața de camarazii rezervisti ......
Il pot face la Sibiu. Sunt dispus să ma implic. Mai ales ca sunt de aceeasi specialitate cu cdt AFT (hai sictir Mares&Patrascioiu)(((((((((

tehnocrat spunea...

@ cezar "olteanul" prezenta mea o sa fie necesara acolo deoarece sunt in comitetul de organizare, pe cand tu, catar violator de capre nu ai ce cauta in Piata Victoriei din mai multe motive :
- esti un prostanac care ne-ar face de ras pe acolo
- nu ai motive de nemultumire deoarece la cat [nu] ai muncit ai pensia cam marisoara
- tradatorii de neam si cei ce au tras in propriul popor...
Asa ca zi "PAS" si nu ne mai plictisi cu cele doua consoane , pe care le tot repeti, "ng, ng"
Cata incultura, un "ciobarlau" adevarat! Vezi brenduta , se scrie cu "i" din 'a".

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
in afara faptului ca esti rautacios nu spui adevarul!
"LA O VECHIME REALA.. de 20 de ani !!!!".....spune si de vekimea cumulata, intrucat activitatea lui a fost dintre cele cu grad mare de risc!

Cezar spunea...

🤣😂🤣😂😜😜😜
Motanelul kakacios si stafia m.Alului!
Daaa...ce a riscat ??
Si o fata de 20 de ani...face ce a făcut el toata activitatea..!
..

LUPUL spunea...

Închiriez TANC cu tracțiune pe șenile pentru data 25.10.2019 .

Iosif spunea...

Dle H,

Ati putea sa ne oferiti o analiza detaliata a modului in care a fost actualizata pensia militara ca urmare a Legii nr.152/2017?

Ce elemente de calcul nu au fost luate in considerare la actualizare?

Cu multumiri anticipate,

Huhu Rezea spunea...

@Iosif
Aici nu e vorba de recalcularea greșită a pensiei soțului decedat ci de faptul ca imberbii au considerat ca soției, deschizându-se dreptul de pensie de urmaș după 15 sept 2017 nu i-au mai recunoscut cuantumul în plată al soțului decedat și, mai mult, i-au mai aplicat și cuantumul net le net. Or, pensia soțului decedat nu este afectata de OUG 59/2017, pentru ca a fost stabilită anterior datei de 15 sept 2017. Nu are relevanta data când și-a deschis soția dreptul de pensie de urmaș.

ifrim spunea...

DFC inchiriez AG 7 pentru Tc. lui Stelian!

Iosif spunea...

Dle H,

Am inteles. O noua nerozie tipica. Se razboiesc cu mortii si pedepsesc femeile si copiii. Frumos...Incalca si legile razboiului.

Eu v-am propus un alt subiect care, in contextul proceselor aflate pe rol, ar fi de mare interes.

1. 5% - e clar, avem dreptate, judecatorii confirma;

2. pensie suplimentara - judecatorii confirma chiar daca unele CA resping, bresa s-a produs;

3. actualizarea la toate elementele pensiei militare conform Anexei 1b si nr.2/M25/2016 - pe rol, vom vedea;

4. echivalarea salariului minim brut garantat pe tara cu solda de functie, FARA SPORURI SI ADAOSURI, CF.hg NR.1/2017, LEGII NR.207/2017, minim 1450 lei - judecatorii confirma chiar daca CA resping, bresa in sistemul juridic de aparare al MApN si MAI

Domnule H, caruta scartie din toate incheieturile, castelul de nisip juridic se prabuseste, cine va raspunde penal si material?

Cu stima,

Iulian Mareș spunea...

Nic_Avya,
Tipul ăla de la AFT a făcut ceva in carieră, reprezentând un unicat, o surpriză!
Tu ai fost extras că la stomatologie....nu ai avut loc în niciun A4 măcar!
Acum, că folosești expresii triviale, de inspirație turcă, îți relevă caracterul de "boc"/turcesc sau de cioban nespălat!

*Ție nu curs îți trebuie ci control medical de specialitate la căpuț! Acolo este boala!

Iulian Mareș spunea...

Ifrim,
Nu AG-7, ci Javeline sau Maliutka, Concurs!...😂🤣😎

tehnocrat spunea...

@amintiri despre avya, omul are multe "calitati"...gomos, increzut, mistocar, laudaros si detinatorul adevarului absolut.
Stii ce ,ba aviamuci, ia-ti mutalaul , ometiocu' cu caciula brumarie, care, in loc sa vada de treburile tarii, este roza drumurilor si mergeti sa iernati la vreo stana parasita din Fagaras, iar acolo , impreuna cu alt prostanac al blogului, cezar inima de capra, colo, la primavara, cand veti iesi din hibernare sa incepeti lunga transhumanta spre Pirinei!

BONIFATIE spunea...


Am onoarea!
D-l HUHU ne bagă-n boală.
N-are nici un (Sâc pt.T) pic de compasiune pentru inimile noastre.
Cele cinci din imagine sunt văduve, beneficiare ale pensiei de urmaș ?

Dan spunea...

Mares-gru o sa ai o surpriza neplacuta maine (sau chiar azi) in legatura cu pensia ta gonflata de 15000. ''Surprize surprize ''

tehnocrat spunea...

"Miracolele se întâmplă în jurul nostru, semnele lui Dumnezeu ne arată drumul, îngerii insistă să fie auziţi, dar noi, fiindcă suntem învăţaţi că există formule pentru a ajunge până la Dumnezeu, nu luăm seama la nimic din toate acestea. Nu pricepem că El se află oriunde îl lăsăm să intre." :)
Paulo Coelho
Pakat ka in kazul pensiilor militare nu exista miracole ci doar frustrari si discriminari, sunt curios pana unde or impinge stacheta nedreptatilor, cand or considera ca "gata , de aici incolo este prea mult" . Acesti nemernici, cu painea si cutitul n-au mila de nimeni, astia nu sunt lacomi ci hlupavi
50% din vina este a noastra ca nu ripostam iesind la drumul mare si asemeni haiducilor sa ne luam dreptatea cu forta!

tehnocrat spunea...

@Dan B.& Co, vad ca despre "bombele" de sapun ale Comitetului Intergalactic nu se mai aude nimic, macar o declaratie de complezenta sau de faliment. Luati ezemplu de la fanfaronii Tonta cu izmenele lui cu tot, s-au pierdut la selector, au plecat odata cu taratzele.
Iar Veorica inima de mama , daca observa ca pruncul este cuminte, mult pre cuminte, nu se mai joaca cu el si nici nu-i mai promite :"Tinerete fara batranete si viata fara de moarte".
Suntem tristi si oropsiti de sistemul duplicitar, condus de mafioti, singurul idiot care se mai bucura precum muta-n gura targului este capraru'nost ficior prost care, in putina lui minte crede ca toate pensiile se vor alinia la "ajutorul social" primit de el ca profesionist in tunderea si mulgerea caprelor sau a tzapilor!

avianyc spunea...

Alo,astia cu pluta,
Chiar este gresit sa spui ca la cei de la CSP le mai lipseste un curs de bun simt fata de pensionarii militari si urmasii lor?
@tehnocrat
Iar te dai in barci?
Cand in una cand in alta,functie de cum te culci si te scoli.

tehnocrat spunea...

@dan ,vladimir, sustinator infocat al Forestei, nu se va intampla nimic , nicio pensie nu va mai fi taxata deoarece si acolo in Sparlament exista un conflict de interese in aceasta directie deoarece "orice parlamentare ii este frika " ka vor fi reduse pensiile apropiatilor lor, caz' doara ei si neamurile impreuna cu amantele si curvele lor mai au acces la "mierea" statului asa ca nu va trece aceasta forma de propaganda electorala.
Acum vreo 15 ani, cand sotia a dat examen pentru primirea in avocatura am fost intrebati, aveti un "nume" care sa va sustina?
Asa ca cereti sfaturi cosmonautului arvocat din Marginimea(marginea) Sibiului si el va va lamuri ce si cum si cu magistratii astia , ce grad de rudenie este intre ei sau ce apropiere trupeasca ii determina sa se sustina unii pe altii.
Ka kum veni vorba despre ce-a facut Codruta Kovesi, cine au fost "oropsitii " sortii, cine a fost si este famiglia Cosma si alti smecherasi, de ce nu este implicat vre-un pensionar militar sau vreun amarastean de rand?
Nu vedeti cata meschinarie la acesti 'stalpi" ai dreptatii, si-au atribuit lor si numai lor, mintind si dand legi cu dedicatie de au ajuns cu salarii si pensii demne de invidiat si de catre Reagan. Sa-i ia dracu de nemernici , ei sunt coruptii/mafiotii societatii si dupa ei se iau trepadusii din jur:politihoti, guvernanhoti, politaii care urmaresc drumul mierii si tot felul de SCM, CCR, Curti de conturi , Anafur...a mamei lor de banditi, capuse societatii romanesti!

avianyc spunea...

Si cand stau asa si deapan amintiri imi aduc aminte cu cat zel mai indemna T2-VKis participarea la un miting anterior😂 🤣
Si in ziua mitingului .....ia-l de unde nu-i 😂🙋‍♂️
Viorele ,fă ceva .....

CEZAR spunea...

..din apelul Scmd..pentru grandiosul miting:
...............................................................................
2."Împreuna cu militarii , sunt invitate Societatea și Populația Civilă;"
Nici nu mai trebuie sa mergem...
Sau..... cine-i prost ..??

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cezar spunea...

@/ basistule,
DE CE NU PE ..PETROV...

maiag spunea...

MIATOCARI DIN TOATE ARMELE UNITIVA.ma uit de 2-3 ani cum va batjocoriti intre voi, mereu aceiasi colonei cu pretentii,mai ales aviatori va luati la baranga unii pe altii,nimic din postarile voastre nu mai prezinta interes, nu intereseaza pe nimeni frustrarile voastre,in toate armele au fost oportunisti,nimeni nu amintestre de secretarii utc si de partid,de propagandistii care dupa 90 au ocupatii functii caldute si acum au pensii babane,cunosc cadristi,finantisti care au avut actele si informatia in mina care au pensii duble indiferent de perioada cind au iesit,politruci care acum ne rad in nas,oricum nu mai ascultati palavrele de la tv,realitatea ca minstrii celor 2 minisre nu sunt de acord cu rezolvarea noastra,cel de interne nu are interes deoarece militienii au pensii cu 50 la suta mai mari,culmea paradoxului trompetistul unitatii la care am lucrat 30 de ani are pensie cu 1000 lei mai mult,are pensie suplimentara de 50 la suta din pensia calculata deoarece o data pe saptamina suna din mustiuc adunarea regimentului si rareori onorul la comandant,munca grea,acum e taximetrist

Leon spunea...

Biroul Permanent din CD a repartizat la 5 comisii (T.01.10.) proiectul de lege privind TAXAREA pensiilor speciale, Pl-x 396/23.09.2019 cu T.08.10 pentru Comisia de Buget!
Se asteapta revenirea din America a dnei Dancila, deoarece termenele nu sunt asa de stranse ca la Senat..!

Patrascioiu spunea...

Niste nenorociti.O fac intentionat astfel incat sa determine urmasa sa renunte la pensia de urmas care se plateste din bugetul MApN si sa prefere daca a avut serviciu la pensia de la casa nationala.Femeile ca pana la urma ele sunt preponderent urmase ar trebuii sa iasa in pielea goala in fata palatului Victoria fiindca asa vor ajunge cand barbatii vor dispare.
Voi va imaginati ce grozavie?E o ticalosie fara limita.Multe din sotiile cadrelor militare au fost numai casnice fiindca efectiv barbatul a fost cu casa in spate.La o pensie recalculata de 2000 lei a barbatului ,pensia de urmas e 1000 lei.Cum traieste amarata de femeie cu 1000 lei?Niste scarbe.Asta e opera sistemului aparare ordine publica siguranta nationala imbratisata de politic.Daca va iubiti familia si va intereseaza viitorul ei veniti pe 25 octombrie in Piata Vicoriei. .Politicul,indiferent care e trebuie sa inteleaga ca asa nu se poate.


Huhu Rezea spunea...

@ice
Nenorocirea este ca sunt foarte puține contestații având ca obiect plata greșită a pensiilor de urmaș stabilite de Casele Sectoriale, deși sunt mii de astfel de pensii, văzând cerbicia cu care se gafează în instanțe.
Lipsa de informare a beneficiarilor este pavăza sub care lovesc gulerele albe, pentru batjocorirea urmașilor, nu numai a rezerviștilor cât sunt în viață.
În loc sa popularizați informația, în online, voi stați de palavre vechi și plictisitoare, iar alții se hlizesc la zicerile iresponsabile ale unor amatori care, în conivență cu gulerele albe, îndeamnă la inacțiune.

tehnocrat spunea...

@Huhu, in 2011 si urmatorii am avut pe mana multe decizii de pensii ale colegilor, unii fosti comandanti cu pretentii si , care, habar nu aveau cum s-a calculat sau ce contestatii trebuie sa faca . Multora le-am intocmit eu aceste contestatii cu diferente enorme (pe minus). La un moment dat aveam spre verificare vreo 37 de decizii...
Asa ca nu mai avea pretentii de la o biata vaduva sau urmas.Urz fiind o fost garnizoana de aviatie are zeci de asemenea cazuri, multe rezolvate de mine, se poate verifica, nu accept laude , doar injuraturi de ...cioban!

M spunea...

@maiag - cel mai tare a fost când la o masă s-au întâlnit un pensionat MApN, cu unul MAI și cu unul din servicii. 😁

Fiecare, dar chiar fiecare, era convins că ăilalți au avut o viață mai ușoară și se bucură de o pensie mai mare.
Întrebarea e: dacă iarba e așa verde în curtea altuia de ce nu s-au transferat? Au fost ani când era extrem de ușor.

Patrascioiu spunea...

Avianyc-mai du-te naibii cu Iohannis al tau.Daca stau si ma gandesc asta nu a facut nimic pentru noi decat a dus nevasta in Afganistan sa ciocneasaca oule baietilor.Nici de presedinte nu e bun doar ca din gramada de candidati nu stiu daca gasim altul mai bun ca pana acum am dat-o numai in bara.

Dan B. spunea...

Cândva, i-am trimis lui Huhu o adresă primită de la col Drăgănescu (CPS a MApN), prin care răspundea uneia dintre întrebările mele, similară celei din postarea aceasta.
A confirmat că pensia de urmaș reprezintă 50% din pensia aflată în plata celui decedat, nicidecum jumătate din pensia recalculată inferioară.

Huhu Rezea spunea...

@Dan B

O fi zis Drăgănescu dar, între timp, a apărut OUG 59/2017 și le-a încețoșat mințile. Au uitat să se mai uite în textul legii să vadă cum se calculează pensiile de urmaș.
Ca orice amator în ale dreptului, dacă scrie în ordonanță că pensiile stabilite se plafonează la net, interpretează că și pensiile de urmaș stabilite după 15 sept 2017 se plafonează. Cum să se plafoneze măi, dacă pensia soțului este stabilită anterior și aia contează pentru calculul pensiei de urmaș. Adică pensia pe care ar fi avut-o soțul în plată, dacă trăia la data când urmașul și-a deschis dreptul de pensie.

Dan B. spunea...

@Huhu:

Numai că dir adj al CPS, col Drăgănescu, a preluat întrebarea mea cu ocazia lucrărilor FSAMR, desfășurate la CCA în luna august 2018, deci „între timp”-ul tău este poziționat aiurea, nicidecum înaintea emiterii OUG 59/2017.

Huhu Rezea spunea...

Nu are importanta când ți-a răspuns dtale adjunctul CPS. Contează ca în acest an CPS a fost în stare sa apeleze o sentința a Tribunalului Neamț care îi făcuse de râs în privința calculării pensiilor militare de urmaș.

Dan B. spunea...

@Huhu:

Doar am expus diversitatea punctelor de vedere printre angajatii aceleiași structuri, respectiv a CPS.

Huhu Rezea spunea...

@Dan B
Când ești angajat la CPS aplici Legea nu exprimi opinii.
Opiniile sunt doar când propui modificarea legii.

Dan B. spunea...

@Huhu:

Spune-le asta lor, nu mie!

tehnocrat spunea...

Zvon, barfa, scorneala...fum(?) cika ka vifor , unul dintre cei patru calareti(ai Apocalipsei) violatori ai Arma-sii, lingaul divei supreme a kam intrat in dizgratiile "brosei" si ka la intoarcerea de la amerloci va fi trimis in bajenie pe insula Elba. Sa vedem confirmarea.
Smecherasii Tonta si Nea Izmana care ne promit "marea cu sarea" dupa ce ne-au altoit sunt in mare divort, alta barfa.
Asa ca pana vom ajunge la vot sa le-o dam in bot, eu zic sa facem un ultim efort , un fel de "basina mortului" si pe 25 octombrie sa ne prezentam in Piata Victoriei, eu sunt hotarat sa particip, este cel mai prielnic moment, acuma este "ezcat" ka kum spune popa la cununie :"cine are ceva de spus s-o spuna acuma altfel sa taca pe vecie".
Ori noi pe ei ori ei pe noi!

Cezar spunea...

@/All
Over 1000 de bitconi...celui care va oferi o captură - imagine cu Tehnocrat...VIUREL Ma Miss...de la grandioasă manifestație din 25..octombrie 2019